membership-policy

Algemene voorwaarden van het programma Huawei-punten

Het programma Huawei-punten (het "Programma") is een loyalteitsprogramma aangeboden door Huawei Technologies (Netherlands) B.V.Huawei Technologies Italia s.r.l (de "Organisator"), waarmee een consument, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt a) van het wetsbesluit nr. 206/2005, die over een geldige HUAWEI-id beschikt (een "Deelnemer"), punten ("Punten") kan verdienen via Officiële Huawei-kanalen, zoals de app My HUAWEI of de officiële Huawei-website ("Officiële Huawei-kanalen"). Gebruikers die zich hebben geregistreerd en zijn ingelogd met een HUAWEI-id kunnen Punten verdienen door aankopen te doen en deze Punten gebruiken om kortingen te krijgen wanneer ze HUAWEI-producten kopen via de Officiële Huawei-kanalen. De verdiende Punten worden bijgeschreven in uw Gebruikerscentrum ("Gebruikerscentrum") en de gebruikte Punten worden afgetrokken zoals bepaald in dit document.

Door deel te nemen aan dit Programma accepteren de deelnemers deze Algemene voorwaarden:

1. Geschiktheid en deelname aan het Programma

1.1 Dit Programma staat open voor burgers van ItaliëNetherlands NetherlandsNederland die achttien (18) jaar of ouder zijn.

1.2 Deelnemers moeten een geldige HUAWEI-id-account hebben, die geregistreerd is via Officiële Huawei-kanalen, en moeten ingelogd zijn op de account. Gasten kunnen deze functie niet gebruiken. Dergelijke accounts zijn gratis, maar ze zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden . Als u geen HUAWEI-id hebt, kunt u naar https://consumer.huawei.com/nl/account/ gaan en de instructies op de registratiepagina volgen om een account te registreren.

1.3 Als een Deelnemer blijft deelnemen aan het Programma, wordt geacht dat hij of zij volledig en onvoorwaardelijk blijft instemmen met deze Algemene voorwaarden van het Programma, inclusief de aanpassingenbijwerkingen die van tijd tot tijd kunnen worden doorgevoerd ("Regels") en betekent dat dat de Deelnemer aan de deelnamevereisten voldoet die in deze Regels zijn bepaald. Wie deze Regels niet naleeft, kan worden geweigerd voor deelname aan het Programma. De Organisator mag dit naar eigen goeddunken bepalen. Er is een limiet van één (1) Gebruikerscentrum per persoon/e-mailadres, ongeacht of meer dan één persoon hetzelfde e-mailadres gebruikt. De persoon die de geautoriseerde houder van de e-mailaccount is dat is opgegeven bij de registratie (en die op alle andere gebieden aan de deelnamevereisten voldoet) wordt geacht de Deelnemer te zijn.

1.4 Persoonlijke informatie van de Deelnemer: Om te weten hoe de Organisator de persoonlijke informatie gebruikt die in verband met dit Programma wordt verzameld, kunt u het Privacybeleid van de Organisator lezen: https://consumer.huawei.com/nl/privacy/privacy-policy/.

2. Wijziging en beëindiging van het Programma

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Programma naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving op te schorten, of te beëindigen.

3. Punten verdienen

Verdien Punten door aankopen te doen via de Officiële Nederlandse Huawei-kanalen voor ItaliëNetherlands: U kunt Punten verdienen door HUAWEI-producten te kopen via Officiële Huawei-kanalen terwijl u ingelogd bent met uw HUAWEI-id. Er worden geen Punten gegeven voor consignatiegoederen, virtuele goederen en door de onderneming aangekochte goederen. Voor andere scenario's wordt het aantal Punten berekend op basis van de volgende regels:

(i) Hoeveelheid Punten=100X% van het werkelijk betaalde bedrag, exclusief de vrachtkosten. Het resulterende percentage wordt afgerond om tot de hoeveelheid Punten te komen.

(ii) De uiteindelijke hoeveelheid Punten wordt berekend nadat alle kortingen, coupons en promotiecodes zijn ingewisseld en omvat geen verzendkosten, belastingen of andere kosten, indien van toepassing. Het aantal verdiende Punten wordt weergegeven na het afrekenen/betalen/voltooiing van de bestelling.

(iii) Punten zullen bij de HUAWEI-id van de Deelnemer worden bijgeschreven zodra de overeenkomstige bestelling door de Deelnemer is ondertekend.

