HUAWEI Watch Ultimate Summer Offer

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του Internet Explorer ή του προγράμματος περιήγησης (browser) της επιλογής σας.

Όροι Συμμετοχής στην Ενέργεια

Η εταιρεία με την επωνυμία «HUAWEI TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 49 και Ζηρίδη 1, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Huawei» ή «Εταιρεία»), διοργανώνει σε συνεργασία με το κέντρο καταδύσεων SCHOOL OF DIVING. προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης του καταδυτικού smartwatch της εταιρείας, HUAWEI Watch Ultimate (εφεξής η «Ενέργεια») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, στο δικτυακό τόπο: https://consumer.huawei.com/gr/campaign/watch-ultimate-promotion-activity/terms-and-conditions/ εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος». Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Ενέργεια για κάθε ενδιαφερόμενο.


Περιγραφή της ενέργειας
Με κάθε αγορά ενός HUAWEI Watch Ultimate (χρώματος μπλε ή μαύρο) από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της, η Huawei προσφέρει ως δώρο ένα εισαγωγικό μάθημα κατάδυσης σε συνεργασία με το πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο κέντρο καταδύσεων SCHOOL OF DIVING.
Το κέντρο καταδύσεων SCHOOL OF DIVING είναι αναγνωρισμένο από το ΥΕΝ και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και πιστοποιημένο από τον Γαλλικό Νηογνώμονα Bureau Veritas και την ΕΒΕΤΑΜ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 14467 για την εκπαίδευση και συνοδεία δυτών.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από τον διευθυντή και εκπαιδευτή του καταδυτικού κέντρου, Κούβαρη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτής εκπαιδευτών Αυτόνομης / Ελεύθερης κατάδυσης με περισσότερες από 6000 καταδύσεις, εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής κολύμβησης, εκπαιδευτής ναυαγοσωστικής και τεχνικός service καταδυτικού εξοπλισμού.
Οι καταδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένο, από την σχολή, σημείο εντός Αττικής.

Εξαργύρωση Δώρου
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το μάθημα καθώς και για την εξαργύρωση του δώρου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών της Huawei στο: 2111988000. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής και περίοδος της προωθητικής ενέργειας
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση αγοράς ενός HUAWEI Watch Ultimate (μπλε ή μαύρο) από 15 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2023. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα των ρολογιών που μπορεί να αγοράσει κάποιος και για κάθε μία αγορά ενός HUAWEI Watch Ultimate (μπλε ή μαύρο) αποκτά δικαίωμα σε ένα καταδυτικό μάθημα. Το δώρο δεν είναι προσωπικό και μπορεί να μεταβιβαστεί. Μόνη προϋπόθεση είναι η αγορά ενός HUAWEI Watch Ultimate (μπλε ή μαύρο) εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω. Το μάθημα κατάδυσης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 31 Οκτωβρίου 2023. Μετά τη λήξη της Ενέργειας, ή μετά από αλλαγή της χρονικής διάρκειάς της, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές. Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στο Δικτυακό Τόπο. Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Ενέργεια οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Η συμμετοχή στην ενέργεια μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, για τους εξής λόγους:
• Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους
• Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν είναι απολύτως σύμφωνη με κάποιον από τους όρους του παρόντος,
• Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,
• Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω αναφέρομενη διάρκεια της Ενέργειας.

Ευθύνη Εταιρείας
Η ευθύνη της Huawei περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση των Δώρων. Η Huawei δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική ή οποιασδήποτε άλλης φύσης, προς οποιονδήποτε από τους διεκδικήσαντες του δώρου ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια καθώς και το καταδυτικό μάθημα, την τέλεσή του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί πριν, κατά την διάρκεια και έπειτα από την τέλεση του καταδυτικού μαθήματος. Οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους, για την αξιοποιήση ή μη του δώρου και την συμμετοχή τους στο καταδυτικό μάθημα με ασφάλεια.

Τροποποίηση Όρων
Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την Ενέργεια καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει το δώρο, με άλλο παρεμφερή ή ίσης αξίας, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Huawei δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται και συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους, πάντοτε υπό τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν κατά την κρίση της Huawei συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Προσωπικά Δεδομένα
Η εταιρεία δεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, από τον αγοραστή κάθε HUAWEI Watch Ultimate ή τρίτου προσώπου το οποίο θα καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσει το δώρο, θα ζητηθεί μονάχα ο σειριακός αριθμός της συσκευής ο οποίος αναγράφεται στην συσκευασία, για να γίνει επιβεβαίωση της αγοράς της συσκευής. Στην συνέχεια, ο σειριακός αριθμός θα διαβιβαστεί στο κέντρο καταδύσεων SCHOOL OF DIVING για την εξαργύρωση του δώρου.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με την συμμετοχή στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Βγαίνετε εκτός του ιστότοπου consumer.huawei.com
Μετά το κλικ στον σύνδεσμο, θα εισέλθετε σε ένα 3rd party website. Η Huawei δεν ευθύνεται για το website αυτό, ούτε μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενό του.
Επιστροφή Συνέχεια στον ιστότοπο