Terms of Use

JURIDISCH
Gebruiksvoorwaarden voor Huawei-Store
De voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden van het platform") zijn van toepassing op u persoonlijk en op uw gebruik van het Huawei-platform op de Huawei Store App en op de webiste https://consumer.huawei.com/nl/ (hierna "het Platform" of "dit Platform"), een virtueel platform gemaakt en onderhouden door Huawei Technologies (Netherlands) B.V., Laan van Vredenoord 56, 2289DJ Rijswijk, The Netherlands, samen met Huawei Technologies Düsseldorf GmbH van Hansaallee 205, Düsseldorf (het regionale hoofdkantoor van Huawei) (samen "Huawei", "wij","ons" en "onze"), die het Platform ter beschikking stellen.

Door het Platform te gebruiken, stemt u in met deze Voorwaarden van het platform. Uw gebruik van het Platform en van de functies die u binnen het bereik van het Platform worden geboden, is uitsluitend toegestaan onder voorbehoud van uw voorafgaande aanvaarding van de Voorwaarden van het platform. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN OF MEER VAN DE VOORWAARDEN, DIENT U HET PLATFORM NIET TE GEBRUIKEN.

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment gedeelten van deze Voorwaarden van het platform te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van het platform regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u het Platform blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn gepost, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Als u bezwaar maakt tegen enige wijzigingen van de Voorwaarden van het platform, moet u het gebruik van het Platform onmiddellijk beëindigen.

U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw toegang tot het Platform mogen beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot het Platform mogen blokkeren, als wij constateren dat u deze Voorwaarden van het platform of andere overeenkomsten of richtlijnen die mogelijk verbonden zijn met uw gebruik van het Platform hebt geschonden.

Overige voorwaarden die van toepassing kunnen zijn

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de levering van onze goederen of services, waaronder evenementen, promoties of andere vergelijkbare voorzieningen, en op bepaalde gedeelten of voorzieningen van het Platform, en al deze voorwaarden worden bij verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden van het platform. U stemt ermee in u te houden aan deze aanvullende voorwaarden. Indien een conflict optreedt tussen deze Voorwaarden van het platform en de voorwaarden die zijn gepost voor of van toepassing zijn op een bepaald gedeelte van het Platform, of voor enige service die wordt aangeboden op of via het Platform, prevaleren de laatstgenoemde voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van het desbetreffende gedeelte van het Platform of de specifieke service.

*Voor app-gebruiker - Vereisten voor het besturingssysteem

Deze app vereist een mobiel apparaat met een minimum van 2G en Android 4.0 of hoger besturingssysteem. U moet ook HMS Core installeren om de app goed te laten functioneren.

Accounts en registratie

Voor het gebruik van bepaalde functies en services van het Platform kan uw voorafgaande registratie vereist zijn, met inbegrip van het instellen van uw HUAWEI-id, als u deze nog niet hebt. Vooropgesteld dat uw registratie is geslaagd, wordt u lid van het Platform (een "Lid"). Daarom moet u akkoord gaan met aanvullende voorwaarden van de HUAWEI-id Gebruikersovereenkomst en deze bevestigen. De verwerkingsverantwoordelijke van HUAWEI-id is Aspiegel Limited, een met Huawei gelieerd bedrijf dat is gevestigd in Ierland. Als u meer wilt weten over de manier waarop Aspiegel Limited uw persoonlijke gegevens verwerkt, raadpleegt u de Verklaring van Aspiegel over HUAWEI-id en privacy.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie als geheim en vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan enige derde partij bekendmaken. Wij hebben het recht om op elk gewenst moment elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze/dit door u is gekozen of door ons is toegewezen, indien u zich naar ons redelijk oordeel niet hebt gehouden aan een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden van het platform. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met mobile.nl@huawei.com.

Services van het Huawei-platform

Op voorwaarde dat u toegelaten bent als Lid, verbindt Huawei zich ertoe u te voorzien van functies zoals het wijzigen van het verzendadres dat aan uw account gekoppeld is of het beheren van uw bestellingen. Als u van plan bent om het Platform alleen als bezoeker te gebruiken, stelt Huawei u functies ter beschikking zoals het aankopen van producten of het controleren van uw bestelstatus.
Minderjarigen die jonger zijn dan 18 mogen alleen op het Platform kopen met de begeleiding en onder supervisie van een wettelijke vertegenwoordiger, anders neemt Huawei geen verantwoordelijkheid voor eventuele risico's en aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien, voor zover dit is toegestaan volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op dit Platform, en van al het materiaal dat op dit Platform wordt gepubliceerd, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, muziek, video's, animaties, handelsmerken, patronen, grafieken, visuele interfaces en code, die worden beschermd door verschillende wetten op het gebied van intellectueel eigendom en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.

