Whistleblower Channel

Welcome to Huawei Sweden’s Whistleblower Channel

Добре дошли в канала за подаване на сигнали на Хуауей България

English

Български

Huawei Technologies Sweden AB (hereinafter "Huawei Sweden") has implemented a whistleblower channel for confidential reporting of suspected misconduct within our company.

■ Who can report?

The whistleblower channel can be used by anyone, including but not limited to employees, contractors, consultants, trainees, interns, agency workers, former employees, job seekers, volunteers and others, at Huawei Sweden.

■ How can a report be submitted?

A report can be submitted through the whistleblower channel in three different ways:
In writing: A written report can be submitted by sending an email to alerthuaweibg@huawei.com
Orally: A report can be submitted orally by calling Huawei Sweden’s whistleblower hotline at +46(0)739200846 between the hours of 9.00-12.00 and 13.00-17:00 during regular business days.
At a physical meeting: Upon request, reporting can take place at a physical meeting.

You also have the possibility to report externally to competent authorities. For more information and links to the competent authorities see: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=67. Please note that Arbetsmiljöverket has been given the task to handle reports that are not covered by any other competent authority’s area of responsibility.

■ Is it possible to remain anonymous?

You can choose to remain anonymous when reporting (in case of written reporting you may e.g. use an anonymous email address). And it is also welcomed if you would like to identify yourself when reporting. Whether you choose to remain anonymous or not, we will keep your identity strictly confidential.

■ What kind of misconduct can be reported?

In the whistleblower channel you can report misconduct within Huawei Sweden that you have become aware of in a work-related context. The misconduct may be ongoing or imminent and may consist in an act or omission. Examples of misconduct that can be reported are misconduct concerning but not limited to:

• accounting, internal accounting control, auditing, bribery, money laundering or other financial crime;
• public procurement, anti-trust and competition, product safety, transport safety, environmental protection, consumer protection, protection of privacy and personal data, security of network and information systems; and
• other misconduct that constitutes a violation of law or concerns the life and health of individuals.

You shall, to the best of your knowledge, ensure that the information included in the report is as truthful and complete as possible.

■ What kind of misconduct cannot be reported?

It should be in the public interest to disclose the reported misconduct. Any misconduct relating only to your work situation or your terms of employment should therefore, as a general rule, be raised through Huawei Sweden’s other channels, for example by reporting to your immediate manager or your manager's manager or to HR.

■ Confirmation and feedback

You will receive a confirmation that the report has been received within 7 days. You will then receive feedback on the actions taken in response to the report within 3 months after confirmation of receipt.

■ Handling of the report

Reports will only be handled by designated personnel at Huawei Sweden and will be stored and deleted in accordance with applicable legislation. Reports will be received by the HR department.

Further investigation of a reported misconduct will be conducted by Huawei Sweden’s Investigation Team consisting of members from the HR, Compliance, Quality and Operations, and Legal Departments. The investigation will take place as quickly as possible and in a confidential, fair and impartial manner. If a report concerns an individual in the Investigation Team, the report will not be handled by that specific individual.

■ Prohibition against retaliation

You are protected from retaliation regardless of the outcome of the investigation, if you, to the best of your knowledge, believe that what you are reporting is true.

■ Processing of personal data

The whistleblower channel involves the processing of personal data, which is used to investigate reported misconduct. Personal data is handled in accordance with applicable data protection legislation. please read the Privacy Statement for Whistleblower Reporting.

Хуауей Технолоджис България ЕООД (наричан по-долу „Хуауей България“) е имплементирал канал за сигнализиране на нередности за поверително докладване на съмнения за неправомерно поведение в рамките на компанията.

■ Кой може да подава сигнали?

Каналът за подаване на сигнали може да се използва от всеки, включително, но не само служители, изпълнители, консултанти, стажанти, обучаващи се, служители на агенции, бивши служители, търсещи работа, доброволци и други в Хуауей България.

■ Как може да се подаде сигнал?

