ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို နာရီသုံး၍ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းနှင့် ပယ်ချခြင်း

အသုံးဝင်သည် သို့မဟုတ် မဝင်ပါ။