Service Privacy Notice

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a ili se prebacite na drugi pretraživač.
Napomena o privatnosti za Huawei podršku
Poslednji put ažurirano: 28. мај 2019.

1. Uvod

Ova Napomena o privatnosti se odnosi na obradu vaših ličnih podataka koji su povezani sa uslugom Huawei podrške, koja primera radi obuhvata obavljanje usluga održavanja za vas, obradu vaših zahteva koji se odnose na garanciju, korespondenciju sa vama kada kontaktirate Huawei podršku putem ćaskanja uživo, emaila, naše linije za podršku ili direktnim porukama preko naših zvaničnih naloga društvenih mreža u aplikacijama Facebook, Twitter, YouTube i Instagram, radi poboljšanja kvaliteta usluge Huawei podrške ili upravljanja pravnim zahtevima povezanim sa funkcionisanjem te usluge.

Ova Napomena o privatnosti sadrži važne informacije o obradi ličnih podataka, kao što su obim ili svrha obrade, period skladištenja podataka, kao i prava subjekata čiji se podaci čuvaju. Svesni smo značaja koji privatnost ima za vas. Odvojite vreme i pažljivo pročitajte ovu Napomenu o privatnosti da biste razumeli način na koji obrađujemo vaše lične podatke.

2. Rukovalac

Rukovalac je Huawei technologies d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 90d, 11000 Beograd. (u daljem tekstu „mi“, „Huawei“ ili „Huawei podrška“).

U slučaju da imate pitanja koja se odnose na privatnost, obratite nam se putem obrasca na mreži:
https://consumer.huawei.com/rs/legal/privacy-questions/

3. Koje lične podatke prikupljamo

U okviru Huawei podrške prikupljaćemo i koristićemo vaše lične podatke u svrhu rešavanja vaših upita za Huawei podršku.

Prikupljamo i obrađujemo sledeće tipove ličnih podataka koje pružate u vezi sa vašim upitima za Huawei podršku:

Podatke za kontakt: ime, prezime, korisnički ID i/ili nadimak, email, broj telefona, adresu; podatke o uređaju: IMEI broj i druge identifikatore uređaja (uključujući elektronske);

Podatke o upitima: podatke sadržane u sadržaju vašeg upita za Huawei podršku, koji se odnosi na održavanje usluga/procese garancije ili bilo koje drugo pitanje koje možda imate.

4. Kako i na osnovu čega koristimo vaše lične podatke

Gore navedene lične podatke koristimo da bismo rešavali vaše upite za Huawei podršku i/ili da bismo vam pružili bilo koju potrebnu uslugu održavanja i da bismo vas kontaktirali u vezi s njom, da bismo obradili vaš zahtev za garanciju, da bismo poboljšali kvalitet naših usluga (takođe kroz sprovođenje anketa o zadovoljstvu klijenata), kao i da bismo vodili postupke po tužbama u vezi sa gore navedenim postupcima.

.Možemo da obrađujemo vaše podatke u vezi sa:

• izvršavanjem ugovora:

• garantni ugovori - popravke pod uslovima navedenim u garantni ugovori

• postgarantni ugovori;

• datim pristankom – ako koristite naš kontakt centar

• našim legitimnim interesima:

• da bismo vam pomogli u vezi sa vašim pitanjima i upitima, rešavanjem problema, najčešćim pitanjima i drugim informacijama o našim uslugama za korisnike.

• da bismo poboljšali kvalitet naših usluga na osnovu i povećanjem funkcionalnosti i bezbednosti naših usluga.

• da bismo se pridržavali primenjivih zahteva u vezi sa čuvanjem i skladištenjem dokumentacije koja se odnosi na pružene usluge.

• da bismo uspostavili, ostvarili ili branili pravne zahteve u vezi sa funkcionisanjem Huawei podrške.

5. Način na koji delimo vaše lične podatke

(1) Deljenje sa dobavljačima usluga: dobavljači usluga nam pomažu pri upravljanju Huawei podrškom. Oni će imati pristup vašim ličnim podacima samo u onoj meri u kojoj je to potrebno da bi ispunili svoje ugovorne obaveze prema nama u cilju pružanja usluga za Huawei podršku. Naši dobavljači usluga su pažljivo izabrani i angažovani s naše strane, u obavezi su da se pridržavaju naših uputstava i neće obrađivati vaše lične podatke ni u jednu drugu svrhu. Vaše podatke možemo da delimo sa kategorijama dobavljača sledećih usluga:

• ovlašćeni servisni centri – da bismo vam pružili uslugu održavanja (popravka, prijem ili povraćaj uređaja nakon popravke);

• kontakt centri – da bismo efikasno kontaktirali sa vama u vezi sa uslugom održavanja;

• centri za ispitivanje zadovoljstva klijenata – da bismo neprekidno razvijali naše usluge.

(2) Pravna ili regulatorna obelodanjivanja: kompanija Huawei može da deli vaše podatke kada postoji razuman zahtev za to, na primer, da bi zadovoljila zahteve primenjivih zakona i propisa ili kao odgovor na zahteve regulatornih organa, sudova ili vladinih agencija.

U cilju pružanja određenih usluga, kompanija Huawei koristi treće strane i lica koji pripadaju grupaciji Huawei (eksternalizacija), takozvane obrađivače. U okviru aktivnosti koje su poverene obrađivačima, oni mogu da dobiju pristup nekim ili svim gore navedenim ličnim podacima. Pre obrade, obrađivači dobijaju stroge smernice o načinu i opsegu obrade i zaštite ličnih podataka. Obrađivači nemaju pravo da obrađuju lične podatke u druge svrhe osim onih gore navedenih.

U nekim slučajevima, označeni procesori mogu takođe da obrađuju lične podatke za svoje potrebe, npr. u vezi sa pružanjem usluga popravke nakon isteka garantnog roka ili garancije. U takvim slučajevima, obrada će se vršiti u skladu sa pravilima koja su utvrđena u relevantnim politikama ili propisima ovih lica.

Kompanija Huawei se pridržava primenjivih zakonskih propisa za zaštitu ličnih podataka u EU koji se prenose van EEP-a, posebno poštovanjem standardnih ugovornih klauzula EU, da bi se osiguralo da se ekvivalentni nivo zaštite podataka primenjuje na vaše lične podatke, čak i kada se zakon o zaštiti podataka EU ne primenjuje direktno. Kompanija Huawei primenjuje ovu proceduru koja je povezana sa pružanjem usluga održavanja koje zahtevaju razmenu podataka sa kompanijama grupacije Huawei sa sedištem u Narodnoj Republici Kini.

6. Koliko dugo skladištimo vaše lične podatke

Vaše lične podatke zadržavamo u ograničenom vremenskom periodu koji je potreban da se ispune svrhe obrade i/ili pravni zahtevi. Sledeći periodi zadržavanja primenjuju se u vezi sa uslugom korisničke podrške:

• do 24 meseca u slučaju pružanja usluge održavanja od datuma podnošenja zahteva;

• do 24 meseca od datuma slanja upita za Huawei podršku.

7. Način na koji štitimo vaše lične podatke

Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, korišćenja, modifikacije ili gubitka, posebno korišćenjem kriptografskih tehnologija, segregacije podataka i višefaktorne potvrde identiteta.

8. Vaša prava i opcije izbora

Kao subjekt čiji se podaci čuvaju imate sledeća prava povezana sa obradom vaših podataka:

Pravo da pristupite informacijama

- što znači da rukovalac treba da vam na osnovu vašeg zahteva dostavi informacije o obradi ličnih podataka, prvenstveno o svrsi i pravnim osnovama obrade podataka, obimu podataka koji se čuvaju, licima kojima se lični podaci otkrivaju i periodima čuvanja podataka. Na osnovu ovog prava, od rukovaoca možete zatražiti da dobijete kopiju obrađenih podataka. Da biste ostvarili svoje pravo, kontaktirajte nas koristeći obrazac: https://consumer.huawei.com/rs/legal/privacy-questions/;

Pravo na ispravljanje

na osnovu ovog prava, rukovalac podataka uklanja bilo kakve netačnosti ili greške u vezi sa ličnim podacima koji se obrađuju i prema potrebi upotpunjuje ili ažurira podatke;

Pravo na brisanje

- na osnovu ovog prava, možete da zatražite brisanje podataka, ako oni više nisu neophodni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili druge zakonite svrhe (kao što su uspostavljanje, ostvarenje ili odbrana naših pravnih zahteva);

Pravo na ograničavanje

na osnovu ovog prava, rukovalac podataka ograničava obradu ličnih podataka, osim za: a) operacije za koje je subjekt čiji se podaci čuvaju dao svoj pristanak za vreme trajanja svojih prihvaćenih perioda zadržavanja ili ako postoje druge zakonske osnove takve obrade; b) ili ako je na drugi način dalja obrada ličnih podataka zakonski dozvoljena (npr. ako će biti objavljena odluka nadzornog organa, što će omogućiti dalju obradu podataka);

Pravo na prenosivost podataka

na osnovu ovog prava, u slučaju da se podaci obrađuju automatizovanim sredstvima, a u vezi sa zaključenim ugovorom ili pristankom subjekta čiji se podaci čuvaju, rukovalac će na vaš zahtev dostaviti vaše podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Pored toga, rukovalac na vaš zahtev može proslediti podatke drugom rukovaocu kojeg ste vi naznačili – pod uslovom da je to tehnički ostvarivo u ovom pogledu i od strane rukovaoca podataka i od strane tog drugog lica;

Pravo na primedbu na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga

- vi kao subjekt čiji se podaci čuvaju možete u bilo kom trenutku da uložite prigovor na obradu ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, bez potrebe da opravdate takav prigovor;

Pravo na primedbu na druge svrhe obrade podataka

- na osnovu vaše konkretne situacije, možete u bilo kom trenutku da uložite prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu drugih legitimnih interesa rukovaoca (npr. u analitičke ili statističke svrhe). Prigovor u tom pogledu biće predmet procene rukovaoca u vezi sa njegovim legitimnim osnovama za takvu obradu.

Ako želite da ostvarite bilo koje od gore navedenih prava ili ako želite da podnesete bilo kakvu žalbu ili postavite pitanje o tome kako kompanija Huawei obrađuje lične podatke uopšteno ili u vašem slučaju, kao i ako imate bilo kakvih pitanja za našeg službenika za zaštitu podataka (DPO), pošaljite upit na: https://consumer.huawei.com/rs/legal/privacy-questions/.

Takođe, imate pravo da podnesete žalbu lokalnom organu za zaštitu podataka.

9. Dodatne informacije

Podatke ne koristimo za automatsko donošenje odluka, uključujući i profilisanje, u vezi sa operacijama obrade podataka opisanim u ovoj Napomeni o privatnosti.

Ako nam ne dostavite lične podatke kao što su podaci za kontakt ili detalji o potrebnoj popravci uređaja ili postupku žalbe, nećemo moći da vam pružimo neke ili sve naše usluge opisane u ovoj Napomeni o privatnosti.

10. Ažuriranja ove napomene

Huawei zadržava pravo da u bilo kojem trenutku ažurira ovu Napomenu. Ako je potrebno da se ova Napomena ažurira, Huawei će izdati napomenu o promeni preko različitih kanala, što podrazumeva i objavljivanje najnovije verzije na našem zvaničnom veb-sajtu: https://consumer.huawei.com/rs/support/.

Najaktuelnija verzija ove Napomene o privatnosti će uvek biti dostupna ovde. Možete da proverite „datum stupanja na snagu“ koji je objavljen pri vrhu da biste videli kada je ova Napomena o privatnosti poslednji put ažurirana.

VAŽNO:

ova Napomena o privatnosti odnosi se na Huawei podršku. Naše obaveze koje se odnose na privatnost u vezi sa drugim proizvodima i uslugama potražite u odgovarajućoj napomeni o privatnosti tih proizvoda i usluga. Ako želite da uopšteno saznate više o obavezama kompanije Huawei koje se odnose na privatnost, posetite: https://consumer.huawei.com/rs/legal/privacy-policy/.

Izjava o privatnosti kompanije Huawei Consumer Business.

Napuštate consumer.huawei.com
Nakon što kliknete na link, ući ćete na web lokaciju treće strane. Huawei nije odgovoran i nema kontrolu nad ovom web-stranicom.
Povratak Nastavi