Podmínky používání Huawei Community

ÚVOD

1.Tyto Podmínky použití („Podmínky použití“) řídí vaše používání Huawei Community, včetně https://consumer.huawei.com/cz/community („Webové stránky“), které jsou navrženy, provozovány a udržovány společnostíHuawei Technologies (Czech) s. r. o., což je dceřiná společnost společnosti Huawei zapsaná do obchodního rejstříku s adresou Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále uváděna jako „Huawei“, „my“, „nám“ nebo „náš“). Huawei Community můžete používat jako host nebo registrovaný uživatel. Používáním Huawei Community dáváte najevo, že jste nepodmíněně přijali Podmínky použití, a souhlasíte, že se jimi budete řídit. Vaše používání jakékoli části Huawei Community znamená vaše přijetí změněných Podmínek použití, které vstupují v platnost od doby kdy jste poprvé použili webové stránky. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, měli byste ihned přestat Huawei Community používat.

2.Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění Podmínky použití změnit tak, že změny zveřejníme online. Jste odpovědní za to, abyste pravidelně kontroloval informace zveřejněné online a byli včas informováni o takových změnách. Vaše pokračující používání Huawei Community po zveřejnění jakýchkoli změn znamená vaše nepodmíněné přijetí změněných Podmínek použití.

3.Souhlasíte, že budete vždy dodržovat všechny pokyny k používání Huawei Community, které čas od času učiníme.

4.Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění odmítnout přístup k Huawei Community, ukončit účty a odebrat nebo upravit obsah.

5.Abyste k Huawei Community mohli přistupovat nebo je používat, musíte vám být 18 nebo více let. Pokud jste nezletilí, tj. je vám méně než 18 let, Huawei Community můžete používat pouze pod dohledem a vedením rodiče nebo zákonného zástupce.

Registrace na Huawei Community

1.Po registraci na Huawei Community budete požádáni, abyste si vytvořili uživatelské jméno a heslo a poskytli pro svůj Účet své osobní údaje. Své heslo musíte udržovat důvěrné a ihned nám oznámit, pokud dojde k jeho zpřístupnění jakékoli neoprávněné třetí straně, nebo pokud je na vašem Účtu jakékoli neoprávněné používání vaší e-mailové adresy nebo víte o jakémukoli porušení bezpečnosti.

2.Berete na vědomí a souhlasíte, že v souvislosti s registrací vašeho Účtu máme oprávnění shromažďovat informace, včetně jakýchkoli osobních údajů. Shromažďování a používání takových informací bude v souladu s podmínkami našich Zásad ochrany soukromí a platných zákonů.

3.Jste povinni se zaregistrovat s platnou osobní e-mailovou adresu nebo telefonním číslem, které pravidelně používáte, abychom vám mohli kromě jiného posílat také administrativní oznámení.

4.Huawei Community nesmíte používat žádným způsobem, který způsobuje nebo může pravděpodobně způsobit, že Huawei Community nebo přístup k ní bude jakýmkoli způsobem přerušený, poškozený nebo zhoršený. Vyhrazujeme si právo deaktivovat váš účet, pokud vaše jednání jakýmkoli způsobem narušuje nebo může pravděpodobně narušit Huawei Community a souhlasíte, že Huawei Community budete používat pouze k zákonným účelům.

5.Po registraci Účtu a kdykoliv, kdy se poté přihlásíte ke svému Účtu, budete mít možnosti přihlásit se nebo se odhlásit z přijímání informačních e-mailů. Kdykoliv se můžete odhlásit z přijímání takových informačních e-mailů tak, že se přihlásíte ke svému Účtu nebo odešlete e-mail pro odhlášení.

Uživatelský souhlas

1.Uživatelé Huawei Community mohou zveřejňovat recenze, komentáře a další obsah, který není nezákonný, obscénní, zneužívající, vyhrožující, závadný, nepřesný, narušující soukromí, porušující práva na duševní vlastnictví nebo jinak škodlivý pro třetí stranu a neobsahuje softwarové viry ani žádnou formu spamu. Komentáře a další materiály zveřejněné na Huawei Community nemají za účet poskytovat spolehlivé rady a informace. Z tohoto důvodu se zříkáme veškerých závazků a odpovědnosti vzniklých z jakéhokoli spolehnutí se na takové materiály jakýmkoli návštěvníkem Huawei Community nebo kýmkoli, kdo mohl být informován o jakémkoli jejím obsahu.

