Terms of Use

Pre lepší zážitok z používania prosím prepnite do najnovšej verzie Internet Explorer alebo použite iný prehliadač.
PRÁVNE INFORMÁCIE
Podmienky používania
Podmienky používania

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na webovú stránku HUAWEI Consumer (http://consumer.huawei.com/sk/index.htm). Prístupom na túto webovú stránku potvrdzujete, že prijímate nasledujúce podmienky. V prípade, že neporozumiete ktorejkoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente, alebo ju neprijmete, mali by ste túto webovú stránku prestať používať.

V rozsahu povolenom zákonom si spoločnosť HUAWEI vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky používania kedykoľvek a bez upozornenia. Za pravidelnú kontrolu prípadných zmien v týchto Podmienkach používania nesiete zodpovednosť vy. Vaše ďalšie používanie tejto webovej stránky po zverejnení akýchkoľvek takýchto zmien sa bude považovať za váš súhlas s nimi.

Informácie o webovej stránke a vysvetlenie

Spoločnosť HUAWEI prevádzkuje a spravuje túto webovú stránku zo svojho ústredia v provincii Guangdong, Čínska ľudová republika. Hoci je k tejto webovej stránke možné pristupovať z ľubovoľného miesta na svete, dostupnosť funkcií, produktov a služieb, ktoré sú diskutované, spomínané, dodávané alebo poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky alebo na tejto webovej stránke, sa môže v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

Ak sa rozhodnete navštíviť túto webovú stránku z krajín alebo regiónov mimo územia Číny, robíte tak z vlastnej vôle, pričom našu webovú stránku musíte používať len v súlade s miestnymi zákonmi.

Obsah webovej stránky

Všetky texty, obrázky, hudba, videá, animácie, ochranné známky, vzory, grafy, vizuálne rozhrania a kód (ďalej uvádzané len ako „Obsah“), okrem iného vrátane nápadov, dizajnu, štruktúry, výrazu a zobrazenia vyššie uvedeného Obsahu, legálne vlastní, kontroluje alebo má oprávnenom používaní spoločnosť HUAWEI. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania uvedené inak, Obsah sprístupnený na tejto webovej stránke nesmiete akýmkoľvek spôsobom použiť na žiadne komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HUAWEI.

Informácie prezentované na tejto webovej stránke a týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti HUAWEI si môžete prevziať za predpokladu, že:

1. Tieto informácie budú použité výhradne na osobné a nie na komerčné účely.

2. V uvedených informáciách sa nevykonajú žiadne zmeny.

3. V súvislosti s uvedenými informáciami alebo dokumentmi obsahujúcimi uvedené informácie sa neposkytnú žiadne ďalšie vyhlásenia alebo záruky.

4. Neodstránia sa, čiastočne ani úplne, žiadne vyhlásenia a/alebo oznámenia uvádzajúce, že tieto informácie vlastní spoločnosť HUAWEI, resp. iné zákonné práva a záujmy týkajúce sa uvedených informácií.

Štandardy používania

Táto webová stránka a jej obsah sa nesmú používať nelegálne alebo na akýkoľvek účel zakázaný v týchto Podmienkach používania. Nesmú sa používať ani za účelom porušovania zákonných práv a záujmov iných osôb alebo organizácií.

Za účelom prístupu, získania, kopírovania alebo monitorovania akejkoľvek časti tejto webovej stránky alebo jej obsahu nesmiete používať žiadnu formu zariadenia, programu alebo algoritmu, vrátane pavúkov, robotov, hlbokých odkazov alebo zberačov údajov zo stránok, resp. akýkoľvek identický alebo podobný manuálny program. Platí tiež, že nesmiete navštevovať, získavať alebo kopírovať žiadne materiály, dokumenty alebo informácie na tejto webovej stránke akoukoľvek metódou, ktorú táto webová stránka neposkytuje.

