HUAWEI Mate Xs 2

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိေစရန္ Internet Explorer ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား Browser ကိုသံုးပါ။
Perfection Expanded
Watch the video
HUAWEI Mate Xs 2 KV
x xxxx* x
xxxx
HUAWEI Mate Xs 2 KV
HUAWEI Mate Xs 2 top features
Ultra Light, Ultra Flat, Super Durable

The New Falcon Wing Design
takes this foldable phone to lofty heights.

HUAWEI Mate Xs 2 top features
True-Chroma
Foldable Display

The 7.8-inch1 display features 424 ppi and a 120 Hz screen refresh rate2, and is less reflective.

HUAWEI Mate Xs 2 top features
HUAWEI IMAGETM

Flagship-level photography, with a True-Chroma Camera System3 bolstered by the New HUAWEI XD Optics.

HUAWEI Mate Xs 2 top features
Powerful Performance

4600 mAh large-capacity battery4,
66 W HUAWEI SuperCharge5.

HUAWEI Mate Xs 2 top features
Extraordinary Experience

Smart Multi-Window interactions and immersive HD video calling.

HUAWEI Mate Xs 2 design
Immersive and Impressive
The New Falcon Wing Design expands the view, while enveloping you in a world of its own, with graceful contours outlining a crafted minimalist form.
Watch the video
HUAWEI Mate Xs 2 display
Brilliant in Every Way

The 7.8-inch1 True-Chroma Foldable Display features 424 ppi, along with a high resolution of 2480 x 22006 when unfolded, producing authentic colours and smooth visuals from end-to-end. The screen's Anti-reflection Nano Optical Layer keeps the view clear, even in direct sunlight.

HUAWEI Mate Xs 2 display
Golden Aspect Ratio
8:7.1
High Pixel Density
424 ppi
Screen Refresh Rate
120 Hz
Authentic Colours
P3 wide colour gamut,
1.07 billion colours
Art Meets Technology

HUAWEI Mate Xs 2 comes in classic black and white, which complement a dreamlike 3D Fiberglass Design, making it a breathtaking fusion of colour, texture, and cutting-edge tech.

HUAWEI Mate Xs 2 colours
Innovative
at its Core
HUAWEI Mate Xs 2 ultra light

Ultra Light

With its sleek 255 g body7, made possible by the airy-light design and innovative light materials, HUAWEI Mate Xs 2 is sure to fit in your palm, and slip into any pocket, with unprecedented ease.

HUAWEI Mate Xs 2 ultra flat

Ultra Flat

This is a phone that folds all the way flat! A pioneering Double-rotating Falcon Wing Hinge ensures full-angle consistent length control so that HUAWEI Mate Xs 2 achieves perfect alignment between the display and hinge.

HUAWEI Mate Xs 2 durable

Super Durable

HUAWEI Mate Xs 2 is a foldable phone that's truly built to last, with its Innovative Composite Screen structure, which absorbs and mitigates the force of impact, and supple hinge reinforced by advanced MIM steel.

Drop Resistance

2.5x

Impact Resistance

2.8x

Crush Resistance

1.4x
*Based on results from the HUAWEI Lab standard freefall drop test, and compared with the previous-generation HUAWEI Mate Xs. Actual drop-resistance may vary depending on the angle of impact, height, and ground conditions. Since the phone contains precision components, please exercise caution not to bump or drop the phone during use.
*The image is for illustrative purposes only, and may differ from actual fact.
HUAWEI Mate Xs 2 camera
HUAWEI Mate Xs 2 camera
HUAWEI IMAGETM
The True-Chroma Camera System3 works wonders in every image, from HUAWEI XD Optics technology, which takes in more light and heightens the level of detail, to the XD Fusion Pro True-Chroma Image Engine, which generates authentic colours that dazzle at just a glance.
HUAWEI Mate Xs 2 camera
Ultra-Wide Angle Selfie Camera

Allows for wide-angle selfies and immersive video chats.

50 MP True-Chroma Camera

Reproduces true-to-life colours in your midst.

13 MP Ultra-Wide Angle Camera

Broadens the view.

8 MP Telephoto Camera

Capture details from a distance.

HUAWEI Mate Xs 2 photo clarity
Brings out Every Last Detail

Thanks to HUAWEI XD Optics, bolstered by advanced image restoration technology, HUAWEI Mate Xs 2 is able to generate crystal clear images that are filled to the brim with detail.

HUAWEI Mate Xs 2 photo colours
True Colours Shine Through

The XD Fusion Pro True-Chroma Image Engine comes with a P3 colour gamut, 10-channel multi-spectrum sensor, and 2000+ colour adjustments, to reproduce the world around you with astounding accuracy.

HUAWEI Mate Xs 2 photo portrait
Great Portraits Made Easy

Mirror Shooting mode previews the photo on the secondary display, so that every portrait can be picture perfect.

HUAWEI Mate Xs 2 photo backlit
A Light in Shining Armour

HUAWEI Mate Xs 2 crafts marvelous images in dark or backlit conditions, with sharp details, balanced lighting, and soothing contrasts.

HUAWEI Mate Xs 2 photo telephoto
Above and Beyond

With 3x optical zoom8 and 30x digital zoom, HUAWEI Mate Xs 2 captures distant scenes with lifelike clarity.

