Privacy Policy

Pre lepší zážitok z používania prosím prepnite do najnovšej verzie Internet Explorer alebo použite iný prehliadač.
PRÁVNE INFORMÁCIE
Vyhlásenie skupiny Huawei Consumer Business o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Huawei Device Co., Ltd. a jej sesterské spoločnosti na celom svete (spoločne označované ako „Huawei“, „my“, „nás“ a „naše“) rešpektujú vaše súkromie. Preto vypracovali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej označované ako „toto Vyhlásenie“), aby sme vám pomohli pochopiť spôsob zhromažďovania, používania, uverejňovania, ochrany, ukladania a prenosu vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Pozorne si prečítajte toto Vyhlásenie a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na produkty a služby spoločnosti Huawei, ktoré zobrazujú alebo uvádzajú toto Vyhlásenie, vrátane základných telefónov, smartfónov, prenosných počítačov/tabletov, zariadení Huawei Vision, nositeľných zariadení, mobilných širokopásmových zariadení, domácich smerovačov, inteligentných domácich spotrebičov, príslušenstva, aplikácií pre PC, mobilných internetových aplikácií (ďalej len „aplikácie“), softvéru, súborov nástrojov, webových lokalít a služieb.

Okrem tohto Vyhlásenia vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Huawei alebo doplnkové oznámenie (ďalej len „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre produkt“), ktoré sa vzťahuje na konkrétny produkt alebo službu, ktoré sa majú používať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre produkt je dôležitou súčasťou tohto Vyhlásenia. Poskytuje základné informácie, napríklad ako jednotlivé produkty alebo služby spracúvajú vaše osobné údaje, ako môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, kto sú prevádzkovatelia údajov a ako kontaktovať prevádzkovateľov. V prípade akéhokoľvek rozporu s týmto Vyhlásením má prednosť Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre produkt. Pre ostatné časti je rozhodujúce toto Vyhlásenie.

Ako spoločnosť Huawei zhromažďuje a používa vaše osobné údaje

1. Ako spoločnosť Huawei zhromažďuje vaše osobné údaje

Osobné údaje sa vzťahujú na akýkoľvek druh informácií zaznamenaných elektronicky alebo inak týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, s výnimkou informácií, ktoré boli anonymizované. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, keď používate naše produkty alebo služby alebo s nami komunikujete. V závislosti od služby, ktorú používate, a vašich interakcií s nami sa zhromažďujú rôzne typy údajov. V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť, že takéto údaje neposkytnete, ale to nám môže zabrániť v poskytovaní príslušných produktov alebo služieb, alebo to môže znamenať, že nebudeme môcť reagovať na vami vznesené otázky alebo ich riešiť.

Pri poskytovaní súvisiacich produktov alebo služieb môžeme tiež zhromažďovať a sumarizovať štatistiky, ako sú návštevy webových lokalít, stiahnutia aplikácií a objem predaja produktov, aby sme pochopili, ako sa naše produkty a služby používajú. Na účely tohto Vyhlásenia sa predchádzajúce štatistiky považujú za nie osobné údaje. Budeme sa snažiť čo najlepšie oddeliť vaše osobné údaje od nie osobných údajov a používať ich oddelene. S osobnými údajmi zmiešanými s nie osobnými údajmi sa bude stále zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a používať iba na účely opísané v tomto Vyhlásení a vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov pre produkt. Ďalej uvádzame príklady osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať:

(1) Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Huawei

Ak chcete využívať určité funkcie alebo služby, musíte si zaregistrovať účet HUAWEI ID. Ak si zaregistrujete účet HUAWEI ID alebo sa prihlásite do svojho účtu HUAWEI ID na účel online nákupu, stiahnutia softvéru alebo nákupu služieb, môžeme vás požiadať o poskytnutie príslušných osobných údajov, ako napríklad vášho mena, e-mailovej adresy, čísla mobilného telefónu, informácií o objednávke, doručovacej adresy a platobnej metódy.

Niektoré produkty spoločnosti Huawei vám umožňujú komunikovať a zdieľať informácie s ostatnými. Keď používate produkt Huawei na zdieľanie obsahu s rodinou a priateľmi, možno budete musieť vytvoriť otvorený profil HUAWEI ID, ktorý obsahuje vašu prezývku a avatar. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašej rodine a priateľoch, napríklad ich mená, e-mailové adresy a telefónne čísla. Prijmeme vhodné a potrebné opatrenia na zaistenie zabezpečenia ich komunikácie.