Nebudete sa pokúšať nezákonne pristupovať, dekódovať alebo používať akékoľvek iné nelegálne metódy na získanie neoprávneného prístupu na túto webovú stránku, k jej obsahu alebo službám. Nesmiete sledovať, spätne vyhľadávať, dešifrovať ani dekódovať akékoľvek informácie o zákazníkoch na tejto webovej stránke, okrem iného vrátane prihlasovacích údajov k účtom HUAWEI iných používateľov, ako ste vy.

Nesmiete porušovať žiadne bezpečnostné mechanizmy alebo opatrenia overenia totožnosti používané alebo spojené s touto webovou stránkou. Nesmiete skúmať, skenovať a ani inak testovať akékoľvek sieťové slabiny tejto webovej stránky alebo k nej pripojených stránok, a ani spúšťať akúkoľvek formu útoku na ňu.

Súhlasíte s tým, že nepoužijete žiadne zariadenie, softvér alebo program za účelom zasahovania alebo pokusu o zasiahnutie do bežnej prevádzky tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek transakcií vykonávaných na tejto webovej stránke, resp. zasahovať alebo sa pokúšať o zasahovanie do používania tejto webovej stránky inými osobami. Nesmiete vykonať žiadne opatrenia, ktoré by uchovávali neprimerané alebo neadekvátne množstvo údajov na infraštruktúre, systéme alebo sieti tejto webovej stránky, resp. na systémoch alebo sieťach spojených s touto webovou stránkou.

Nesmiete zverejňovať nezákonný obsah nelegálny obsah, ktorý porušuje platné zákony a/alebo práva iných osôb (napr. nenávistné prejavy alebo teroristický obsah, zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie súkromných obrázkov bez súhlasu používateľa, online prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich alebo falšovaných produktov, predaj produktov alebo poskytovanie služieb v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, neoprávnené používanie materiálov chránených autorským právom, obsah porušujúci zákony o nekalej súťaži atď.)

Spoločnosť Huawei môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zaviesť obmedzenia, ako je predbežná kontrola, filtrovanie, obmedzenie, blokovanie, úprava alebo odstránenie obsahu, ktorý je v rozpore s vašimi vyššie uvedenými povinnosťami, zablokovať alebo odstrániť vaše Členstvo a/alebo úplne zrušiť/zablokovať váš prístup.

Akýkoľvek nelegálny obsah alebo obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky webovej stránky, môžete nahlásiť spoločnosti Huawei prostredníctvom e-mailovej adresy dsacompliance@huawei.com a spoločnosť Huawei môže v reakcii na to prijať príslušné opatrenia.

Ak odstránime alebo obmedzíme prístup k vášmu obsahu, bez zbytočného odkladu vám to oznámime a uvedieme dôvody nášho rozhodnutia, pokiaľ to nie je pre nás vhodné (napríklad nám v tom bráni zákon). Ak sa domnievate, že sme omylom odstránili alebo obmedzili váš obsah, môžete sa odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy dsacompliance@huawei.com a podať sťažnosť proti nášmu rozhodnutiu.

Účet, heslo a zabezpečenie

Za účelom získania prístupu k určitým funkciám a službám na tejto webovej stránke si možno budete musieť zaregistrovať vlastný používateľský účet HUAWEI, resp. sa prihlásiť do vášho používateľského účtu HUAWEI. Prijímate plnú zodpovednosť za ochranu dôvernosti informácií o vašom účte, vrátane vášho hesla. Prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek a všetky transakcie, ktoré sa uskutočnia na vašom účte alebo oproti vášmu účtu v prípade, že sa vám nepodarí zachovať bezpečnosť a dôvernosť uvedených informácií.

Ak u vášho účtu zistíte akékoľvek nezrovnalosti alebo abnormality, okrem iného vrátane zmeneného hesla, prístupu k účtu alebo jeho použitiu neoprávnenými osobami, mali by ste o tom okamžite informovať spoločnosť HUAWEI. Ak vaše nedodržanie povinnosti zachovať dôvernosť informácií o vašom účte spôsobí, že váš účet budú používať iné osoby, čo následne povedie k škodám pre spoločnosť HUAWEI alebo iných návštevníkov tejto webovej stránky, môžete byť braný na zodpovednosť za uvedené škody.

