*Сликите и прикажаните содржини од производот на претходните страници се дадени само како упатување. Вистинските карактеристики и спецификации на производот (што ги вклучуваат, но не се ограничени на изгледот, бојата и големината), како и вистинските прикажани содржини (што вклучуваат, но не се ограничени на позадините, корисничките интерфејси и иконите) може да се разликуваат.

  **Сите податоци на претходните страници се теоретски вредности со кои интерните лаборатории на Huawei се стекнале по пат на тестови извршени под особени услови. За повеќе информации, погледнете ги горенаведените детали за производот. Вистинските податоци може да се разликуваат како резултат на разликите во одделните производи, верзиите на софтверот, условите при примена и факторите од животната средина. Сите податоци се предмет на вистинска употреба.

  ***Како резултат на промените коишто настануваат во реално време, а се однесуваат на сериите на производот, производството и факторите што се однесуваат на набавката, а со цел да се обезбедат точни информации, спецификации и карактеристики за производот, Huawei може да прави приспособувања на текстуалните описи и сликите дадени на претходните страници за информации во реално време, со цел тие да соодветствуваат со работата, спецификациите, индексите и компонентите на вистинскиот производ. Информациите за производот се предмет на такви промени и приспособувања без претходно известување.

  ****Големината на производот, тежината на производот и поврзаните спецификации се само теоретски вредности. Вистинските мерки кај посебните производи може да варираат. Сите спецификации се предмет на вистинскиот производ.

  *****Овој капацитет е номиналниот капацитет на батеријата. Вистинскиот капацитет на батеријата за секој поединечен телефон може да биде малку под или над номиналниот капацитет на батеријата.

   Кликнете на ова копче за да го промените изборот