Service Privacy Notice

Pre lepší zážitok z používania prosím prepnite do najnovšej verzie Internet Explorer alebo použite iný prehliadač.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre službu Podpora Huawei
Posledná aktualizácia: 20. Mája 2019

1. Úvod

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracúvanie vašich osobných údajov použitých v službe Podpora Huawei, napr. pri výkone služieb údržby, uplatňovaní vašej záruky, komunikácii s vami pri kontaktovaní služby Podpora Huawei prostredníctvom online chatu, našej zákazníckej linky alebo priamou správou cez naše oficiálne účty sociálnych sietí Facebook, Twitter, YouTube a Instagram, pri zlepšovaní kvality služby Podpora Huawei alebo pri správe právnych nárokov súvisiacich s jej fungovaním .

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov ako je rozsah alebo účel ich spracovania, lehota uchovávania údajov a tiež práva dotknutých osôb. Chápeme dôležitosť vášho súkromia. Prečítajte si prosím pozorne toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste porozumeli ako spracúvame vaše osobné údaje.

2. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. so sídlom: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36653373, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 41470/B (ďalej len „my“, „Huawei“ alebo „Podpora Huawei“).

Ak máte akékoľvek otázky o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom online formulára na adrese: https://consumer.huawei.com/sk/legal/privacy-questions/

3. Aké osobné údaje zhromažďujeme

V rámci aplikácie Podpora Huawei budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje za účelom vyriešenia vašej požiadavky pre Podporu Huawei.

Budeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce typy osobných údajov, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou požiadavkou na Podporu Huawei:

kontaktné údaje: meno, priezvisko, ID používateľa a/alebo prezývka, e-mail, telefónne číslo, adresa; údaje o zariadení: Číslo IMEI a ďalšie identifikátory zariadenia (vrátane elektronických);

údaje požiadavky: údaje obsiahnuté v obsahu vašej požiadavky pre Podporu Huawei týkajúcej sa napr. servisu a opráv/záruky alebo akéhokoľvek iného dotazu z vašej strany vrátane podporných dokumentov potrebných k doriešenie vášho dotazu.

4. Ako a z akého dôvodu používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame za účelom vyriešenia vašej požiadavky na Podporu Huawei a/alebo poskytnutie alebo kontaktovanie vás v súvislosti s vyžadovanou službou údržby, pri uplatňovaní vašej záruky, na zlepšenie kvality našich služieb (tiež prostredníctvom prieskumov spokojnosti zákazníkov) a tiež na správu právnych úkonov súvisiacich s vyššie uvedenými činnosťami.

.Vaše údaje môžeme spracovať na uvedené účely:

• výkon zmlúv:

• záručné zmluvy – opravy za podmienok uvedených v záručných podmienkach.

• pozáručné zmluvy.

* Ak nebudeme mať všetky potrebné informácie, nemusíme byť schopní poskytnúť úplné služby.

• udelenie súhlasu – ak používate naše kontaktné centrum (Súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania pred jeho zrušením).

• naše legitímne záujmy:

• pomoc pri zodpovedaní vašich otázok a požiadaviek, riešenie problémov, často kladené otázky a ďalšie informácie o našich službách zákazníkom.

• zlepšovanie kvality našich služieb vylepšovaním funkčnosti a bezpečnosti našich služieb.

• dodržiavanie platných požiadaviek týkajúcich sa uchovávania a uskladnenia dokumentácie súvisiacej s poskytovanými službami.

• ustanovenie, uplatnenie alebo obhájenie právneho nároku v súvislosti s fungovaním Podpory Huawei.

5. Ako zdieľame vaše osobné údaje

(1) Zdieľanie s poskytovateľmi služieb: Na prevádzkovanie Podpory Huawei používame poskytovateľov služieb. Budú mať prístup k vašim osobným údajom len za účelom naplnenia svojich zmluvných záväzkov voči nám pri poskytovaní služieb pre Podporu Huawei. Našich poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili, musia sa riadiť našimi pokynmi a nebudú spracúvať vaše osobné údaje na žiadne iné účely. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s kategóriami poskytovateľov nasledujúcich služieb:

• autorizované servisné stredisko – na poskytnutie služby údržby (oprava, prijatie alebo vydanie zariadenia po oprave);

• kontaktné centrá – na vaše efektívne kontaktovanie týkajúce sa služby údržby;

• centrá prieskumov zákazníckej spokojnosti – na neustále vylepšovanie našich služieb.

(2) Poskytovanie informácií na zákonné alebo regulačné požiadavky: Spoločnosť Huawei môže zdieľať vaše údaje, ak na to existuje primeraná požiadavka, ako napríklad splnenie požiadaviek platného zákona a nariadenia alebo v reakcii na požiadavku regulačných orgánov, súdov alebo orgánov štátnej správy.

Aby mohla spoločnosť Huawei poskytovať určité služby, využíva externé subjekty a subjekty patriace do skupiny spoločnosti Huawei (outsourcing), takzvaných spracovateľov. V rámci činností zverených týmto spracovateľom, môžu títo získať prístup k časti alebo všetkým osobným údajom uvedeným vyššie. Pri spracovaní sa musia spracovatelia riadiť prísnymi nariadeniami o spôsobe a rozsahu spracovania a ochrane osobných údajov. Spracovatelia nie sú oprávnení spracúvať osobné údaje za inými účelmi než sú uvedené vyššie.

V niektorých prípadoch môžu uvedení spracovatelia spracovať tiež osobné údaje na ich vlastné účely, napr. v súvislosti s poskytnutím služby opravy po záručnej dobe alebo uplynutí záruky. V takýchto prípadoch sa bude spracovanie riadiť podľa podmienok uvedených v príslušných zásadách alebo nariadeniach týchto subjektov.

Spoločnosť Huawei dodržiava platné právne požiadavky na zabezpečenie osobných údajov občanov EÚ prenášaných mimo EHP podľa štandardných zmluvných doložiek na ochranu údajov Európskej komisie na zaistenie rovnakej úrovne ochrany osobných údajov aj mimo priamu pôsobnosť právnych predpisov EÚ na ochranu údajov. Spoločnosť Huawei sa riadi týmto postupom napr. v prípade poskytovania služieb údržby, ktoré vyžadujú zdieľanie údajov so spoločnosťami skupiny Huawei so sídlom v Čínskej ľudovej republike.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas, vyžadovaný na účely ich spracovania a/alebo platnými právnymi požiadavkami. V súvislosti so službou Zákazníckej podpory sú uplatňované nasledujúce lehoty na uchovávanie:

• maximálne 24 mesiacov pri poskytovaní služby opravy odo dňa podnetu;

• maximálne 24 mesiacov odo dňa vašej požiadavky na Podporu Huawei.

7. Ako chránime vaše osobné údaje

Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, používaním, úpravou alebo stratou používame primerané technické a organizačné opatrenia, konkrétne technológie šifrovania, oddelenie dát a viacstupňové overenie.

8. Vaše práva a voľby

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva týkajúce sa spracovania vašich údajov:

Právo na prístup k informáciám

– znamená, že Prevádzkovateľ údajov vám musí v reakcii na vašu požiadavku poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, obzvlášť o účele a právnom dôvode na ich spracovanie, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch ktorým sú osobné údaje zverejňované a lehotách ich uchovávania. Na základe tohto práva môžete tiež Prevádzkovateľa údajov požiadať o poskytnutie kópie vašich spracúvaných údajov. Ak si chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na adrese: https://consumer.huawei.com/sk/legal/privacy-questions/;

Právo na opravu

– Prevádzkovateľ údajov na základe tohto práva odstráni nepresnosti alebo chyby týkajúce sa spracúvaných osobných údajov a v prípade potreby údaje doplní alebo aktualizuje;