Aby sme splnili požiadavky niektorých jurisdikcií týkajúce sa registrácie účtu pod skutočným menom, systémov prevencie závislosti od hier a platieb na internete, ako aj ďalšie požiadavky, môžeme vás požiadať o poskytnutie dokladov totožnosti vydaných miestnymi orgánmi alebo príslušných informácií o karte, ktorými možno overiť vašu totožnosť.

(2) Informácie, ktoré spoločnosť Huawei zhromažďuje, ak budete používať služby

Keď používate naše produkty a služby, zhromažďujeme informácie o vašom zariadení a o tom, ako vy a vaše zariadenie komunikujete s našimi produktmi a službami. Tieto informácie zahŕňajú:

a. Informácie o zariadení a aplikáciách, ako napríklad názov zariadenia, identifikátor zariadenia, čas aktivácie zariadenia, model hardvéru, verzia operačného systému, verzia aplikácie, identifikátor softvéru a nastavenia zariadenia a aplikácií (napríklad región, jazyk, časové pásmo a veľkosť písma).

b. Informácie o mobilnej sieti, ako napríklad ID poskytovateľa verejnej pozemnej mobilnej siete (PLMN), geografické umiestnenie (identifikátor Cell ID oblasti, kde sa nachádza vaše zariadenie) a vaša adresa internetového protokolu (IP).

c. Informácie denníka. Keď používate služby Huawei alebo si prezeráte obsah poskytovaný spoločnosťou Huawei, budeme automaticky zhromažďovať a zaznamenávať niektoré informácie, ako napríklad čas prístupu, počet prístupov, adresu IP a informácie o udalostiach (ako sú chyby, zlyhania, reštarty a aktualizácie).

d. Informácie o polohe. Keď pristupujete k určitým službám založeným na polohe (ako napríklad vyhľadávanie, používanie navigačného softvéru alebo zobrazenie počasia pre konkrétne miesto), zhromaždíme, použijeme a spracujeme približnú alebo presnú polohu vášho zariadenia. Takéto informácie možno získať prostredníctvom GPS, Wi-Fi alebo ID siete poskytovateľa služieb. Požiadame vás o výber aplikácií, pre ktoré chcete zapnúť služby na zisťovanie polohy. Zdieľanie svojej polohy môžete odmietnuť vypnutím príslušného povolenia v nastaveniach zariadenia.

e. Informácie uložené v cloude. Napríklad informácie, ktoré nahráte do cloudu, budú uložené v našich serveroch na rýchly prístup a zdieľanie medzi zariadeniami. Nikto nemá prístup k takýmto informáciám bez vášho súhlasu.

(3) Informácie z externých zdrojov

Ak to povoľujú miestne zákony, môžeme získať aj iné informácie o vás, vašom zariadení alebo používaní služieb z verejných alebo legitímnych komerčných zdrojov. Vaše údaje získame napríklad od externého subjektu, keď sa prihlásite na našu webovú lokalitu prostredníctvom účtu externej sociálnej siete alebo keď vaše kontaktné údaje nahrajú iní používatelia našich komunikačných služieb.

2. Ako spoločnosť Huawei používa vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame len na právnom základe. V súlade s platnými miestnymi zákonmi môžeme vaše osobné údaje používať na nasledujúce účely na základe jedného z právnych základov: váš súhlas; nevyhnutné na plnenie/uzatvorenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Huawei; nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov vás alebo iných osôb; nevyhnutné na plnenie zákonných povinností; nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov firiem:

(1) registrácia a aktivácia našich produktov alebo služieb, ktoré ste si zakúpili;

(2) registrácia vášho účtu HUAWEI ID, aby ste si mohli vychutnať širšiu škálu funkcií;

(3) dodanie, aktivácia alebo overenie požadovaných produktov a služieb alebo vykonanie zmien a poskytnutie technickej podpory a popredajných služieb pre tieto ponuky;

(4) upozornenie na aktualizácie operačného systému a alebo aplikácií a inštalácie;

(5) poskytnutie personalizovanej používateľskej skúsenosti a obsahu;

(6) po získaní vášho súhlasu alebo po prijatí vašej žiadosti vám pošleme informácie o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, pozvať vás do našich propagačných aktivít a prieskumov trhu alebo vám zašleme marketingové informácie;

