Informacja o ochronie prywatności w związku z realizacją usług serwisowych

Wstęp

Niniejsza Informacja zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które pozyskujemy w związku z realizacją usług serwisowych, w tym m.in. o zakresie, celu i przetwarzania, okresie ich przechowywania, jak również o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane. W razie pytań prosimy o kontakt z wykorzystaniem kanałów komunikacji wskazanych poniżej.


Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy.

Zbieramy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy oraz
 • Dane dotyczące urządzenia, w tym numer IMEI oraz inne identyfikatory urządzenia (w tym elektroniczne)

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w związku:

 • Z wykonaniem umów:
     o Umowy gwarancji - napraw gwarancyjnych na zasadach określonych w dokumencie „Warunki gwarancji obowiązujące w Polsce” dostępnym pod adresem:(https://consumer.huawei.com/pl/support/warranty-policy/)oraz
     o Umów w zakresie napraw pogwarancyjnych;
 • wykonaniem obowiązku prawnego – w przypadku odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 • udzieloną zgodą – w przypadku korzystania z naszego centrum kontaktowego

Dane przetwarzamy w następujących celach:

- odbioru i zwrotu urządzenia;

- kontaktu w związku z realizowaną usługą;

- naprawy niesprawnego urządzenia;

- spełniania obowiązujących wymogów w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze świadczonymi usługami;

- poprawy jakości usług;

- przeprowadzania badań satysfakcji klientów.


Państwa zapytania przesyłane pocztą elektroniczną będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi. Komunikaty przekazywane za pośrednictwem komunikatorów i telefonicznie będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od momentu otrzymania. Pozostałe dane osobowe przechowujemy przez 2 (dwa) lata.

Nie wykorzystujemy danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, wobec osób korzystających z opisywanych tu usług.

W przypadku nie podania powyższych danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować części lub całości usług serwisowych.


Administrator danych

Administratorem danych jest Huawei Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 50.

Kontakt:


W związku z realizacją usług możemy udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:

Autoryzowane Centra serwisowe:

 • Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 40A
 • Regenersis (Warsaw) sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie Janki, ul. Falencka 1B
 • S.B.E Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 34

Dostawcy rozwiązania centrum kontaktowego (contact center):

 • Transcosomos INFORMATION SYSTEMS LTD United Kingdom, Challenge House, Sherwood Drive, Bletchley, Milton Keynes, MK36DP
 • LiveChat, Inc LiveChat, Inc. – adres siedziby: One International Place, Suite 1400, Boston, MA 021102619, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w przypadku zapytań składanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych (czaty)
 • Zendesk Inc. – adres siedziby: 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA - w przypadku zapytań przekazywanych pocztą elektroniczną
 • Sysomos – adres siedziby: 25 York Street, Suite 1200, P.O. Box 608, Toronto, ON, M5J 2V5, Canada - w przypadku zapytań składanych w mediach społecznościowych
 • 8x8 – adres siedziby: England Oxford House, Bell Business Park, Smeaton Close, Aylesbury, Buckinghamshire, HP19 8JR - w przypadku pytań zadawanych telefonicznie.

Dane osobowe udostępniamy w następujących celach:

- umożliwienie kontaktu (contact center) w sprawie naprawy lub zwrotu urządzenia po naprawie;

- umożliwienie realizacji naprawy urządzenia;

- umożliwienie odbioru lub zwrotu urządzenia;

- przeprowadzania badań satysfakcji klientów.


Dla realizacji niektórych usług Huawei korzysta z podmiotów trzecich oraz podmiotów należących do grupy Huawei (outsourcing), tzw. podmiotów przetwarzających. W ramach czynności powierzonych podmiotom przetwarzającym mogą one uzyskać dostęp do części lub całości opisanych powyżej danych osobowych. Przed rozpoczęciem przetwarzania podmioty przetwarzające uzyskują rygorystyczne wytyczne dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające nie są uprawnione do przetwarzania danych osobowych w celach innych niż określone powyżej.

W pewnych przypadkach wskazane podmioty przetwarzające mogą również przetwarzać dane osobowe we własnych celach np. w związku z realizacją usług naprawy urządzeń po okresie gwarancji lub rękojmi. W takich przypadkach przetwarzanie będzie odbywała się na zasadach określonych we właściwych politykach lub regulaminach tych podmiotów.

W związku z realizacją usług serwisowych Huawei Polska sp. z o.o. może udostępniać dane spółkom z grupy Huawei z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej. Komisja Europejska nie uznaje Chińskiej Republiki Ludowej jako państwa, zapewniającego odpowiedni stopień ochrony. Wobec powyższego podmioty z grupy Huawei zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Aby uzyskać kopię standardowych klauzul prosimy o kontakt.

Prawa osób

Poniższa sekcja opisuje uprawnienia osób których dane są przetwarzane.

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia. W celu realizacji uprawnienia prosimy o kontakt za pomocą formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/ ;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania można kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adres dpo@huawei.com.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo również w naszej polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/