Warunki korzystania z Fan Clubu Huawei

WPROWADZENIE

1.Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”), na podstawie których można korzystać z Fan Clubu Huawei, w tym strony internetowej https://consumer.huawei.com/pl/community („Strona internetowa”), która została opracowana, jest obsługiwana i administrowana przez Huawei Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska (zwaną dalej „My/Nas/Nasz/Huawei”). Użytkownik może korzystać z Fan Clubu Huawei jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Korzystając z Fan Clubu Huawei, użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze „Warunki użytkowania” bezwarunkowo i wyraża zgodę na ich przestrzeganie. Korzystanie przez użytkownika z jakiejkolwiek części Fan Clubu Huawei oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania, które obowiązują od momentu pierwszego skorzystania z Fan Clubu Huawei. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych „Warunków użytkowania”, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Fan Clubu Huawei.

2.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych „Warunków użytkowania” z ważnych powodów takich jak: zmiany obowiązujących przepisów prawa mające wpływ na treść „Warunków użytkowania”, zmiany związane z zakresem lub rodzajem świadczonych usług, zmiany dotyczące wymagań technicznych lub funkcjonalności konta użytkownika. W przypadku zmiany „Warunków użytkowania” ich nowa treść zostanie zakomunikowana użytkownikowi poprzez jej umieszczenie w komunikacie wyświetlonym po zalogowaniu się użytkownika do jego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne przeglądanie informacji zamieszczanych online w celu uzyskania informacji o takich zmianach bez zbędnej zwłoki. Dalsze korzystanie z Fan Clubu Huawei po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionych „Warunków użytkowania”.

3.Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przez cały czas wszelkich instrukcji korzystania z Fan Clubu Huawei, które każdorazowo wydajemy.

4.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Fan Clubu Huawei, zamknięcia konta, usunięcia lub edycji treści w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

5.Z Fan Clubu Huawei mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat mogą korzystać z Fan Clubu Huawei wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem i opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Rejestracja w Fan Clubie Huawei

1.Po zarejestrowaniu się w Fan Clubie Huawei, użytkownik zostanie poproszony o utworzenie nazwy użytkownika, przypisanie hasła i podanie danych osobowych do swojego konta. Hasło należy zachować w tajemnicy i niezwłocznie powiadomić nas, jeśli jakakolwiek nieupoważniona osoba trzecia je pozna lub w przypadku nieautoryzowanego użycia adresu e-mail lub Konta, lub w przypadku jakiegokolwiek stwierdzonego naruszenia bezpieczeństwa.

2.Używamy konta HUAWEI ID, aby ułatwić rejestrację i zalogowanie się do konta Fan Clubu Huawei. Administratorem danych HUAWEI ID jest Aspiegel Limited, z siedzibą w Irlandii.

3.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w związku z rejestracją Konta mamy prawo do gromadzenia informacji, w tym w szczególności określonych danych osobowych. Gromadzenie i wykorzystywanie takich informacji jest zgodne z warunkami naszych Zasad ochrony prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4.Rejestrując się należy podać ważny adres e-mail lub numer telefonu, w celu umożliwienia dostarczania powiadomień administracyjnych.

5.Zabrania się korzystania z Fan Clubu Huawei w sposób, który powoduje lub może spowodować przerwanie, uszkodzenie lub ograniczenie dostępu do Fan Clubu Huawei w jakikolwiek sposób. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Konta użytkownika, jeśli działania użytkownika zakłócają lub mogą zakłócić funkcjonowanie Fan Clubu Huawei w jakikolwiek sposób, natomiast użytkownik zgadza się korzystać z Fan Clubu Huawei wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

6.Podczas rejestracji konta, a następnie za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na swoje konto, ma możliwość zarejestrowania się w celu otrzymywania i rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail z informacjami. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości e-mail, logując się na swoje Konto lub wysyłając wiadomość e-mail w celu rezygnacji z subskrypcji.

Treści użytkownika

1.Użytkownicy Fan Clubu Huawei mogą zamieszczać recenzje, komentarze i inne treści, które nie są nielegalne, obsceniczne, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, niewłaściwe, niezgodne z prawdą, naruszające prywatność, naruszające prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwe dla osób trzecich i nie zawierają wirusów komputerowych ani spamu. Komentarze i inne materiały zamieszczone na Fan Clubie Huawei nie stanowią porady, na której należy bezkrytycznie polegać. Dlatego też zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez odwiedzających Fan Club Huawei lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o ich zawartości.

2.Ponieważ Huawei nie kontroluje ani nie sprawdza wstępnie Treści użytkownika, Huawei nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości Treści użytkownika, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na kontakt z Treścią użytkownika, którą może uznać za niestosowną, nieprzyzwoitą lub niewłaściwą. Niezależnie od powyższego, Huawei zastrzega sobie prawo do wstępnej kontroli, filtrowania, ograniczania, blokowania, przenoszenia, odrzucania, modyfikowania lub usuwania Treści użytkownika w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik może zgłosić Huawei wszelkie treści, które uzna za wulgarne, obraźliwe, budzące sprzeciw, nieprzyzwoite lub nieodpowiednie, a Huawei może podjąć w związku z tym wszelkie działania, jakie uzna za stosowne.

3.Licencja na Treści Użytkownika: Użytkownik niniejszym udziela Nam nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie (zgodnie z Warunkami użytkowania i obowiązującymi przepisami prawa), z wszelkich materiałów przekazywanych Nam lub umieszczanych na stronie Fan Clubu Huawei w celu ich wykorzystania lub w celu marketingowym w odniesieniu do usług świadczonych przez Huawei (za pośrednictwem dowolnych środków i w dowolnych innych mediach).

Prawa własności intelektualnej i ograniczona licencja dla Fan Clubu Huawei

1.Wszystkie treści zawarte w Fan Clubie Huawei oraz prawa własności intelektualnej w niej zawarte należą wyłącznie do Huawei, chyba że ustalono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody Huawei lub innych stron, żadna treść Fan Clubu Huawei nie może być powielana, rozpowszechniana, kopiowana, odtwarzana, łączona lub przesyłana za pomocą superłączy, umieszczana na innych serwerach poprzez tworzenie kopii lustrzanych, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób.

2.Wszystkie znaki towarowe i inne wyświetlane oznaczenia, wymienione lub używane w inny sposób w Fan Clubie Huawei są własnością Huawei, jej spółek powiązanych lub dostawców treści. Nie wolno używać żadnych z tych znaków towarowych lub logo w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Huawei lub innej strony trzeciej, jeśli ma to zastosowanie.

3.Huawei udziela ograniczonej licencji na dostęp i osobiste wykorzystanie Fan Clubu Huawei do pobierania lub odtwarzania treści do celów prywatnych i niekomercyjnych (pod warunkiem jednak, że takie wykorzystanie nie będzie obejmowało żadnych zmian lub modyfikacji treści i praw własności intelektualnej, a inne deklaracje dotyczące praw wynikających własności będą zachowane w oryginalnej formie).

Dostępność Fan Clubu Huawei, bezpieczeństwo i dokładność

1.Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Fan Club Huawei był dostępny 24 godziny na dobę, nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Fan Club Huawei jest niedostępny w dowolnym momencie lub przez jakikolwiek okres. Nie gwarantujemy, że dostęp do Fan Clubu Huawei będzie nieprzerwany, terminowy i wolny od błędów. Ze względu na specyfikę Internetu, nie można tego zagwarantować. Ponadto może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych urządzeń i funkcji.

2.Dostęp do Fan Clubu Huawei może zostać zawieszony lub cofnięty użytkownikowi indywidualnie lub wszystkim użytkownikom tymczasowo lub na stałe w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Możemy również z jakiegokolwiek powodu nałożyć ograniczenia na długość i sposób korzystania z dowolnej części Fan Clubu Huawei lub jej treści.

3.Nie gwarantujemy, że Fan Club Huawei będzie kompatybilny z każdym sprzętem i oprogramowaniem, z którego korzysta użytkownik. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wirusy lub inne kody, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne mienie w wyniku dostępu lub korzystania z Fan Clubu Huawei lub uzyskiwania przez użytkownika jakichkolwiek materiałów z, lub w wyniku korzystania z Fan Clubu Huawei. Nie ponosimy również odpowiedzialności za działania osób trzecich.

4.Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje i materiały znajdujące się w Fan Clubie Huawei są prawidłowe, nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, że są one kompletne, dokładne, aktualne, odpowiednie do określonego celu i w zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. Nie ma to wpływu na żadne zobowiązania, które możemy mieć na mocy jakiejkolwiek umowy, którą posiadamy z użytkownikiem w związku ze świadczeniem usług, w tym wszelkie zobowiązania, które możemy mieć na mocy takiej umowy w celu zapewnienia użytkownikowi dokładnych informacji i porad, a których możemy udzielić za pośrednictwem zabezpieczonej części Fan Clubu Huawei, dostępnej dla osób, które używają poprawnych danych logowania, w tym nazwy użytkownika i hasła.

5.Materiały zamieszczone w Fan Clubie Huawei służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią żadnego zobowiązania, gwarancji lub obowiązku ze strony Huawei.

6.Tylko uprawnieni użytkownicy mogą mieć dostęp i korzystać z chronionych hasłem i/lub bezpiecznych obszarów Fan Clubu Huawei. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego Konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do komputera w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do Konta. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego Konta lub hasła. Nieupoważnieni użytkownicy próbujący uzyskać dostęp do takich obszarów mogą podlegać odpowiedzialności karnej.

Przejęcie odpowiedzialności

O ile jest to dopuszczone przez prawo właściwe mające zastosowanie do niniejszych Warunków korzystania Użytkownik zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Huawei, jej spółki zależne, spółki powiązane i ich kierownictwo, członków zarządu, przedstawicieli i pracowników od wszelkich roszczeń lub żądań osób trzecich lub kar nałożonych z powodu lub wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego integralną część niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa, regulaminów, regulacji lub praw osób trzecich.

Zwolnienie

O ile jest to dopuszczone przez prawo właściwe mające zastosowanie do niniejszych Warunków korzystania. Użytkownik niniejszym zwalnia Huawei i/lub jej podmioty powiązane i/lub członków kadry kierowniczej, członków zarządu i przedstawicieli z wszelkich kosztów, szkód, odpowiedzialności lub innych konsekwencji prawnych lub jakichkolwiek działań/zaniechań osób trzecich lub innych użytkowników Fan Clubu Huawei.

Ograniczona odpowiedzialność

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Huawei nie ponosi żadnej odpowiedzialności (niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy z powodu zaniedbania, podania nieprawdziwych informacji, lub odpowiedzialności prawnej) w związku z korzystaniem lub niemożliwością korzystania lub opóźnieniami w możliwości korzystania z Fan Clubu Huawei lub materiałami w niej zawartymi, lub też w związku z jakimikolwiek czynnościami lub decyzjami podjętymi w wyniku korzystania z Fan Clubu Huawei lub materiałów z niej pochodzących, z tytułu jakichkolwiek strat pośrednich lub wtórnych, szkód, kosztów lub wydatków; utraty rzeczywistych lub przewidywanych zysków; utraty kontraktów; utraty środków pieniężnych; utraty oczekiwanych oszczędności; utraty przychodów; utraty wartości firmy; utraty reputacji; utraty działalności; utraty czasu pracy; utraty możliwości; lub utraty, uszkodzenia lub sfałszowania danych; bez względu na to, czy takie straty można było przewidzieć, lub też gdy Huawei została uprzedzona o możliwości wystąpienia takich strat.

Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności wobec użytkownika będącego konsumentem, jeżeli wobec powszechnie obowiązujących przepisów prawa takiej odpowiedzialności wyłączyć lub ograniczyć w powyższy sposób nie można.

Strony internetowe osób trzecich

Udostępniamy łącza do stron internetowych spółek powiązanych i innych określonych firm, ale nie mamy kontroli nad treścią takich stron i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Takie strony, do których prowadzą łącza, są udostępniane „w stanie, w jakim są i w miejscu, w którym się znajdują” tylko dla wygody użytkownika, bez gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, dotyczącej informacji w nich zawartych. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności i innymi warunkami korzystania z tych stron, do których prowadzą łącza, a dostęp do nich odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Nie udzielamy żadnego poparcia ani rekomendacji dla żadnej strony internetowej osoby trzeciej, do której Fan Club Huawei udostępnia łącze.

Rozdzielność postanowień

Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny z powodu przepisów prawa jakiegokolwiek państwa, w którym warunki te mają być ważne, wówczas w zakresie, w jakim dany warunek jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie on usunięty, a pozostałe Warunki użytkowania zachowają ważność.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Polskiemu.

Wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Fan Clubu Huawei prosimy o kontakt poprzez naszą stronę internetową.

W przypadku zamiaru skorzystania z praw wynikających z ochrony prywatności, problemów związanych z ochroną danych osobowych, złożenia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych lub złożenia zapytania dotyczącego ochrony danych do naszego inspektora ochrony danych (DPO), należy kliknąć i przejść na stronę Prawa osób, których dotyczą dane.

Huawei Polska sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie,

ul. Domaniewska 39 A

02-672 Warszawa