(7) vykonávanie interného auditu, analýzy a prieskumu dát, analýzy efektivity obchodných operácií a meranie podielu na trhu a zlepšovanie našich produktov a služieb;

(8) riešenie problémov po odoslaní údajov o chybe;

(9) synchronizácia a ukladanie údajov, ktoré ste nahrali alebo stiahli a tiež údajov potrebných na nahratie a sťahovanie;

(10) vylepšenie programov na ochranu pred stratou údajov a programov proti podvodom;

(11) dodržiavanie platných miestnych zákonov/nariadení, napríklad plnenie povinností týkajúcich sa správy platformy elektronického obchodu alebo dodržiavanie zákonných požiadaviek vlády;

(12) iné účely opísané vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov pre produkt.

Ako spoločnosť Huawei používa súbory cookie a podobné technológie

Vo svojich webových lokalitách, v mobilných aplikáciách, online službách, e-mailoch a reklamách môžeme používať súbory cookie, pixelové značky, webové signály a ďalšie technológie lokálneho ukladania. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií sa považujú za neosobné údaje. Ak však miestne zákony považujú adresy IP alebo podobné identifikátory za osobné údaje, budeme ich tiež považovať za osobné údaje. V niektorých prípadoch miešame nie osobné údaje zhromaždené pomocou týchto technológií s osobnými údajmi, ktoré máme k dispozícii. Na účely tohto Vyhlásenia budeme zmiešané údaje považovať za osobné údaje.

Súbor cookie je textový súbor vytvorený webovým serverom a uložený v počítači alebo mobilnom zariadení. Len server, ktorý vytvoril súbor cookie, bude schopný získať alebo prečítať obsah tohto súboru cookie. Súbory cookie sú jedinečné pre vami používaný prehliadač alebo mobilnú aplikáciu. Zvyčajne obsahujú identifikátory, názvy lokalít, čísla a znaky.

Súbory cookie sa niekedy ukladajú do počítačov alebo mobilných zariadení s cieľom zlepšiť používateľský zážitok vrátane nasledujúcich:

(1) Nevyhnutné súbory cookie:

− Prihlásenie a overenie. Keď používate svoj účet HUAWEI ID na prihlásenie do webovej lokality, súbory cookie vám môžu pomôcť pri prechádzaní zo stránky na stránku bez toho, aby ste sa museli na každej stránke znovu prihlasovať.

− Uloženie vašich preferencií a nastavení. Webové lokality môžu používať súbory cookie na ukladanie osobných nastavení, ako sú jazyk, veľkosť písma, nákupný košík a iné predvoľby prehliadania vo vašich počítačoch alebo mobilných zariadeniach.

(2) Analytické súbory cookie: Štatistická analýza. Pomocou súborov cookie môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní našich webových lokalít a iných aplikácií vrátane záznamu jednej návštevy (pomocou súboru cookie súvisiaceho reláciou), alebo počas opakovaných návštev (pomocou trvalého súboru cookie).

(3) Reklamné súbory cookie: Reklamy podľa záujmov. Pomocou súborov cookie môžeme zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách, zisťovať vaše záujmy a poskytovať vám vysoko relevantné reklamy.

Súbory cookie môžete spravovať alebo odstraňovať podľa vlastných preferencií. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači. Väčšina webových prehliadačov poskytuje možnosť blokovania súborov cookie. Podrobnosti o zmene nastavení prehliadača získate od poskytovateľa prehliadača.

Ak vymažete súbory cookie, budete musieť svoje nastavenia zmeniť pri každej návšteve našich webových lokalít. Upozorňujeme, že niektoré z našich služieb môžu vyžadovať používanie súborov cookie. V takom prípade môže mať vypnutie súborov cookie dopad na všetky alebo časť poskytovaných služieb.

Okrem súborov cookie môžeme na našich webových lokalitách používať aj iné podobné technológie, ako sú webové signály a pixelové značky. Webový signál je zvyčajne elektronický grafický obrázok vložený do webovej lokality alebo e-mailu, ktorý identifikuje súbory cookie vášho zariadenia počas prehľadávania webovej lokality alebo e-mailu. Pixelové značky nám umožňujú odosielať e-maily takým spôsobom, aby bol e-mail pre vás čitateľný a aby sme zistili, či bol otvorený.

