Huawei Cihazı Son Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi


Önemli not: LÜTFEN HUAWEI CİHAZINIZI KULLANMADAN VEYA YAZILIM YÜKSELTMESİNİ İNDİRMEDEN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
ÖNEMLİ:     Bu sözleşme, tarafınız (şahsınız veya temsil ettiğiniz kişi, kuruluş veya tüzel kişi olarak) (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ile Huawei Device Co., Ltd. (bundan böyle "Huawei" olarak anılacaktır) arasında yapılan, bu sözleşmede belirtilen yazılımın (Bu Sözleşmedeki Bölüm 1.1’e bakın) kullanımına yönelik bir “son kullanıcı yazılım lisansı” sözleşmesidir (bundan böyle bu "Sözleşme" olarak anılacaktır).LÜTFEN HUAWEİ CİHAZINIZI KULLANMADAN VEYA BU SÖZLEŞME’DE BELİRTİLEN YAZILIM YÜKSELTMESİNİ İNDİRMEDEN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUN. SÖZLEŞMEDEKİ KOŞULLARI BAŞKA BİR GERÇEK KİŞİ, KURULUŞ VEYA TÜZEL KİŞİ ADINA KABUL EDİYORSANIZ, SÖZ KONUSU KİŞİ, KURULUŞ VEYA TÜZEL KİŞİ ADINA HAREKET ETME YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN ETMİŞ SAYILIRSINIZ. HUAWEİ CİHAZINI KULLANMANIZ VEYA BUTON ÜZERİNE TIKLAMANIZ VEYA YAZILIM YÜKSELTMESİNİ İNDİRMENİZ, KURMANIZ, AKTİF HALE GETİRMENİZ, KOPYALAMANIZ VEYAHUT KULLANMANIZ, BU SÖZLEŞME’DE YER ALAN DÜZENLEMELERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. ŞAYET, SÖZLEŞME’DE YER ALAN DÜZENLEMELERİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN HUAWEİ CİHAZINI KULLANMAYIN, BUTON ÜZERİNE TIKLAMAYIN, YAZILIM YÜKSELTMESİNİ İNDİRMEYİN, KURMAYIN, AKTİF HALE GETİRMEYİN, KOPYALAMAYIN VEYAHUT KULLANMAYIN.      
Bölüm 6’da açıklanan veri kullanımını onaylama dahil Sözleşme’yi kabul etmiyorsanız, Huawei cihazınızı, Huawei'in iade politikası şartlarına ve ilgili mevzuata uygun olmak ve kullanılmamış olmak koşuluyla, satın aldığınız satış mağazasına veya yetkili satıcıya geri ödeme için iade edebilirsiniz. Huawei'in iade politikası, ürünün satın alındığı ülkenin/bölgenin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun düzenlemeler içermektedir. Bu Sözleşme tarafından yönetilen Yazılım Bölüm 1.2’de belirtildiği gibi Açık Kaynak Yazılım Bileşenlerini içerir. İstediğiniz zaman Huwei’nin web sitesi (  
consumer.huawei.com   ) adresini ziyaret ederek Bu sözleşmenin bir kopyasına erişebilir ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere bu Sözleşmenin bir kopyasını muhafaza edebilirsiniz.      
Bu sözleşmeye tabi olan Yazılım Bölüm 1.2’de belirtildiği gibi Açık Kaynak Kodlu Yazılım Bileşenleri içerir.  
   