HUAWEI Mate Xs 2 photo wild view
Go Wide, Get Wild

The 120° ultra-wide angle rear camera9 does full justice to any landscape, far and wide, fitting soaring mountains and boundless plains within the frame.

HUAWEI Mate Xs 2 photo marco shot
Detail on a Whole New Scape

2.5 cm macro shooting allows you to dive into the details, and capture a bubble or dewdrop with remarkable clarity.

HUAWEI Mate Xs 2 dynamic theme
Watch the video
Lets Things Slide
Icons and animated themes glide in sync with the expanding screen, creating a seamless digital tapestry that never ceases to amaze.
Lets Things Slide
Icons and animated themes glide in sync with the expanding screen, creating a seamless digital tapestry that never ceases to amaze.
HUAWEI Mate Xs 2 immersive video call
Meet, Talk, and Connect On-the-Go
HUAWEI Mate Xs 2 immersive video call

The large screen supports high resolution MeeTime video calls with up to 12 parties10, and voice pickup within 3 meters11 with the Super Hands-free call feature, turning your chats, conferences, and conversations into ultra-engaging sessions!

HUAWEI Mate Xs 2 multi-window interaction
Watch the video
Smart Multi-Window,
One-tap Interaction
HUAWEI Mate Xs 2 multi-window interaction
Watch the video

Slide to the upper left corner to split the screen.
Slide to the upper right corner to bring up a floating window.
Swipe up to enter full screen mode.
Swipe inward to turn it into App Bubble.
Swipe down to exit.


HUAWEI Mate Xs 2 battery charging
Power Meets Performance
4600 mAh

Large-capacity battery4 to power your digital life.

66 W

HUAWEI SuperCharge5 with a parallel charging structure for a fast and balanced boost.

Graphene Liquid Cooling System

Enhanced heat dissipation,
thanks to a groundbreaking vapor chamber structure.

Sound All Around

The ultra-thin high-amplitude dual stereo speakers work in tandem with the AI sound engine to produce a fuller, richer sound field that will blow you away, and tug at your heart strings.

HUAWEI Mate Xs 2 stereo sound
Match Your Mate
HUAWEI Mate Xs 2 PU case

HUAWEI Mate Xs 2
PU Case

HUAWEI Mate Xs 2 PU stand case

HUAWEI Mate Xs 2
Stand PU Case

*The PU case is in the box. The stand PU case is sold separately.
 1. The diagonal length of the unfolded screen is 7.8 inches when measured as a standard rectangle, rather than as the rounded corners shape on the actual display (the actual viewable area is slightly smaller).
 2. The 120 Hz screen refresh rate is only supported in dedicated apps and scenarios.
 3. True-Chroma Camera System consists of a 50 MP True-Chroma Camera, 13 MP Ultra-Wide Angle Camera, 8 MP Telephoto Camera, 10-Channel Multi-Spectrum Sensor and a Laser Focus Sensor.
 4. Typical value. The battery's rated capacity is 4500 mAh.
 5. Only wired charging is supported. 66 W is the maximum charging power, and can only be reached when a dedicated 66 W HUAWEI SuperCharge charger and cable are used.
 6. When unfolded, the screen resolution is 2480 x 2200. When folded, the screen resolution is 2480 x 1176. The resolution is measured as a standard rectangle with rounded corners; therefore the actual number of pixels will be slightly less.
 7. Based on results from Huawei Lab tests. Claimed weight includes the weight of the battery but does not include the weight of the screen protective film. Actual measurements may vary by individual model.
 8. HUAWEI Mate Xs 2 supports approximately 3x optical zoom. The focal length of each lens is 13 mm, 23 mm and 85 mm.
 9. 120° is the camera lens' specification. The field of view range may be lower during actual usage.
 10. MeeTime is only available in select markets. Please consult with HUAWEI Customer Services for more details. Video call resolution is dependent on network conditions.
 11. Data is based on Huawei Lab test results. For reference only, please refer to actual usage.
 12. Notes
  This product is a foldable phone with a flexible screen. Please take note of the following:
  It is recommended that you use an official protective case with your phone. Take care not to drop the phone or bump it against hard objects, and to keep it away from sharp objects that may scratch against.
  Since the phone contains highly intricate components, avoid exposing your phone to liquids, sand, or other foreign objects that could infiltrate the phone and damage its internal components. Doing so will help extend your phone's service life.
  Since the front camera is a sensitive component, please avoid exerting any force on the area around it, to prevent damage to the phone and affecting your warranty coverage.
  The phone comes with a dedicated protective film for the screen. To avoid damaging the screen and affecting your warranty coverage, do not remove this film, or apply a non-official protective film on your own. To have the protective film replaced, please contact Huawei customer service or visit an authorized Huawei Customer Service Center.
  Avoid folding or unfolding the phone when the ambient temperature is -10 ℃ or below.
consumer.huawei.com မှ ထွက်ခွာမည်
ယခု Link ကိုနှိပ်ပါက သင့်အနေနဲ့ Third-Party website တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤ Third Party website သည် Huawei ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိသလို သက်ဆိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။
ထွက်မည် ဆက်ရန်