My a naši externí partneri používajú tieto technológie na rôzne účely vrátane analýzy využívania služieb (spolu so súbormi cookie) a poskytovania uspokojivejšieho obsahu a reklám. Napríklad e-mail, ktorý sme vám poslali, môže obsahovať adresu URL s možnosťou kliknutia, ktorá odkazuje na našu webovú lokalitu. Ak kliknete na adresu URL, budeme sledovať vašu návštevu, aby sme mohli pochopiť vaše preferencie pre produkty a služby a zlepšiť služby zákazníkom.

Mnohé webové prehliadače ponúkajú funkciu Nesledovať, ktorá môže odosielať webovým lokalitám požiadavky funkcie Nesledovať. Hlavné organizácie pre štandardizáciu internetu nestanovili zásady o tom ako by mali webové lokality spracovať takéto požiadavky.

V súčasnosti vám neumožňujeme zmeniť spôsoby spracovania súborov cookie na základe vami zvolených nastavení funkcie Nesledovať alebo iných podobných funkcií.

Ako spoločnosť Huawei zveruje, zdieľa, prenáša a zverejňuje vaše osobné údaje

1. Zverenie

V niektorých prípadoch môžeme zveriť iným spoločnostiam spracúvanie vašich osobných údajov v našom mene. Môžeme napríklad inej spoločnosti zveriť poskytovanie podpory prostredníctvom zákazníckej linky, zasielanie e-mailov a poskytovanie technickej podpory. Takéto spoločnosti môžu používať vaše osobné údaje iba na, aby vám poskytovali služby v našom mene.

S poverenou stranou uzavrieme prísnu zmluvu o zverení alebo podmienky spracovania osobných údajov. Poverená strana je povinná spracúvať súvisiace osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením a našimi pokynmi a prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a zabezpečenia osobných údajov.

2. Zdieľanie

Zdieľanie sa vzťahuje na proces, v ktorom poskytujeme osobné údaje iným sprostredkovateľom osobných údajov a obe strany môžu nezávisle určiť účely a metódy spracovania údajov. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať externým stranám, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

(1) Zdieľanie s vaším súhlasom: Po získaní vášho súhlasu budeme vaše autorizované osobné údaje zdieľať s externými subjektmi, ktoré ste určili.

(2) Zdieľanie za zákonom stanovených okolností: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v súlade so zákonmi/nariadeniami, požiadavkami na riešenie súdnych sporov alebo právnymi požiadavkami správnych a súdnych orgánov.

(3) Zdieľanie s našimi sesterskými spoločnosťami: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi sesterskými spoločnosťami. Vaše údaje budeme zdieľať s našimi sesterskými spoločnosťami iba na konkrétne, určité a legitímne účely. Budeme zdieľať len údaje potrebné na poskytovanie služieb. Napríklad, aby sme zabránili opakovanej registrácii účtov HUAWEI ID, budeme musieť overiť globálnu jedinečnosť registrovaného účtu.

(4) Zdieľanie s obchodnými partnermi: Aby sme zabezpečili kvalitu poskytovaných služieb, môžeme s našimi externými partnermi zdieľať informácie o vašej objednávke, účte, zariadení a polohe. Vaše osobné údaje však budeme zdieľať len na legitímne, vhodné, potrebné, špecifické a konkrétne účely. K našim partnerom patria:

a. Externí predajcovia a vývojári: Niektoré naše produkty alebo služby vám priamo poskytujú externé subjekty. V takom prípade budeme s externými subjektmi zdieľať informácie týkajúce sa transakcií, aby sme splnili požiadavky na zakúpené produkty alebo služby. Napríklad pri nákupe produktov od externých vývojárov v HUAWEI AppGallery s nimi budeme zdieľať potrebné informácie na dokončenie transakcie.

b. Poskytovatelia tovarov alebo technických služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s externými subjektmi, ktoré poskytujú podporu pre naše funkcie a vlastnosti vrátane externých subjektov, ktoré dodávajú alebo poskytujú služby v oblasti technológie infraštruktúry, logistické a distribučné služby, platobné služby a služby spracovania dát. Tieto údaje zdieľame na účel implementácie funkčnosti v rámci našich produktov a služieb. Napríklad s poskytovateľom logistických služieb budeme zdieľať informácie o vašej objednávke, aby sme zabezpečili doručenie, alebo číslo vašej objednávky a hodnotu nákupu budeme zdieľať s externou platobnou agentúrou, aby sme potvrdili vaše platobné pokyny a dokončili transakciu.