1. Genel Koşullar      
1.1 Sözleşme kapsamındaki yazılım (bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır) şunları ifade eder: (1) Huawei veya lisans verdiği bir kuruluşun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan böyle “FSEK” olarak anılacaktır) ve uluslararası sözleşmeler uyarınca sahip olduğu haklar ile korunan kodlar ve gömülü diğer yazılım, program akışı, algoritmalar, belgeler, arayüzler, içerikler, yazı tipleri veya cihazda depolanmış herhangi bir veri dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kullanıcı’ya bir Huawei cihazı ile sağlanan yazılım bileşenleri; (2) Madde (1)'de belirtilenlerde yapılan güncelleme veya yükseltmeler. Madde 1.2'de belirtilen Açık Kaynak Kodlu Yazılım Bileşenleri, Yazılım kapsamında değildir.  
1.2 Huawei cihazı veya güncellemeleri veya yükseltmeleri, açık kaynak kodlu yazılım lisansları kapsamında lisans sahibi olan üçüncü tarafların, telif hakları ile korunan yazılım bileşenlerini ("Açık Kaynak Kodlu Yazılım Bileşenleri") içerebilir. Bu tür Açık Kaynak Kodlu Yazılım Bileşenleri cihazla birlikte sağlanan özel lisans bilgilerinde tanımlanmış olup ilgili bileşen için geçerli Açık Kaynak Kodlu Yazılım lisansını belirtir. Bu nedenle, Kullanıcı, söz konusu Açık Kaynak Kodlu Yazılım Bileşenleri'ni kullandığında, açık kaynak kodlu yazılım lisanslarının şart ve koşulları uygulanacaktır. Sözleşme, Kullanıcı’nın söz konusu açık kaynak kodlu yazılım lisansları kapsamında sahip olabileceği herhangi bir hak veya yükümlülüğe hiçbir şekilde etki etmez ve bunları ortadan kaldırmaz. Sözleşme’de belirtilen lisans koşulları ve açık kaynak kodlu yazılım lisanlarının içerikleri arasında, herhangi bir Açık Kaynak Kodlu Yazılım Bileşeni’ne ilişkin herhangi bir çelişki olması halinde, açık kaynak kodlu yazılım lisansı geçerli olacaktır.  
1.3 Sözleşme kapsamındaki Yazılım, aksi kararlaştırılmadıkça, ister salt okunur bir bellekte veya herhangi başka bir ortamda veya biçimde depolanmış olsun, isterse Huawei tarafından yetkilendirilmiş bir çevrimiçi indirme konumunda bulunsun, Sözleşme’de düzenlenen kapsamla sınırlı olacaktır.  

2. Son Kullanıcı Yazılım Lisansı      
Sözleşme ile Kullanıcı’ya, Huawei’in FSEK madde 22 uyarınca sahip olduğu çoğaltma hakkı üzerinde, bir defaya mahsus ve tek bir Huawei cihazında (bilgisayarlar ve Yazılım’ın kullanılabildiği her tür ve tipte ürünü kapsamak üzere) kullanımla sınırlı olmak üzere, bir basit lisans verilmektedir. Bir defalık çoğaltıma izin veren bu lisans, Sözleşme’nin şart ve koşullarına uygun olarak kullanılır. Kullanıcı, Huawei’in sahip olduğu başka hiçbir hak yahut yetki üzerinde hak iddia edemeyeceği gibi, sahip olduğu bu lisansı 3. kişilere devredemez, devir ve lisans anlaşmaları başta olmak üzere herhangi bir hukuki işleme konu edemez, herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve/veya kullandıramaz.  

