Terms of Use

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น
กฎหมาย
เงื่อนไขการใช้งาน
เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานนี้ใช้กับเว็บไซต์ Huawei Consumer ( http://consumer.huawei.com/th ) การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้แล้ว ในกรณีที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆ ในที่นี้ คุณควรหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้

Huawei ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลเว็บไซต์และคำอธิบาย

Huawei ดำเนินการและจัดการเว็บไซต์นี้จากสำนักงานใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้ว่าจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ความพร้อมใช้งานของฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการที่อภิปราย กล่าวถึง จัดหา และจัดไว้ให้ผ่านทางหรือบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

หากคุณเลือกที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือภูมิภาคอื่นนอกประเทศจีน คุณได้กระทำเช่นนั้นด้วยความประสงค์ของคุณเองและจะใช้เว็บไซต์ของเราตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตเท่านั้น

เนื้อหาเว็บไซต์

ข้อความ ภาพ เพลง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมายการค้า รูปแบบ แผนภูมิ ส่วนติดต่อที่เป็นภาพ และรหัสทั้งหมด (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า เนื้อหา) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แนวคิด การออกแบบ โครงสร้าง การแสดงออก และการแสดงเนื้อหาที่กล่าวก่อนหน้านี้ เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย อยู่ภายใต้การควบคุม หรือได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดย Huawei เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการใช้งานนี้ คุณจะต้องไม่ใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าใดๆ ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Huawei

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei ได้ โดยมีข้อแม้ว่า:

1. ข้อมูลที่ว่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า

2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่าประเภทใดต่อข้อมูลที่ว่านี้

3. ไม่มีถ้อยแถลงหรือการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ว่านี้ หรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ว่านี้

4. ไม่มีถ้อยแถลงและ/หรือการแจ้งที่ระบุว่ากรรมสิทธิ์ และสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์อื่นๆ ของ Huawei ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ว่านี้จะต้องถูกลบออก ไม่ว่าเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

มาตรฐานการใช้งาน

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่สามารถนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายหรือเพื่อจุดประสงค์ใดที่ห้ามไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ รวมทั้งไม่สามารถใช้เพื่อละเมิดสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้อื่นหรือองค์กรอื่น

คุณจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ โปรแกรม หรือขั้นตอนวิธีรูปแบบใด รวมทั้งไวรัสแมงมุม โรบอต การเชื่อมโยงโดยตรง การดึงข้อมูลจากหน้าเว็บมาเป็นข้อมูลของตัวเอง (Page-scrape) หรือใช้โปรแกรมใดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันที่ทำด้วยตนเอง เพื่อเข้าถึง ได้รับ คัดลอก หรือตรวจสอบส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่เยี่ยมชม ได้รับ หรือคัดลอกสื่อวัสดุ เอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดที่ไม่ได้จัดไว้ให้โดยเว็บไซต์นี้

คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึง ถอดรหัสโดยผิดกฎหมาย หรือใช้วิธีการอื่นที่ผิดกฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือบริการของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่ติดตาม ย้อนกลับการค้นหา ถอดรหัสลับ หรือถอดรหัสข้อมูลลูกค้าใดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Huawei ID ของผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากของตัวคุณเอง

คุณจะต้องไม่ละเมิดกลไกการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการรับรองความถูกต้องที่ใช้โดยหรือเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องไม่ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของเครือข่ายของเว็บไซต์นี้ หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ หรือเปิดใช้การโจมตีรูปแบบใดต่อเว็บไซต์นี้

คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมใดเพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานตามปกติของเว็บไซต์นี้หรือการทำรายการใดบนเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยผู้อื่น คุณจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการจัดเก็บปริมาณข้อมูลอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วนบนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ หรือเครือข่ายของเว็บไซต์นี้ หรือบนระบบหรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

คุณอาจต้องลงทะเบียน Huawei ID หรือเข้าสู่ระบบ Huawei ID ของคุณเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับภาระรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้องความลับของข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งรหัสผ่าน คุณยอมรับภาระรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหรือกับบัญชีของคุณ ในกรณีที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลที่ว่านี้

หากคุณพบว่าบัญชีของคุณมีความผิดปกติหรือมีสิ่งผิดปกติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่รหัสผ่านถูกเปลี่ยนหรือบัญชีถูกเข้าสู่ระบบ หรือถูกใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณควรแจ้งให้ Huawei ทราบทันที หากการไม่สามารถรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณส่งผลให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บัญชีของคุณ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ Huawei หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คนอื่น คุณอาจต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่ว่านี้

คุณจะต้องไม่ใช้ Huawei ID ของผู้อื่นไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของบัญชี หากการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรานี้ของคุณส่งผลให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคลหรือความสูญเสียต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น Huawei จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียดังกล่าว

ลิงก์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อิสระของบุคคลภายนอก ลิงก์ดังกล่าวจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เท่านั้น Huawei ไม่ให้การรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเนื้อหา บริการ และข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และไม่ควรถือว่าลิงก์เหล่านี้คือคำแนะนำหรือการอนุญาตของ Huawei ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ และทั้งหมดได้อย่างเต็มที่โดยใช้ดุลยพินิจของคุณเอง อย่างไรก็ตาม Huawei จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการเข้าเยี่ยมชมนั้นๆ

ความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Huawei ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้โดยเลือก "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ในแถบที่ด้านล่างของหน้าเว็บบนเว็บไซต์นี้

ควรสังเกตว่าลิงก์เครือข่ายและข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างคุณและเว็บไซต์นี้ ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นความลับอย่างสิ้นเชิง และเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้อาจถูกสกัดกั้นโดยผู้อื่น Huawei ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและความลับของลิงก์เครือข่ายและข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างตัวคุณและเว็บไซต์นี้