Vykonáme posúdenie zabezpečenia pri zdieľaní a príjemcov osobných údajov a podpíšeme s nimi dohodu o ochrane údajov alebo prísnu dohodu o mlčanlivosti, v ktorej sa od nich vyžaduje, aby dodržiavali toto Vyhlásenie a prijali primerané opatrenia na zachovanie dôvernosti a zabezpečenia pri spracúvaní vašich osobných údajov.

3. Prenos

Ak dôjde k prenosu osobných údajov z dôvodu zlúčenia a akvizície, rozdelenia, zrušenia alebo konkurzu, zašleme vám vopred upozornenia, v ktorých uvedieme mená a kontaktné údaje príjemcov a budeme od nich vyžadovať, aby pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiavali toto Vyhlásenie. Príjemca, ktorý sa pokúsi zmeniť pôvodný účel alebo spôsob spracovania, musí opätovne získať váš súhlas.

4. Zverejňovanie informácií

Vaše osobné údaje zverejníme len v nasledujúcich prípadoch:

(1) po získaní vášho súhlasu;

(2) na základe zákonných alebo primeraných dôvodov: vaše informácie môžeme zverejniť, ak to vyžadujú zákony, právne postupy, súdne spory alebo verejné a štátne orgány.

Ako spoločnosť Huawei chráni vaše osobné údaje

Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležité. Prijali sme štandardné priemyselné postupy na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom/zverejnením/použitím/zmenou, poškodením alebo stratou. Na tento účel sme prijali nasledujúce opatrenia:

1. Podnikáme všetky primerané a uskutočniteľné opatrenia, aby sme zabezpečili, že sa osobné údaje zhromažďujú v minimálnom množstve a sú relevantné z hľadiska toho, čo je potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sú spracovávané. Vaše osobné údaje uchovávame nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely uvedené v tomto Vyhlásení, pokiaľ predĺženie lehoty na uchovávanie nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon.

2. Na zabezpečenie dôvernosti prenosu a ukladania údajov používame kryptografické technológie a implementujeme dôveryhodné ochranné mechanizmy na ochranu údajov a serverov na ukladanie údajov pred útokmi.

3. Zavádzame mechanizmy kontroly prístupu, aby sme umožnili prístup k vašim osobným údajom len oprávneným osobám. Okrem toho obmedzujeme počet oprávnených pracovníkov a implementujeme hierarchické riadenie povolení založené na požiadavkách služby a personálnych úrovniach. Prístup k osobným údajom bude pravidelne zaznamenávaný a kontrolovaný oprávneným personálom.

4. Pozorne si vyberáme obchodných partnerov a poskytovateľov služieb a začleňujeme požiadavky na ochranu osobných údajov do obchodných zmlúv, auditov a hodnotiacich aktivít.

5. Organizujeme školenia, testy a propagačné aktivity zamerané na zabezpečenie a ochranu osobných údajov, ktoré zvyšujú povedomie zamestnancov o ochrane osobných údajov.

Zaviazali sme sa plne chrániť vaše osobné údaje. Napriek tomu žiadne opatrenie týkajúce sa zabezpečenia nie je dokonalé a žiadny produkt, služba, webová lokalita, prenos údajov, počítačový systém ani sieťové pripojenie nie sú úplne zabezpečené.

V reakcii na možné riziká, ako je únik, poškodenie a strata osobných údajov, sme vyvinuli niekoľko mechanizmov a kontrolných opatrení, jasne sme definovali normy hodnotenia incidentov týkajúcich sa zabezpečenia a zraniteľností a príslušné postupy spracovania a vytvorili sme osobitnú stránku Poradenstvo o zabezpečení a upozornenie o zabezpečení. Zriadili sme tiež špecializovaný tím pre reakciu na incidenty týkajúce sa zabezpečenia, ktorého úlohou je realizovať pohotovostné plány pre zabezpečenie, znižovať straty, analyzovať, lokalizovať a odstraňovať škody a vykonávať spätné sledovanie/počítanie so súvisiacimi oddeleniami v súlade s predpismi a požiadavkami na riešenie incidentov týkajúcich sa zabezpečenia.

