Terms of Use

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.
Podmínky používání webových stránek
Podmínky používání webových stránek

Tyto podmínky používání webových stránek (dále „Podmínky“) se vztahují na vás osobně a na vaše používání platformy Huawei na stránkách https://consumer.huawei.com/cz (dále „Platforma“), což je virtuální platforma vytvořená a udržovaná společností Huawei Technologies (Czech) s.r.o., společností registrovanou v České republice podle práva České republiky se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 108769 (dále „my“, „nás“, „naše“ nebo „Huawei“).

Tato Platforma není určena pro k využívání nezletilými uživateli do 18 let. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky z toho vyplývající, v rozsahu povoleném příslušnými ustanoveními zákona.

VAŠE PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK

Používáním Platformy potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky a že souhlasíte s jejich dodržováním. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NESMÍTE POUŽÍVAT NAŠI PLATFORMU.

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odebrat části těchto podmínek. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny těchto podmínek. Vaše další používání Platformy po zveřejnění změn bude znamenat, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi. POKUD BYSTE MĚLI JAKÉKOLI NÁMITKY PROTI ZMĚNÁM V PODMÍNKÁCH, MUSÍTE OKAMŽITĚ PŘESTAT PLATFORMU POUŽÍVAT. Aktuální verze je naposledy aktualizována 31.12.2020.

DALŠÍ PODMÍNKY

Na poskytování našeho zboží nebo služeb, včetně akcí, propagačních akcí, online komunity nebo jiných podobných funkcí, a na konkrétní části nebo funkce Platformy se mohou vztahovat další podmínky a ujednání, která jsou tímto ustanovením součástí těchto podmínek podle tohoto odkazu.

• Informace o tom, jak tato Platforma používá vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: [https://consumer.huawei.com/cz/privacy/privacy-policy/ ].

• Pokud se rozhodnete nakupovat na naší Platformě, budou platit podmínky a pravidla prodeje na adrese: [https://consumer.huawei.com/cz/shop/sales-policy/ ] .

• Pokud se chcete zapojit do naší online komunity, přečtěte si podmínky komunity na adrese: [https://consumer.huawei.com/cz/community/terms/ ].

• Tato Platforma používá soubory cookie a další podobné technologie, viz naše zásady používání souborů cookie na adrese: [https://consumer.huawei.com/cz/legal/cookie-policy/ ].

Dojde-li k rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami zveřejněnými nebo použitelnými pro konkrétní část Platformy nebo pro jakoukoli službu nabízenou na Platformě nebo prostřednictvím Platformy, mají přednost tyto podmínky s ohledem na vaše používání této části Platformy nebo konkrétní služby.

Můžete uzavřít samostatné smlouvy, ať už online nebo offline, se společností Huawei nebo naší přidruženou společností o jakýchkoli produktech nebo službách („Další smlouva“). Dojde-li k rozporu mezi těmito podmínkami a doplňkovou dohodou, bude mít druhá možnost přednost před těmito podmínkami pouze ve vztahu k dotčeným produktům nebo službám.

ÚČTY A REGISTRACE

Používání určitých funkcí a služeb Platformy může vyžadovat vaši předchozí registraci, včetně nastavení vašeho HUAWEI ID, pokud jej ještě nemáte. Registrací k Huawei ID vyjadřujete souhlas s dalšími podmínkami uživatelské smlouvy HUAWEI ID dostupnými na stránkách: https://id7.cloud.huawei.com/AMW/portal/agreements/userAgreement/cs-cz_userAgreement.html?version=europe&countryCode=cz&reqClientType=27&loginChannel=27000000. Správcem údajů HUAWEI ID je společnost Aspiegel Limited, pobočka Huawei se sídlem v Irsku. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Aspiegel Limited zpracovává vaše osobní údaje, nahlédněte do Prohlášení o Huawei ID a ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese: https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/id/privacy-statement.htm?country=DE&language=cs-cz&themeName=.

Pokud v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jiné informace, musíte tyto informace udržovat v tajnosti a důvěrné. Nesmíte je prozradit žádné třetí straně. Všechny akce a jednání uskutečněné prostřednictvím vašeho Huawei ID budou považovány za vaše vlastní a vy za ně budete odpovědní.

Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, které jste si vybrali nebo které jsme Vám přidělili, pokud jste podle našeho rozumného názoru porušili některá z ustanovení příslušných podmínek.

Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy zná váš identifikační kód uživatele nebo heslo, musíte nás neprodleně informovat na adrese shop.cz@huawei.com.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Huawei je vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na této platformě a v materiálech na ní zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami z celého světa. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Nesmíte upravovat tištěné nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste zde získali, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence ani grafiku odděleně od doprovodného textu.

Status společnosti Huawei (a všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na této Platformě musí být vždy potvrzen.

Nesmíte používat žádnou část obsahu této Platformy pro komerční účely bez získání licence od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Jakékoli jiné použití než v souladu s těmito podmínkami je zakázáno. Pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek, vaše oprávnění k používání Platformy automaticky končí a vy musíte okamžitě zničit všechny stažené nebo vytištěné materiály z této Platformy.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO PLATFORMY

Naši Platformu budete používat pouze pro zákonné účely. Nebudete používat naši Platformu:

• Jakýmkoli způsobem, který porušuje příslušné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy.

• Jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek.

• Za účelem jakéhokoli poškození nebo pokusu o ublížení nezletilým.

• Za účelem šikanovat, urážet, zastrašovat nebo ponižovat jakoukoli osobu.

• Chcete-li odeslat, vědomě přijmout, nahrát, stáhnout, použít nebo znovu použít jakýkoli nelegální materiál.

• Přenášet nebo obstarávat zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neautorizovaných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakékoli jiné formy podobné výzvy.

• Chcete-li vědomě přenášet data, odesílat nebo nahrávat jakýkoli materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, záznamníky kláves, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobný počítačový kód navržený tak, aby nepříznivě ovlivňoval fungování jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

Dále potvrzujete, že nebudete bez oprávnění pronikat, zasahovat do, poškozovat nebo narušovat:

• jakoukoli část naší Platformy;

• jakékoli zařízení nebo síť, na které je uložena naše Platforma;

• jakýkoli software používaný při poskytování naší Platformy; nebo

• jakékoli zařízení nebo síť nebo software vlastněný nebo používaný jakoukoli třetí stranou.

Nesmíte tento web zneužít vědomým zaváděním virů, trojských koní, robotů, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k této Platformě, serveru, na kterém je tato Platforma uložena, nebo jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojenému k naší Platformě. Nesmíte zaútočit na naši Platformu prostřednictvím útoku odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku odmítnutí služby. V případě takového porušení vaše právo používat naši Platformu okamžitě zanikne.

UŽIVATELSKÝ SOUHLAS

Zavazujete se, že nebudete na této Platformě zveřejňovat materiály ani poskytovat příspěvky, které budou považovány za nevhodné. Žádný z vašich příspěvků nesmí obsahovat zejména:

• nábožensky urážlivý obsah;

• pornografii;

• vulgární jazyk;

• obtěžování, zastrašování nebo šikanu vůči jednotlivci nebo skupině jednotlivců;

• obsah, snažící se vykořisťovat ostatní;

• reprodukci nebo podporu násilí, rasismu, diskriminace;

• nezákonný obsah, který porušuje platné zákony a/nebo práva jiných osob (např. nenávistné projevy nebo teroristický obsah, sdílení obrázků zobrazujících sexuální zneužívání dětí, nezákonné nekonsensuální sdílení soukromých obrázků, online stalking, prodej nevyhovujících nebo padělaných výrobků, prodej výrobků nebo poskytování služeb v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele, neoprávněné používání materiálů chráněných autorským právem, obsah porušující zákony o nekalé soutěži atd.)

• reklama na jiné produkty než Huawei

Společnost Huawei může kdykoli podle vlastního uvážení zavést omezení, jako je předběžná kontrola, filtrování, omezení, blokování, úprava nebo odstranění vašeho obsahu, který porušuje vaše výše uvedené povinnosti, zablokovat nebo smazat vaše členství a/nebo zcela zrušit/zablokovat váš přístup.

Jakýkoli nezákonný obsah nebo obsah, který porušuje tyto Podmínky používání webových stránek, můžete nahlásit společnosti Huawei na adrese dsacompliance@huawei.com a společnost Huawei může v reakci na to přijmout příslušná opatření.

Pokud váš obsah odstraníme nebo k němu omezíme přístup, oznámíme vám to bez zbytečného odkladu a uvedeme důvody našeho rozhodnutí, pokud to není pro nevhodné (například nám v tom brání zákon). Pokud se domníváte, že jsme omylem odstranili nebo omezili váš obsah, můžete se odvolat na dsacompliance@huawei.com a podat stížnost proti našemu rozhodnutí.Prohlašujete, že jakýkoli takový příspěvek je v souladu s předchozím odstavcem, a za tuto skutečnost odpovídáte a odškodníte nás za jakékoli porušení tohoto prohlášení. To znamená, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo újmu, kterou utrpíme v důsledku výše uvedeného porušení prohlášení.

I když vaše autorská práva chráněná příslušným zákonem zůstávají nedotčena, tímto nám udělujete nevýhradní celosvětové trvalé právo týkající se vašeho obsahu zobrazovat, přenášet, distribuovat, reprodukovat, publikovat, duplikovat, přizpůsobovat, pozměňovat, upravovat, překládat, vytvářet odvozená díla využívající váš obsah zveřejněním nebo zobrazením jakýchkoli obrázků, log, ochranných známek, servisních značek, značek, komentářů a jakýchkoli dalších informací, obsahu nebo materiálu na této Platformě.

ODKAZY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Pokud naše Platforma obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Takové odkazy by neměly být interpretovány jako náš souhlas s odkazy na tyto webové stránky nebo informace, které od nich můžete získat a nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání těchto webů třetích stran.

Tato Platforma může zahrnovat informace a materiály nahrané jinými uživateli Platformy, mimo jiné včetně materiálů v naší komunitě. Tyto informace a tyto materiály nebyly námi ověřeny ani schváleny. Názory vyjádřené jinými uživateli na naší Platformě nepředstavují naše názory ani hodnoty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

HUAWEI NEZARUČUJE, ŽE TATO PLATFORMA A JAKÝKOLI JEJÍ OBSAH, BUDE K DISPOZICI VŽDY A BEZ PŘERUŠENÍ. HUAWEI MŮŽE POZASTAVIT, ZRUŠIT NEBO OMEZIT DOSTUPNOST VŠECH NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI TÉTO PLATFORMY PRO OBCHODNÍ A PROVOZNÍ DŮVODY BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ.

SLUŽBY PLATFORMY SE MOHOU V RŮZNÝCH REGIONECH A ZEMÍCH LIŠIT. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO GARANCI, ŽE BUDE K DISPOZICI KONKRÉTNÍ SLUŽBA NEBO FUNKCE STEJNÉHO TYPU NEBO ROZSAHU NEBO SLUŽBY A FUNKCE Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ. HUAWEI MŮŽE DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ OMEZIT, ZAMÍTNOUT NEBO VYTVOŘIT RŮZNÉ ÚROVNĚ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI SLUŽEB S OHLEDEM NA RŮZNÉ UŽIVATELE.

OBSAH NAŠÍ PLATFORMY JE POSKYTOVÁN POUZE PRO VŠEOBECNÉ INFORMACE. SPOLEČNOST HUAWEI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO GARANCE, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ŽE OBSAH NA TÉTO PLATFORMĚ BUDE PŘESNÝ, KOMPLETNÍ NEBO AKTUÁLNÍ. HUAWEI SE DÁLE V ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA VŠECHNY ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ, VZNIKLÉ AŤ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, NEBO JINAKVE SPOJENÍ S VAŠÍM POUŽITÍM TÉTO PLATFORMY.

V ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SE HUAWEI ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA ČINY, OPOMENUTÍ A CHOVÁNÍ KTERÝCHKOLI TŘETÍCH STRAN V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM PLATFORMY.

V ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZA ŽÁDNÉ OKOLNOSTI NEBUDE HUAWEI NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ ZTRÁTY ZISKŮ, ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR A ZTRÁTY DOBY TAKOVÝCH ŠKOD, KTERÉ VÁM V DUSLEDKU POUŽITÍ PLATFORMY VZNIKLY.

VYŠŠÍ MOC

Společnost Huawei nebude odpovědná za uhrazení jakékoli újmy nebo ztráty způsobené nedostupností, obtížemi nebo selháním služeb nebo systémů Platformy z následujících důvodů:

• vypnutí systému kvůli údržbě;

• neschopnost přenášet data v důsledku poruch komunikačních terminálů nebo telekomunikačních zařízení;

• selhání systémů a neschopnost vykonávat své funkce v důsledku událostí vyšší moci, mimo jiné tajfuny, zemětřesení, tsunami, povodně, výpadek proudu, požáry, bouře, války, politické nepokoje, pracovní stávky, nedostatek pracovních sil nebo materiálů, nepokoje, povstání, občanské nepokoje, teroristické útoky, výbuchy, činy Boží, vládní akce, příkazy domácích nebo zahraničních soudů, neplnění třetích stran; nebo

• pozastavení nebo zpoždění služeb nebo selhání systémů z důvodů mimo přiměřenou kontrolu společnosti Huawei, jako jsou hackerské nebo kybernetické útoky, technické úpravy nebo selhání telekomunikačního oddělení, aktualizace webových stránek, problémy třetích stran nebo jakékoli pozastavení nebo narušení dopravy nebo provozu (včetně mimo jiné zpoždění nebo narušení obnovení práce nebo provozu nařízeného jakoukoli vládní agenturou) v případě celostátního nebo regionálního šíření epidemie nebo pandemie.

