Terms of Use

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a ili se prebacite na drugi pretraživač.
PRAVNA SLUŽBA
Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja odnose se na veb lokaciju kompanije HUAWEI za potrošače (https://consumer.huawei.com/rs/index.htm). Pristupanjem veb lokaciji potvrđujete da prihvatate sledeće uslove. U slučaju da ne razumete ili ne prihvatate bilo koji od ovde navedenih uslova, treba da prekinete da koristite ovu veb lokaciju.

Do granica određenih zakonom, kompanija HUAWEI zadržava pravo da promeni ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku, bez obaveštenja. Vi ste odgovorni za redovnu proveru za bilo koje promene vezane za Uslove korišćenja. Nastavak upotrebe veb lokacije nakon objavljivanja bilo kojih ovakvih promena smatraće se kao vaše prihvatanje navedenih promena.

Informacije i objašnjenja na veb lokaciji

Kompanija HUAWEI koristi i upravlja ovom veb lokacijom iz svog sedišta u Guangdong provinciji u Narodnoj Republici Kini. Iako veb lokaciji možete da pristupite sa bilo koje lokacije u svetu, dostupnost funkcija, proizvoda i servisa koji su navedeni, pomenuti i dostavljeni preko ili na ovoj veb lokaciji može da zavisi od države ili regiona.

Ako pristupite veb lokaciji iz država ili regiona van Kine, to radite na sopstvenu odgovornost i koristićete veb lokaciju samo u meri dozvoljenoj lokalnim zakonima.

Sadržaj veb lokacije

Svi tekstovi, slike, muzika, video zapisi, animacije, trgovački znaci, šabloni, grafici, vizuelni interfejsi i kodovi (u nastavku pod nazivom Sadržaj), uključujući, ali bez ograničenja ideje, dizajn, strukturu, izraz i prikaz gore pomenutog sadržaja, zakonski su u vlasništvu, pod kontrolom ili pravno odobreni za upotrebu od strane kompanije HUAWEI. Osim ako u Uslovima za upotrebu nije drugačije navedeno, sadržaj ove veb lokacije nećete koristiti u bilo koju komercijalnu namenu na bilo koji način bez pisane dozvole iz kompanije HUAWEI.

Možete da preuzmete informacije na ovoj veb lokaciji vezane za proizvode i usluge kompanije HUAWEI, ako:

1. Koristite navedene informacije samo za ličnu namenu, a ne u komercijalne svrhe.

2. Nikakve izmene nisu izvršene za navedene informacije.

3. Neće biti daljih izjava ili garancija vezanih za navedene informacije ili dokumenta koja sadrže navedene informacije.

4. Nikakve izjave i/ili obaveštenja koja naznačavaju vlasništvo informacija od strane kompanije HUAWEI i druga zakonska prava neće biti uklonjene, delimično ili potpuno.

Standardi za upotrebu

Ova veb lokacija i njen sadržaj ne mogu se koristiti nelegalno ili u bilo koju zabranjenu svrhu navedenu u ovim pravilima za upotrebu, niti se mogu koristiti za kršenje zakonskih prava i interesa drugih osoba i organizacija.

Nećete koristiti nijedan oblik uređaja, programa ili algoritma, uključujući pauke, robote, dubinske veze ili pretraživače stranica ili bilo koje identične ili slične ručne programe za pristup, dobijanje, kopiranje ili praćenje bilo kog dela ove veb lokacije ili njenog sadržaja. Pored toga, nećete posećivati, prikupljati ili kopirati bilo kakve materijale, dokumenta ili informacije na ovoj veb lokaciji pomoću bilo kog metoda koji nije dat na ovoj veb lokaciji.

Nećete pokušavati da nelegalno pristupite, dekodirate ili upotrebite bilo koje druge nelegalne metode za dobijanje neovlašćenog pristupa ovoj veb lokaciji, njenom sadržaju ili uslugama. Nećete pratiti, obavljati pretragu unazad, dešifrovati ili dekodirati bilo koje informacije na ovoj veb lokaciji, uključujući, ali bez ograničenja ID korisnika kompanije HUAWEI, osim vašeg ličnog.