Ak dôjde k akémukoľvek incidentu týkajúcemu sa zabezpečenia osobných údajov, v súlade s miestnymi právnymi požiadavkami vám oznámime základné informácie o incidente týkajúcom sa zabezpečenia a jeho možnom vplyve, opatrenia, ktoré sme prijali alebo prijmeme, návrhy na aktívnu obranu a zmiernenie rizík a nápravné opatrenia. Upozornenie môže mať formu e-mailu, textovej správy, automatického upozornenia atď. Ak je náročné oboznamovať dotknuté osoby jednotlivo, podnikneme primerané a účinné opatrenia na vydanie upozornenia o zabezpečení. Okrem toho budeme tiež informovať o stave riešenia incidentov týkajúcich sa zabezpečenia osobných údajov, ako to vyžadujú orgány dohľadu.

Ako môžete spravovať svoje osobné údaje

1. Práva dotknutých osôb týkajúce sa osobných údajov, ako je prístup, oprava a vymazanie

Právne predpisy v niektorých krajinách a regiónoch, v ktorých poskytujeme produkty a služby, stanovujú, že dotknuté osoby majú právo na prístup k osobným údajom, ich opravu a vymazanie, ako aj na obmedzenie spracovania osobných údajov. V súlade s miestnymi zákonmi nám môžu dotknuté osoby alebo ich zástupcovia podávať žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb (ďalej len „žiadosti“).

(1) Spôsoby a kanály na podávanie žiadostí

Žiadosti dotknutých osôb sa musia podávať v písomnej forme. Žiadosti sú rovnako platné aj v prípade, ak žiadateľ neuviedol zákony, na ktorých sú žiadosti založené. Vo všeobecnosti ústne žiadosti nie sú platné, pokiaľ miestne zákony nepovoľujú inak.

Žiadosti dotknutých osôb možno podávať prostredníctvom oficiálnej webovej lokality Huawei Consumer BG, aplikácie My HUAWEI alebo Centra ochrany osobných údajov HUAWEI ID. Ak dotknutá osoba iniciuje žiadosť prostredníctvom horúcej linky, e-mailu, online zákazníckeho servisu, servisného centra alebo iných kanálov, poučíme dotknutú osobu, aby podala oficiálnu žiadosť prostredníctvom jedného z uvedených kanálov s cieľom uľahčiť komunikáciu a spätnú väzbu o výsledku. Vytvorili sme špecializované kanály na ochranu ich oprávnených záujmov, zabezpečenie fungovania našej spoločnosti a zabránenie zneužitiu alebo podvodnému využívaniu ich práv.

(2) Platnosť žiadostí

Väčšina zákonov vyžaduje, aby dotknuté osoby pri podávaní žiadosti spĺňali špecifické požiadavky. Toto Vyhlásenie vyžaduje, aby dotknuté osoby:

a. podávali žiadosti prostredníctvom vyhradených kanálov na podávanie žiadostí (konkrétne oficiálna webová lokalita Huawei Consumer BG, aplikácia My HUAWEI alebo Centrum ochrany osobných údajov HUAWEI ID);

b. poskytli spoločnosti Huawei dostatok informácií na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoby, ktoré predkladajú žiadosť, sú dotknuté osoby alebo osoby autorizované dotknutými osobami);

c. zabezpečili, aby ich žiadosti boli konkrétne a uskutočniteľné.

(3) Lehota na spracovanie žiadosti

Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme odpovedali do jedného mesiaca od prijatia žiadosti na prístup k osobným údajom. Táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť v závislosti od počtu žiadostí a ich zložitosti. Ak sa má lehota na podanie žiadosti predĺžiť, oznámime dotknutej osobe situáciu a dôvod odkladu. V prípade akéhokoľvek časového rozporu medzi touto časťou a miestnymi zákonmi/predpismi majú prednosť miestne zákony/predpisy.

(4) Výsledky žiadosti

Po zaslaní žiadosti sa môže stať nasledovné:

a. Žiadosť bude odmietnutá.

Žiadosti od dotknutých osôb môžu byť odmietnuté v nasledujúcich situáciách, vrátane napríklad:

(a) miestne zákony neposkytujú dotknutým osobám príslušné práva;

(b) identita žiadateľa sa nedá overiť;

(c) žiadosť nemožno overiť alebo presahuje rozsah, najmä keď sú žiadosti odosielané opakovane;

(d) požadované informácie súvisia s odškodnením, ktoré zaplatíme alebo dostaneme v dôsledku prebiehajúceho sporu, a zverejnenie takýchto informácií by mohlo poškodiť naše záujmy;

(e) ak sa uchovávané informácie používajú iba na štatistické a výskumné účely a zverejnenie štatistík a výsledkov výskumu neodhalí osobné identity;

(f) iné situácie stanovené zákonmi.