SYSTÉM ČLENSTVÍ

Platforma vám poskytuje systém členství pro lepší zážitek z jejího používání. Systém členství zahrnuje body, energii a medaile, které se generují na základě vašich nákupů a aktivit na Platformě.

11.1 Body

• Body můžete získávat za nákupy a používat je k získání slev při nákupu produktů HUAWEI na Platformě.

• Body se automaticky přičítají na váš účet po dokončení nákupu. Body budou platné do 31. prosince druhého roku, kdy jste je obdrželi.

• Body můžete použít pouze pro své vlastní objednávky. Body jsou nepřenosné a nelze je vyměnit za hotovost, pokud se jimi neodečte částka ve vaší objednávce.

• Pokud se zjistí, že uživatel získal nebo použil body nezákonnými metodami, mimo jiné včetně používání programů, zadávání neplatných objednávek, využívání mezer v systému nebo podvádění při činnostech a podobně, společnost Huawei si vyhrazuje právo body odebrat a podle závažnosti porušení odečte část nebo všechny body z uživatelova účtu. Pokud uživatel body získané nezákonnými metodami již využil, společnost Huawei si vyhrazuje právo požádat uživatele o zaplacení částky, kterou získal ve formě slev, nebo o vrácení produktu či výhody.

11.2 Energie

• Energii můžete získávat nákupy a plněním úkolů v Platformě. Počet energií určuje vaši uživatelskou úroveň v Platformě, nelze je však vyměnit za žádný produkt ani hotovost.

• Energie bude platná po dobu dvanácti (12) měsíců od jejího získání. Po uplynutí určitého počtu Energií může být vaše úroveň odpovídajícím způsobem změněna.

11.3 Medaile

• Medaile jsou virtuální odznaky v Platformě a budou uživatelům udělovány za jejich úspěchy. Medaile nelze vyměnit za jakýkoli produkt nebo hotovost.

• Definice a pravidla systému členství mohou být v budoucnu upraveny nebo změněny. Uživatelé mohou budoucí aktualizace sledovat v popisu v Platformě.

Dodržování předpisů DSA

V souladu se zákonem EU o digitálních službách (nařízení (EU) 2022/2065, DSA) určila společnost Huawei jako své kontaktní místo podpůrný tým DSA, který umožňuje přímou a rychlou komunikaci s orgány členských států, s Evropskou komisí, Evropskou radou pro digitální služby a příjemci služby platformy.

Vítáme také, když nás jakákoli fyzická nebo právnická osoba upozorní na přítomnost konkrétních informací v naší službě, které považuje za nezákonný obsah.

Pokud je příslušná činnost nebo informace označena za nezákonnou nebo neslučitelnou s našimi podmínkami, poskytneme a zavedeme omezení, odůvodnění a interní systém pro řešení nesrovnalostí uvedený v oddíle 7 těchto Podmínek použití webových stránek.

Veškeré žádosti, stížnosti, oznámení a jiná sdělení podle článků 11, 12, 16, 20 a 22 DSA se zasílají na adresu: dsacompliance@huawei.com. Tato sdělení by měla být v angličtině.

RŮZNÉ

Tyto Podmínky se řídí výlučně právem České republiky, s výjimkou pravidel pro mezinárodní prodej zboží (CISG) a kolizních norem/pravidel pro volbu práva. Nic v těchto Podmínkách vás však nezbaví ochrany, kterou vám poskytují ustanovení, od kterých se nelze odchýlit dohodou na základě zákona státu, ve kterém máte obvyklé bydliště. Výlučnou pravomoc podle těchto podmínek má místně příslušný soud.

Opouštíš stránku consumer.huawei.com
Kliknutím na tento odkaz vstoupíš na webové stránky třetí strany. Společnost Huawei nad těmito stránkami nemá kontrolu a nenese za ně zodpovědnost.
Vrátit se Pokračovat