• 1. Teie seadmes olemasolevate andmete turvalisuse tagamiseks on enne meie teenuste lubamist teie ainuvastutus andmete varundamine või kustutamine, SIM ja SD kaartide eemaldamine. Me ei vastuta teenuse ajal andmete, sätete või tarkvara kadumise või muutmise eest juhul, kui te ei ole varundanud või kustutanud neid eesmainitud viisil. Samuti me ei salvesta teie seadmes sisalduvaid isikuandmeid mis tahes eesmärgil.
 • 2. Juhul, kui teie seadmel on täiendav kaubagarantii, tutvuge oma kaubagarantii tingimustega. Vastasel juhul tutvuge seaduse poolt ettenähtud garantiiga, mis kehtib kahe aasta jooksul alates toodete teile müüja poolt tarnimisest. Nii seadusliku kui ka kaubagarantii kasutamiseks, on esmatähtis esitada toote tarnimise ja/või ostmise kuupäeva tõendav dokument, selleks võib olla arve, ostutõend, saateleht või pitseeritud ja dateeritud garantiikaart. Manipuleeritud või võltsitud dokumente vastu ei võeta. Seaduslik garantii katab remonditöid või, vajaduse korral, asendamist toote nõuetele mittevastavuse tõttu ja sellisel juhul on see teile seaduslikel tingimustel tasuta.
 • 3. Pidage meeles, et kauba- ja seaduslik garantii ei kata juhtumeid, kus kahjustuse põhjustaja oli vesi (vedelik), kukkumine, inimtegevusest põhjustatud kahjustus, ebaseaduslik lahtivõtmine, volitamata parandamine või modifitseerimine, rebimine, viirused jne. Või seadme kuritarvitamine, mis ei vasta toote kasutusjuhendis toodud juhistele. Juhtudel, kui seadme garantii ei ole kehtiv, peate maksma vastava remonditasu, sealhulgas: materjalide ja hoolduse tööjõukulud. Kui peame seadme tehasesse tagasi saatma, võivad lisada postikulud.
 • 4. HUAWEI volitatud teeninduskeskused võivad teile pakkuda asendusseadet, mille eest tuleb tasuda tagatisraha (vajadusel). Asendusseades salvestatud andmete kadumise vältimiseks jälgige palun antud dokumendi punkt 1. Te olete kohustatud hoolitsema asendusseadme eest ja tagastama selle, kui tulete oma seadele järgi. Kui te ei täida eelnimetatud kohustust, jätame endale õiguse nõuda mõistlikku hüvitist, mis tuleneb teie asendusseadme väärast kasutamisest või hilinenud tagastamisest.
 • 5. Käeolevad nõuded ja kord lähtuvad Eesti Vabariigi seadustest ja kõik sellest tulenevad vaidlused lahendatakse kohaliku omavalitsuse toel.
PRIVAATSUSTEADE SEADMETE REMONT HUAWEI VOLITATUD TEENINDUSKESKUSTES
Selles privaatsusavalduses selgitatakse, kuidas HUAWEI Technologies Eesti OÜ („HUAWEI“, „meie“, „meie“ ja „meie“) kogub ja töötleb teie isikuandmeid, mis on meile antud teie seadme remondi haldamiseks ja teostamiseks, olles osa HUAWEI seadmete remonditeenustest.

VASTUTAV TÖÖTLEJA
Teie isikuandmeid töötleb vastutav töötleja HUAWEI Technologies Eesti OÜ, mille registrijärgne asukoht on Tammsaare 47, 11316 Tallinn, Eesti vastutava töötleja positsioonil.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ISIKUANDMETE ALLIKAD
Meie seadmete hooldamisel kõrgeimate tehniliste ja kvaliteedistandardite pakkumiseks kasutab HUAWEI volitatud hoolduskeskuste võrku - ettevõtteid, kellel on lubatud osutada remonditeenuseid kõigile klientidele, kellel on HUAWEI seade. Osana oma teenuste pakkumisest võivad need kolmandad isikud saada teie seadme ja teie isikuandmed otse teilt ning avaldada HUAWEIle teatud teie isikuandmete kogumi. HUAWEI peab teie isikuandmeid töötlema järgmistel eesmärkidel:
 • tagades, et teie valitud HUAWEI volitatud teeninduskeskus pakub teile sobivat remonditeenust ja liigitab selle nõuetekohaselt garantii- või mittegarantiiliseks (müügijärgseks) remondiks;
 • teile rahuloluküsitluse esitamine, et hinnata teie kogemusi HUAWEI volitatud teeninduskeskuses ja võimaldada meil säilitada klientidele pakutavate remonditeenuste kõrge kvaliteet ja vajadusel selliseid teenuseid täiustada, samuti kontrollida teie tagasisidet meie hoolduskeskuste remondiga seotud standardite ja kohustuste osas.
 • jälgida HUAWEI seadmete müüjate ja volitatud teeninduskeskuste lepinguliste kohustuste nõuetekohast täitmist, sealhulgas asjakohaseid teenuse arveldusi selliste kolmandate isikute ja HUAWEI vahel;
 • ja õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