U mag geen enkel gedeelte van de inhoud op ons Platform gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiertoe een voorafgaande licentie hebt verkregen van ons of onze licentiegevers.

U mag gedrukte of digitale exemplaren van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen, met inbegrip van het verwijderen van eventuele eigendomsverklaringen in alle exemplaren, en u mag illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Elk ander gebruik dan overeenkomstig de Voorwaarden van het platform is verboden. Als u enige Voorwaarde van het platform schendt, wordt uw toestemming voor het gebruik van ons Platform automatisch beëindigd en moet u alle materialen die zijn gedownload of afgedrukt van ons Platform onmiddellijk vernietigen.

Licentie voor Huawei

Hoewel uw auteursrecht dat beschermd is door de toepasselijke wetgeving, onverminderd van kracht blijft, verleent u Huawei hierbij gratis een niet-exclusief, wereldwijd, permanent recht op uw inhoud op enige wijze die noodzakelijk of nuttig is voor het verstrekken van de Platform-services op alle andere publicaties van Huawei, met inbegrip van maar niet beperkt tot andere platforms, reclamemateriaal, video's enfoto's.

Uw verplichtingen

U verbindt zich ertoe u te allen tijde te houden aan de Voorwaarden van het platform en alle toepasselijke wetten. U mag geen misbruik maken van enig(e) "hacking", "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider" of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of enig vergelijkbaar of equivalent handmatig proces, voor het verkrijgen van toegang tot, verwerven, kopiëren of controleren van enig gedeelte van het Platform of de inhoud hiervan, en u mag op geen enkele wijze de navigatiestructuur of presentatie van het Platform of van de inhoud hiervan reproduceren of omzeilen, om enige materialen, documenten of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op enige manier die niet expliciet daarvoor op het Platform beschikbaar is gesteld. Huawei behoudt zich het recht voor alle dergelijke activiteiten te verhinderen. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting plaatst op de infrastructuur van het Platform of onze systemen of netwerken, of op enige systemen of netwerken die zijn verbonden met het Platform of met Huawei.

U verbindt zich ertoe geen materiaal te posten of bijdragen te leveren die als ongeschikt moeten worden beschouwd. In het bijzonder mogen uw bijdragen het volgende niet bevatten:

    • godslastering

    • pornografie

    • gewelddadige taal

    • pesterijen of intimidatie van een individu of een groep van individuen

    • inhoud die erop gericht is anderen uit te buiten

    • reproductie of goedkeuring van geweld, racisme, discriminatie

    • illegale inhoud die de toepasselijke wetten en/of rechten van anderen schendt (bijvoorbeeld haatzaaiende uitlatingen of terroristische inhoud, het delen van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik, het onwettig niet-consensueel delen van privéafbeeldingen, online stalking, de verkoop van niet-conforme of nagemaakte producten, de verkoop van producten of het verlenen van services in strijd met de wetgeving inzake consumentenbescherming, het niet-geautoriseerde gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inhoud die de wetten inzake oneerlijke concurrentie schendt, enz.)

    • advertenties voor andere producten dan die van Huawei

Huawei kan te allen tijde, naar eigen goeddunken van Huawei, beperkingen implementeren zoals het vooraf screenen, filteren, beperken, blokkeren, wijzigen of verwijderen van uw inhoud die in strijd is met uw bovenstaande verplichtingen, het blokkeren of verwijderen van uw lidmaatschap, en / of annuleer / blokkeer uw toegang volledig.

U kunt illegale inhoud of inhoud die deze Websitevoorwaarden schendt, melden aan Huawei via waarna dsacompliance@huawei.com en Huawei kan naar aanleiding daarvan passende maatregelen nemen.

Als we uw inhoud verwijderen of de toegang tot uw inhoud beperken, zullen we u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en de redenen voor onze beslissing vermelden, tenzij het niet gepast voor ons is om dit te doen (het is ons bijvoorbeeld wettelijk verboden dit te doen). Als u van mening bent dat we uw inhoud ten onrechte hebben verwijderd of beperkt, kunt u via dsacompliance@huawei.com bezwaar maken en een klacht indienen tegen ons besluit.U bent verantwoordelijk voor het, voor eigen rekening, in stand houden van een adequate internetverbinding, een vereiste voor het gebruik van het Platform.

Privacyverklaring

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend zoals is vastgelegd in ons Privacyverklaring.

Beperking van de aansprakelijkheid

Huawei belooft niet dat het platform of enige inhoud, service of functie van het platform vrij van fouten of ononderbroken zal zijn, of dat eventuele defecten gecorrigeerd zullen worden, of dat uw gebruik van het platform specifieke resultaten zal opleveren. Het platform en de inhoud ervan worden geleverd in de huidige staat en zoals beschikbaar. Alle informatie die op het platform wordt geboden, is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Huawei kan niet verzekeren dat bestanden of gegevens die u downloadt van het platform vrij van virussen of infectie of schadelijke functies zullen zijn. Huawei wijst alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief enige garantie van juistheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en de garantie dat geen inbreuk wordt gepleegd op enige rechten. Huawei wijst alle aansprakelijkheid voor de handelingen, omissies en het gedrag van eventuele derde partijen in verband met of gerelateerd aan uw gebruik van het platform en/of enige services van huawei van de hand. U neemt de volledige verantwoordelijkheid op u voor uw gebruik van het platform en enige gekoppelhet platformen. Uw exclusieve rechtsmiddel tegen huawei voor ontevredenheid over het platform of enige inhoud ervan is het beëindigen van het gebruik van het platform of dergelijke inhoud. Deze beperking van redres maakt deel uit van de overeenkomst tussen de betrokken partijen.

Voor zover toegestaan door de wet is de bovenstaande disclaimer van toepassing op alle schade, aansprakelijkheid of verwondingen veroorzaakt door tekortschieten, fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in werking of transmissie, computervirussen, storingen van communicatielijnen, diefstal of vernietiging van of ongeautoriseerde toegang tot, wijziging van of gebruik van het Platform, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatigheid, nalatigheid of enige andere handelswijze.

Behalve waar verboden door de wet zal Huawei niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, exemplaire, incidentele of punitieve schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst en schade veroorzaakt door uw nalatige schending van verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, zelfs als Huawei op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.

Koppelingen naar andere platforms

Wanneer ons Platform koppelingen bevat naar andere platforms en bronnen die worden aangeboden door derde partijen, worden deze koppelingen uitsluitend ter referentie geboden. Dergelijke koppelingen moeten niet worden opgevat als onze goedkeuring van deze gekoppelhet platforms of van informatie die u hiervan kunt verkrijgen. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze platforms of bronnen. We moedigen u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de respectieve entiteiten aandachtig door te nemen.

Naleving van DSA

Om te voldoen aan de EU Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065, DSA), heeft Huawei een DSA-ondersteuningsteam aangewezen als ons aanspreekpunt om directe en snelle communicatie mogelijk te maken met de autoriteiten van de lidstaten, de Europese Commissie, het European bestuur voor Digitale Services en de ontvangers van de Platformservice. We verwelkomen ook elke persoon of entiteit om ons op de hoogte te stellen van de aanwezigheid op onze service van specifieke informatie die de persoon of entiteit als illegale inhoud beschouwt.

Als de relevante activiteit of informatie wordt geïdentificeerd als illegaal of inconsistent met onze algemene voorwaarden, zullen we beperkingen, een motivering en een intern systeem voor nalevingsafhandeling bieden en implementeren, gespecificeerd in sectie 7 van deze websitevoorwaarden. Alle verzoeken, klachten, kennisgevingen en andere mededelingen op grond van de artikelen 11, 12, 16, 20 en 22 van de DSA worden verzonden naar: dsacompliance@huawei.com. Dergelijke communicatie moet in het Engels plaatsvinden.

Diverse

Deze Voorwaarden van het platform zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, met uitzondering van de regels betreffende de internationale verkoop van goederen (CISG) en de regels voor conflicten/rechtskeuze. Niets in deze Voorwaarden van het platform ontneemt u echter de bescherming die u wordt verleend op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken krachtens de wet geldend in uw gebruikelijke verblijfplaats.

Website consumer.huawei.com verlaten
Nadat u op de link hebt geklikt, komt u op een website van derden. Huawei is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over websites van derden.
Terug Doorgaan