Сигнал може да бъде подаден чрез канала за подаване на сигнали по 3 различни начина:
В писмен вид: Писмен сигнал може да бъде подаден чрез изпращане на имейл до alerthuaweibg@huawei.com.
Устно: Сигналът може да бъде подаден устно като се обадите на горещата линия за подаване на сигнали на Хуауей България - телефон +35928172700 между 9:00-12:00 и 14:00-18:00 часа в работни дни.
На физическа среща: При поискване сигнал може да се подаде и на физическа среща.

Освен това имате възможност да докладвате и на компетентните органи. За повече информация и връзка с тях посетете: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=67. Обръщаме внимание, че на Комисията за защита на личните данни е възложено да обработва сигнали, които не попадат в сферата на отговорност на други компетентни органи.

■ Възможно ли е да останете анонимен?

Можете да изберете да останете в анонимност (в случай на писмен сигнал можете да използвате анонимен имейл адрес) или да се идентифицирате, когато подавате сигнала. Независимо кой от двата начина изберете, ние ще запазим вашата самоличност в строга конфиденциалност.

■ Какъв вид нередности могат да бъдат докладвани?

В канала за подаване на сигнали можете да докладвате за неправомерно поведение в Хуауей България, за което сте научили в контекста на работни взаимоотношения. Неправомерното поведение може да е настоящо или предстоящо и може да се състои в действие или бездействие. Примери за неправомерно поведение, които могат да бъдат докладвани, са неправомерно поведение, отнасящо се до, но не само:

• счетоводство, вътрешен счетоводен контрол, одит, подкупи, пране на пари или други финансови престъпления;
• обществени поръчки, антитръст и конкуренция, безопасност на продуктите, транспортна безопасност, опазване на околната среда, защита на потребителите, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурност на мрежови и информационни системи;
• друго неправомерно поведение, което представлява нарушение на закона или засяга живота и здравето на околните.

Ваша отговорност е, доколкото ви е известно, да гарантирате, че информацията, включена в сигнала, е възможно най-вярна и пълна.

■ Какъв вид нарушение не може да бъде докладвано?

Разкриването на докладваното неправомерно поведение трябва да е в обществен интерес. Всяко неправомерно поведение, свързано само с вашата работна ситуация или условия на работа, трябва да бъде отнесено към другите канали на Хуауей България, например чрез сигнал към вашия пряк мениджър; мениджър на вашия мениджър или HR.

■ Потвърждение и обратна връзка

В рамките на 7 дни ще получите потвърждение, че сигналът е получен. След това ще получите обратна връзка за действията, предприети в отговор на сигнала в рамките на 3 месеца след потвърждението за получаването.

■ Обработка на сигнала

Сигналите ще се обработват само от назначени служители в Хуауей България и ще се съхраняват и заличават в съответствие с приложимото законодателство. Сигналите ще се получават в отдел „Човешки ресурси“.

По-нататъшно разследване на сигнала за неправомерно поведение ще бъде проведено от екипа за разследване на Хуауей България, състоящ се от членове от отделите „Човешки ресурси“, „ Съответствие със закона“, „Качество и операции“ и „Правни въпроси“. Разследването ще се проведе възможно най-бързо и по поверителен, справедлив и безпристрастен начин. Ако даден сигнал се отнася до лице в екипа за разследване, сигналът няма да бъде обработван от това конкретно лице.

■ Забрана за ответни действия

Вие сте защитени от ответни действия, независимо от резултата от разследването ако вие, доколкото ви е известно, вярвате, че това, което съобщавате, е вярно.

■ Обработка на лични данни

Каналът за подаване на сигнали включва обработката на лични данни, които се използват за разследване на докладвани нарушения. Личните данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Моля, прочетете Декларацията за поверителност при сигнализиране на нередности.

Вие напускате consumer.huawei.com
След като кликнете на линка, ще посетите уебсайт на трета страна. HUAWEI не носи отговорност и няма контрол върху този уебсайт.
Назад Продължи