Service Privacy Notice

Parema kasutuskogemuse saamiseks kasutage palun Internet Exploreri uusimat versiooni või mõnda teist brauserit.

HUAWEI toe privaatsusteatis

Viimati värskendatud: 5 juuni 2019

1. Tutvustus

See privaatsusteatis kehtib teie isikuandmete töötlemise kohta, mis on seotud HUAWEI tugiteenusega ja mis hõlmavad teile hooldusteenuste osutamist, teie garantii/garantii edasiandmise käsitlemist, kirjavahetust teiega, kui võtate ühendust HUAWEI toega otsevestluse, e-posti, meie abitelefoni või otsese sõnumiga meie ametlike sotsiaalmeedia kontode kaudu Facebookis, Youtube’is ja Instagrammis, parandades Huawei tugiteenuse kvaliteeti või hallates selle toimimisega seotud õiguslikke nõudeid.

Käesolev privaatsusteatis sisaldab olulist teavet isikuandmete töötlemise kohta, nagu töötlemise ulatus või eesmärk, andmete säilitamise periood ja andmesubjektide õigused. Me mõistame teie privaatsuse tähtsust. Palun leidke aeg, et lugeda seda privaatsusteatist hoolikalt, et mõista, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

2. Vastutav töötleja

Vastutav töötaja on HUAWEI Technologies Eesti OÜ, Tammsaare 47, 11316 Tallinn, Eesti. (edaspidi "meie", "HUAWEI" või "HUAWEI tugi").

Kui teil on küsimusi privaatsusprobleemide kohta, võtke meiega ühendust aadressil https://consumer.huawei.com/ee/legal/privacy-questions/

3. Milliseid isikuandmeid me kogume

HUAWEI toe osana kogume ja kasutame teie isikuandmeid teie HUAWEI toe päringu lahendamiseks.

Me kogume ja töötleme teie järgmisi HUAWEI toe päringuga seotud isikuandmeid:

kontaktandmed: nimi, perekonnanimi, kasutajatunnus ja/või hüüdnimi, e-post, telefoninumber, aadress; seadme andmed: IMEI-number ja muud seadme identifikaatorid (sh elektroonilised);

päringu andmed: andmed, mis sisalduvad teie HUAWEI toe päringu sisus, st teenuste/garantiiprotsesside hoolduse või mõne muu küsimuse kohta, mis teil võib olla.

4. Kuidas ja millisel alusel kasutame teie isikuandmeid

Kasutame ülalnimetatud isikuandmeid, et lahendada teie HUAWEI toe päring ja/või pakkuda teile vajalikku hooldusteenust ja võtta teiega sellega seoses ühendust, et tegeleda teie garantiiga/garantii edasiandmisega, parandada meie teenuste kvaliteeti (ka kliendirahulolu uuringute abil) ning menetleda ülalnimetatud tegevustega seotud õiguslikke nõudeid.

Me võiksime töödelda teie andmeid seoses järgnevaga:

• nõusolek - kui kasutate meie kontaktkeskust (Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks enne tühistamist töötlemise seaduslikkust).

• meie õigustatud huvid:

• aidata teid küsimuste ja päringutega, tõrkeotsinguga, KKK-ga ja muu teabega meie klienditeeninduse kohta.

• parandada meie teenuste kvaliteeti ning suurendada meie teenuste funktsionaalsust ja turvalisust.

• järgida kehtivate teenustega seotud dokumentide säilitamise nõudeid.

• kehtestada, kasutada või kaitsta HUAWEI toe toimimisega seotud õiguslikke nõudeid.