2.Společnost Huawei nekontroluje ani předem neprověřuje uživatelský obsah, a proto společnost Huawei nečiní žádnou záruku ohledně přesnosti, integrity nebo kvality jakéhokoli uživatelského obsahu a berete na vědomí že, že můžete být vystaveni obsahu, který můžete shledat závadným, neslušným nebo nevhodným. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Huawei vyhrazuje kdykoli podle svého výhradního uvážení bez předchozího upozornění právo předem prověřovat, omezovat, blokovat, přesunovat, odmítat, upravovat nebo odstraňovat uživatelský obsah. Společnosti Huawei můžete nahlásit jakýkoli obsah, který shledáte vulgárním, urážlivým, závadným, neslušným nebo nevhodným, a společnost Huawei může provést jakoukoli akci, kterou považuje za vhodnou.

3.Licence pro uživatelský obsah: Tímto nám udělujete neodvolatelné celosvětové převoditelné sublicencovatelné právo bez autorských poplatků na používání (v souladu s Podmínkami použití a platnými zákony) jakéhokoli materiálu, který nám odešlete nebo zveřejníte na Huawei Community za účelem používání nebo pro obecný marketing našich služeb (jakýmikoli způsoby a v jakýchkoli médiích).

Práva duševního vlastnictví a omezená licence pro Huawei Community

1.Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah na Huawei Community a práva na duševní vlastnictví patří výhradně společnosti Huawei. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei nebo dalších stran nesmí být žádný obsah na Huawei Community reprodukován, distribuován, kopírován, přehráván, odkazován ani přenášen pomocí super-odkazů, načítán na ostatní servery v „metodě zrcadlení“, ukládán do systému získávání informací ani jinak používán žádnou osobou žádnými způsoby k žádným komerčním účelům.

2.Všechny ochranné známky a další značky zobrazené, zmíněné nebo jinak použité na Huawei Community jsou majetkem společnosti Huawei, jejích přidružených společností nebo dodavatelů obsahu. Bez předchozího výslovného písemného oprávnění společnosti Huawei nebo takové třetí strany (podle vhodnosti) nemáte oprávnění používat žádnou z těchto ochranných známek nebo log.

3.Společnost Huawei vám uděluje omezenou licenci pro přístup a osobní používání aplikace ke stahování nebo reprodukování obsahu pro soukromé a nekomerční účely (nicméně za předpokladu, že takové používání nebude zahrnovat vůbec žádnou revizi ani změnu (změny) obsahu a práva k duševnímu vlastnictví a další majetková práva budou ponechána ve stejné formě a způsobu jako originál).

Dostupnost, bezpečnost a přesnost Huawei Community

1.Ačkoliv se snažíme, aby Huawei Community byla dostupná 24 hodin denně, nebudeme z žádného důvodu odpovědní, pokud aplikace nebude kdykoli nebo na jakkoli dlouhé období dostupná. Nečiníme žádnou záruku, že váš přístup k Huawei Community bude nepřerušovaný, včasný nebo bez chyb. Kvůli povaze internetu toto nelze zaručit. Příležitostně můžeme také provádět opravy, údržbu nebo zavádět nové možnosti a funkce.

2.Přístup k Huawei Community může být kdykoli a bez předchozího oznámení pozastaven nebo vám osobně nebo všem uživatelům dočasně nebo trvale odebrán. Můžeme také z jakéhokoli důvodu uvalit omezení délky a způsobu používání jakékoli části Huawei Community nebo obsahu téhož.

3.Nezaručujeme, že Huawei Community bude kompatibilní s veškerým hardwarem a softwarem, které můžete používat. Nebudeme odpovědní za žádné následné škody na žádném uživatelském zařízení, softwaru, datech nebo majetku následkem jakéhokoli viru, chyby, omylu, opomenutí nebo jakékoli jiné technické obtížnosti nebo závady související s používáním nebo přístupem k Huawei Community. Nebudeme odpovědní ani za žádné akce žádné třetí strany.

4.Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly informace a materiály na Huawei Community správné, nečiníme žádné prohlášení ani vyjádřené nebo nepřímo vyjádřené záruky jakéhokoli druhu o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti informací, produktů nebo služeb obsažených na našich webových stránkách nebo aplikaci k jakémukoli účelu. Toto nebude mít žádný vliv na žádnou povinnost, kterou můžeme mít podle jakékoli smlouvy, kterou můžeme mít s vámi ohledně poskytování služeb, včetně jakékoli povinnosti, kterou můžeme mít podle této smlouvy ohledně poskytování přesných informací a rad, a kterou můžeme dělat skrz zabezpečenou část Huawei Community dostupnou pro lidi, kteří používají příslušné podrobnosti přihlášení, včetně uživatelského jména a hesla.

