Service Privacy Notice

Уведомление за поверителността на поддръжката на Huawei

Уведомление за поверителността на поддръжката на Huawei
Последна актуализация: 20 Май 2019 г.

1. Въведение

Настоящото уведомление за поверителността е приложимо за обработването на вашите лични данни, свързани с услугата за поддръжка на Huawei, което включва извършването на услуги по поддръжката за вас, разглеждане на ваш гаранционен иск, кореспонденция с вас, когато се свързвате с поддръжката на Huawei чрез чат на живо, имейл, нашата гореща линия или чрез директно съобщение към нашите акаунти в социалните мрежи на Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, което подобрява качеството на услугата по поддръжка на Huawei или управлението на правните претенции, свързани с нейното функциониране.

Настоящото уведомление за поверителността съдържа важна информация относно обработването на лични данни, като например обхвата или целта на обработването, периода на съхранението на данни, както и правата на субектите на данните. Ние осъзнаваме значението на вашата поверителност. Отделете време, за да прочетете това уведомление за поверителността, за да разберете как обработваме вашите лични данни.

2. Администраторът на данни

Администраторът на данни е Хуауей Технолоджис България ЕООД, ЕИК: 131430481 (оттук нататък наричан „ние“ „Huawei“ или „поддръжката на Huawei“).

Ако имате каквито и да е въпроси по отношение на проблемите с поверителността, свържете се с нас чрез онлайн формуляра: https://consumer.huawei.com/bg/legal/privacy-questions/

3. Кои са личните данни, които събираме

Като част от поддръжката на Huawei, ние ще събираме и използваме вашите лични данни, за да можем да отговорим на запитването ви към поддръжката на Huawei.

Ние събираме и обработваме следните видове лични данни, които предоставяте във връзка със запитването ви към поддръжката на Huawei:

данни за контакт: име, фамилно име, потребителски идентификатор и/или псевдоним, имейл, телефонен номер, адрес; данни за устройството: IMEI номер и други идентификатори на устройството (включително електронни);

данни за запитването: данни, съдържащи се в запитването ви към поддръжката на Huawei, засягащи поддръжка на услугите/гаранцията, гаранционните процеси или какъвто и да е друг въпрос, който бихте имали.

4. Как и на каква основа ще използваме вашите лични данни

Ние използваме горепосочените лични данни, за да можем да отговорим на запитването ви към поддръжката на Huawei и/или да ви предоставим и да се свържем с вас във връзка с каквато и да е необходима услуга по поддръжката, за да разгледаме ваш гаранционен иск, за да подобрим качеството на нашите услуги (също и чрез провеждане на анкети за клиентска удовлетвореност), както и за да водим производствата по правни претенции, свързани с горепосочените действия.

Възможно е да обработваме вашите данни във връзка с:

• изпълняване на договори:

• гаранционни споразумения – поправки съгласно условията, посочени в гаранционните документи;

• следгаранционни споразумения.

* Възможно е да не можем да предоставим пълно обслужване, ако нямаме цялата необходима информация.

• дадено съгласие – ако използвате нашия център за контакти (Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката преди отмяната).

• нашите правни интереси:

• да ви помагаме за ваши въпроси и запитвания, отстраняване на неизправности, често задавани въпроси и друга информация относно нашето обслужване на клиенти.

• да подобрим качеството на нашите услуги и да повишим функционалността и сигурността на нашите услуги.

• да отговаряме на приложимите изисквания по отношение на пазенето и съхранението на документи, свързани с предоставяните услуги.

• да установяваме, упражняваме или защитаваме правните искания във връзка с функционирането на поддръжката на Huawei.

5. Как споделяме вашите лични данни

(1) Споделяне с доставчици на услуги: Ние използваме доставчици на услуги, които помагат при управлението на поддръжката на Huawei. Те ще имат достъп до вашите лични данни само доколкото това е необходимо, за да изпълняват договорните си задължения към нас при предоставянето на услугите за поддръжката на Huawei. Нашите доставчици на услуги са внимателно избрани и упълномощени от нас, обвързани са с нашите инструкции и няма да обработват вашите лични данни за каквито и да е други цели. Възможно е ние да споделяме вашите данни с категориите на доставчици на следните услуги:

• оторизирани центрове за обслужване – за да ви предоставяме услугата за поддръжка (поправка, получаване или връщане на устройството след поправка);

• центрове за връзка – за да се свързваме с вас по ефективен начин във връзка с услугата по поддръжка;

• центрове за анкети за клиентска удовлетвореност – за да развиваме непрекъснато нашите услуги.

(2) Правни или регулаторни оповестявания: Възможно е Huawei да споделя вашите данни, когато има изискване в рамките на разумното за това, като например за да изпълни изискванията на приложимите закони и правила или за да се отзове на заявки от регулатори, съдилища или правителствени агенции.

За да може да предоставя дадени услуги, Huawei използва трети страни и единици, които са част от Huawei (наемане), така наречените преработватели. Като част от дейностите, възложени на преработвателите, те могат да получат достъп до част или до всички лични данни, описани по-горе. Преди обработването, преработвателите получават строги насоки относно начина и обхвата на обработване и защита на личните данни. Преработвателите нямат право да обработват лични данни за цели, различни от описаните по-горе.

В някои случаи е възможно посочените преработватели също да обработват лични данни за свои цели, например във връзка с предоставянето на услуги по поправяне след гаранционен период. В подобни случаи обработването ще се извършва съгласно правилната, установени в съответните политики или правила на тези единици.

