Podmínky použití programu body Huawei

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.

Podmínky použití programu body Huawei

1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Program body Huawei (dále jen „program“) je věrnostní program propagovaný společností Huawei Technologies (Czech) s. r. o. se sídlem Jihlavská 1541/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedneém Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka: 108769 (dále jen „promotér“), v jehož rámci může spotřebitel s platným HUAWEI ID (dále jen „účastník“) získávat body (dále jen „body“) prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů společnosti Huawei, jako je aplikace My HUAWEI nebo oficiální webové stránky společnosti Huawei („oficiální kanály společnosti Huawei“). Uživatelé, kteří se zaregistrovali a přihlásili pomocí HUAWEI ID, mohou od 28. dubna 2022 získávat body za nákupy a využívat je k získání slev při nákupu produktů HUAWEI prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů společnosti Huawei. Všechny získané body budou připsány do vašeho Uživatelského centra („Uživatelské centrum“) a použité body budou odečteny v souladu s tímto dokumentem.Účastí v programu účastník přijímá tyto podmínky použití:

1. Způsobilost a účast v programu

1.1 Program je určen pro osoby s trvalým pobytem v České republice , které dosáhly věku osmnácti (18) let.

1.2 Účastník musí mít platný účet HUAWEI ID registrovaný prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů společnosti Huawei a přihlásit se k němu. Tuto funkci nemohou používat hosté. Tyto účty jsou bezplatné, ale vztahují se na ně podmínky použití. Pokud nemáte HUAWEI ID, můžete navštívit stránku https://consumer.huawei.com/cz/offer/ a podle pokynů na registrační stránce si vytvořit účet.

1.3 Pokračující účast účastníka v programu znamená, že účastník nadále plně a bezvýhradně souhlasí s těmito podmínkami použití ve znění jejich případných aktualizací (dále jen „pravidla“) a prohlašuje, že splňuje požadavky na způsobilost stanovené v těchto pravidlech. Těm, kteří tato pravidla nedodrží, může být účast v programu znemožněna, jak rozhodne promotér podle vlastního uvážení. Na jednu osobu/e-mailovou adresu připadá maximálně jedno (1) uživatelské centrum, bez ohledu na to, zda stejnou e-mailovou adresu používá více osob. Za účastníka se považuje osoba, která je oprávněným držitelem e-mailového účtu na e-mailové adrese uvedené při registraci (a která jinak splňuje kritéria způsobilosti).

1.4 Osobní informace účastníka: Chcete-li se dozvědět, jak bude promotér používat osobní informace shromážděné v souvislosti s tímto programem, přečtěte si zásady ochrany soukromí promotéra: https://consumer.huawei.com/cz/support/service-privacy-notice/

2. Změna a ukončení programu

Promotér si rovněž vyhrazuje právo program kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit podle vlastního uvážení a s předchozím oznámením.

3. Získávání bodů

Získávejte body za nákupy v oficiálních prodejních kanálech společnosti Huawei pro oblast Česká republika: Body můžete získat nákupem produktů HUAWEI prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů Huawei po přihlášení ke svému HUAWEI ID. Objednávky provedené před spuštěním programu nebudou na účet uživatele generovat žádné body. Za přeprodejní zboží, virtuální zboží a zboží zakoupené podnikatelem se body nepřidělují. V ostatních případech se počet bodů vypočítá podle následujících pravidel:

(i) Počet nasbíraných bodů se řídí poměrem 1:1, tj. za každou utracenou 1 Kč se nasbírá 1 bod (bez přepravného). Ve výsledném výpočtu bude každé číslo za desetinnou čárkou zaokrouhleno, např:

Za objednávku v hodnotě 100 Kč se vybere 100 bodů.

(ii) Konečné množství bodů se vypočítá po uplatnění všech slev, kupónů a propagačních kódů a nezahrnuje dopravu, daně ani jiné případné poplatky. Počet získaných bodů se zobrazí po odhlášení/zaplacení/ukončení objednávky.