5.Materiály obsažené na Huawei Community jsou poskytovány pouze pro informační účely, a to stejné nepředstavuje žádný náš závazek nebo záruku nebo povinnost.

6.K oblastem Huawei Community chráněným heslem a/nebo zabezpečeným oblastem mohou přistupovat a používat je pouze oprávnění uživatelé Huawei Community. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a omezení přístupu k vašemu počítači s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k vašemu účtu. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti za všechny aktivity, ke kterým dojde s vaším Účtem nebo heslem. Neoprávnění uživatelé, kteří se pokouší přistoupit k takovým oblastem, mohou čelit trestnímu stíhání.

Odškodnění

Společnost Huawei, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a jejich příslušné referenty, ředitele, agenty a zaměstnance zprostíte odpovědnosti a odškodníte za jakékoli požadavky nebo žádosti nebo žaloby iniciovaných/učiněných jakoukoli třetí stranou nebo pokut uložených v důsledku nebo vzniklých z vašeho porušení těchto Podmínek použití nebo jakéhokoli dokumentu (dokumentů) začleněného odkazem nebo vaším porušením jakýchkoli zákonů, pravidel, regulací nebo práv třetí strany.

Osvobození

Tímto výslovně zprošťujete společnost Huawei a/nebo její přidružené společnosti a/nebo jejich referenty, ředitele a zástupce od jakýchkoli nákladů, škod, odpovědnosti nebo jakýchkoli jiných následků (právních nebo jiných) jakýchkoli činností/nečinností prodejců nebo ostatních uživatelů Huawei Community.

Omezení odpovědnosti

Dále berete na vědomí, že nebudeme mít žádnou odpovědnost (ať už smluvní nebo z důvodu nedbalosti, uvedení v omyl, restituci nebo podle jakéhokoli zákonné úpravy odpovědnosti) ve vztahu k vašemu používání nebo nemožnosti používání Huawei Community nebo zpoždění v používání Huawei Community nebo jakéhokoli v ní obsaženého materiálu nebo přístupného z ní nebo z jakékoli akce nebo rozhodnutí učiněného výsledkem používání aplikace nebo jakéhokoli takového materiálu za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, škody, náklady nebo výdaje, skutečné nebo očekávané zisky, ztrátu kontraktů, ztrátu použití peněz, ztrátu očekávaných úspor, ztráty obratu, ztrátu dobré vůle, ztrátu reputace, ztrátu obchodu, ztrátu provozního času, ztrátu příležitosti nebo ztrátu, poškození nebo zkreslení dat bez ohledu na to, zda takové ztráty byly přiměřeně předvídatelné nebo jsme byli informováni o možnosti, že vám vzniknou takové ztráty.

Webové stránky třetí strany

Poskytujeme odkazy na webové stránky přidružených společností a určitých dalších společností, ale nad obsah takových odkazovaných stránek nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme za ně naprosto žádnou odpovědnost. Takto odkazované stránky jsou poskytovány na bázi „jaké jsou a kde jsou“ pouze pro vaše pohodlí bez jakékoliv vyjádřené nebo nepřímo vyjádřené záruky ohledně informací poskytnutých na těchto stránkách. Doporučujeme se pečlivě seznámit se Zásadami ochrany soukromí a dalšími podmínkami použití těchto odkazovaných stránek a přístup k nim je na vaše vlastní uvážení a riziko. Neposkytujeme žádnou podporu ani doporučení žádných stránek třetí strany, na které Huawei Community odkazuje.

Oddělitelnost

Pokud bude jakákoli z těchto Podmínek použití určena nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou z důvodu zákonů jakéhokoli státu nebo země, ve které jsou tyto podmínky určeny k platnosti, pak do rozsahu, do kterého je příslušná položka nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude považována za oddělitelnou a odstraněnou a zbývající Podmínky použití zůstanou v plné moci a platnosti a budou nadále zavazující a vymahatelné.

Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto Podmínky použití se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. Jakékoli nároky nebo spory zde vzniklé z těchto Podmínek použití budou podstoupeny exkluzivní jurisdikci soudů v České republice.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli otázky nebo komentáře ohledně Huawei Community, kontaktujte nás pomocí stránky Kontaktujte nás.

Chcete-li uplatit svá práva na soukromí nebo pokud máte problémy ohledně soukromí, chcete-li podat stížnost ohledně soukromí nebo máte obecnou otázku ohledně soukromí pro našeho Referenta ochrany dat (DPO), navštivte stránku práva subjektu dat.

Huawei Technologies (Czech) s. r. o.