Ak odmietneme žiadosť dotknutej osoby, poskytneme žiadateľovi formálne vysvetlenie.

b. Žiadosť bude akceptovaná.

Ak nenastane žiadna zo situácií uvedených v bode (1), vyhovieme žiadosti dotknutej osoby. Aby ste zvýšili pravdepodobnosť, že žiadosť bude prijatá, uveďte pri podávaní žiadosti čo najpodrobnejšie informácie, ako napríklad typ žiadosti, konkrétny obsah, informácie o držiteľovi informácií (napríklad názov účtu, ktorý používate pre naše produkty a služby) a časový rámec, v ktorom boli informácie vytvorené alebo spracované (žiadosti v kratšom časovom období majú vyššiu pravdepodobnosť prijatia).

(5) Zvláštne poznámky

a. Právo na prístup k osobným údajom iných osôb majú iba zákonní zástupcovia alebo zákonne oprávnené osoby.

b. Vo väčšine zákonov/nariadení sú uvedené okolnosti, za ktorých organizácia nesmie poskytnúť údaje dotknutým osobám. Medzi tieto prípady patria scenáre, keď poskytnutie dát môže oslabiť prebiehajúce úsilie v boji proti terorizmu, keď dotknutá osoba opakovane podáva žiadosti alebo keď získanie a poskytnutie takýchto informácií vyžaduje neprimerané zdroje.

c. Zvyčajne neposkytujeme tieto informácie:

(a) Informácie o iných osobách: Žiadosti od dotknutých osôb sa môžu týkať aj ďalších osôb okrem dotknutej osoby. Takéto informácie neposkytneme, ak nám to príslušné osoby nepovolia.

(b) Opakované žiadosti: Ak dotknutá osoba iniciuje rovnaké alebo podobné žiadosti týkajúce sa jednej dotknutej osoby viackrát a údaje sa od posledného poskytnutia údajov nezmenili, kópiu údajov vo väčšine prípadov neposkytneme. Okrem toho nemáme povinnosť poskytovať informácie, ktoré boli verejne dostupné.

(c) Dôverné stanoviská: Nie sme povinní poskytnúť požadované informácie, ak sú tieto informácie dôverným stanoviskom.

(d) Špeciálne dokumenty: V reakcii na žiadosti o prístup k osobným údajom nebudeme zverejňovať žiadne špeciálne informácie. Špeciálne informácie zvyčajne zahŕňajú akékoľvek dôverné dokumenty, ako napríklad komunikáciu právnika/klienta, alebo informácie, ktoré získavajú alebo vyjadrujú zodpovedajúci právny názor (bez ohľadu na to, či už súvisia so samotným súdnym sporom alebo s informáciami zo súdneho konania).

2. Odvolanie súhlasu

V súlade s platnými zákonmi môžete mať právo odvolať kedykoľvek váš súhlas, keď spoločnosť spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť a účinnosť spracúvania vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním, ani na spracúvanie údajov na základe iného dôvodu, než je váš súhlas.

Podrobnosti o tom, ako môžete odvolať svoj súhlas pre konkrétny produkt alebo službu, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre produkt.

Ako spoločnosť Huawei spracúva osobné údaje neplnoletých

Ochrane osobných údajov maloletých osôb prikladáme veľký význam. Budeme poskytovať služby a ochranu maloletým osobám v prísnom súlade s národnými zákonmi/predpismi. Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia by tiež mali prijať vhodné opatrenia na ochranu maloletých vrátane monitorovania ich používania produktov alebo služieb.

Každú osobu mladšiu ako 14 rokov (alebo vo veku stanovenom miestnymi zákonmi) považujeme za dieťa. Deti nemajú povolené vytvárať si vlastné účty HUAWEI ID bez súhlasu rodičov alebo iných zákonných zástupcov. V súlade so zákonmi/nariadeniami prísne obmedzíme zverené spracovanie, zdieľanie, prenos a zverejňovanie osobných údajov detí. Ak zákonný zástupca potrebuje kedykoľvek získať prístup k osobným údajom jemu zverenej osoby, opraviť ich alebo odstrániť, musí nás kontaktovať podľa kapitoly 10 „Ako nás kontaktovať“. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje detí bez predchádzajúceho súhlasu overených rodičov alebo iných zákonných zástupcov, tieto údaje čo najskôr odstránime.