4. Puntenwaarde, overdraagbaarheid en weergave

4.1 Geen geldwaarde noch overdraagbaarheid

Punten staan niet gelijk aan eigendom, geven een lid geen verworven recht of belang en hebben geen geldwaarde. Punten kunnen dan ook niet worden ingewisseld voor contant geld, zijn niet overdraagbaar en kunnen om geen enkele reden worden toegewezen aan iemand anders. Punten zijn dus ook niet overdraagbaar (a) bij overlijden, (b) in het kader van een kwestie die te maken heeft met huiselijke relaties, (c) van het ene Gebruikerscentrum naar het andere van één Deelnemer, of (d) anderszins, van rechtswege. De verkoop van Punten is streng verboden. Punten mogen niet op een secundaire markt worden verkocht, en elke overdracht van Punten op een secundaire markt wordtis nietig verklaard. Punten kunnen niet worden overgedragen of overgezet naar andere programma’s van de Organisator, tenzij de Organisator naar eigen goeddunken en eigen inzicht anders beslist.

4.2 Vervallen van Punten

Punten zijn geldig tot 31 december van het tweede jaar nadat u ze hebt ontvangen. U kunt in het Puntengedeelte van het Gebruikerscentrum zien hoeveel Punten er binnenkort vervallen. Punten die vervallen zijn, kunnen niet meer worden gebruikt, en dit wordt weerspiegeld in uw puntenaantal.

4.3 Totaal verzamelde punten weergegeven in het Gebruikerscentrum van de Deelnemer

Het aantal Punten dat de Deelnemer heeft verzameld, wordt bijgehouden in het Gebruikerscentrum. De Punten worden in het Gebruikerscentrum van de Deelnemer bijgeschreven na bevestiging van de transactie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om Punten in het Gebruikerscentrum van een Deelnemer ongeldig te verklaren indien wordt vastgesteld dat dergelijke Punten onterecht zijn bijgeschreven of op een frauduleuze manier zijn verkregen. De Organisator behoudt zich het recht voor een bewijs van de verzameling van de Punten te eisen en de verwerking of inwisseling van Punten zonder kennisgeving aan de Deelnemer uit te stellen om zich ervan te vergewissen dat deze Regels zijn nageleefd. Deelnemers dragen de verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van hun Gebruikerscentrum en hun wachtwoord te beschermen en de toegang tot hun apparaten en activiteiten in hun Gebruikerscentrum te beperken. De Deelnemers stemmen ermee in om de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden in hun Gebruikerscentrum op zich te nemen. Zonder enige andere rechtsmiddelen te beperken mag de Organisator de beloningenaccount van een Deelnemer opschorten of beëindigen als de Organisator vermoedt dat de Deelnemer betrokken is geweest bij frauduleuze activiteiten in verband met het Programma.

Deelname aan het Programma is onderhevig aan deze Regels en het beleid en de procedures die de Organisator mogelijk van tijd tot tijd implementeert of aanpast. Elke niet-naleving van deze Regels of enig beleid of enige procedures geïmplementeerd door de Organisator, enig gedrag dat nadelig is voor de Organisator, of enige onjuiste voorstelling van zaken of frauduleuze activiteiten in verband met het Programma kan, naast alle rechten of rechtsmiddelen die de Organisator wettelijk of volgens billijkheid ter beschikking staan, leiden tot beëindiging van de deelname aan het Programma, evenals het verlies van de tot dan toe verzamelde Punten, dit alles zoals door de Organisator naar eigen goeddunken te bepalen.

5. Verdiende Punten inwisselen

5.1 Punten kunnen worden gebruikt om specifieke kortingen te krijgen (regel: 1 EUR kan worden afgetrokken per 100 Punten ) wanneer een aankoop wordt gedaan via een Officieel Nederlands Huawei-kanaalItalië. Netherlands . Of op een bestelling een korting via Punten kan worden toegepast, hangt af van de werkelijke informatie die op de pagina wordt weergegeven. Punten kunnen niet worden gebruikt om voor een volledige bestelling te betalen, en het aftrekbare bedrag wordt weergegeven in de samenvatting van de bestelling indien de Deelnemer ervoor kiest om de Punten te gebruiken door op de knop "Inwisselen" te klikken . Wanneer u ervoor kiest om de Punten te gebruiken, kan het aantal aftrekbare Punten niet hoger zijn dan 30X% van het werkelijke te betalen bedrag van de goederen die in aanmerking komen voor de korting voor de bestelling.