Bez výslovného súhlasu majiteľa účtu nesmiete nikdy použiť prihlasovacie údaje k HUAWEI používateľským účtom iných osôb. Ak vaše nedodržanie tohto ustanovenia povedie k osobným škodám alebo stratám pre vás alebo iné osoby, spoločnosť HUAWEI nebude zodpovedať za takéto straty.

Externé odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na nezávislé webové stránky tretích strán. Takéto odkazy sa poskytujú len pre pohodlie návštevníkov tejto webovej stránky. Spoločnosť HUAWEI neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky týkajúce sa Obsahu, služieb a informácií poskytovaných na odkazovaných webových stránkach. Tieto odkazy by sa nemali ani považovať za webové stránky odporúčané alebo schválené spoločnosťou HUAWEI. Akékoľvek a všetky odkazované webové stránky môžete navštíviť výhradne na základe vlastného uváženia. Spoločnosť HUAWEI však nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výsledok takýchto interakcií.

Ochrana osobných údajov

Na túto webovú stránku sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HUAWEI, ktorých podrobné znenie si môžete pozrieť kliknutím na odkaz „Zásady ochrany osobných údajov“ na paneli v dolnej časti na tejto webovej stránky.

Je potrebné poznamenať, že sieťové prepojenie a údaje prenášané medzi vami a touto webovou stránkou nie sú úplne zabezpečené a ani dôverné. Môže sa stať, že informácie a údaje, ktoré odošlete na túto webovú stránku, zachytia iné osoby. Spoločnosť HUAWEI nie je schopná zaručiť bezpečnosť a dôvernosť sieťového prepojenia a údajov prenášaných medzi vami a touto webovou stránkou.

Výhrada práv

Spoločnosť HUAWEI si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez oznámenia vykonať nasledujúce kroky:

1. Pozastaviť alebo ukončiť prevádzku alebo prístup k celej alebo časti tejto webovej stránky kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.

2. Opraviť alebo pozmeniť celý alebo časť Obsahu tejto webovej stránky, ako aj akékoľvek príslušné pravidlá, podmienky alebo ustanovenia.

3. Pozastaviť prevádzku celej webovej stránky alebo jej časti na účely údržby, opravy chýb alebo iných takýchto zmien v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.

Vzdanie sa zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ HUAWEI NERUČÍ ZA DOSTUPNOSŤ, KONTINUITU ALEBO PRÍSTUPNOSŤ TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, JEJ OBSAHU ALEBO SLUŽIEB. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ OBSAH SA POSKYTUJÚ V STAVE „AKO SÚ“. VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY A AKEJKOĽVEK K NEJ PRIPOJENEJ WEBOVEJ STRÁNKY NESIETE VY AKO POUŽÍVATEĽ. V PRÍPADE, ŽE BUDETE NESPOKOJNÝ S CELOU TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO JEJ ČASŤOU, VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM BUDE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ CELÚ ALEBO ČASŤ TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, KEĎŽE OBMEDZENIE OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV PREDSTAVUJE SÚČASŤ VAŠEJ DOHODY SO SPOLOČNOSŤOU HUAWEI TÝKAJÚCEJ SA POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY.