Odkazy na externé webové lokality, produkty a služby

Webové lokality, aplikácie, produkty a služby spoločnosti Huawei môžu obsahovať odkazy na externé webové lokality, produkty a služby, aby sa zabezpečila plynulá používateľská skúsenosť. Produkty a služby spoločnosti Huawei môžu tiež používať alebo poskytovať produkty alebo služby externých subjektov, ako sú napríklad externé aplikácie dostupné v službe HUAWEI AppGallery. Spoločnosť Huawei nemá kontrolu nad externými webovými lokalitami, produktmi a službami, ale môžete si vybrať, či chcete k týmto odkazom získavať prístup.

Spoločnosť Huawei nemá ani žiadnu kontrolu nad zásadami ochrany súkromia alebo osobných údajov externých subjektov, pretože tieto externé subjekty nie sú týmto Vyhlásením viazané. Pred poskytnutím osobných údajov externým subjektom si prečítajte ich zásady ochrany súkromia alebo ochrany údajov a oboznámte sa s nimi.

Ako sa vaše osobné údaje prenášajú globálne

Huawei je nadnárodná spoločnosť. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť spracované alebo sprístupnené v krajinách alebo regiónoch, kde používate naše produkty alebo služby, alebo v iných krajinách alebo regiónoch, kde sa nachádzame my alebo naše sesterské spoločnosti, dcérske spoločnosti, poskytovatelia služieb alebo obchodní partneri. Tieto krajiny/regióny môžu mať odlišné zákony ochrany osobných údajov. V takejto situácii spoločnosť Huawei podnikne opatrenia na zaistenie spracovania dát v súlade s týmto Vyhlásením a platnými zákonmi.

Osobné údaje zhromaždené a vytvorené počas našich operácií v Čínskej ľudovej republike budú uložené v Číne. Ak konkrétne produkty/služby zahŕňajú cezhraničný prenos osobných údajov, poskytneme osobné údaje prijímajúcej strane mimo Číny po splnení zákonných povinností (napríklad po absolvovaní regulačného posúdenia zabezpečenia).

Aktualizácie tohto Vyhlásenia

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať toto Vyhlásenie. Toto Vyhlásenie sa môže z času na čas aktualizovať. Najnovšiu verziu nájdete na našej oficiálnej webovej lokalite (https://consumer.huawei.com). Ak dôjde k významným zmenám tohto Vyhlásenia, môžeme vás o tom informovať rôznymi kanálmi, napríklad zverejnením oznámenia na našej webovej lokalite alebo zaslaním priameho upozornenia.

Ako nás môžete kontaktovať

Máme oddelenie (alebo odborníkov), ktorých cieľom je ochrana vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo návrhy, kontaktujte nás prostredníctvom online služieb zákazníkom, stránky Otázky o ochrane osobných údajov alebo našich globálnych pobočiek. Kompletný zoznam našich pobočiek nájdete na stránke Kontaktujte spoločnosť Huawei.

Všeobecne platí, že prvú odpoveď vám poskytneme do troch pracovných dní a na vaše otázky odpovieme v lehote stanovenej zákonmi/nariadeniami. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, najmä ak sa domnievate, že sme spracovaním osobných údajov porušili vaše zákonné práva a záujmy, môžete podať sťažnosť alebo podať správu miestnym orgánom na ochranu osobných údajov.

Poznámka: Z dôvodu rozdielov v miestnych zákonoch a jazykoch sa môžu miestne verzie Vyhlásenia skupiny Huawei Consumer Business o ochrane osobných údajov od tejto verzie líšiť. V prípade akýchkoľvek rozporov majú prednosť lokálne verzie.

Autorské práva © Huawei Device Co., Ltd. 2023 Všetky práva vyhradené.

Posledná aktualizácia: 30. júla 2023

Opúšťate stránku consumer.huawei.com
Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na webovú stránku tretej strany. Spoločnosť Huawei nie je zodpovedná a nemá žiadnu kontrolu nad touto webovou stránkou tretej strany.
Späť Ďalej