3. Kullanım Sınırlandırmaları      
3.1 Kullanıcı, Huawei’nin Yazılım ve/veya cihaz üzerinde FSEK ve diğer yasal düzenlemeler uyarınca sahip olduğu, her türlü fikri ve sınai haklar ile diğer haklara riayet eder. Kullanıcı, aksi ayrı bir yazılı sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, Huawei teknolojilerini ve/veya ürettiği fikri ürünleri, Huawei cihazları ve/veya Yazılımı ile bağlantılı üçüncü taraf cihazları/aksesuarları tasarlamak, geliştirmek, üretmek, satmak veya lisansını vermek veya uygulama yazılımı geliştirmek ve benzeri herhangi bir amaçla kullanamaz. Kullanıcı, ihtiyaç duyduğunda sorularını mobile@huawei.com adresine yöneltebilecektir.  
3.1 Kullanıcı önceden Huawei’nin onayı olmaksızın Huawei teknolojilerini veya fikri mülkiyetini yazılım geliştirmek veya tasarlamak, geliştirmek, üretmek, satmak ya da Huawei cihazları ile bağlantılı üçüncü taraf cihazlara/aksesuarlar lisans vermek için kulanamaz.  
3.2 Kullanıcı, bir bilgisayarın sabit disk sürücüsü veya diğer depolama medyası üzerinde, sadece arşivleme amacıyla bir Yazılım kopyası oluşturabilir. Kullanıcı, Yazılım’ı ağlar üzerinden, aynı anda kendi cihazı dışında bir yahut birden fazla cihaz ve/veya bilgisayarın kullanabileceği şekilde dağıtamaz, iletemez ve benzeri işlemlerde bulunamaz.  
3.3 Kullanıcı, Huawei'nin yazılı ön izni olmadan, Yazılım’ın tamamını veya bir kısmını herhangi bir üçüncü tarafa satamaz, kiralayamaz, uzun süreli finansal kiralamaya konu edemez, ödünç veremez, üzerinde alt lisans vermez, bu ve benzeri herhangi bir şekilde dağıtamaz. Bununla beraber, aşağıdaki koşulların bir arada gerçekleşmesi kaydıyla, Yazılım lisansının tamamının, Huawei cihazının mülkiyetinin devri suretiyle üçüncü bir kişiye bir defaya mahsus olmak kaydı ile kalıcı olarak devri mümkündür: (1) devir işlemi Huawei cihazını ve Huawei Yazılımı’nın tamamını içermelidir; (2) Kullanıcı, Yazılım kopyalarının kendisinde bulunan kopyalarının tümünü silmeli, tamamen veyahut kısmen elinde tutmaya devam etmemelidir; (3) Huawei cihazını ve Yazılımı alan üçüncü kişi, Sözleşme’nin tüm hükümleri hakkında Kullanıcı tarafından bilgilendirilmeli, Sözleşme’nin tüm şart ve koşullarını okumuş ve kabul etmiş olmalıdır.  
3.4 Aksine açık şekilde izin verilmediği takdirde, Yazılım kopyalanamaz, ters mühendislik işlemi yapılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, parçalarına ayırılamaz veya türev çalışmaları oluşturulamaz ya da üçüncü bir kişinin bunları yapmasına izin verilemez.      

3.5 Kullanıcı’nın Yazılım’ı depolama veya kopyalama için kullanırken, ilgili hak sahiplerinden izin alması gerekir.      
Huawei Yazılımı, söz konusu kullanım; telif hakkı bulunmayan materyaller, Kullanıcı’nın telif hakkı sahibi bulunduğu veya yeniden üretmek için yetkilendirildiği veya yasal olarak izin verilen materyallerin yeniden üretimi ile sınırlı olduğu sürece, materyallerin yeniden üretimi için kullanılabilir.  
3.6 Sözleşme ile Kullanıcı, Yazılımı, ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.  

4. Hakların Muhafaza Edilmesi      
Huawei ve lisansörleri Yazılım’a ilişkin tüm hak ve mülkiyetlerin sahibidir ve Sözleşme ile açıkça Kullanıcı’ya tanınmayan diğer tüm hakları uhdesinde saklı tutar.  

5. Gizlilik Politikası  
Huawei'nin gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) Huawe’inin topladığı veriler ve bu verilerin Huawei tarafından ne şekilde kullanılacağına dair bilgi sağlar.Yazılımı cihazınızda kullandığınızda, Huawei bu Sözleşmenin ve Gizlilik Politikasının hükümleri uyarınca cihazınızdan veri toplayacaktır. Gizlilik Politikasının ayrıntılarına  
http://consumer.huawei.com/privacy-policy       adresinden ulaşabilirsiniz.      