Nećete kršiti nijedan bezbednosni mehanizam ili meru za proveru identiteta primenjenu na ovu veb lokaciju ili povezanu s njom. Nećete ispitivati, skenirati ili na bilo koji drugi način testirati bilo koju mrežnu slabost ove veb lokacije ili onih koje su povezane sa njom, niti pokretati bilo koji napad protiv njih.

Slažete se da nećete koristiti bilo koji uređaj, softver ili program za ometanje redovnog rada ove veb lokacije ili bilo koje transakcije obavljene na ovoj veb lokaciji, ili ometanje ili pokušaj ometanja upotrebe ove veb lokacije od strane ostalih. Nećete preduzimati nikakve postupke za skladištenje nerazumnih ili neodgovarajućih količina podataka na infrastrukturi ove veb lokacije, sistemu ili mreži, ili na sistemima ili mrežama povezanim na ovu veb lokaciju.

Nalog, lozinka i bezbednost

Možda će biti potrebno da registrujete svoj HUAWEI ID ili da se prijavite na HUAWEI ID da biste pristupili određenim funkcijama ili uslugama na ovoj veb lokaciji. Prihvatate potpunu odgovornost za zaštitu poverljivosti za informacije na svom nalogu, uključujući i lozinku. Prihvatate potpunu odgovornost za bilo koje i sve postupke koji se dogode na vašem nalogu ili protiv njega u slučaju da ne uspete da sačuvate bezbednost i poverljivost navedenih informacija.

Ako otkrijete da na vašem nalogu ima neregularnosti ili abnormalnosti, uključujući, ali bez ograničenja promenu lozinke ili nalog na koji se prijavljuju ili koriste neovlašćene osobe, treba odmah da obavestite kompaniju HUAWEI. Ako ne uspete da održite poverljivost informacija na svom nalogu i to dovede do toga da druge osobe koriste vaš nalog, što dalje dovodi do štete po kompaniju HUAWEI ili druge posetioce ove veb lokacije, možemo vas smatrati odgovornim za to.

Nikada nećete koristiti HUAWEI ID drugih osoba bez izričite dozvole vlasnika tih naloga. Ako ne ispunite ovu klauzulu i to dovede do ličnog oštećenja ili gubitka za vas ili ostale, kompanija HUAWEI neće preuzeti odgovornost za navedene gubitke.

Spoljne veze

Ova veb lokacija može da sadrži veze do nezavisnih veb lokacija trećih lica. Takve veze su obezbeđene samo za posetioce ove veb lokacije. Kompanija HUAWEI ne daje nikakve izričite ili podrazumevane garancije vezane za sadržaj, usluge i informacije obezbeđene na povezanim veb lokacijama, niti ove veze treba da se posmatraju kao preporuka ili odobrenje od strane kompanije HUAWEI vezano za povezane veb lokacije. Možete posetiti bilo koju ili sve povezane veb lokacije na svoju ličnu odgovornost, kompanija HUAWEI neće preuzeti odgovornost za bilo koji ishod takvih interakcija.

Privatnost

Ova veb lokacija je u skladu sa Politikom privatnosti kompanije HUAWEI, a detaljne informacije možete videti izborom stavke „Politika privatnosti“ u traci u donjem delu stranica na mreži.

Treba da imate u vidu da mrežna veza i podaci preneti između vas i ove veb lokacije nisu potpuno bezbedni niti poverljivi i moguće je da druge osobe presretnu informacije i podatke koje pošaljete na ovu veb lokaciju. Kompanija HUAWEI nije u mogućnosti da garantuje bezbednost i poverljivost podataka prenesenih preko mrežne veze i podataka podeljenih između vas i ove veb lokacije.

Zadržavanje prava

Kompanija HUAWEI zadržava pravo da obavi sledeće postupke u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja:

1. Obustavljanje ili prekid rada, ili pristupa na celokupnu veb lokaciju ili njene delove u bilo kom trenutku, bez obzira na razlog.

2. Ispravka ili promena celokupnog sadržaja ili njegovog dela na ovoj veb lokaciji kao i bilo kojih primenljivih pravilnika, uslova ili klauzula.

3. Obustavljanje rada celokupne veb lokacije ili njenih delova zbog održavanja, ispravke grešaka ili drugih sličnih promena u redovnim ili neredovnim intervalima.

Odricanje odgovornosti

KOMPANIJA HUAWEI NE GARANTUJE DOSTUPNOST, KONTINUITET I PRISTUP ZA OVU VEB LOKACIJU, NJEN SADRŽAJ ILI USLUGE. OVA VEB LOKACIJA I NJEN SADRŽAJ SU OBEZBEĐENI „KAKVI JESU“. VI KAO KORISNIK SNOSITE CELOKUPNU ODGOVORNOST ZA UPOTREBU VEB LOKACIJE I BILO KOJE DRUGE VEB LOKACIJE POVEZANE SA NJOM. AKO NISTE ZADOVOLJNI CELOKUPNOM VEB LOKACIJOM ILI NJENIM DELOVIMA, VAŠ JEDINI PRAVNI LEK JE PREKID UPOTREBE CELOKUPNE VEB LOKACIJE ILI NJENIH DELOVA JER OGRANIČENJE PRAVNIH LEKOVA ČINI DEO VAŠEG UGOVORA SA KOMPANIJOM HUAWEI ZA UPOTREBU OVE VEB LOKACIJE.

INFORMACIJE OBJAVLJENE NA OVOJ VEB LOKACIJI VEZANE ZA VRSTE PROIZVODA I USLUGA KOJI SU DOSTUPNE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA FUNKCIJE PROIZVODA, KONFIGURACIJE, PARAMETRE, TEHNIČKE STANDARDE I SADRŽAJ USLUGA, MOGU DA SE RAZLIKUJU U ZAVISNOSTI OD ZEMLJE ILI REGIONA. FUNKCIJE, KONFIGURACIJE, PARAMETRI I TEHNIČKI STANDARDI BILO KOG DATOG PROIZVODA MOGU DA SE USKLAĐUJU U RAZLIČITIM FAZAMA VEKA TOG PROIZVODA I KOMPANIJI HUAWEI MOŽE BITI POTREBNO ODREĐENO VREME DA AŽURIRA ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE. ZBOG TOGA, MOŽE DA DOĐE DO ODREĐENIH RAZLIKA IZMEĐU INFORMACIJA ZA PROIZVODE I USLUGE KOJE VIDITE NA OVOJ VEB LOKACIJI I PRAVOG PROIZVODA KOJE KUPITE ILI SU DOSTUPNI ZA PRODAJU NA VAŠOJ LOKACIJI. KOMPANIJA HUAWEI NE MOŽE DA GARANTUJE ISPRAVNOST, KOMPLETNOST ILI POUZDANOST SADRŽAJA OVE VEB LOKACIJE.

Ograničenja odgovornosti

Osim kada je to zabranjeno zakonom, ni u kojim situacijama kompanija HUAWEI neće prihvatiti odgovornost za bilo koju indirektnu, posledičnu, slučajnu, kolateralnu ili kaznenu štetu nastalu upotrebom ove veb lokacije, uključujući, bez ograničenja gubitak profita, čak iako je kompanija HUAWEI bila svesna potencijalnih rizika.

Ako upotreba ove veb lokacije dovede do bilo kog oblika oštećenja ili gubitaka, kompletna i maksimalna odgovornost koju kompanija HUAWEI i njeni partneri preuzimaju neće biti veća od ukupnog zbira celokupnog iznosa pretplata ili sličnih naknada vezanih za vašu upotrebu usluga ili funkcija ove veb lokacije.

Neke pravne nadležnosti ne dozvoljavaju ograničenje odgovornosti. Zbog toga, gore pomenuta ograničenja neće biti primenljiva na vas.

Obeštećenje

U slučaju bilo kojih potraživanja trećih lica, gubitaka, odgovornosti, predloga ili troškova (uključujući i advokatske honorare) iznetih protiv kompanije HUAWEI zbog upotrebe veb lokacije ili povezano sa vašom upotrebom veb lokacije, prihvatate da isplatite kompenzaciju kompaniji HUAWEI, njenim direktorima, zaposlenima, predstavnicima, partnerima i drugim licenciranim osobama.

Nezavisni pravni lekovi

Klauzule u članu 10 „Ograničenja odgovornosti“ i člana 11 „Obeštećenje“ u ovom Ugovoru važiće nezavisno, čak iako se odredi da navedeni članovi i/ili klauzule ne mogu da ispune namenjenu svrhu ili da se sprovedu u skladu sa zakonom. U okviru opsega dozvoljenog važećim zakonima, ograničenja odgovornosti navedena u članu 10 i članu 11 biće primenjena, bez obzira da li je gubitak nastao kao (1) kršenje ugovora, (2) kršenje garancije, (3) greške vezane za prekršaje, uključujući nemar ili pogrešno predstavljanje, (4) strogu odgovornost (5) ili iz bilo kojih drugih razloga.

Povratne informacije

Bilo koje povratne informacije koje obezbedite na ovoj veb lokaciji smatraju se kao nepoverljive. Kompanija HUAWEI zadržava pravo da slobodno koristi informacije bez ograničenja.

Kršenje Uslova korišćenja

Slažete se da kompanija HUAWEI zadržava pravo da prekine vaš pristup ovoj veb lokaciji i/ili da blokira vašu posetu veb lokaciji ako kompanija HUAWEI utvrdi da ste prekršili bilo koji od Uslova korišćenja.

Ako vam kompanija HUAWEI zabrani pristup veb lokaciji zbog kršenja Uslova korišćenja, kompanija HUAWEI ne preuzima bilo kakvu odgovornost prema vama ili bilo kojim trećim licima.

Slažete se da kompanija HUAWEI može sama da odluči, bez prethodnog obaveštenja, da prekine vaš pristup celokupnoj veb lokaciji ili njenim delovima, zbog razloga u koje spadaju, bez ograničenja:

(1) Reakcija na zahteve agencija za sprovođenje zakona ili drugih državnih institucija.

(2) Reakcija na vaš lični zahtev. (Ako ste zahtevali brisanje svog HUAWEI ID, možda nećete biti u mogućnosti da pristupite funkcijama za kupovinu preko interneta.)

(3) Obustava ili veće modifikacije ove veb lokacije ili bilo kojih njenih usluga.

(4) Nepredviđeni tehnički problemi.

Važeći zakoni i nadležnost

Uspostavljanje, sprovođenje i interpretacija ovog ugovora, kao i rešavanje nesuglasica vezanih za njega biće obavljeno u skladu sa zakonima Narodne Republike Kine.

Kao mesto potpisivanja ugovora smatraće se Longang oblast, grad Šenzen, Narodna Republika Kina. U slučaju bilo koje nesuglasice vezane za sadržaj ili poštovanje ovog ugovora, obe strane treba da traže rešenje u prijateljskim konsultacijama. Ako se ne dođe do dogovora, bilo koja strana može da podigne tužbu na sudu koji ima nadležnost na mestu potpisivanja.

Razno

Ovi Uslovi korišćenja čine kompletan ugovor između vas i kompanije HUAWEI vezano za upotrebu ove lokacije i oni mogu da zamene bilo koji i sve ranije potpisane pisane i verbalne sporazume između vas i kompanije HUAWEI, vezano za upotrebu ove veb lokacije. Bez obzira na odredbe ostalih ugovora potpisanih između vas i kompanije HUAWEI, kompanija HUAWEI neće prihvatiti bilo kakve kontra-ponude vezane za ove Uslove korišćenja i ovim izričito odbija sve kontra ponude.

Ako kompanija HUAWEI ne uspe da ispuni ili zahteva strogo poštovanje ovih Uslova korišćenja, to ne treba da se smatra odricanjem kompanije HUAWEI od bilo kojih prava koji proizlaze iz ovih Uslova korišćenja, ili samih Uslova korišćenja. Nikakav postupak koji se preduzme između vas i kompanije HUAWEI ili trećeg lica ne može da se smatra kao izmena bilo kojih odredbi ovih Uslova korišćenja.

Napuštate consumer.huawei.com
Nakon što kliknete na link, ući ćete na web lokaciju treće strane. Huawei nije odgovoran i nema kontrolu nad ovom web-stranicom.
Povratak Nastavi