စင်တာများရှိ ပစ္စည်းစာရင်းတွင် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်နိုင်မှုနှင့် အခြား အကြောင်းအချက်များကြောင့် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အချက်အလက်များနှင့် လက်တွေ့အခြေအနေများ အနည်းငယ် ကွာခြားချက် ရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဤအချက်အလက်ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

      ဤစာမျက်နှာရှိ မြေပုံ ဝန်ဆောင်မှုကို သင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် Google က ပံ့ပိုးပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြေပုံတွင် ပြသထားသော တည်နေရာများနှင့် လက်တွေ့ တည်နေရာ၊ လမ်းညွှန်များသည် အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

    • Exclusive Service Centre: This center is exclusive to offer repair services for consumer products produced by Huawei.
    • Authorised Service Center: This center is authorised to offer repair services for consumer products produced by Huawei.