5. Kuidas me jagame teie isikuandmeid

(1) Jagamine teenuseosutajatele: HUAWEI tugiteenuste osutamiseks kasutame teenusepakkujaid. Neil on juurdepääs teie isikuandmetele ainult siis, kui see on vajalik, et täita oma lepingulisi kohustusi HUAWEI toe teenuste osutamisel. Meie teenusepakkujad on meie poolt hoolikalt valitud ja volitatud, lähtuvad meie juhistest ja ei töötle teie isikuandmeid muul eesmärgil. Me võime jagada teie andmeid järgmiste teenusepakkujate kategooriatega:

• volitatud teeninduskeskused - et teile osutada hooldusteenust (remont, seadme vastuvõtmine või tagastamine pärast remonti);

• kontaktkeskused - et teiega tõhusalt ühendust võtta seoses hooldusteenusega;

• kliendirahulolu uuringukeskused - meie teenuste pidevaks arendamiseks.

(2) Õiguslik või regulatiivne avalikustamine: HUAWEI võib jagada teie andmeid, kui on mõistlik nõue seda teha, näiteks selleks, et täita kehtivaid õigusnorme või reguleerivate asutuste, kohtute või valitsusasutuste taotlusi.

HUAWEI kasutab teatavate teenuste osutamiseks HUAWEI gruppi kuuluvaid kolmandaid osapooli ja üksusi (allhanked), nn töötlejaid. Töötlejatele usaldatud tegevuste osana võivad nad pääseda juurde mõnele või kõigile eespool kirjeldatud isikuandmetele. Töötlejad saavad enne töötlemist ranged juhised isikuandmete töötlemise ja kaitsmise viisi ja ulatuse kohta. Töötlejal ei ole õigust töödelda isikuandmeid muudel eesmärkidel kui eespool nimetatud.

Mõnel juhul võivad näidatud töötlejad töödelda isikuandmeid ka oma eesmärkidel, näiteks seoses parandusteenuste osutamisega pärast garantiiaega. Sellistel juhtudel toimub töötlemine nende üksuste asjakohastes poliitikates või eeskirjades sätestatud eeskirjade kohaselt.

HUAWEI järgib kohaldatavaid õigusnõudeid, et kaitsta väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda edastatud ELi isikuandmeid, eelkõige sõlmides ELi standardlepingutingimused tagamaks, et teie isikuandmete suhtes kohaldatakse samaväärset andmekaitse taset isegi siis, kui ELi andmekaitseseadust ei kohaldata otseselt. HUAWEI kohaldab seda menetlust nt seoses hooldusteenuste osutamisega, mis nõuab andmete jagamist HUAWEI kontserni äriühingutega, mille peakorter asub Hiina Rahvavabariigis.

6. Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid

Me säilitame teie isikuandmeid piiratud aja jooksul, mis on vajalik töötlemise ja/või õiguslike nõuete täitmiseks. Klienditoe teenusega seoses kehtivad järgmised säilitamisperioodid:

• kuni 24 kuud, kui teile osutatakse hooldusteenust, alates teie liikumise kuupäevast;

• kuni 24 kuud alates HUAWEI toe päringust; täpsemalt 6 kuud otsevestluse ja e-posti teel suhtlemise, 12 kuud vihjeliinil suhtlemise ja 24 kuud sotsiaalse meedia sõnumite korral;

7. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, avalikustamise, kasutamise, muutmise või kadumise eest, eelkõige kasutades krüptograafiatehnoloogiat, andmete eraldamist ja mitme teguriga autentimist.

8. Teie õigused ja valikud

Andmesubjektina on teil oma andmete töötlemisega seoses järgmised õigused:

Õigus saada teavet- mis tähendab, et andmete vastutav töötleja peab teie nõudmisel andma teile teavet isikuandmete töötlemise kohta, eelkõige töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta, tema valduses olevate andmete ulatuse kohta, üksuste kohta, kellele isikuandmed on avalikustatud, ja säilitamisperioodide kohta. Selle õiguse alusel võite paluda andmete vastutavalt töötlejalt ka teie töödeldud andmete koopiat. Õiguse teostamiseks võtke meiega ühendust kasutades vormi: https://consumer.huawei.com/ee/legal/privacy-questions/;