INFORMÁCIE PUBLIKOVANÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE VO VZŤAHU K TYPOM DOSTUPNÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB, OKREM INÝCH VRÁTANE FUNKCIÍ, KONFIGURÁCIÍ A PARAMETROV PRODUKTOV, TECHNICKÝCH NORIEM A OBSAHU SLUŽBY, SA MÔŽU V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH ALEBO REGIÓNOCH LÍŠIŤ. FUNKCIE, KONFIGURÁCIE, PARAMETRE A TECHNICKÉ NORMY AKÉHOKOĽVEK DANÉHO VÝROBKU MÔŽU BYŤ UPRAVENÉ V PRIEBEHU JEDNOTLIVÝCH ETÁP ŽIVOTNÉHO CYKLU DANÉHO PRODUKTU, PRIČOM SPOLOČNOSTI HUAWEI MÔŽE TRVAŤ URČITÝ ČAS, KÝM PRÍSLUŠNÉ INFORMÁCIE AKTUALIZUJE. Z TOHTO DÔVODU MÔŽU MEDZI INFORMÁCIAMI O PRODUKTE A SLUŽBÁCH, KTORÉ VIDÍTE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, A VAMI ZAKÚPENÝM SKUTOČNÝM PRODUKTOM ALEBO PRODUKTAMI URČENÝMI NA PREDAJ NA VAŠOM TRHU EXISTOVAŤ URČITÉ ROZDIELY. SPOLOČNOSŤ HUAWEI NEZARUČUJE SPRÁVNOSŤ, ÚPLNOSŤ ANI SPOĽAHLIVOSŤ OBSAHU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY.

Obmedzenie zodpovednosti

S výnimkou prípadov, kde to zákon zakazuje za každých okolností, spoločnosť HUAWEI neprijme zodpovednosť za žiadne nepriame, odvodené, vedľajšie, sprievodné alebo represívne škody, ktoré môžu vzniknúť z používania tejto webovej stránky, okrem iného vrátane straty zisku, a to aj v prípade, že si je už spoločnosť HUAWEI vedomá potenciálnych rizík.

Ak vaše používanie tejto webovej stránky povedie k akejkoľvek forme škody alebo straty, úplná a maximálna zodpovednosť, ktorú spoločnosť HUAWEI a jej partneri prijmú, neprekročí celkovú sumu predplatného alebo podobných poplatkov súvisiacich s vaším používaním služieb alebo funkcií tejto webovej stránky.

Niektoré právne jurisdikcie neumožňujú obmedzenie zodpovednosti. Vyššie uvedené obmedzenia sa preto na vás nemusia vzťahovať.

Náhrada škody

V prípade, akejkoľvek požiadavky, straty, zodpovednosti, námietky alebo výdavkov (vrátane nákladov na právnikov) vznesených treťou stranou voči spoločnosti HUAWEI, ktoré vyplynú z, alebo sa budú týkať, vášho používania tejto webovej stránky, súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť HUAWEI, jej riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, partnerov a iné licencované osoby.

Nezávislosť opravných prostriedkov

Ustanovenia Článku 10 „Obmedzenie zodpovednosti“ a Článku 11 „Náhrada škody“ tejto Zmluvy nadobudnú účinnosť nezávisle od seba, a to aj vtedy, ak sa stanoví, že uvedené články a/alebo ustanovenia nie sú schopné naplniť zamýšľaný účel, alebo nie sú vynútiteľné zákonom. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v Článku 10 a Článku 11 sa v rozsahu povolenom príslušnými platnými zákonmi uplatnia bez ohľadu na to, či bude strata spôsobená (1) nedodržaním zmluvy, (2) nedodržaním záruky, (3) chybami alebo porušeniami, vrátane nedbanlivosti alebo nesprávneho výkladu, (4) objektívnou zodpovednosťou, (5) alebo z iných dôvodov.

Spätná väzba

Každá spätná väzba, ktorú poskytnete na tejto webovej stránke, sa považuje za nie dôvernú. Spoločnosť HUAWEI si vyhradzuje právo takéto informácie voľne využívať bez obmedzenia.

Porušenie týchto Podmienok používania

Súhlasíte s tým, že si spoločnosť HUAWEI vyhradzuje právo zrušiť váš prístup na túto webovú stránku a/alebo zabrániť vám navštevovať túto webovú stránku v prípade, že spoločnosť HUAWEI usúdi, že ste porušili ktorúkoľvek z tu uvedených Podmienok používania.

Ak spoločnosť HUAWEI zruší váš prístup na túto webovú stránku v dôsledku vášho porušenia týchto Podmienok používania, nebude niesť žiadnu zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť HUAWEI môže bez predchádzajúceho oznámenia výhradne rozhodnúť o ukončení vášho prístupu ku všetkým funkciám tejto webovej stránky alebo jej časti, a to okrem iných aj z týchto dôvodov:

(1) V reakcii na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní alebo iných vládnych inštitúcií.

(2) V reakcii na vašu vlastnú žiadosť. (Ak požiadate o vymazanie vášho používateľského účtu HUAWEI, môže sa stať, že nebudete môcť pristupovať k funkciám online nakupovania.)

(3) Pozastavenie alebo významná zmena tejto webovej stránky alebo ktorejkoľvek z jej služieb.

(4) Nepredvídateľné technické problémy.

Platné zákony a súdna príslušnosť

Vznik, uplatňovanie a výklad tejto Zmluvy, ako aj riešenie sporov s ňou spojených, budú podliehať zákonom Čínskej ľudovej republiky.

Za miesto podpísania tejto Zmluvy sa bude považovať okres Longgang v meste Shenzhen, Čínska ľudová republika. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Obsahu alebo plnenia tejto Zmluvy by sa obe strany mali usilovať o jeho vyriešenie formou priateľského zmieru. Ak sa nedosiahne vysporiadanie priateľským zmierom, ktorákoľvek zo strán môže podať žalobu na súd príslušný v mieste podpisu.

Dodržiavanie aktu o digitálnych službách (DSA)

V záujme dodržiavania aktu o digitálnych službách EÚ (nariadenie (EÚ) 2022/2065, DSA) spoločnosť Huawei ustanovila podporný tím DSA ako naše kontaktné miesto, ktoré umožňuje priamu a rýchlu komunikáciu s orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, Európskou radou pre digitálne služby a príjemcami služby Platformy.

Vítame tiež, ak nás akákoľvek fyzická alebo právnická osoba upozorní na prítomnosť konkrétnych informácií, ktoré považuje za nelegálny obsah, v našej službe.

Ak sa príslušná činnosť alebo informácia označí za nelegálnu alebo nezlučiteľnú s našimi zmluvnými podmienkami, poskytneme a zavedieme obmedzenia, odôvodnenie a interný systém riešenia sťažností uvedený v Časti 4 týchto Podmienok webovej stránky.

Všetky žiadosti, sťažnosti, oznámenia a iná komunikácia podľa Článkov 11, 12, 16, 20 a 22 aktu o digitálnych službách (DSA) sa zasielajú na e-mailovú adresu: dsacompliance@huawei.com. Komunikácia by mala prebiehať v angličtine.

Rôzne ustanovenia

Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou HUAWEI s ohľadom na vaše používanie tejto webovej stránky, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi vami a spoločnosťou HUAWEI týkajúce sa jej používania. Bez ohľadu na ustanovenia iných dohôd podpísaných medzi vami a spoločnosťou HUAWEI, spoločnosť HUAWEI neprijme s ohľadom na tieto Podmienky používania žiadne protiponuky, keď týmto výslovne odmieta všetky protiponuky.

Ak spoločnosť HUAWEI nedodrží alebo zlyhá v dôslednom vyžadovaní plnenia týchto Podmienok používania, takáto skutočnosť by sa nemala považovať za vzdanie sa akýchkoľvek práv spoločnosťou HUAWEI týkajúcich sa plnenia týchto Podmienok používania alebo samotných Podmienok používania. Žiadne kroky uskutočnené medzi spoločnosťou HUAWEI a vami, alebo treťou stranou, by sa nemali považovať za pozmenenie akýchkoľvek ustanovení týchto Podmienok používania.

Opúšťate stránku consumer.huawei.com
Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na webovú stránku tretej strany. Spoločnosť Huawei nie je zodpovedná a nemá žiadnu kontrolu nad touto webovou stránkou tretej strany.
Späť Ďalej