Huawei спазва приложимите правни изисквания за предпазване на личните данни от ЕС, които биват прехвърляни извън ЕИП в частност чрез сключване на договорни клаузи по стандарт на ЕС, за да гарантира, че за личните ви данни се прилага еднакво ниво на защита, дори когато законите за защита на данните на ЕС не са пряко приложими. Huawei прилага тази процедура във връзка с предоставянето на услуги по поддръжка, което изисква споделянето на данните с компании от групата на Huawei с основно седалище в Китайската народна република.

6. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни

Ние задържаме вашите лични данни за ограничен период от време, който е необходим за посрещане на целите на обработването и/или на правните изисквания. Следните периоди на задържане са приложими във връзка с услугата за поддръжка на клиенти:

• до 24 месеца в случай на предоставянето ви на услуга за поддръжка от датата на вашия иск;

• до 24 месеца от датата на вашето запитване към поддръжката на Huawei.

7. Как предпазваме вашите лични данни

Ние извършваме съответните технически и организационни мерки за сигурност, за да предпазим личните ви данни от неупълномощени достъп, разкриване, употреба, промяна или загуба, като за конкретната цел използваме криптографски технологии, разделяне на данните и удостоверяване с няколко фактора.

8. Вашите права и избори

Като субект на данните, вие имате следните права във връзка с обработването на вашите данни:

Правото за достъп до информация

– което означава, че администраторът на данните трябва при поискване от ваша страна да ви предостави информация относно обработването на лични данни, най-вече за целите и правните основи на обработването, обхвата на задържаните данни, единиците, на които се разкриват лични данни и периодите на задържане. На базата на това право можете също да поискате администраторът на данните да ви предостави копие на вашите обработени данни. Ако искате да упражните своето право, свържете се с нас чрез следния формуляр: https://consumer.huawei.com/bg/legal/privacy-questions/;

Правото на коригиране

– въз основа на това Администраторът премахва всякакви неточности или грешки по отношение на обработваните лични данни и при нужда попълва или актуализира данните;

Правото на заличаване

– въз основа на това можете да заявите изтриването на данни, ако те вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събирани или за други законни цели (като например установяване, упражняване или защитаване на наши правни искове);

Правото на ограничаване

– въз основа на това администраторът на данни ограничава обработването на лични данни с изключение за: a) операции, за които субектът на данните е дал своето съгласие за времетраенето на приетите от него периоди на задържане или при законови основания за подобно обработване; b) когато друго допълнително обработване на личните данни е разрешено от закона (напр. издаване на решение на надзорен орган, което позволява допълнителното обработване на данни);

Правото за преносимост на данните

– въз основа на това в случай на обработване на данни чрез автоматизирани средства във връзка със сключено споразумение или съгласие на субекта на данните, при ваше искане администраторът на данните ще предостави данните ви в структуриран, широко използван и във формат, подходящ за четене от машина. Възможно също е при ваше искане администраторът на данните да ги прехвърли на друг администратор, посочен от вас, при условие, че това е технически изпълнимо както от страната на администратора на данните, така и от другата единица;

Правото на възражение срещу обработването на данни за директни маркетингови цели

– като субект на данните, вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни за директни маркетингови цели, без нужда да оправдавате възражението си;

Правото на възражение срещу други цели на обработването на данни

– на основание на конкретната ви ситуация, вие можете във всеки един момент да възразите срещу обработването на лични данни въз основа на други законни интереси на администратора на данните (напр. за аналитични или статистически цели). Възражението в това отношение ще бъде предмет на оценката на администратора на данните по отношение на неговите законни основания за това обработване.

Ако искате да упражните някое от гореспоменатите права или искате да подадете оплакване или запитване относно начина, по който Huawei обработва лични данни като цяло или конкретно за вашия случай, също така и ако имате каквито и да е въпроси към нашия агент за защита на данните (DPO), подайте своето запитване на: https://consumer.huawei.com/bg/legal/privacy-questions/.

Също така имате правото да подадете жалба в местния ви орган за защита на данните.

9. Допълнителна информация

Ние не използваме данни за автоматизирано вземане на решения, в това число и профилиране, във връзка с операциите за обработване на данни, описани в настоящото уведомление за поверителността.

Ако не ни предоставите лични данни, като например такива за връзка или подробности за необходима поправка на ваше устройство или за изпълнение на процедура по жалба, ние няма да можем да ви предоставим някои или всички наши услуги, описани в настоящото уведомление за поверителността.

10. Актуализации по това уведомление

Huawei си запазва правото да актуализира настоящото Уведомление по всяко време. При наличието на актуализация на настоящото Уведомление, Huawei ще предостави списъка с промените чрез различни канали, включително при публикуването на най-новата версия на официалния ни уебсайт: https://consumer.huawei.com.

Тук винаги ще е налична най-актуалната версия на това уведомление за поверителността. Можете да проверите „дата на влизане в сила“ в горната част, за да проверите кога е била последната актуализация по това уведомление за поверителността.

ВАЖНО:

Настоящото уведомление за поверителността е приложимо за поддръжката на Huawei. Относно нашите ангажименти към поверителността във връзка с други продукти и услуги, прочетете приложимото уведомление за поверителността за съответните продукти и услуги. Ако искате да научите повече за ангажиментите към поверителността на Huawei като цяло, посетете: https://consumer.huawei.com/bg/legal/privacy-policy/.

Вие напускате consumer.huawei.com
След като кликнете на линка, ще посетите уебсайт на трета страна. HUAWEI не носи отговорност и няма контрол върху този уебсайт.
Назад Продължи