warranty-policy


Kennisgeving Conventionele Garantie


Huawei Technologies Co., Ltd. of diens relevante lokale Huawei-partners ("HUAWEI"), in aanvulling op de wettelijke conformiteitsgarantie, voor elk aangekocht Product (het "Product") deze Conventionele Garantie ("Garantie"). Deze Garantie is niet van invloed op de wettelijke conformiteitsgarantie en vervangt deze niet, zodat de wettelijke rechten waarop de Consument binnen twee jaar na levering van het Product bij de verkoper aanspraak kan maken indien het Product niet aan de verkoopvoorwaarden voldoet, ongewijzigd blijven. Met deze Garantie verklaart en garandeert HUAWEI dat het Product en de bijbehorende accessoires bij normaal gebruik gedurende de garantieperiode vrij zullen zijn van defecten qua materiaal en vakmanschap.
1. De Garantie heeft, in overeenstemming met de lokale wetgeving, een duur van vierentwintig (24) maanden voor het Hoofdcomponent, zes (6) maanden voor de Batterij en Oplader en drie (3) maanden voor de Oortelefoon vanaf de datum van activering/aankoop van het Product ("Garantieperiode"), indien u het Product hebt aangeschaft in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland ("Garantiegebied"). Deze Garantie is van toepassing in alle hierboven genoemde landen.
2. Gedurende de Garantieperiode zullen HUAWEI of diens geautoriseerde servicenetwerk (de lijst is te raadplegen via het volgende adres: www.consumer.huawei.com) naar eigen goeddunken van HUAWEI het Product, of de relevante onderdelen daarvan, repareren of vervangen in het geval dat het Product Defect wordt bevonden. Het gerepareerde Product of het Product/onderdeel dat ter vervanging van een Defect Product/onderdeel wordt geleverd, dient vrij van Defecten te zijn. De reparatie of vervanging van een Product kan het gebruik van een gereviseerd maar functioneel gelijkwaardige eenheid omvatten. Bij de koper van het Product of de door hem/haar aangewezen persoon ("Consument") zullen geen kosten (hetzij voor onderdelen, arbeidsloon of anderszins) in rekening worden gebracht voor de reparatie of vervanging van een Defect Product gedurende de Garantieperiode. Alle vervangen onderdelen, kaarten of apparatuur worden eigendom van HUAWEI.
3. De Garantie van een gerepareerd of vervangen Product/onderdeel duurt voort tot het einde van de resterende Garantieperiode van het gerepareerde of vervangen Product van de Consument.
4. Op verzoek van HUAWEI kan de Consument worden gevraagd het aankoopbewijs of andere documentatie of informatie te overleggen met betrekking tot de datum en plaats van aankoop. Indien deze informatie niet kan worden overlegd, of als de gegevens onvolledig zijn of opzettelijk onleesbaar zijn gemaakt, behoudt HUAWEI zich het recht voor de garantieservice te weigeren.
5. Deze Garantie dekt geen schade voortvloeiend uit:
1) Normale slijtage van de apparatuur.
2) Defecten en schade aan de apparatuur als gevolg van gebruik anders dan op een normale en gebruikelijke wijze.
3) Het uitvoeren van een ongeautoriseerde demontage, reparatie, wijziging of aanpassing.
4) Onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeluk, ongeacht de toedracht.
5) Defecten of schade voortvloeiend uit onjuist testen, onjuist gebruik, onjuist onderhoud, onjuiste installatie, of enige wijziging of aanpassing.
6) Defecten of schade als gevolg van het knoeien van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning.
7) Krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle overige externe onderdelen die het gevolg zijn van normaal gebruik door de klant.
6. Deze Garantie zal in de volgende gevallen ongeldig worden verklaard:
1) Indien het serienummer of het garantiezegel op de apparatuur is beschadigd of verwijderd.
2) Indien enig onderdeel dat deel uitmaakt van deze Garantie wordt gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei.
3) Zonder aankoopbewijs.
7. Deze Garantie is uitsluitend van toepassing op de hardwarecomponenten van het Product zoals deze oorspronkelijk werden geleverd en is niet van toepassing op enige software of andere apparatuur die eigendom is van HUAWEI of derden of van derden waarvoor een licentieovereenkomst voor de eindgebruiker of een afzonderlijke garantie/garantieverklaring wordt geleverd of bedoeld is van toepassing te zijn.
8. HUAWEI is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van enige programma's, gegevens of verwijderbare opslagmedia in het geval u geen back-up van uw gegevens maakt. Daarom moedigt HUAWEI de Consument aan een back-up te maken van de inhoud van zijn/haar Product alvorens het af te geven bij een door HUAWEI geautoriseerd centrum.
9. Afgezien van de hierboven uitdrukkelijk vermelde garanties verleent HUAWEI geen enkele andere garantie, hetzij expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot het Product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is HUAWEI niet aansprakelijk voor het verlies van het gebruik van het product, ongemak, verlies of enige andere gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, het product, of voor inbreuk op enige expliciete of impliciete garantie.
10. Deze Garantie wordt lokaal verleend door de relevante Huawei-partners die op het volgende adres worden vermeld: www.consumer.huawei.com