(iii) Body budou připsány na HUAWEI ID účastníka, jakmile účastník podepíše příslušnou objednávku.

4. Bodová hodnota, přenositelnost a prohlížení

4.1 Žádná peněžní hodnota nebo přenositelnost

Body nepředstavují majetek, neopravňují člena k nabytí práva nebo podílu a nemají peněžní hodnotu. Body jako takové nelze vyměnit za hotovost ani je nelze z jakéhokoli důvodu převést či přenést. Body proto nelze převádět (a) v případě úmrtí, (b) rodinným příslušníkům, (c) mezi jednotlivými uživatelskými centry jednoho účastníka nebo (d) jinak ze zákona. Prodej nebo přenos bodů je přísně zakázán. Body nelze prodávat na žádném sekundárním trhu a jakýkoli přenos bodů na sekundární trh se považuje za neplatný. Body nelze převádět ani přenášet do jiných programů promotéra, pokud promotér na základě vlastního uvážení nerozhodne jinak.

4.2 Vypršení platnosti bodů

Body jsou platné do 31. prosince druhého roku po jejich přijetí. Počet bodů, jejichž platnost brzy vyprší, můžete zjistit v sekci Body v Uživatelském centru. Jakmile platnost bodů vyprší, nelze je použít, což se projeví na počtu vašich bodů.

4.3 Nasbírané body zobrazitelné v Uživatelském centru účastníka

Počet bodů nasbíraných každým účastníkem bude sledován v Uživatelském centru. Body budou účastníkovi připsány do jeho Uživatelského centra po

(i) potvrzení transakce;

Jakoukoli reklamaci nepřesně připsaných bodů musí promotér obdržet do 30 dnů od data, kdy byly tyto body připsány.

Ruční vydání bodů může trvat až 7 dní.

Promotér si vyhrazuje právo zrušit platnost bodů z Uživatelského centra účastníka, pokud zjistí, že tyto body byly připsány neoprávněně nebo byly získány podvodně. Promotér si vyhrazuje právo požadovat doklad o nasbíraných bodech a odložit zpracování nebo odkoupení jakýchkoli bodů bez předchozího upozornění účastníků, aby zajistil dodržování těchto pravidel. Účastníci jsou odpovědní za zachování důvěrnosti svých Uživatelských center účastníků a hesel a za omezení přístupu ke svým zařízením a činnostem ve svých Uživatelských centrech účastníků a účastníci souhlasí s tím, že přijmou odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci jejich Uživatelských center. Aniž by tím byly omezeny jakékoli jiné opravné prostředky, může promotér pozastavit nebo zrušit účet odměny účastníka, pokud má podezření, že se účastník v souvislosti s programem dopustil podvodného jednání.Účast v programu se řídí těmito pravidly, jakož i zásadami a postupy, které může promotér čas od času přijmout nebo upravit. Jakékoli nedodržení těchto pravidel nebo jakýchkoli zásad či postupů zavedených promotérem, jakékoli chování poškozující promotéra nebo jakékoli zkreslené prohlášení či podvodné jednání v souvislosti s programem může mít za následek, kromě jakýchkoli práv nebo opravných prostředků, které má promotér k dispozici ze zákona nebo na základě spravedlnosti, ukončení účasti v programu, jakož i ztrátu dosud nasbíraných bodů, a to vše podle vlastního uvážení promotéra.

5. Uplatnění získaných bodů

5.1 Za body lze získat specifické slevy (pravidlo: Za každých 100 bodů lze odečíst 1 Kč) při nákupu přes oficiální kanál společnosti Huawei pro oblast České republice . To, zda lze na objednávku získat slevu za body, závisí na aktuálních informacích zobrazených na stránce. Body nelze použít k úhradě celé objednávky a odečitatelná částka se zobrazí v přehledu objednávky, pokud se účastník rozhodne body použít klepnutím na tlačítko „Uplatnit“. Pokud se rozhodnete použít body, nesmí odečitatelné body překročit 50% skutečné částky platby za zboží, které lze v objednávce odečíst.