ISIKUANDMED, MIDA KOGUME
HUAWEI kogub ja töötleb järgmist teilt kaudselt kogutud teavet (mille meile on andnud HUAWEI volitatud teeninduskeskused):
 • Garantiiremondiks: nimi, telefoninumber, e-post, seadme andmed (seerianumber, toote mudel), seadme kättetoimetamist tõendav teave ja ostukuupäev;
 • Garantiiväliste remonditööde puhul: seadme andmed (seerianumber, toote mudel), telefoninumber.
  (vajaduse korral ühiselt “Isikuandmed”).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
Teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvi alusel, tagamaks, et teie seadme remondiks valitud volitatud teeninduskeskus klassifitseeriks remondi täpselt ja arveldaks selle HUAWEI'ga täpselt. Lisaks on meie huvi jälgida, kas meie töövõtjad täidavad oma kohustusi ja vastavad HUAWEI standardile ning pakuvad teile piisavaid teenuseid. Lõpuks peame töötlema isikuandmeid, et hinnata klientide rahulolu ja parandada vajadusel remonditeenuseid, samuti et kontrollida teie tagasisidet vastavalt meie standarditele ja volitatud teeninduskeskuste kohustustele ning luua ja kaitsta end õiguslike nõuete eest.

VOLITATUD TÖÖTLEJAD
HUAWEI kasutab oma äritegevuse toetamiseks ja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks heakskiidetud haldustarnijaid ja IT-teenuse pakkujaid. Isikuandmete töötlemine seoses meie tarnijate ja teenusepakkujatega on alati meie tellimusel ja pooled tegutsevad ainult meie kui andmetöötlejate nimel. Selline töötlemine on alati kaitstud lepinguliste kokkulepetega, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadustele ja andmetöötluse headele tavadele.
HUAWEI ja tema andmetöötlejad kehtestavad tehnoloogilised, füüsilised, halduslikud ja menetluslikud tagatised, mis on kooskõlas tööstuses tunnustatud standarditega, et tagada töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsus, terviklikkus ja juurdepääsetavus; ära hoida Isikuandmete loata kasutamist või loata juurdepääsu neile või vältida Isikuandmete rikkumist (turvaintsident).

PIIRIÜLENE ANDMETE EDASTAMINE
HUAWEI on ülemaailmne ettevõte, mis tähendab, et võime teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele, millest mõned asuvad väljaspool ELi. Sellise edastamise korral tagab HUAWEI, et teie isikuandmeid kaitsevad kõik kehtivad õiguslikud ja regulatiivsed nõuded, ning kasutab meetmeid tagamaks, et meie kogutud andmeid töödeldakse vastavalt käesolevale avaldusele ja kohalikele seadustele. Juhul kui meie tarnija asub väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), tagame teie isikuandmete piisava kaitse koos asjakohaste kaitsemeetmetega, kasutades Euroopa Komisjoni heakskiidetud standardseid lepingumudeli klausleid.

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE
Teie isikuandmeid säilitatakse alates kogumisest kuni 24 kuud. Pärast seda perioodi teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

SINU ÕIGUSED
 • Teil on õigus saada HUAWEI käest kinnitus selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning sellisel juhul juurdepääs isikuandmete koopiale ja konkreet teavet selle kohta, kuidas HUAWEI isikuandmeid töötleb.
 • Teol on õigus nõuda HUAWEIlt teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist ja samuti õigust täpsustada puudulikke isikuandmeid.
 • Teil on teatud tingimustel õigus hankida HUAWEIilt oma isikuandmete kustutamine (kustutamine).
 • Teil on õigus saada HUAWEIlt teatud tingimustel töötlemise piirangut.
 • Teil on teatud tingimustel õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemist.

Kui soovite kasutada oma privaatsusõigusi, teil on privaatsusprobleeme, soovite esitada privaatsuskaebuse või soovite esitada andmekaitseametnikule üldise andmekaitsepäringu, kasutage meie andmesubjekti õiguste portaali, mis on saadaval aadressil:
https://consumer.huawei.com/ee/legal/privacy-questions/.

Samuti on teil õigus esitada kaebus kohalikule järelevalveasutusele, kui arvate, et teie isikuandmeid ei töödelda vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele või kehtivatele seadustele. Asjaomaste riiklike andmekaitseasutuste loetelu:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_et.

Garantiipoliitika PDF-faili allalaadimine