Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op uw aankopen op de Huawei Store-app en de website https://consumer.huawei.com/nl en het contract dat u aangaat met Huawei Technologies (Netherlands) B.V., dat fungeert als verwerkingsverantwoordelijke en dat een bedrijf is dat rechtsgeldig opgericht en actief is volgens de wetgeving van Nederland, met als vestigingsplaats Laan van Vredenoord 56, 2289DJ Rijswijk, The Netherlands (hierna "we", "wij", "ons" of "onze").

Lees de Verkoopvoorwaarden aandachtig door, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen. U kunt deze Verkoopvoorwaarden opslaan of afdrukken voor toekomstige raadpleging. Huawei slaat tevens de tekst van het volledige contract op en stelt dit op uw verzoek aan u beschikbaar.

1. Toepasbaarheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, contracten en leveringen door Huawei op de Huawei Store-app en de website http://consumer.huawei.com/nl en alle relevante subdomeinen ("Onlinewinkel van Huawei"), tenzij anders overeengekomen.

2. Prijzen en betaling

2.1. De verkoopprijzen van Huawei zijn vermeld in de Onlinewinkel van Huawei en omvatten alle rechten, heffingen en andere wettelijke kosten die op het moment van de verkoop worden toegepast door Huawei, met inbegrip van btw (indien van toepassing).
2.2. Er is gestreefd naar nauwkeurigheid en volledigheid bij de vermelding van alle prijzen en informatie in de Onlinewinkel van Huawei. In bepaalde situaties kunnen echter prijs- en andere fouten optreden. U hebt geen recht om te vertrouwen op een prijs die overduidelijk of aanzienlijk lager is dan de gangbare verkoopprijs voor het desbetreffende product of de desbetreffende service. In het geval dat Huawei's gepubliceerde prijs voor een product of service overduidelijk of aanzienlijk lager is dan de gangbare verkoopprijs vanwege een prijsfout van Huawei, hebben wij geen verplichting om te verkopen tegen die prijs en hebben wij het recht om vóór de verzending en levering het contract met u te annuleren.
2.3. Tenzij anders bepaald in de Onlinewinkel van Huawei in het bestelproces, zijn de leverings- en administratiekosten van Huawei inbegrepen in de uiteindelijke te betalen prijs. Alle toeslagen of kosten die worden opgeteld bij de productprijs zullen duidelijk aan u worden weergegeven tijdens het bestelproces en voordat u de bestelling plaatst. Raadpleeg het Leveringsbeleid van Huawei voor meer informatie.
2.4. De betaling kan worden gedaan via een van de betalingsmethodes die in de Onlinewinkel van Huawei worden aangeboden. Eventuele terugbetalingen aan u geschieden op dezelfde kaart of via dezelfde betalingsmethode die u hebt gebruikt bij het verrichten van de oorspronkelijke betaling.

3. Het contract

3.1. Contracten worden uitsluitend aangegaan via de Onlinewinkel van Huawei en na uw instemming met deze Verkoopvoorwaarden.
3.2. Door op de knop Kopen te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten en services in uw winkelmandje (de "Aanbieding"). Binnen korte tijd nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail met de bevestiging van de bestelling. De e-mail met de bevestiging van de bestelling houdt geen aanvaarding van uw bestelling door Huawei in. Dit is enkel een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen en deze verzendklaar hebben gemaakt, sturen wij u een e-mail met de mededeling dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd en met de verzendingsdetails (de "Aanvaarding"). Voordat u de Aanvaarding van Huawei ontvangt, hebt u het recht om uw Aanbieding te annuleren.
3.3. Uw contract met Huawei wordt afgesloten in het Nederlands.
3.4. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om bestellingen te kunnen plaatsen in de Onlinewinkel van Huawei. Minderjarigen die jonger zijn dan 18 mogen alleen op het Platform kopen met de begeleiding en onder supervisie van een wettelijke vertegenwoordiger.
3.5. Elke bestelling moet per creditcard of via een betalingsmethode die beschikbaar is in de Onlinewinkel van Huawei worden betaald voordat de levering plaatsvindt. Producten worden uitsluitend verzonden nadat Huawei uw betaling heeft geverifieerd.
3.6. U bent als enige aansprakelijk voor de betaling van eventuele kosten die door uw bank, het bedrijf dat uw kaart heeft uitgegeven of andere aanbieder van de door u geselecteerde betalingsoptie in rekening worden gebracht.