6. Veri Kullanımını Onaylama  
6.1 HUAWEI’NİN VE BAĞLI KURULUŞLARININ/LİSANS VERENLERİN CİHAZINIZDAN VERİ TOPLAYABİLECEĞİNİ VE BUNLARI KULLANABİLECEĞİNİ (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE TEKNİK VERİLER, KİŞİ BİLGİLERİ METİN MESAJLARI/SESLİ MESAJLAR) VE BU TÜR TOPLAMA VE KULLANMANIN, YAZILIMI KULLANIMINIZ VE/VEYA KULLANIMINIZI KOLAYLAŞTIRMAK VEYA ÖZELLİKLERİN VE YAZILIMIN İŞLEVSELLİĞİNİN SÜREKLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ OLACAĞINI KABUL EDER. HUAWEI’NIN YAZILIM GÜNCELLEMELERİ VEYA YÜKSELTMELERİ, ÜRÜN DESTEĞİ VE DİĞER ÜRÜNLE İLGİLİ SERVİSLERİ SAĞLAYABİLMESİ İÇİN KULLANICI AYRICA HUAWEI’NİN BAĞLI KURULUŞLARININ/LİSANS VERENLERİN CİHAZINIZIN ADI, SİSTEM VE UYGULAMA SÜRÜMLERİ, BÖLGE VE DİL AYARLARI, CİHAZ SÜRÜM BİLGİSİ, CİHAZ KİMLİK VERİLERİ (IMEI, ESN, MEID VE SN) KONUM BİLGİSİ (CİHAZINIZIN BULUNDUĞU BÖLGENİN KİMLİĞİ GİBİ), SERVİS SAĞLAYICISI AĞ KİMLİĞİ (PLMN) VE IP ADRESİ DAHİL SİSTEM VE UYGULAMA VERİLERİNİ CİHAZINDAN TOPLAYABİLECEĞİNİ KABUL EDER:  
6.2 HUAWEI’NİN EMUI KULLANICI DENEYİMİ GELİŞTİRME PROGRAMINA KATILARAK HUAWEI’YE ÜRÜNLERİNİ VE HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEYE YARDIM ETMEYİ SEÇTİĞİNİZDE, HUAWEI VE BAĞLI KURULUŞLARI/LİSANS VERENLER CİHAZINIZDAN ANALİZ İÇİN VERİ TOPLAYABİLİR. TOPLANAN VERİLER CİHAZINIZIN YAPILANDIRMA VERİLERİ, UYGULAMA İSTATİSTİKSEL VERİLERİ VE HATA GÜNLÜĞÜ VERİLERİNİ İÇERİR. TÜM VERİLEN TOPLANMADAN VE İŞLENMEDEN ÖNCE İSİMSİZ HALE GETİRİLİR.  
6.3 CİHAZINIZDAN TOPLANAN TÜM VERİLER İŞLENEBİLİR VE HUAWEI’YE VE BULUNDUĞUNUZ ÜLKE DIŞINDAKİ BAĞLI KURULUŞLARINA/LİSANS VERENLERE AKTARILABİLİR. BU VERİLERİN HUAWEI ÜRÜNLERİNİ VE HİZMETLERİNİ KULLANDIĞINIZ ÜLKE DIŞINDAKİ DİĞER YARGI BÖLGELERİNE AKTARILABİLECEĞİ VEYA BU VERİLERE BU GİBİ YERLERDEN ERİŞİLEBİLECEĞİ ANLAMINA GELİR. BU YARGI BÖLGELERİ FARKLI VERİ KORUMA KANUNLARINA SAHİP OLABİLİR VEYA BU TÜR KANUNLARI BARINDIRMAYABİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA, HUAWEI TÜM GEÇERLİ KANUN VE DÜZENLEMELERİN GEREKTİRDİĞİ İLE BENZER VEYA YETERLİ SEVİYEDE KORUMA SAĞLANDIĞINDAN EMİN OLACAKTIR.      

6.4 KANUN TARAFINDAN DAHA UZUN BİR TUTMA SÜRESİ GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ VEYA BUNA İZİN VERİLDİĞİ DURUMLAR HARİÇ HUAWEI VERİLERİNİZİ SADECE BU SÖZLEŞMEDE VE GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR KARŞILANANA KADAR ELİNDE TUTACAKTIR. HUAWEI VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİMİ VEYA VERİLERİNİZİN İFŞASINI ÖNLMEK İÇİN TÜM UYGUN TEKNİK VE KURUMSAL ADIMLARI ATACAKTIR BUNUNLA BİRLİKTE HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TAMAMEN GÜVENİLİR OLMADIĞINI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN.  
6.5 BU ONAY BEYANI HERHANGİ BİR ZAMANDA DERHAL ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLEBİLİR. GERİ ÇEKİLME DURUMUNDA BU ANLAŞMANIN SONLANDIRILMASINI DÜZENLEYEN BÖLÜM 7’DE ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLER GEÇERLİ OLACAKTIR.  

