Service Privacy Notice

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.
Oznámení týkající se soukromí služby Podpora společnosti Huawei
Poslední aktualizace: 20. května 2019

1. Úvod

Toto oznámení týkající se soukromí platí pro zpracovávání osobních údajů ve spojení se službou Podpora společnosti Huawei, která zahrnuje provádění služeb údržby, zabývání se procesy garancí nebo záruk, korespondenci s vámi, když kontaktujete Podporu společnosti Huawei prostřednictvím online chatu, e-mailu nebo přímé zprávy na našich oficiálních účtech na sociálních sítích Facebook, Twitter, YouTube a Instagram, vylepšování kvality služby Podpora společnosti Huawei a spravování právních požadavků spojených s jejím fungováním.

Toto Oznámení týkající se soukromí obsahuje důležité informace o zpracovávání osobních údajů, jako např. rozsah nebo účel zpracovávání, období uchovávání údajů a také práva subjektů údajů. Chápeme důležitost vašeho soukromí. Najděte si prosím čas a pečlivě si přečtěte toto Oznámení týkající se soukromí, abyste pochopili, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

2. Správce údajů

Správce údajů je společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka: 108769 (dále uváděna jako „my“, „Huawei“ nebo „Podpora společnosti Huawei“).

Pokud máte jakékoli otázky týkající se záležitostí ohledně soukromí, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře: https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-questions/

3. Jaké shromažďujeme osobní údaje

Jako součást služby Podpora společnosti Huawei budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje pro účel vyřešení vašeho dotazu na Podporu společnosti Huawei.

Shromažďujeme a zpracováváme následující typy osobních údajů, které poskytujete v souvislosti se svým dotazem na Podporu společnosti Huawei:

kontaktní údaje: jméno, příjmení, ID uživatele a/nebo přezdívka, e-mail, telefonní číslo, adresa; údaje o zařízení: číslo IMEI a další identifikátory zařízení (včetně elektronických);

údaje o dotazu: údaje obsažené v obsahu dotazu na Podporu společnosti Huawei, jako např. ohledně opravy v servisu, záruky nebo jakékoli vaše další otázky včetně podpůrných dokumentů potřebných k dořešení vašeho dotazu.

4. Jak a na jakém základě používáme vaše osobní údaje

Výše uvedené osobní údaje používáme, abychom mohli vyřešit váš dotaz na Podporu společnosti Huawei a/nebo abychom vás mohli kontaktovat ohledně jakýchkoli požadovaných služeb údržby, zabývat se vaším procesem garance/záruky, vylepšovat kvalitu našich služeb (také prostřednictvím provádění průzkumů spokojenosti zákazníků) a spravovat právní požadavky související s výše uvedenými akcemi.

Vaše údaje můžeme zpracovávat ve spojení s následujícím:

• plnění smluv:

• ohledně záruky – opravy podle podmínek specifikovaných v záručních podmínkách.

• pozáruční smlouvy.

* Pokud nebudeme mít všechny potřebné informace, nemusíme být schopni poskytnout kompletní služby.

• udělený souhlas – pokud používáte kontaktní centrum. (Souhlas lze kdykoli zrušit, aniž je dotčena zákonnost zpracování před zrušením)

• naše legitimní zájmy:

• abychom vám mohli pomáhat s otázkami a dotazy, řešením problémů, častými dotazy a dalšími informacemi ohledně našich služeb zákazníkům.

• abychom mohli vylepšovat kvalitu našich služeb a rozšiřovat jejich funkčnost a bezpečnost.

• abychom mohli vyhovět platným požadavkům ohledně udržování a uchovávání dokumentace související s poskytovanými službami.

• abychom mohli ustanovit, vykonat nebo bránit právní požadavky ve spojení s funkčností Podpory společnosti Huawei.