4. Levering

4.1. Uw bestelling en contract worden verwerkt en uitgevoerd wanneer wij uw betaling hebben ontvangen. Wij zijn niet verplicht enig product te verzenden voordat wij de volledige betaling voor het desbetreffende product hebben ontvangen.
4.2. Wij kunnen enkele bestellingen voor meerdere producten met verschillende leveringstermijnen of verschillende afleveradressen weigeren.
4.3. Als Huawei de producten niet kan leveren binnen de leveringstermijn die is vermeld in de Onlinewinkel van Huawei of in de bestellingsbevestiging, brengen wij u hiervan op de hoogte en bieden wij u de mogelijkheid het contract te beëindigen. In dit geval worden alle betalingen die zijn verricht aan Huawei terugbetaald. Uw andere rechten en rechtsmiddelen onder het consumentenrecht blijven onaangetast.
4.4. Plaats van levering: alleen in Nederland.
4.5. Zie ook ons Leveringsbeleid voor meer informatie.

5. Recht om te herroepen

5.1. Als consument hebt u het recht om een contract binnen veertien (14) dagen te herroepen zonder hiervoor een reden te geven. De herroepingsperiode is veertien (14) dagen vanaf:

1. in het geval van een verkoopcontract voor goederen: de datum waarop u, of een door u benoemde derde partij die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt / heeft genomen;
2. in het geval van een contract voor meerdere goederen die u als onderdeel van één enkele bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd: de datum waarop u, of een door u benoemde derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt / heeft genomen;
3. in het geval van een contract voor de levering van goederen in meerdere onderdelen of gedeelten: de datum waarop u, of een door u benoemde derde partij die niet de vervoerder is, de laatste gedeeltelijke verzending of het laatste onderdeel in ontvangst hebt / heeft genomen;
4. in het geval van een contract voor de periodieke levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de datum waarop u, of een door u benoemde derde partij die niet de vervoerder is, de goederen voor het eerst in ontvangst hebt / heeft genomen;
5. in het geval van een servicecontract of een contract voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysiek gegevensmedium wordt geleverd: de datum waarop het contract wordt afgesloten.

U kunt uw recht om te herroepen uitoefenen door een duidelijke verklaring te doen (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden) met betrekking tot uw beslissing om dit contract te herroepen, met gebruikmaking van de volgende contactgegevens:

Huawei Technologies (Netherlands) B.V.,
• Laan van Vredenoord 56, 2289DJ Rijswijk, The Netherlands
mobile.nl@huawei.com
+31 8009188

Om uw recht om te herroepen tijdig uit te oefenen, volstaat het insturen van de kennisgeving van uw beslissing om te herroepen voordat de herroepingsperiode is verstreken.
Wanneer de laatste dag van een periode die niet in uren is uitgedrukt, een feestdag, zaterdag of zondag is, eindigt de periode bij het verstrijken van het laatste uur van de volgende werkdag.
U kunt desgewenst ook het Modelherroepingsformulier (hier te downloaden) gebruiken. Het gebruik hiervan is echter niet verplicht.

5.2. Gevolgen van herroepen

Als u uw contract herroept, betalen wij onmiddellijk en uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract is ontvangen door Huawei, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief leveringskosten (uitgezonderd extra kosten die voortkomen uit uw selectie van een andere leveringsmethode die duurder is dan de standaardlevering die wordt geboden door Huawei). Terugbetalingen aan u worden verricht met gebruikmaking van dezelfde methode als uw oorspronkelijke betaling, tenzij anders overeengekomen tussen u en Huawei. In geen geval brengen wij kosten aan u in rekening voor het ontvangen van deze terugbetaling.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen tot wij de producten terug hebben ontvangen of tot u bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggestuurd, indien dit eerder heeft plaatsgevonden.

U moet de producten onmiddellijk, en in geen geval later dan veertien (14) dagen na de datum waarop u Huawei hebt meegedeeld dat u het contract herroept, terugsturen naar Huawei. U hoeft enkel de directe kosten van het terugsturen van de goederen te dragen, indien van toepassing, in overeenstemming met ons Retourbeleid. De deadline wordt geacht gehaald te zijn als u de producten verzendt voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken.