Právo na vymazanie

– na základe tohto práva môžete požiadať o odstránenie údajov, ak nie sú viac nevyhnutné na účely na ktoré boli zhromaždené alebo na iné zákonné účely (napr. ustanovenie, uplatnenie alebo obhájenie vašich právnych nárokov);

Právo na obmedzenie

– na základe tohto práva Prevádzkovateľ údajov obmedzí spracovanie osobných údajov, s výnimkou prípadov: a) úkony na ktoré dala dotknutá osoba svoj súhlas po odsúhlasenú lehotu na uchovávanie alebo ak je právny základ na takéto spracúvanie; b) inak zákonom povolené spracúvanie osobných údajov (napr. vydané rozhodnutie úradu dohľadu umožňujúce ďalšie spracúvanie údajov);

Právo na prenositeľnosť údajov

– v prípade spracovania údajov automatizovanými prostriedkami v súvislosti s uzatvorenou zmluvou alebo súhlasom dotknutej osoby, Prevádzkovateľ údajov poskytne vaše údaje na základe požiadavky v členenom, bežne používanom a strojovo-čitateľnom formáte. Prevádzkovateľ údajov taktiež môže na základe vašej požiadavky preniesť údaje inému vami uvedenému prevádzkovateľovi v prípade, že je to technicky možné vzhľadom na Prevádzkovateľa údajov a druhý subjekt;

Právo namietať spracovanie údajov na účely priameho marketingu

– ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez uvedenia dôvodu tejto námietky;

Právo namietať spracovanie údajov na iné účely

– v inej konkrétnej situácii môžete kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe iných legitímnych záujmov Prevádzkovateľa údajov (napr. na účely analýzy alebo štatistické účely). Prevádzkovateľ údajov takúto námietku posúdi na základe vlastného zváženia vzhľadom na legitímne dôvody takéhoto spracovania.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv alebo podať sťažnosť alebo požiadavku o tom ako spoločnosť Huawei spracúva osobné údaje všeobecne alebo vo vašom prípade a tiež ak máte akúkoľvek požiadavku na našu zodpovednú osobu (DPO), odošlite svoju požiadavku na adresu: https://consumer.huawei.com/sk/legal/privacy-questions/.

Máte tiež právo podať sťažnosť vášmu miestnemu orgánu ochrany osobných údajov.

9. Doplnkové informácie

Údaje nepoužívame na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania v súvislosti s úkonmi spracovania údajov popísanými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak nám neposkytnete osobné údaje ako sú vaše kontaktné údaje alebo podrobnosti vyžadovanej opravy alebo správne podanú sťažnosť, nebudeme vám môcť poskytnúť niektoré alebo všetky naše služby popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

10. Aktualizácie tohto vyhlásenia

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať toto oznámenie. Ak sa toto oznámenie aktualizuje, spoločnosť Huawei vydá oznámenie o zmene prostredníctvom rôznych kanálov, a to vrátane uverejnenia najnovšej verzie na našej oficiálnej webovej lokalite: https://consumer.huawei.com/sk/support/.

Najnovšia verzia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy k dispozícii tu. Ak chcete zistiť kedy bolo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov naposledy aktualizované, skontrolujte „dátum platnosti“ navrchu.

DÔLEŽITÉ:

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na Podporu Huawei. Pre informácie o našich záväzkoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov v iných produktoch a službách si prečítajte príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov daného produktu alebo služby. Ak sa chcete dozvedieť viac o záväzkoch spoločnosti Huawei o ochrane osobných údajov, navštívte adresu: https://consumer.huawei.com/sk/legal/privacy-policy/. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Huawei Consumer Business.

Opúšťate stránku consumer.huawei.com
Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na webovú stránku tretej strany. Spoločnosť Huawei nie je zodpovedná a nemá žiadnu kontrolu nad touto webovou stránkou tretej strany.
Späť Ďalej