7. Sonlandırma ve Devam Eden Geçerlilik      
7.1 Sözleşme, Kullanıcı’nın Huawei cihazını kullanmaya başladığı veya Yazılım yükseltmesini indirmek suretiyle Sözleşme’yi onayladığı andan itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, masrafları kendine ait olmak üzere, Huawei tarafından verilen Yazılım’ı, tüm yedek kopyalarını ve ilgili tüm materyalleri kalıcı olarak silmek, yok etmek ve iade etmek suretiyle Sözleşme’yi her an sonlandırabilir. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya koşuluna uymaması halinde, Huawei veya onun lisansörleri Sözleşme’yi herhangi bir ihbarda bulunmadan sonlandırabilir. Sözleşme herhangi bir sebeple sonlandırıldığında, Kullanıcı Yazılım’ı kullanmayı derhal DURDURMALI ve hâlihazırda Huawei cihazında ve/veya bilgisayarında kopyalanmış ve/veya yüklü olan tüm Yazılım ve bağlantılı materyalleri silmek zorundadır.  
7.2 Sözleşme’nin 6, 8, 9, 10, 11, 13 ve 14. maddelerinde yer alan düzenlemeler, Sözleşme’nin sona erdirilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.  

8. Garantilerin Reddi      
8.1 KULLANICI, YAZILIM’IN AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ TÜRDE BİR GARANTİ İÇERMEDEN "OLDUĞU GİBİ" VE “MEVCUT HALİYLE” VERİLDİĞİNİ VE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE NE HUAWEI, NE LİSANSÖRLERİ VEYA İŞTİRAKLERİ NE DE TELİF HAKKI SAHİPLERİNİN, TİCARİ GARANTİ, YETERLİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DÂHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TEMSİL VEYA GARANTİ VERMEDİĞİNİ KABUL ETMEKTEDİR. HUAWEI VEYA BAŞKA BİR TARAF, BU YAZILIM’DA İÇERİLEN İŞLEVLERİN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAYACAĞINA VEYA YAZILIMIN İŞLETİMİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. AMAÇLADIĞI SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAZILIMIN SEÇİLMESİNE VE KURULUM, KULLANIM VE BUNDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUK VE RİSK KULLANICI’YA AİT OLACAKTIR.  
8.2 BU YAZILIMIN YÜKLENMESİ ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARIN, UYGULAMA PROGRAMLARININ VEYA HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR. HUAWEI, BU YAZILIMIN SÜREKLİ, KALICI SERVİSLER SAĞLAYACAK İŞLEV VEYA HİZMETLER İÇERDİĞİNE VEYA BU YAZILIMIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM VEYA HİZMETİ İLE UYUMLU OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.  
8.3 AYRICA KULLANICI, HUAWEI YAZILIM VE HİZMETLERİNİN; HUAWEI YAZILIMI VEYA HİZMETLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK, VERİ VEYA BİLGİLERDEKİ ARIZA, GECİKME, HATA VEYA YANLIŞLIKLARIN, NÜKLEER TESİSLER, UÇAK NAVİGASYONU VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ, HAVA TRAFİK KONTROL, YAŞAM DESTEĞİ VEYA SİLAH SİSTEMLERİNİN İŞLETİMİ DÂHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA ÖLÜM, YARALANMA, AĞIR FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL HASARA YOL AÇABİLECEĞİ DURUM VEYA ORTAMLARDA KULLANIM İÇİN AMAÇLANMADIĞINI VE SÖZ KONUSU KULLANIMLARA UYGUN OLMADIĞINI DA KABUL ETMEKTEDİR.      