Als u de producten niet geheel of gedeeltelijk, of enkel in een verslechterde toestand naar Huawei kunt terugsturen, moet u Huawei indien nodig voor de waarde van de producten compenseren. U moet tevens betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan uw onnodige manipulatie om de aard, kenmerken en functionaliteit van goederen te inspecteren.

Als u hebt gevraagd om de services te laten beginnen tijdens de herroepingsperiode, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het gedeelte van de services dat al is verleend op het moment waarop u Huawei op de hoogte brengt van uw bedoeling om uw recht tot herroeping van dit contract uit te oefenen, in verhouding tot de totale omvang van de services die in het contract is opgenomen.

5.3. Uitsluiting van het recht om te herroepen

U hebt niet het recht om de volgende contracten te herroepen:

  • Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele selectie of bepaling door de koper beslissend is voor de productie of die duidelijk zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de koper.
  • Contracten voor de levering van goederen indien deze, gezien hun aard, onafscheidelijk werden gemengd met andere goederen na de levering.
  • Contracten voor de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarbij de verzegeling na levering verbroken is.
  • Contract voor de levering van verzegelde computersoftware, waarvan de verzegeling was verbroken na levering.

5.4. Vervallen van het recht om te herroepen

Uw recht om te herroepen kan in de volgende omstandigheden vervallen:

  • In het geval van services, nadat deze volledig zijn verleend, vooropgesteld dat de koper eerder uitdrukkelijk heeft ingestemd met en bevestigd dat hij/zij het recht om te herroepen zal verliezen nadat de services volledig zijn verleend. Als de services niet volledig zijn verleend en de koper ermee heeft ingestemd dat deze binnen veertien (14) dagen na de sluiting van het servicecontract zullen worden verleend, ontvangt de koper een bedrag dat proportioneel is ten opzichte van de services die reeds zijn verleend tot de datum waarop hij/zij ons op de hoogte heeft gebracht van zijn/haar bedoeling om het servicecontract te herroepen.
  • In het geval van de levering van digitale inhoud die niet wordt geleverd op een tastbaar medium, als de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, erkent u dat u hierbij uw recht op herroeping verliest.
  • Raadpleeg ons Retourbeleid voor meer richtlijnen.

6. Bundels, geschenken, en kortingsbonnen

Van tijd tot tijd kan Huawei u aanbieden om gebundelde producten te kopen of geschenkpromoties aanbieden in onze Onlinewinkel van Huawei. Deze bundels en geschenkpromoties worden uitsluitend ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u de producten behoudt. Om uw volledige terugbetaling te ontvangen, adviseren wij u de Bundels en Geschenken volledig terug te sturen. Als u dit niet kunt, moet u ons mogelijk een evenredige vergoeding betalen.

Huawei kan kortingsbonnen verstrekken om onze producten te promoten. Kortingsbonnen geven een korting op de prijs van de te verkopen goederen, onder de toepasselijke algemene voorwaarden, en vertegenwoordigen de waarde die Huawei verzaakt te verzamelen in verband met de levering. Ze worden niet beschouwd als betaalmiddel van de te verkopen goederen.

7. Aanbetaling

Als geregistreerde gebruiker kunt u een aanbetaling ("aanbetaling") doen met betrekking tot bepaalde producten en bundels voordat deze op voorraad zijn. De aanbetaling maakt onderdeel uit van de totale koopsom. Na het voldoen van de resterende betaling (het “saldo”) op de aangegeven vervaldatum, zullen wij uw bestelling verwerken wanneer het product beschikbaar komt. [Bij sommige aanbetalingsactiviteiten kunt u kortingen krijgen bij het betalen van het saldo.] [Productinformatie, totale prijs, aanbetalingsbedrag, saldobedrag, saldokorting (indien van toepassing), geschatte betalingsschema, betalingsschema en geschatte verzendtijd zijn onderhevig aan de beschrijving op de productdetailpagina. ]

Voordat u het saldo heeft voldaan (betaald), kunt u uw bestelling annuleren en wordt elk bedrag dat u als aanbetaling heeft betaald volledig terugbetaald.