5. Jak sdílíme vaše osobní údaje

(1) Sdílení s poskytovateli služeb: Používáme poskytovatele služeb, aby nám pomohli provozovat Podporu společnosti Huawei. Budou mít přístup k vašim osobním údajům pouze tak, jak je to vyžadováno pro plnění jejich právních povinností vůči nám během poskytování služeb pro Podporu společnosti Huawei. Naše poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pověřili. Jsou vázáni našimi pokyny a vaše osobní údaje nebudou zpracovávat pro žádné jiné účely. Vaše údaje můžeme sdílet s kategoriemi poskytovatelů následujících služeb:

• autorizovaná servisní centra – abychom vám mohli poskytovat službu údržby (oprava, přijetí nebo vrácení zařízení po opravě);

• kontaktní centra – abychom vás mohli efektivně kontaktovat ohledně služby údržby;

• centra průzkumů spokojenosti zákazníků – abychom mohli neustále vyvíjet naše služby.

(2) Právní nebo regulatorní zveřejnění: Společnost Huawei může vaše údaje sdílet, pokud k tomu existuje oprávněný požadavek, např. aby splnila požadavky platného zákona nebo nařízení, v odpovědi na požadavky regulatorních orgánů, soudů nebo vládních agentur.

Abychom mohli poskytovat určité služby, společnost Huawei používá třetí strany a subjekty, které patří společnosti Huawei (outsourcing). Jsou to takzvaní zpracovatelé. Jakou součást aktivit svěřených zpracovatelům mohou zpracovatelé získat přístup k některým nebo všem výše popsaným osobním údajům. Zpracovatel obdrží před zpracováváním přísné pokyny ohledně způsobu a rozsahu zpracovávání a ochrany osobní údajů. Zpracovatelé nemají oprávnění zpracovávat osobní údaje pro jiné než výše uvedené účely.

V některých případech mohou označení zpracovatelé zpracovávat osobní údaje také pro své vlastní účely, např. ve spojení s poskytováním služeb pozáručních oprav. V takových případech bude zpracovávání prováděno v souladu s pravidly stanovenými v příslušných zásadách nebo nařízeních těchto subjektů.

Společnost Huawei dodržuje platné právní požadavky EU ohledně ochrany osobních údajů přenášených mimo EHP, a to konkrétně tak, že uzavírá smluvní klauzule podle standardu EU, aby zajistila stejnou úroveň ochrany dat, která platí pro vaše osobní údaje i tam, kde neplatí přímo právní předpisy EU na ochranu dat. Společnost Huawei používá tento postup např. ve spojení s poskytováním služeb údržby, které vyžadují sídlení údajů se společnostmi ze skupiny Huawei s hlavním sídlem v Čínské lidové republice.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po omezené časové období vyžadované pro splnění účelů zpracovávání a/nebo právními požadavky. Následující období uchovávání údajů platí ve spojení se službou podpory zákazníků:

• až 24 měsíců od data zahájení v případě, že vám poskytneme službu údržby;

• až 24 měsíců od data vašeho dotazu na Podporu společnosti Huawei.

7. Jak chráníme vaše osobní údaje

Zavádíme příslušná technická a organizační opatření, abychom osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím, úpravou nebo ztrátou, a to především využitím kryptografických technologií, segregací dat a vícefaktorovým ověřováním.

8. Vaše práva a volby

Jako subjekt údajů máte ve spojení se zpracováváním údajů následující práva:

Právo na přístup k informacím – což znamená, že Správce údajů vám musí na vyžádání poskytnout informace o zpracovávání osobních údajů, a to především o účelech a právních základech zpracovávání, rozsahu držených údajů, subjektech, pro které jsou osobní údaje zveřejněné, a obdobích uchovávání. Na základě tohoto práva můžete Správce údajů požádat, aby vám poskytl kopii vašich zpracovávaných údajů. Chcete-li uplatnit své právo, kontaktujte nás pomocí formuláře: https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-questions/;