9. Yasal Sorumluluğun Sınırlanması      
9.1 HUAWEI, KÖTÜYE KULLANIM, YANLIŞ KULLANIM VEYA YETKİSİZ DEĞİŞİKLİKTEN KAYNAKLANAN YAZILIM KULLANMA SORUNLARIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU KABUL ETMEMEKTEDİR.      

9.2 HUAWEI, ÇALIŞANLARI, LİSANSÖRLERİ VEYA İŞTİRAKLERİ, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN ZORUNLU KILDIĞI DURUMLAR DIŞINDA, KULLANICI’NIN, HERHANGİ BİR KÂR, GELİR, SATIŞ VE VERİ KAYBI, GİZLİ BİLGİLERİNİN ZARAR GÖRMESİ, İKAME MAL VEYA HİZMET TEMİN MALİYETİ, MÜLK HASARI, YARALANMA, ÇALIŞMA KESİNTİSİ, TİCARİ BİLGİ KAYBI DA DÂHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDI İLE KULLANICI’NIN HER NE NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HER TÜRLÜ DOĞRUDAN VE DOLAYLI, TİCARİ, MADDİ VE MANEVİ, CEZAİ, ZARAR, HASAR VE KAYIPLARINDAN, SÖZLEŞME KAPSAMINDAN, HAKSIZ FİİLDEN, İHMALDEN VEYA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA KULLANIM YETERSİZLİĞİNDEN DOĞAN ZARARLARINDAN, SÖZ KONUSU ZARAR, KAYIP VE HASAR OLASILIKLARI, HUAWEI, LİSANSÖRLERİ VEYA İŞTİRAKLERİNE ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇBİR DURUMDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.      
9.3 HUAWEI'İN, KULLANICI’NIN ZARAR, KAYIP VE HASARLARI İÇİN (HUAWEI'NİN İHMALİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA YARALANMA DURUMLARINDA GEÇERLİ YASALARIN ZORUNLU KILABİLECEKLERİ HARİCİNDE), KULLANICI’YA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, KULLANICI’NIN HUAWEI CİHAZI İÇİN ÖDEDİĞİ TUTARI HİÇBİR DURUMDA AŞMAYACAKTIR.  

10. Teknik Destek      
Huawei'in Sözleşme kapsamındaki Yazılım için Kullanıcı’ya teknik destek hizmeti verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

11. İhracat Denetimleri  
Kullanıcı, Huawei Yazılımını, geçerli kanunlar Huawei Yazılımının elde edildiği yerdeki yetki bölgesinin kanunları dışında kullanamaz, başka şekilde dışa aktarılamaz veya ihraç edilemez.  

12. Yazışma      
Tüm ihbarlar ve iletişim, taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, yazılı biçimde yapılacaktır.  

13. Anlaşmazlıkların Çözümü ve Geçerli Yasalar      
13.1 Sözleşme Çin Halk Cumhuriyeti'nin yasalarına tabi olacak ve söz konusu yasalara göre yorumlanacaktır.  
13.2 Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile bağlantılı tüm anlaşmazlıklar, öncelikle ilgili taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla çözümlenecektir. Aksi takdirde, Kurul'un tahkime başvurulan tarihte yürürlükte olan tahkim kurallarına göre yürütülecek tahkim için, Shenzhen Tahkim Kurulu'na sunulacaktır. Tahkim sonuçları her iki taraf için de nihai ve bağlayıcıdır.  

14. Sözleşmenin Bütünlüğü      
Bu Sözleşme, Kullanıcı ve Huawei arasında Yazılımın kullanımı için geçerli olan sözleşmenin bütününü oluşturmakta ve Kullanıcı ile Huawei arasında Yazılım’ın kullanımına ilişkin daha önceden yapılmış tüm sözleşmeleri hükümsüz kılmaktadır. Kullanıcı tarafından, açık kaynak yazılımı, üçüncü taraf içeriği veya diğer Huawei hizmetlerinin kullanılması veya satın alınması halinde, ek şartlar ve koşullar uygulanabilecektir.  

Son güncelleme: Mart 2016  
Telif hakkı © Huawei Device Co., Ltd. 2016. Tüm hakları saklıdır.