Als het resterende saldo niet op de vervaldag is betaald, annuleren we uw bestelling en wordt het bedrag dat u als aanbetaling heeft betaald volledig terugbetaald.

Houd er rekening mee dat de aanbetaling geen garantie is voor de beschikbaarheid van het product op een bepaalde datum. Als u het saldo heeft betaald maar uw verzending is vertraagd, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en kunt u ervoor kiezen om de bestelling te annuleren of een nieuwe verzenddatum te accepteren.

8. Het garantiebeleid van Huawei

Huawei biedt op vrijwillige basis een commerciële garantie aan met betrekking tot dit product en/of accessoire met het merk Huawei. De toepasselijke algemene garantievoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op Garantiebeleid en zijn tevens opgenomen in uw Huawei-pakket.

9. Rechten onder consumentenwetgeving

Het Huawei Garantiebeleid staat los van en is een aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten volgens de toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen en de rechten van de consument ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom beïnvloedt, verandert of vervangt dit Garantiebeleid deze rechten niet.

Onder de consumentenwetgeving van Nederland kunt u, als een product defect is of niet conform het verkoopcontract, ervoor kiezen uw product gratis te laten repareren of te laten vervangen. Als een reparatie of vervanging 2 keer mislukt, en niet mogelijk is of een onevenredige belasting zou plaatsen op Huawei, kunt u kiezen voor een prijsverlaging of een annulering van uw contract door het product terug te sturen tegen terugbetaling.

Voor goederen die zijn gekocht in Nederland vervallen deze rechten vierentwintig maanden vanaf de levering van de goederen. Onder de consumentenwetgeving van Nederland kan een claim worden ingediend als er sprake is van non-conformiteit op het moment van de overdracht.

Raadpleeg ons Retourbeleid voor meer informatie over het terugsturen van producten die zijn aangeschaft in de Onlinewinkel van Huawei.

10. Overmacht

In het geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen of extreme weersomstandigheden), worden de verplichtingen van de partijen onder het contract opgeschort tijdens de periode van de overmacht.

11. Klachten en geschillenbeslechting

11.1. Als u een klacht hebt over de afhandeling van het contract of de levering van de services van Huawei met betrekking tot uw aankoop van de producten, kunt u contact opnemen met Huawei via mobile.nl@huawei.com of met de klantenservice van de Onlinewinkel van Huawei via het gratis telefoonnummer op +31 8009188 van ma-vr 08:00-20:00, za-zo 09:00-18:00.
11.2. U (als consument) kunt tevens een klacht rapporteren en indienen bij de instantie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) voor uw land die is geautoriseerd op het ODR-platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr. Huawei is niet verplicht deel te nemen aan en is niet voornemens om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een instantie voor Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) of in een Online geschillenbeslechting (ODR) van de EU.
11.3. Het staat u altijd vrij om contact op te nemen met het klantenservicecentrum van Huawei via hotline / live chat / e-mail als u hulp nodig hebt bij het terugsturen / ruilen van uw producten.

12. Export

12.1. De producten zijn vervaardigd overeenkomstig specificaties en zijn bestemd voor gebruik in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
12.2. Het contract en alle producten zijn onderworpen aan toepasselijke exportwetgeving, waaronder de exportwetgeving van de VS. U mag geen enkel product dat u hebt aangeschaft bij Huawei exporteren naar een land buiten de EER indien dit is verboden door exportregulerende wetgeving. Als u een product dat u hebt aangeschaft bij Huawei wilt exporteren naar een ander land, moet u de vereiste uitvoervergunningen (of andere overheidsgoedkeuringen) verkrijgen voordat u hiertoe overgaat.

Contactdetails

Als u vragen, klachten of opmerkingen hebt nadat u deze Verkoopvoorwaarden hebt gelezen, neemt u contact op met de Onlinewinkel van Huawei via e-mail of op het adres van Huawei: • Huawei Technologies (Netherlands) B.V.,
• Laan van Vredenoord 56, 2289DJ Rijswijk, The Netherlands
mobile.nl@huawei.com
+31 8009188

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 30 juli 2020.

Website consumer.huawei.com verlaten
Nadat u op de link hebt geklikt, komt u op een website van derden. Huawei is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over websites van derden.
Terug Doorgaan