Δήλωση περιορισμένης εγγύησης (Ελλάδα)

Η Huawei Technologies Co.,Ltd. (εφ’ εξής “HUAWEI”) δηλώνει και εγγυάται ότι η παρούσα μονάδα συνδρομητή και παρελκόμενα της (εφ’ εξής το “Προϊόν”) δεν εμφανίζει σφάλματα, ακατάλληλη ή μη ποιοτική εργασία κατασκευής, υλικά και σχεδιασμό (εφ’ εξής το “Ελάττωμα”). Ένα προϊόν που φέρει κάποιο Ελάττωμα θα καλείται εφ’ εξής (“Ελάττωματικό”).

Η παρούσα εγγύηση υπόκειται στους ακόλουθους όρους και συνθήκες:

1.Η εγγύηση της συσκευής χειρός εκτείνεται για περίοδο είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

2.Η εγγύησης της μπαταρίας και του φορτιστή για περίοδο 6 Μηνών και των ακουστικών εκτείνεται για περίοδο (3) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

3.Κατά την περίοδο εγγύησης, η HUAWEI ή το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευής της θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει, σύμφωνα με την κρίση της HUAWEI, το Προϊόν ή οποιοδήποτε σχετικό εξάρτημα του, στην περίπτωση που το Προϊόν κριθεί ελαττωματικό. Το επιδιορθωμένο Προϊόν ή το Προϊόν/εξάρτημα που θα παρασχεθεί ως ανταλλακτικό για το ελαττωματικό Προϊόν/εξάρτημα δεν θα φέρει κάποιο Ελάττωμα. Ο αγοραστής του Προϊόντος ή ο πληρεξούσιός του (εφ’ εξής “Καταναλωτής”), δεν θα χρεωθεί (για εξαρτήματα, την εργασία ή για οτιδήποτε άλλο) για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ενός Ελαττωματικού Προϊόντος κατά την περίοδο εγγύησης. Το σύνολο των εξαρτημάτων, των πλακετών και του εξοπλισμού που θα αντικατασταθεί περιέρχεται στην ιδιοκτησία της HUAWEI.

4.Η εγγύηση για ένα Προϊόν/εξάρτημα που έχει επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί θα εκτείνεται για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης του επιδιορθωμένου Προϊόντος ή του ανταλλακτικού του Καταναλωτή.

5.Εφ’ όσον η HUAWEI το ζητήσει, ο Καταναλωτής θα πρέπει να προσκομίσει την απόδειξη αγοράς ή άλλο αποδεικτικό ή στοιχείο που να υποδεικνύει την ημερομηνία και την τοποθεσία της αγοράς.

6.Ο Καταναλωτής δεν καλύπτεται και δεν επωφελείται από την παρούσα εγγύηση στην περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

(α) Το Προϊόν έχει υποβληθεί σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υπερβολική υγρασία, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, μη εξουσιοδοτημένη επιδιόρθωση, κακή μεταχείριση, ατύχημα, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, επαφή με τρόφιμα ή υγρά, εσφαλμένη εγκατάσταση και θραύση ή φθορά της κεραίας (εκτός από ότι μπορεί να έχει προέλθει από κάποιο Ελάττωμα).

(β) Έχει επιχειρηθεί ξεκλείδωμα του Προϊόντος ή έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια λήψης μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού.

(γ) Έχει αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός Προϊόντος ή ο κωδικός ημερομηνίας εξαρτήματος.

(δ) Το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εξαρτήματα που (i) δεν παρέχεται από τη HUAWEI ή τις θυγατρικές της, (ii) δεν προορίζεται για χρήση με το Προϊόν, (iii) χρησιμοποιείται με τρόπο διαφορετικό από τον ενδεδειγμένο.

(ε) Οι σφραγίδες στο περίβλημα της μπαταρίας της μπαταρίας του Προϊόντος έχει σπάσει ή εμφανίζουν σημάδια παραποίησης ή η μπαταρία του Προϊόντος έχει χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται από την HUAWEI.

(στ) Όλες οι πλαστικές επιφάνειες και όλα τα υπόλοιπα εξωτερικά εκτεθειμένα μέρη εμφανίζουν γρατζουνιές ή φθορές.

7.Με το παρόν διασαφηνίζεται ρητά ότι όλες οι εγγυήσεις (ρητές ή συνεπαγόμενες) ως προς το προϊόν παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τη HUAWEI.

8.ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η HUAWEI ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ. Η HUAWEI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΜΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΕΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.