5.2 Momenteel is het niet mogelijk om kortingen te krijgen op basis van Punten voor flash-aankopen, aanbiedingen met premiumaankoopcodes, aanbiedingen van voorkeuraankopen, aanbiedingen voor aankopen voor ondernemingen, aanbiedingen van consignatieverkopen en virtuele goederen.

5.3 Er kunnen geen Punten worden gegenereerd en gebruikt bij inkooporders voor bedrijven.

5.4 Wanneer een bestelling eenmaal is ingediend en er zijn Punten voor gebruikt, kan het aantal gebruikte Punten niet worden gewijzigd. Als u de bestelling moet aanpassen, kunt u ze annuleren binnen de annulatieperiode die door het systeem is toegestaan en de bestelling opnieuw indienen. Nadat u de bestelling hebt geannuleerd, worden de Punten binnen een opgegeven periode terug in hetde account geplaatst.

5.5 Punten van een account kunnen niet worden ingewisseld of gebruikt voor een andere account. U kunt Punten alleen voor uw eigen bestellingen gebruiken, en Punten zijn niet overdraagbaar. Daarnaast worden geen facturen opgesteld voor de afgetrokken Punten en worden de afgetrokken Punten afzonderlijk op de factuur vermeld als kortingen op de verkoopsprijs.

5.6 De Organisator behoudt zich het recht voor om de lijst met beschikbare kortingen en de overeenkomstige Puntenwaarden aan te passen, op elk gewenst moment, om welke reden dan ook.

5.7 De Organisator behoudt zich het recht voor om een vermeld item te vervangen door een item van dezelfde of een hogere waarde indien het onbeschikbaar is of om een andere reden.

6. Aanvullende voorwaarden

6.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelname van enige persoon die het Programma gebruikt op een manier die inconsistent is met deze Regels of enige plaatselijke wetten, of die daarvan verdacht wordt, op te schorten of te beëindigen. De Organisator heeft niet alleen het recht om de deelname aan het Programma naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen, maar ook om gepaste administratieve en/of juridische maatregelen te nemen, inclusief strafrechtelijke vervolging, zoals hij zelf nodig acht.

6.2 Elke poging van een persoon om de legitieme werking van het Programma te ondermijnen kan een overtreding zijn van het strafrecht en/of het burgerlijk recht. Indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de Organisator zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon voor zover de wet dit toelaat. Als de Organisator een of meer van deze Regels niet afdwingt, betekent dat niet dat hij van de betreffende bepaling of enige andere bepaling afziet.

6.3 Het Programma staat alleen ter beschikking van consumenten. Bedrijven, organisaties, waaronder schoolorganisaties, of andere groepen mogen niet aan het Programma deelnemen.

6.4 Dit Programma en de voorwaarden hierin worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van ItaliëNetherlands Nederland. Niets in deze Voorwaarden zal uw rechten onder lokale dwingende consumentenwetten uitsluiten, beperken of beperken.

7. Beperking van de aansprakelijkheid

7.1 De Organisator, en zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, franchise- en aanverwante bedrijven, en elk van zijn en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en promotie- en reclamebureaus, opvolgers, rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "Vrijgewaardestelde partijen") zijn niet verantwoordelijk voor druk- of computerfouten, weglatingen, onderbrekingen, onregelmatigheden, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of transmissie, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijziging van Programmamateriaal of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige transmissie van Programma-informatie als gevolg van technische problemen of congesties op het internet, op een website of een combinatie daarvan.

7.2 Door deel te nemen aan het Programma aanvaardt elke Deelnemer alle verantwoordelijkheid voor, en gaat ermee akkoord de Organisator en zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, agenten, promotie- en reclamebureaus, met inbegrip van franchisenemers, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, en opvolgers, rechtverkrijgenden en dienstverleners te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade of onkosten die kunnen voortvloeien uit acties van deze Deelnemer en/of zijn/haar deelname aan het Programma, of voor enige schade of letsel veroorzaakt door een derde partij.

Website consumer.huawei.com verlaten
Nadat u op de link hebt geklikt, komt u op een website van derden. Huawei is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over websites van derden.
Terug Doorgaan