Právo

na opravu – na tomto základě Správce údajů odstraňuje jakékoli nepřesnosti nebo chyby ohledně zpracovávaných údajů a údaje v případě potřeby doplňuje nebo aktualizuje;

Právo na vymazání

– na tomto základě můžete požádat o odstranění údajů, pokud již nejsou nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromažďovány nebo jiné zákonné účely (jako např. ustanovení, plnění nebo obranu našich právních požadavků);

Právo na omezení

– na tomto základě může Správce údajů omezit zpracovávání osobních údajů, kromě následujícího: a) operace, pro které subjekt údajů poskytl svůj souhlas pro délku přijatého období uchovávání nebo pokud existují jiné zákonné základy pro takové zpracovávání; b) nebo další zákonně povolené zpracovávání osobních údajů (např. bude vydáno rozhodnutí příslušného úřadu povolující další zpracovávání údajů);

Právo na přenositelnost údajů

– na tomto základě vám Správce údajů, v případě že se údaje zpracovávají automatizovaným způsobem ve spojení s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem subjektu údajů, na požádání poskytne všechny údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Správce údajů je dále na vaši žádost může přenést k jiném správci, kterého jste označili, za předpokladu, že je to technicky proveditelné na straně Správce údajů a na straně druhého subjektu.

Právo vznést námitku vůči zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu

– jako subjekt údajů můžete kdykoli vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, bez nutnosti odůvodnění takové námitky;

Právo vznést námitku vůči dalším účelům zpracovávání údajů

– na základě své konkrétní situace můžete kdykoli vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů na základě dalších legitimních zájmů Správce údajů (např. pro analytické a statistické účely). Námitka bude v tomto respektu podléhat vyhodnocení Správce údajů ohledně legitimní povahy takového zpracovávání.

Pokud chcete uplatnit jakékoli z výše zmíněných práv nebo vznést jakoukoli stížnost nebo dotaz ohledně toho, jak společnost Huawei obecně nebo v souvislosti s vaším případem zpracovává osobní údaje, nebo pokud máte jakékoliv dotazy na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), pošlete svůj dotaz na adresu: https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-questions/.

Dále máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Další informace

Údaje nepoužíváme pro automatizované rozhodování, včetně profilování, ve spojení s operacemi zpracovávání údajů popsanými v tomto Oznámení týkající se soukromí.

Pokud nám neposkytnete osobní údaje, jako např. své kontaktní údaje nebo podrobnosti ohledně požadované opravy zařízení nebo postupu stížnosti, nebudeme vám moci poskytovat některé nebo všechny služby popsané v tomto Oznámení týkající se soukromí.

10. Aktualizace tohoto Oznámení

Společnost Huawei si vyhrazuje právo toto Oznámení kdykoli změnit. V případě, že se toto Oznámení bude měnit, vydá Huawei oznámení o změně prostřednictvím různých kanálů, včetně publikování nejnovější verze na svých oficiálních stránkách: https://consumer.huawei.com/cz/support/.

Nejaktuálnější verze Oznámení týkající se soukromí bude vždy dostupná zde. Chcete-li zjistit, kdy bylo toto Oznámení týkající se soukromí naposledy aktualizováno, můžete se podívat na „datum účinnosti“ v horní části.

DŮLEŽITÉ:

Toto Oznámení týkající se soukromí platí pro Podporu společnosti Huawei. Naše Oznámení týkající se soukromí pro ostatní produkty a služby naleznete v platných oznámeních týkajících se soukromí pro tyto produkty a služby. Chcete-li zjistit více o tom, jak společnost Huawei obecně chrání vaše soukromí, navštivte stránky: https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-policy/.

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Huawei Consumer Business.

Opouštíš stránku consumer.huawei.com
Kliknutím na tento odkaz vstoupíš na webové stránky třetí strany. Společnost Huawei nad těmito stránkami nemá kontrolu a nenese za ně zodpovědnost.
Vrátit se Pokračovat