Service Privacy Notice

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen Internet Explorer'ın en güncel sürümünü ya da farklı bir internet tarayıcısı kullanın.
Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni – Huawei Destek
Son güncelleme: 06/05/2024

1. Veri Sorumlusu

Huawei Telekomünikasyon Dış.Tic.Ltd.Şti. (“Huawei", “Huawei Destek” veya "biz” ) olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz.

Bu Aydınlatma Metni ile; bakım servislerinin gerçekleştirilmesi, güvence veya garanti taleplerinizin ele alınması, Huawei Destek’e canlı sohbet, e-posta, yardım hattımız veya Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram resmi sosyal medya hesaplarımıza gönderdiğiniz doğrudan mesajlar aracılığıyla ilettiğiniz talepleriniz kapsamında servis kalitemizin iyileştirilmesi ve Huawei Destek servisine bağlı yasal taleplerin yönetilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlendiği süreçlere (“Huawei Destek”) dair sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Gizlilik sorunlarına ilişkin sorularınız için lütfen bizimle çevrimiçi olarak iletişime geçin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/

2. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Huawei Destek süreçleri kapsamında, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiğine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Kişisel Veri İşleme Amaçları Hukuki Sebep İşlenen Kişisel Veriler
- Huawei Destek’e ilettiğiniz talepleriniz ile ilgili çözüm süreçlerini yürütmek,
- Talebiniz kapsamında gerekli bakım ve onarım servislerini sağlamak,
- Talebinize ilişkin olarak sizinle iletişime geçmek,
- Güvence/garanti talebinizi değerlendirmek,
- Garanti ve garanti sonrası sözleşmelerimizde yer alan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Kanun m. 5/2 (c)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması.
- Kimlik (ad, soyad)
- İletişim (telefon numarası, e-mail adresi, adres)
- Finans (banka hesap bilgileri)
- Kullanıcı İşlem (Kullanıcı kimliği, Huawei ID, rumuz)
- Cihaz Bilgileri (IMEI numarası, diğer cihaz tanımlayıcıları (elektronikler dahil))
- Talebinizin İçeriği (Huawei Destek sorgunuzun/ talebinizin içeriğinde yer alan veriler, servislerin/garantinin devamlılığı veya garanti süreci veya diğer sorularınıza yönelik veriler)
- Servislerimizin hizmet kalitesini iyileştirmek,
- Servislerimizin işlevselliğini ve güvenliğini arttırmak,
- Geri bildirimleriniz kapsamında iş süreçlerimizi iyileştirmek.
Kanun m. 5/2 (f)
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
- Kimlik (ad, soyad)
- İletişim (telefon numarası, e-mail adresi, adres)
- Finans (banka hesap bilgileri)
- Kullanıcı İşlem (Kullanıcı kimliği, Huawei ID, rumuz)
- Cihaz Bilgileri (IMEI numarası, diğer cihaz tanımlayıcıları (elektronikler dahil))
- Talebinizin İçeriği (Huawei Destek sorgunuzun/talebinizin içeriğinde yer alan veriler, servislerin/garantinin devamlılığı veya garanti süreci veya diğer sorularınıza yönelik veriler)
- Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi Kanun m. 5/2 (ç)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
- Kimlik (ad, soyad)
- İletişim (telefon numarası, e-mail adresi, adres)
- Finans (banka hesap bilgileri)
- Kullanıcı İşlem (Kullanıcı kimliği, Huawei ID, rumuz)
- Cihaz Bilgileri (IMEI numarası, diğer cihaz tanımlayıcıları (elektronikler dahil))
- Talebinizin İçeriği (Huawei Destek sorgunuzun/talebinizin içeriğinde yer alan veriler, servislerin/garantinin devamlılığı veya garanti süreci veya diğer sorularınıza yönelik veriler)
- Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi. - Kanun m. 5/2 (e)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi, “İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aktarmaktayız. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlamaktayız. Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen taraflara, belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için aktarmaktayız:

1. Servis sağlayıcıları ile paylaşım: Huawei Destek'in işleyişi için servis sağlayıcıları kullanmaktayız. Bu servis sağlayıcılar, kişisel verilerinize yalnızca Huawei Destek ile aralarındaki servis sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve gerektiği ölçüde erişebilecekler. Servis sağlayıcılarımız özenle seçilip görevlendirilmiştir, talimatlarımıza tabidir ve kişisel verilerinizi başka amaçlarla işleyemez. Verilerinizi aşağıdaki kategorilerde yer alan servis sağlayıcılarıyla paylaşmaktayız :

• Yetkili servis merkezleri - size bakım servisi sunmak (onarım, onarım sonrası cihaz alımı veya iadesi) amacıyla;

• İletişim merkezleri - bakım servisine ilişkin olarak sizinle etkin bir şekilde iletişime geçmek amacıyla;

• Müşteri memnuniyeti anketi merkezleri - servislerimizi sürekli olarak geliştirmek amacıyla.

2. Yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşım: Yasal veya düzenlemeler kapsamında kişisel verilerinizi yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktayız. Örneğin, ilgili yasanın ve düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek veya düzenleyici kurumlar, mahkemeler veya resmi dairelerin taleplerini karşılamak amacıyla verilerinizi paylaşmaktayız.

Belirli servisleri sağlamak adına Huawei, Huawei grubuna (dış kaynak kullanımı) ait “veri işleyenler” adı verilen üçüncü taraf ve kurumları kullanır. Veri işleyenler görevlendirildikleri faaliyetler kapsamında yukarıda açıklanan kişisel verilerin bir kısmına veya tamamına erişim sağlayabilir. Veri işleyenler kişisel verilerin işlenmesi ve korunması tutumu ve kapsamına yönelik sıkı talimatlar alır. Veri işleyenler kişisel verileri yukarıda belirtilenler dışında bir amaçla işleyemez.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Huawei, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, taleplerinizin ele alınması için canlı sohbet, e-posta, yardım hattımız veya Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram resmi sosyal medya hesaplarımıza doğrudan mesaj atmanız aracılığıyla Huawei Destek ile iletişime geçmeniz suretiyle kısmen otomatik ve otomatik yöntemlerle toplamaktadır.

5. Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verilerinizi, işleme ve/veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımızın gerektirdiği süre boyunca saklarız. Saklama sürelerinin sonra ermesi veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya talebiniz üzerine sileriz, yok ederiz veya anonim hâle getiririz.

Müşteri Destek Servisi ile bağlantılı olarak aşağıdaki saklama süreleri geçerlidir:

• Size bakım servisi sağlamamız durumunda talep tarihinizden itibaren 24 ay kadar;

• Huawei Destek sorgunuzdan/talebinizden itibaren 24 ay kadar.

6. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, açıklama, kullanım, düzenleme veya kayıplara karşı korumak için özellikle şifreleme teknolojileri, veri ayrımı ve çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanmaktayız. Kişisel verilerinizin niteliğine uygun uygun teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

7. İlgili Kişi Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için Huawei'in Saray Mah. Ahmet Tevfik İIeri Caddesi, Onur Ofis Park İş Merkezi, A1 Blok No:10, B/1, Ümraniye, İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyor veya Huawei'in kişisel verileri genel olarak veya sizin hakkınızda nasıl işlediğiyle ilgili şikayette veya sorguda bulunmak istiyorsanız ve ek olarak, Veri Koruma Yetkilimize (DPO) sorularınız varsa lütfen sorgunuzu şu adrese gönderin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/

8. Ek bilgiler

Verileri, bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan veri işleme faaliyetleriyle bağlantılı olarak profil oluşturma gibi otomatik karar alma işlemleri için kullanmıyoruz.

9. Bu bildirimin güncellenmesi

Huawei, bu Bildirimi dilediği zaman güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Bildirim güncellendiği takdirde, Huawei değişiklik bildirimini çeşitli kanallar vasıtasıyla yayınlayacaktır; örneğin, en son versiyonu resmi web sitemizde görebilirsiniz: https://consumer.huawei.com/tr.

Bu Gizlilik Bildirimi'nin en güncel sürümüne her zaman buradan ulaşabilirsiniz. Bu Gizlilik Bildirimi'nin en son güncelleme tarihini öğrenmek için üst kısımda yer alan "geçerlilik tarihini" kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Bu Aydınlatma Metni, Huawei Destek için geçerlidir. Diğer ürün ve servislere ilişkin aydınlatma metni için lütfen bu ürün ve servislerin geçerli aydınlatma metinlerine göz atın. Huawei'nin gizlilik taahhütleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresi ziyaret edin:

Huawei Tüketici İş Grubu Gizlilik Bildirimi

consumer.huawei.com'dan ayrılıyorsunuz
Bağlantıya tıkladıktan sonra, üçüncü parti bir web sitesine geçiş yapacaksınız. Huawei'nin bu üçüncü taraf web sitesi üzerinde hiçbir kontrolü yoktur, sorumlu değildir.
Geri Dön Devam Et