การสงวนสิทธิ์

Huawei ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ:

1. ระงับหรือยกเลิกการดำเนินการ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงว่าจะมีเหตุผลใด

2. แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งนโยบาย เงื่อนไข หรือมาตราต่างๆ ที่บังคับใช้ได้

3. ระงับการดำเนินการของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อทำการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดดังกล่าว ตามระยะเวลาปกติหรือไม่ปกติ

ข้อสงวนสิทธิ์

Huawei ไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน ความต่อเนื่อง และความสามารถในการเข้าถึงได้ของเว็บไซต์นี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือบริการของเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนเว็บไซต์จัดไว้ให้ตาม 'ลักษณะที่เป็นอยู่' คุณ ในฐานะผู้ใช้ รับภาระรับผิดชอบทั้งหมดในการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ หากคุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทุกส่วนของเว็บไซต์นี้ การดำเนินการเยียวยาแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือ หยุดใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของเว็บไซต์นี้ เนื่องจากข้อจำกัดในการเยียวยาแก้ไขถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณกับ Huawei ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่า พารามิเตอร์ มาตรฐานทางเทคนิค และเนื้อหาบริการ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ฟังก์ชัน การกำหนดค่า พารามิเตอร์ และมาตรฐานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการปรับเปลี่ยนในระยะต่างๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น และอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่ Huawei จะอัปเดตข้อมูลให้สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงอาจมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเห็นบนเว็บไซต์นี้กับผลิตภัณฑ์จริงที่คุณซื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในตลาดของคุณ Huawei ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

การจำกัดความรับผิด

เว้นแต่ที่กฎหมายห้ามไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Huawei จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ที่เป็นผลตามมา ที่ไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายข้างเคียงหรือเชิงลงโทษทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไร แม้ว่า Huawei จะได้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม

หากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียรูปแบบใดก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดและสูงสุดที่ Huawei และคู่ค้าจะยอมรับจะต้องไม่เกินยอดรวมของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานใดๆ หรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้ของคุณ

เขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด ดังนั้น ข้อจำกัดที่กล่าวก่อนหน้านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่มีคำขอ การสูญเสีย ความรับผิด การเสนอ หรือค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) ของบุคคลภายนอกที่เรียกร้องต่อ Huawei อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณตกลงที่จะชดเชย Huawei กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท

การเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว

มาตราในข้อ 10 "การจำกัดความรับผิด" และข้อ 11 "การชดใช้ค่าเสียหาย" ของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้โดยอิสระ แม้ว่าได้กำหนดแล้วว่าข้อและ/หรือมาตราที่ว่านี้ไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้หรือบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง การจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อ 10 และข้อ 11 ของเงื่อนไขการใช้งานนี้ จะบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าการสูญเสียจะเกิดจาก (1) การละเมิดสัญญา (2) การละเมิดการรับประกัน (3) ข้อผิดพลาดหรือการละเมิดสิทธิ รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จ (4) ความรับผิดโดยสิ้นเชิง (5) หรือเหตุผลอื่นใด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อมูลลับ Huawei ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนี้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัด

การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้

คุณตกลงว่า Huawei สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ และ/หรือสกัดกั้นไม่ให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในกรณีที่ Huawei เห็นว่าคุณได้ละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานนี้

หาก Huawei เพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณอันเป็นผลมาจากการที่คุณได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ Huawei จะไม่รับผิดใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลภายนอก

คุณตกลงว่า Huawei สามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ของคุณ ด้วยเหตุผลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

(1) เพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือสถาบันอื่นๆ ของรัฐ

(2) เพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณเอง (หากคุณขอให้ลบ Huawei ID ของคุณ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการซื้อสินค้าออนไลน์ได้)

(3) การระงับหรือการปรับปรุงแก้ไขครั้งสำคัญของเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ของเว็บไซต์

(4) ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพื้นที่บังคับคดี

การจัดทำ การบังคับใช้ และการตีความข้อตกลงนี้ รวมทั้งการยุติข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนามข้อตกลงนี้จะเป็นที่เขตหลงกัง เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการเริ่มบังคับใช้ข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายควรระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยการปรึกษาหารือฉันมิตร หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยการปรึกษาหารือ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถนำเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจตามกฎหมายในสถานที่ลงนาม

เบ็ดเตล็ด

เงื่อนไขการใช้งานนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างตัวคุณและ Huawei เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และจะแทนที่ข้อตกลงด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ใดๆ และทั้งหมด ระหว่างตัวคุณและ Huawei ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดของข้อตกลงอื่นที่ลงนามระหว่างตัวคุณ กับ Huawei Huawei จะไม่ยอมรับการยื่นข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ และดังนั้นจึงปฏิเสธการยื่นข้อเสนอใหม่ทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง

การที่ Huawei ไม่สามารถส่งเสริมหรือเรียกร้องการเริ่มบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนของ Huawei ที่เกี่ยวกับการเริ่มบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือตัวเงื่อนไขการใช้งานเอง ไม่ควรถือว่าการดำเนินการใดๆ ระหว่าง Huawei และตัวคุณ หรือบุคคลภายนอกเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานนี้

คุณประทับใจในการใช้งานเว็บไซต์ทางการของหัวเว่ยหรือไม่
คุณประทับใจในการใช้งานเว็บไซต์ทางการของหัวเว่ยหรือไม่
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0: ไม่ประทับใจทั้งหมด โปรดเลือกเครื่องหมายสำหรับเว็บไซต์ 10: ประทับใจทั้งหมด
กรุณาใส่ใส่รหัสยืนยันที่ถูกต้อง
ส่ง