Õigus parandada - selle põhjal kõrvaldab vastutav andmete töötleja kõik töödeldavate isikuandmete ebatäpsused või vead ning vajadusel täiendab või ajakohastab andmeid;

Õigus kustutada - sellel alusel võite taotleda andmete kustutamist, kui need ei ole enam vajalikud seoses eesmärkidega, milleks need on kogutud, või muudel seaduslikel eesmärkidel (näiteks meie õiguslike nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine);

Õigus piirata - selle alusel piirab andmete vastutav töötleja isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhud: a) toimingud, mille suhtes andmesubjekt on andnud nõusoleku oma aktsepteeritud säilitamisperioodi kestel või on muid töötlemise seaduslikke aluseid; b) või isikuandmete edasine töötlemine on muul viisil seaduslikult lubatud (nt väljastatakse järelevalveasutuse otsus, mis võimaldab andmete edasist töötlemist);

Õigus andmete teisaldamisele - kui andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega sõlmitud kokkuleppe alusel või andmesubjekti nõusolekul, edastab andmete vastutav töötleja teile teie andmed struktureeritud, tavapärasel ja masinloetaval kujul. Lisaks võib andmete vastutav töötleja teie nõudmisel edastada need teisele teie poolt näidatud andmetöötlejale tingimusel, et see on tehniliselt teostatav nii praeguse vastutava andmetöötleja kui ka teise üksuse poolt;

Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil - teie kui andmesubjekt võite igal ajal esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, ilma et oleks vaja sellist vastuväidet põhjendada;

Õigus vaidlustada muid andmetöötluse eesmärke - oma konkreetse olukorra tõttu võite igal ajal esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele vastutava andmetöötleja muude õigustatud huvide alusel (nt analüüsi- või statistilistel eesmärkidel). Vastuväide on sel juhul allutatud andmetöötleja hinnangule tema töötlemise õiguspäraste aluste suhtes.

Kui soovite kasutada ülalnimetatud õigusi või soovite esitada kaebusi või päringuid selle kohta, kuidas HUAWEI töötleb isikuandmeid üldiselt või teie puhul, samuti kui teil on küsimusi meie andmekaitseametnikule (DPO), palun saatke päring aadressil https://consumer.huawei.com/ee/legal/privacy-questions/.

Teil on ka õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele. Asjaomaste riiklike andmekaitseasutuste loetelu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_ee/.

9. Lisateave

Me ei kasuta andmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas profiilide koostamine, mis on seotud käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud andmetöötlustoimingutega.

Kui te ei anna meile selliseid isikuandmeid nagu teie kontaktandmed või seadme nõutava paranduse või kaebuste esitamise korra üksikasjad, ei saa me teile pakkuda mõningaid või kõiki meie privaatsusteatises kirjeldatud teenuseid.

10. Selle teate uuendused

Kui käesolev avaldus aeg-ajalt läbi vaadatakse, avaldab HUAWEI muudatuse teate erinevate kanalite kaudu, näiteks postitades uusima versiooni meie ametlikule veebisaidile: https://consumer.huawei.com/ee/support/.

Selle privaatsusteabe uusim versioon on alati saadaval siin. Saate vaadata teatise ülaosas olevat jõustumiskuupäeva, et näha, millal seda privaatsusteatist on viimati uuendatud.

OLULINE: See privaatsust käsitlev teatis kehtib HUAWEI toe kohta. Meie privaatsuskohustuste kohta seoses teiste toodete ja teenustega vaadake vastava toote ja teenuse privaatsusteatist. Kui soovite rohkem teada saada HUAWEI privaatsuskohustuste kohta üldiselt, külastage veebilehte:
https://consumer.huawei.com/ee/legal/privacy-policy/.

Lahkute lehelt consumer.huawei.com
Pärast lingil klõpsamist sisenete kolmanda osapoole veebisaidile. Huawei ei vastuta ega oma kontrolli selle kolmanda osapoole veebisaidi üle.
Tagasi Jätka