5.2 V současné době, nabídka podnikového nákupu, nabídka konsignačního prodeje a virtuální zboží nepodporují odpočet pomocí bodů.

5.3 Firemní nákupní objednávky nemohou generovat a používat body.

5.4 Po odeslání objednávky s využitými body nelze počet využitých bodů změnit. Pokud potřebujete objednávku upravit, můžete ji zrušit před uplynutím systémem povolené doby pro zrušení a odeslat objednávku znovu. Po zrušení objednávky budou body ve stanovené lhůtě vráceny na účet.

5.5 Body nelze uplatnit a nelze je použít na různých účtech. Body můžete použít pouze pro své vlastní objednávky a body jsou nepřenosné. Kromě toho se za odečtené body nevystavují faktury a odečtené body jsou na faktuře uvedeny zvlášť jako řádky s prodejní slevou.

5.6 Promotér si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit seznam dostupných slev a jim odpovídající bodové hodnoty.

5.7 Promotér si vyhrazuje právo nahradit inzerovanou položku položkou stejné nebo vyšší hodnoty v případě nedostupnosti nebo z jiného důvodu.

5.8 V současné době nelze uplatnit odečet bodů v případě dobírky.

6. Doplňující podmínky

6.1 Promotér si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit oprávnění k účasti v programu jakékoli osobě, která využívá program způsobem, který je v rozporu s těmito pravidly nebo místními zákony, nebo v případě pozastavení je podezřelá z jeho využívání. Kromě pozastavení nebo přerušení způsobilosti k účasti v programu má promotér právo podniknout příslušné správní nebo právní kroky, včetně trestního stíhání, pokud to podle vlastního uvážení považuje za nezbytné.

6.2 Jakýkoli pokus jakékoli osoby narušit legitimní fungování programu může být porušením trestního a/nebo občanského práva, a pokud k takovému pokusu dojde, promotér si vyhrazuje právo požadovat po jakékoli takové osobě náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem. Pokud promotér nevymáhá dodržování některého z těchto pravidel, neznamená to, že se tohoto nebo jiného ustanovení zřekl.

6.3 Program je poskytován pouze spotřebitelům. Programu se nemohou účastnit společnosti, sdružení, včetně školních organizací, ani jiné skupiny.

6.4 Tento program a podmínky použití v něm obsažené se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republice. Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje, nelimituje ani jinak neomezuje vaše práva vyplývající z místních závazných spotřebitelských zákonů.

7. Omezení odpovědnosti

7.1 Promotér a jeho mateřská společnost, dceřiná společnost, přidružená společnost, franšízanti a spřízněné společnosti, jakož i každý z jeho a jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, akcionářů, zástupců a propagačních a reklamních agentur, nástupců a postupníků (dále společně jen „osvobozené strany“) nejsou odpovědní za jakékoli tiskové nebo počítačové chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, vady, zpoždění v provozu nebo přenosu, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup k materiálům programu nebo jejich změnu, ani za technické, síťové, telefonní, elektronické, počítačové, hardwarové nebo softwarové závady jakéhokoli druhu nebo nepřesný přenos informací o programu v důsledku technických problémů nebo přetížení provozu na internetu, na jakékoli webové stránce nebo jejich kombinace.

7.2 Účastí v programu každý účastník přijímá veškerou odpovědnost za jakékoli nároky, závazky, škody nebo výdaje, které mohou vzniknout v souvislosti s jednáním takového účastníka a/nebo jeho účastí v programu.

Opouštíš stránku consumer.huawei.com
Kliknutím na tento odkaz vstoupíš na webové stránky třetí strany. Společnost Huawei nad těmito stránkami nemá kontrolu a nenese za ně zodpovědnost.
Vrátit se Pokračovat