Terms of Use

HUAWEI terms of use

Услови за користење

Прифаќање на условите

Со пристапување на оваа интернет-страница, Вие признавате дека сте ги прочитале, разбрале и прифатиле следните услови. Во случај да не сте разбрале или не се согласувате со дел од условите, веднаш треба да излезете од оваа интернет-страница. HUAWEI го задржува правото да ги ажурира условите во секое време без да Ве извести. Во однос на секое прекршување на одредбите од условите, HUAWEI има право да побара прави и правични лекови.

Ограничена лиценца

Целата содржина на оваа интернет-страница е заштитена со авторски права од HUAWEI, освен ако не е поинаку наведено. Секоја содржина на интернет-страницата нема да се размножува, дистрибуира, фотокопира, игра, поврзува или пренесува со супер-врски, да се става на други сервери со „методот на пресликување“, да се чува во систем за враќање информации или на друг начин да се користи за комерцијална намена од страна на некое лице на каков било начин, освен ако не е на друг начин симната или размножена за приватни и некомерцијални цели (меѓутоа, таквата употреба нема да вклучува ревизија на содржината и известувањата за авторски права и други известувања за сопственост ќе бидат задржани во истата форма и начин како и оригиналот) без претходна писмена согласност од HUAWEI или други страни.

Заштитен знак

Сите заштитни знаци и логоа прикажани, споменати или на друг начин користени на оваа интернет-страница се во сопственост на HUAWEI или други трети страни, како што е наведено, ако може да се примени. Не Ви е дозволено да ги користите овие заштитни значи или логоа на каков било начин без јасна претходна писмена согласност од HUAWEI или трета страна ако е применливо.

Одрекување од одговорност

Оваа интернет-страница и нејзината содржина се обезбедени само за Вас. Иако HUAWEI се обидува да обезбеди точни информации на оваа интернет-страница, нема обврска или одговорност во однос на точноста на информациите. HUAWEI може да се смени содржината достапна на оваа интернет-страницата или споменатите производи во секое време, без известување.

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА ОВАА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ „КАКО ШТО СЕ“ БЕЗ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАСТАПУВАЊА ОД СЕКАКОВ ВИД. HUAWEI ЈАСНО СЕ ОДРЕКУВА ОД, ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, СИТЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ЗАКОНСКИ ИЛИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАСТАПУВАЊА, ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТРГОВСКА ПОДОБНОСТ, ИЛИ ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА ИЛИ НЕПРЕКРШУВАЊЕ.

Ограничување на одговорност

Ниту HUAWEI ниту некој од неговите филијали, подружници, директори, агенти, вработени или други претставници ќе бидат одговорни за какви било директни, индиректни, специјални, случајни последични, законски и/или казнени штети, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на загуба на профит или приходи, загуба на податоци и/или деловна активност во врска со оваа интернет-страница или употребата или неспособноста да се користи оваа интернет-страница или потпирање на содржината содржена во неа, дури ако HUAWEI е советуван за такви штети.

Достапност на производот

Достапноста на производите и услугите опишано на оваа интернет-страница и описите на таквите производи и услуги можат да се разликуваат во Вашата земја или област. Ве молиме да се консултирате со локалните продажни претставници или агенти на HUAWEI за информации за конкретни производи и/или услуги.

Врски до трети страни

Иако поврзаноста со интернет-страници на трети страни може да биде содржани на оваа интернет-страница за Ваша погодност, HUAWEI нема да биде одговорен за содржината на тие интернет-страници. Можеби ќе треба да ги разгледате и согласите со применливите правила на користење при користење на таквите интернет-страници. Дополнително, врската до интернет-страница на трето лице не имплицира дека HUAWEI ја поддржува таа страница или производите или услугите наведени таму.

Пристап до области заштитени со лозинка/безбедни области

Само овластени корисници можат да пристапат и да ги користат областите заштитени со лозинка/безбедните области на оваа интернет-страница. Неовластените корисници кои ќе се обидат да пристап до тие области ќе бидат предмет на истрага.

Применлив закон и надлежност

Овие услови се раководени од, создадени и толкувани во согласност со законите на Народна Република Кина, без примена на начелата за конфликт на законите содржани во нив. Секој спор или разлика кои излегуваат од или се поврзани со условите или оваа интернет-страница, а кои не можат спогодбено да се решат ќе бидат поднесени до Комисијата за меѓународна економија и трговска арбитража (CIETAC) на Кина во согласност со нејзините тогаш тековни арбитражни правила за арбитрација со три (3) арбитри назначени во согласност со споменатите правила. Местото на арбитража ќе биде Пекинг, Кина. Сите документарни поднесувања, застапувања или постапки ќе бидат на кинески јазик. Одлуките од арбитражата се сметаат за финални и обврзувачки за применливите страни.

: