service-privacy-notice

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.
Informacje na temat ochrony prywatności dotyczące Wsparcia HUAWEI
Ostatnia aktualizacja: 3 luty 2023 r.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Informacje na temat ochrony prywatności oraz danych osobowych (dalej „Informacje”) dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników, które są niezbędne do korzystania ze Wsparcia HUAWEI obejmującego: świadczenie usług serwisowych, rozpatrywanie wniosków z tytułu gwarancji lub rękojmi, prowadzenie korespondencji w ramach Wsparcia HUAWEI za pośrednictwem czatu, poczty elektronicznej, infolinii lub komunikatora na Facebooku, Twitterze, YouTubie oraz Instagramie, podnoszenie jakości Wsparcia HUAWEI oraz obsługę roszczeń prawnych związanych z jego funkcjonowaniem.

Niniejsze Informacje omawiają ważne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, takie jak zakres i cel przetwarzania danych, czas ich przechowywania oraz prawa podmiotów danych. Wiemy, że prywatność użytkowników jest niezwykle ważna. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszymi Informacjami, by zrozumieć sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników.

2. Administrator danych

Administratorem danych jest firma HUAWEI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39A (w dalszej części określana mianem „my” „HUAWEI” lub „Wsparcie HUAWEI”).

W przypadku pytań dotyczących prywatności prosimy o kontakt przy użyciu formularza online: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W ramach Wsparcia HUAWEI będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu udzielania odpowiedzi na ich zapytania.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych powiązane z zapytaniami przesyłanymi w ramach Wsparcia HUAWEI:

dane kontaktowe: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika oraz pseudonim, e-mail, numer telefonu i adres; dane dotyczące urządzeń: numer IMEI i inne identyfikatory urządzeń (w tym elektroniczne);Zapisy rozmów (treść poczty e-mail, treść czatu na żywo, zapisy rozmów na infolinii, zapisy rozmów WhatsApp, zapisy czatu AI Bot)

dane dotyczące zapytań: treść zapytania przesłanego do Wsparcia HUAWEI w sprawie usług serwisowych, postępowań z tytułu gwarancji lub rękojmi, a także wszelkich innych pytań użytkownika.

4. Sposób i podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych użytkowników

Wykorzystujemy wspomniane powyżej dane osobowe użytkowników w celu udzielania odpowiedzi na ich zapytania przesyłane do Wsparcia HUAWEI, świadczenia usług serwisowych lub zapewniania kontaktu z osobami, które się tym zajmują, obsługiwania wniosków gwarancyjnych, podnoszenia jakości naszych usług (również przy użyciu ankiet badających zadowolenie klientów), a także prowadzenia postępowań związanych z obsługą roszczeń prawnych wynikających z powyższych działań.

Możemy przetwarzać dane użytkowników w przypadku:

• realizacji umów (art. 6 ust.1 lit. b) RODO) :

• umów gwarancyjnych – napraw zgodnych z warunkami określonymi w dokumencie „Zasady gwarancji” dostępnym na stronie: (https://consumer.huawei.com/pl/support/warranty-policy/),

• umów dotyczących obsługi pogwarancyjnej;

* Możemy nie być w stanie zapewnić pełnej obsługi, jeśli nie mamy wszystkich niezbędnych informacji.

• otrzymania stosownych zgód (art. 6 ust.1 lit. a) RODO); (Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.)

• realizacji naszych prawnych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) w zakresie:

• udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania użytkowników, rozwiązywania problemów, tworzenia listy najczęściej zadawanych pytań oraz dostarczania innych informacji na temat usług oferowanych naszym klientom;

• podnoszenia jakości świadczonych usług przez poprawę ich funkcjonalności oraz zabezpieczeń);

• spełniania określonych wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji związanej ze świadczonymi usługami;

• uznawania, dochodzenia i uzasadniania roszczeń prawnych związanych z funkcjonowaniem Wsparcia HUAWEI.

• Z uwagi na nasze uzasadnione interesy przetwarzamy następujące dane w powiązanych celach.

• Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zwiększenia satysfakcji klienta, w tym w badaniach opinii dotyczących satysfakcji klienta.

5. Sposób udostępniania danych osobowych użytkowników

(1) Udostępnianie usługodawcom: funkcjonowanie Wsparcia HUAWEI jest możliwe dzięki pomocy usługodawców. Mają oni dostęp do danych osobowych użytkowników jedynie w zakresie wymaganym do realizacji zapisów swojej umowy z nami obejmującej świadczenie usług na rzecz Wsparcia HUAWEI. Nasi usługodawcy przechodzą staranny proces selekcji oraz zobowiązują się do przestrzegania naszych instrukcji, co oznacza, że nie przetwarzają danych osobowych użytkowników w jakichkolwiek innych celach. Mamy prawo udostępniać wspomniane dane następującym podmiotom:

• autoryzowane punkty serwisowe – oferują usługi serwisowe (naprawa, odbiór i zwrot urządzenia po naprawie);

• centra kontaktowe – umożliwiają kontakt w sprawach związanych z usługami serwisowymi;

• centra ankiet badających zadowolenie klientów – pozwalają nam stale rozwijać nasze usługi.

(2) Ujawnienie informacji wynikające z przepisów prawa: HUAWEI może udostępnić dane użytkowników tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona konieczność, na przykład w celu spełnienia wymogów odpowiednich przepisów prawa i uregulowań lub na wniosek organów publicznych , sądów oraz agencji rządowych.

W celu świadczenia niektórych usług HUAWEI korzysta z pomocy firm zewnętrznych oraz podmiotów wchodzących w skład grupy HUAWEI (outsourcing), tak zwanych podmiotów przetwarzających dane. W ramach wykonywania swoich zadań mogą oni uzyskać dostęp do części lub całości opisanych powyżej danych osobowych. Przed przystąpieniem do przetwarzania podmioty przetwarzające otrzymują rygorystyczne wskazówki dotyczące sposobu i zakresu prowadzenia tego rodzaju działań oraz ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające nie mają uprawnień do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach innych niż określone powyżej.

W niektórych przypadkach wskazane podmioty przetwarzające mogą również przetwarzać dane osobowe we własnych celach, na przykład na potrzeby świadczenia usług serwisowych po upływie okresu gwarancji lub rękojmi. Wówczas przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w stosownych dokumentach tych podmiotów.

HUAWEI przestrzega stosownych obowiązków prawnych związanych z ochroną danych osobowych użytkowników z terytorium UE przekazywanych poza EOG między innymi przez stosowanie standardowych klauzul umownych UE w celu zapewnienia jednakowego poziomu ochrony danych nawet wówczas, gdy przepisy UE nie mają bezpośredniego zastosowania. HUAWEI stosuje tę praktykę na przykład w związku ze świadczeniem usług serwisowych wymagających udostępniania danych firmom wchodzącym w skład grupy HUAWEI, które mają siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej.

6. Czas przechowywania danych osobowych użytkowników

Przechowujemy dane użytkowników przez ograniczony czas niezbędny do ich przetworzenia oraz zgodny z wymogami prawa. W przypadku Działu Obsługi Klienta mają zastosowanie następujące okresy przechowywania:

• do 24 miesięcy od daty zgłoszenia zapotrzebowania na usługę serwisową;

• do 6 miesięcy od kontaktu z Infolinią.

7. Sposób ochrony danych osobowych użytkowników

Stosujemy właściwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników przez nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub utratą, poprzez zastosowanie technologii kryptograficznych, segregacji danych oraz uwierzytelniania wielopoziomowego.

8. Prawa i wybory użytkownika

Użytkownicy jako podmioty, których dane dotyczą, mają następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

Prawo wglądu do danych

– oznacza, że administrator danych ma obowiązek na życzenie użytkowników przekazać im informacje związane z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności dotyczących celów oraz podstaw prawnych przetwarzania, zakresu przechowywanych danych, podmiotów, które mają do nich dostęp, oraz okresów przechowywania. Zgodnie z tym prawem użytkownicy mogą również poprosić administratora danych o kopię przetwarzanych danych. W celu skorzystania z niego użytkownicy powinni się z nami skontaktować za pośrednictwem tego formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/;

