Terms of Use

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.
Právní
Podmínky použití
Podmínky použití

Tyto podmínky použití se týkají obsahu webu společnosti HUAWEI určeného pro spotřebitele ( http://consumer.huawei.com/cz/index.htm). Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami. V případě, že kterékoli z podmínek uvedených v tomto dokumentu neporozumíte nebo ji nepřijmete, měli byste od používání tohoto webu upustit.

Společnost HUAWEI si v míře přípustné ze zákona vyhrazuje právo upravovat tyto podmínky použití kdykoli bez předchozího upozornění. Vaší odpovědností je průběžně změny podmínek použití sledovat. Pokud budete web nadále používat i po provedení těchto změn, bude to považováno za přijetí těchto změn z vaší strany.

Informace a vysvětlení k webu

Společnost HUAWEI tento web provozuje a spravuje ze svého ústředí v provincii Guangdong v Čínské lidové republice. Ačkoli k tomuto webu lze získat přístup odkudkoli na světě, dostupnost funkcí, produktů a služeb diskutovaných, zmíněných, dodávaných a poskytovaných prostřednictvím tohoto webu se může v jednotlivých zemích nebo regionech lišit.

Pokud tento web navštívíte ze zemí nebo regionů mimo Čínu, činíte tak z vlastní vůle a musíte web používat pouze v souladu s místními zákony.

Obsah webu

Všechny texty, obrázky , hudba, videa, animace, ochranné známky, vzory, grafy, vizuální rozhraní a kód (dále označované jako obsah) včetně například nápadů, designu, struktury, výrazu a zobrazení výše uvedeného obsahu, zákonně vlastní, kontroluje a může legitimně používat společnost HUAWEI. Pokud není v těchto podmínkách použití uvedeno jinak, nesmíte obsah tohoto webu jakkoli používat k jakýmkoli komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti HUAWEI.

Informace uvedené na tomto webu týkající se produktů a služeb společnosti HUAWEI můžete stahovat při splnění následujících předpokladů:

1. Uvedené informace budou sloužit výhradně osobním a nikoli komerčním účelům.

2. Nebudete provádět jakékoli úpravy výše uvedených informací.

3. K výše uvedeným informacím nebo dokumentům, které výše uvedené informace obsahují, nebudete poskytovat žádná další prohlášení ani záruky.

4. Neodstraníte, částečně ani úplně, žádná prohlášení a / nebo upozornění označující vlastnictví těchto informací a dalších zákonných práv a zájmů společností HUAWEI.

Standardy použití

Tento web a jeho obsah nesmí být používán nezákonně ani k jakýmkoli účelům zakázaným těmito podmínkami použití, ani nesmí být používán k porušování zákonných práv a zájmů jiných osob nebo organizací.

Nebudete používat jakoukoli podobu zařízení, programu či algoritmu, včetně programů typu spider, robotů, přímých odkazů a nástrojů k získávání obsahu stránek ani jiných identických či podobných ručních programů k přístupu či k získání, kopírování nebo monitorování jakékoli části tohoto webu nebo jeho obsahu. Dále nebudete tento web navštěvovat a získávat nebo kopírovat veškeré materiály, dokumenty nebo informace na tomto webu jakýmkoli způsobem, který tento web neumožňuje.

Nebudete se pokoušet nezákonně získat přístup, dekódovat nebo používat žádné nezákonné způsoby k získání neoprávněného přístup k tomuto webu, jeho obsahu nebo jeho službám. Nebudete sledovat, zpětně vyhledávat, dešifrovat ani dekódovat jakékoli informace o zákaznících na tomto webu, včetně například HUAWEI ID jiných uživatelů.

Nebudete narušovat žádné zabezpečovací mechanismy nebo ověřovací opatření, který tento web používá nebo která jsou s ním propojená. Nebudete sondovat, skenovat ani jinak testovat žádné slabé stránky síťového zabezpečení tohoto webu ani webů, které jsou s ním propojené, ani proti němu nebudete spouštět žádné útoky.

Souhlasíte, že nebudete používat žádné zařízení, software ani program k narušení nebo pokusům o narušení obvyklého fungování tohoto webu nebo transakcí prováděných na tomto webu, ani k narušení nebo pokusům o narušení používání tohoto webu jinými uživateli. Nebudete provádět jakákoli opatření sloužící k ukládání nepřiměřených nebo nepoměrných množství dat na infrastruktuře tohoto webu, v jeho systému nebo síti, nebo v systémech či sítích, které jsou s tímto webem propojené.

Účet, heslo a zabezpečení

Pro přístup k určitým funkcím nebo službám na tomto webu může být nutné, abyste si registrovali HUAWEI ID nebo se přihlásili pomocí HUAWEI ID. Přebíráte plnou odpovědnost za zabezpečení důvěrnosti informací o svém účtu, včetně hesla. Přebíráte plnou odpovědnost za veškeré kroky, které mohou být podniknuty na vašem účtu nebo proti němu v případě, že nezajistíte bezpečnost a důvěrnost výše uvedených informací.

Pokud zjistíte, že váš účet vykazuje odchylky nebo abnormality, včetně například změna hesla nebo použití účtu či přihlášení neoprávněnou osobou, měli byste okamžitě informovat společnost HUAWEI. Pokud nezajistíte důvěrnost informací o svém účtu a váš účet použijí jiné osoby, což následně povede ke škodám způsobeným společnosti HUAWEI nebo jiným návštěvníkům tohoto webu, můžete za tyto škody nést odpovědnost.

Nikdy nebudete používat HUAWEI ID jiných osob bez předchozího výslovného písemného svolení držitele účtu. Pokud nedodržením ustanovení uvedených v tomto odstavci způsobíte osobní škody sobě či jiným osobám, nepřebírá společnost HUAWEI za tyto škody jakoukoli odpovědnost.

Externí odkazy

Tento web může obsahovat odkazy na nezávislé weby třetích stran. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze v zájmu pohodlí návštěvníků tohoto webu. Společnost HUAWEI neposkytuje jakékoli výslovné nebo vyplývající záruky ohledně obsahu, služeb a informací poskytovaných na těchto propojených webech, a tyto odkazy nelze považovat za doporučení nebo schválení těchto propojených webů společností HUAWEI. Veškeré propojené můžete navštěvovat výhradně podle vlastního uvážení, společnost HUAWEI však nepřebírá jakoukoli odpovědnost za výsledek těchto interakcí.

Soukromí

Tento web podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti HUAWEI, jejichž podrobné znění si můžete přečíst pomocí odkazu „Zásady ochrany osobních údajů“ v liště na spodní straně této webové stránky.

Upozorňujeme, že síťový odkaz a data přenášená mezi vámi a tímto webem nejsou zcela bezpečná ani důvěrná, a je možné že informace a data odeslaná na tento web mohou zachytit jiné osoby. Společnost HUAWEI není schopna zaručit bezpečnost a důvěrnost síťových odkazů a dat přenášených mezi vámi a tímto webem.

Vyhrazení práv

Společnost HUAWEI si vyhrazuje právo provádět kdykoli a bez předchozího upozornění následující kroky:

1. Kdykoli pozastavit nebo ukončit provoz celého nebo jeho částí webu, nebo přístup k němu, a to bez udání důvodu.

2. Opravit nebo pozměnit celý obsah tohoto webu nebo jeho část a veškerých příslušných zásad, podmínek nebo ustanovení.

3. V pravidelných nebo nepravidelných intervalech pozastavit provoz celého webu nebo jeho části kvůli údržbě, opravám chyb nebo jiným podobným změnám.

Zřeknutí se odpovědnosti

SPOLEČNOS HUAWEI NEZARUČUJE DOSTUPNOST, SOUSTAVNÉ FUNGOVÁNÍ A DOSTUPNOST TOHOTO WEBU, JEHO OBSAHU NEBO SLUŽEB. TENTO WEB A JEHO OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „JAK JSOU“. VY JAKOŽTO UŽIVATEL NESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU A VŠECH WEBŮ, KTERÉ JSOU S NÍM PROPOJENÉ. POKUD BUDETE S WEBEM JAKO CELEK NEBO KTEROUKOLI JEHO ČÁSTÍ NESPOKOJENI, JE VŠÍM JEDINÝM NÁPRAVNÝM OPATŘENÍM PŘESTAT POUŽÍVAT CELÝ WEB NEBO JEHO ČÁSTI, JELIKOŽ TOTO OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ TVOŘÍ SOUČÁST VAŠÍ DOHODY SE SPOLEČNOSTI HUAWEI OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU.

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU OHLEDNĚ DOSTUPNÝCH TYPŮ PRODUKTŮ A SLUŽEB, VČETNĚ NAPŘÍKLAD FUNKCÍ, KONFIGURACÍ, PARAMETRŮ A TECHNICKÝCH NOREM PRODUKTŮ A OBSAHU SLUŽEB, SE MOHOU V RŮZNÝCH ZEMÍCH A REGIONECH LIŠIT. FUNKCE, KONFIGURACE, PARAMETRY A TECHNICKÉ NORMY UVEDENÝCH PRODUKTŮ MOHOU BÝT V RŮZNÝCH FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTŮ MĚNĚNY A SPOLEČNOSTI HUAWEI MŮŽE URČITOU DOBU TRVAT, NEŽ ODPOVÍDAJÍCÍ INFORMACE AKTUALIZUJE. PROTO MOHOU EXISTOVAT URČITÉ ROZDÍLY MEZI INFORMACEMI O PROCUKTECH A SLUŽBÁCH, KTERÉ JSOU ZOBRAZENÉ NA WEBU, A SKUTEČNÝM PRODUKTEM, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI, NEBO PRODUKTY URČENÝMI K PRODEJI NA VAŠEM TRHU. SPOLEČNOST HUAWEI NEZARUČUJE SPRÁVNOST, ÚPLNOST ANI SPOLEHLIVOST OBSAHU TOHOTO WEBU.

Omezení odpovědnosti

Vyjma případů zakázaných zákonem společnost HUAWEI za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za jakékoli nepřímé, odvozené, náhodné, vedlejší nebo trestněprávní škody, které mohou vzniknout následkem použití tohoto webu, včetně například ušlého zisku, ani kdyby si společnost HUAWEI již byla potenciálních rizik vědoma.

Pokud používání tohoto webu z vaší strany povede k jakékoli škodě nebo ztrátě, nepřekročí úplná a maximální odpovědnost, kterou na sebe společnosti HUAWEI a její partneři berou, celkovou sumu veškerých poplatků za předplatné nebo podobných poplatků souvisejících s vaším používáním služeb nebo funkcí tohoto webu.

V některých právních jurisdikcích není omezení odpovědnosti přípustné. Proto se vás výše uvedená omezení nemusí týkat.

Odškodnění

V případě nároků třetích stran, ztrát, odpovědnosti, návrhů nebo výdajů (včetně nákladů na právní zastoupení) vznesených vůči společnosti HUAWEI následkem nebo v souvislosti s používáním tohoto webu vaší osobou souhlasíte, že společnost HUAWEI, její představenstvo, zaměstnance, zástupce, partnery a další licencované osoby odškodníte.

Nezávislá nápravná opatření

Ustanovení v článku 10 „Omezení odpovědnosti“ a v článku 11 „Odškodnění“ této dohody platí nezávisle, i kdyby bylo rozhodnuto, že uvedené články a/nebo odstavce neplní svůj zamýšlený účel nebo je nelze zákonným způsobem vymáhat. Omezení odpovědnosti uvedená v článku 10 a 11 této dohody budou v rozsahu přípustném podle zákoně uplatňovaná bez ohledu na to, zda ke ztrátě dojde (1) porušením smlouvy, (2) porušením záruky, (3) chybami způsobenými jinými porušeními, včetně nedbalosti či nesprávného výkladu, (4) následkem přímé odpovědnosti nebo (5) z jiných důvodů.

Zpětná vazba

Veškerá zpětná vazba, kterou na tomto webu poskytnete, není považována za důvěrnou. Společnost HUAWEI si vyhrazuje právo tyto informace používat svobodně a bez omezení.

Porušení těchto podmínek používání

Souhlasíte, že si společnost HUAWEI vyhrazuje právo ukončit váš přístup k tomuto webu a/nebo zablokovat vaše návštěvy na tomto webu v případě, že dojde k závěru, že jste porušili kteroukoli z těchto podmínek používání.

Pokud společnost HUAWEI zruší váš přístup k tomuto účtu následkem vašeho porušení těchto podmínek používání, nepřebírá jakoukoli odpovědnost vůči vám ani kterékoli třetí straně.

Souhlasíte, že společnosti HUAWEI může výhradně podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup k všem nebo některým funkcím tohoto webu například z následujících důvodů:

(1) V reakci na požadavky policejních orgánů nebo jiných státních institucí.

(2) V reakci na váš vlastní požadavek. (Pokud požádáte o odstranění svého HUAWEI ID, možná nebudete mít přístup k funkcím online nakupování.)

(3) Pozastavení nebo rozsáhlejší úpravy tohoto webu nebo kterékoli z jeho služeb.

(4) Nepředvídatelné technické potíže.

Rozhodné právo a jurisdikce

Uzavření, vymáhání a výklad této dohody stejně jako řešení sporů s ní souvisejících budou podléhat zákonům Čínské lidové republiky.

Za místo podpisu této dohody bude považován okres Longgang ve městě Shenzen v Čínské lidové republice. Pokud dojde k jakýmkoli sporům ohledně obsahu nebo uzavření této dohody, budou se obě strany snažit o jeho smírné řešení. Pokud nebude možné dojít k řešení formou konzultací, může kterákoli ze stran podat žalobu u soudu, do jehož jurisdikce spadá místo podpisu dohody.

Různá ustanovení

Tyto podmínky používání představují úplnou dohodu mezi vámi a společností HUAWEI ohledně vašeho používání tohoto webu a nahrazují veškeré předchozí písemná nebo ústní dohody mezi vámi a společností HUAWEI ohledně používání tohoto webu. Bez ohledu na ustanovení jiných dohody podepsaných mezi vámi a společností HUAWEI nebude společnost HUAWEI akceptovat jakékoli protinabídky týkající se těchto podmínek používání a tímto veškeré protinabídky výslovně odmítá.

Pokud společnost HUAWEI nebude prosazovat nebo požadovat přísné dodržování těchto podmínek používání, nelze to považovat za zřeknutí se jakýchkoli práv, která společnosti HUAWEI náleží v souvislosti s uplatněním těchto podmínek používání nebo samotnými podmínkami používání. Žádné kroky podniknuté mezi společností HUAWEI a vámi nebo jakoukoli třetí stranou nelze považovat za úpravu kteréhokoli z ustanovení těchto podmínek používání.

Jaká je tvoje spokojenost s použitím oficiálních webových stránek HUAWEI?
Jaká je tvoje spokojenost s použitím oficiálních webových stránek HUAWEI?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0: Naprosto nespokojen(a) Ohodnoťte náš web 10: Zcela spokojen(a)
Prosím, vlož správný ověřovací kód
Odeslat
Nastavení souboru cookie