Prawo do sprostowania danych

– zgodnie z nim administrator danych usuwa wszelkie nieścisłości lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia lub aktualizuje je, gdy to konieczne;

Prawo do usunięcia danych

– zgodnie z nim użytkownicy mogą zażądać usunięcia danych, jeśli nie są już konieczne do realizacji celu, w którym były gromadzone, lub nie wymaga tego obowiązujące prawo (takich jak uznawanie, dochodzenie i uzasadnianie naszych roszczeń prawnych);

Prawo do zablokowania danych

– zgodnie z nim administrator danych ogranicza przetwarzanie danych osobowych użytkowników z wyjątkiem a) działań, w przypadku których podmioty danych wyraziły zgodę na określony czas przechowywania, lub gdy istnieją inne podstawy prawne takiego przetwarzania; a także b) w sytuacji, w której prawo zezwala na dalsze przetwarzanie danych osobowych (na przykład na podstawie decyzji wydanej przez organ nadzorczy zezwalającej na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych

– zgodnie z nim w przypadku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub zgodą podmiotów danych na życzenie użytkowników administrator udostępnia je w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Ponadto administrator danych może na życzenie użytkowników przekazać dane innemu wskazanemu przez nich administratorowi , pod warunkiem że jest to technicznie możliwe zarówno w przypadku administratora danych, jak i wskazanego podmiotu;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

– użytkownicy jako podmioty, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadniania swojej decyzji;

Prawo do wycofania zgody

- użytkownicy mogą zmienić zatwierdzony zakres gromadzenia danych osobowych lub wycofać swoją zgodę na ich gromadzenie, jednak nie wpływa to na legalność przetwarzania danych wynikającego z tejże zgody i przetwarzanie danych mające miejsce przed jej wycofaniem;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach

– w określonych sytuacjach użytkownicy mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (na przykład w celach analitycznych lub statystycznych). Tego rodzaju sprzeciw wymaga przeprowadzenia przez administratora danych oceny podstaw prawnych takiego przetwarzania.

Jeśli użytkownicy chcą skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw, złożyć skargę na sposób przetwarzania danych osobowych przez HUAWEI lub przesłać ogólne albo konkretne zapytanie w tej sprawie, a także gdy mają jakiekolwiek inne pytania do naszego inspektora ochrony danych, powinni przesłać zapytanie na adres https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest też możliwy pod adresem:

DPO Office
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Niemcy

Użytkownicy mają również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dodatkowe informacje

Nie wykorzystujemy danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, związanych z działaniami obejmującymi przetwarzanie danych opisanych w niniejszej Informacji.

Jeśli użytkownicy nie przekażą nam danych osobowych, takich jak dane kontaktowe lub szczegółowe informacje o koniecznej naprawie urządzenia albo związanych z procedurą składania skargi, nie będziemy w stanie świadczyć na ich rzecz niektórych lub żadnych usług opisanych w niniejszych dokumencie.

10. Aktualizacje niniejszych informacji

HUAWEI zastrzega sobie prawo do aktualizowania Informacjiw dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian HUAWEI będzie publikować informacje o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem różnych kanałów, w tym udostępniając aktualną wersję Informacji w naszej oficjalnej witrynie internetowej: https://consumer.huawei.com/pl/support/ .

Najnowsza wersja niniejszych Informacji będzie zawsze dostępna tutaj. Data wejścia w życie widnieje u góry tego dokumentu, co pozwala sprawdzić, kiedy dokument był ostatnio aktualizowany.

WAŻNE:

Niniejsze Informacje na temat ochrony prywatności dotyczą Wsparcia HUAWEI. Aby uzyskać informacje o naszych zobowiązaniach w kwestii prywatności dotyczących innych produktów i usług, należy się zapoznać z powiązanymi z nimi Informacjami na temat ochrony prywatności. Jeśli użytkownicy chcą się dowiedzieć więcej na temat ogólnych zobowiązań HUAWEI w kwestii ochrony danych, powinni odwiedzić stronę: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.

Deklaracja ochrony prywatności dla konsumentów biznesowych firmy HUAWEI

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj