Terms of Use

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.
DZIAŁ PRAWNY
Warunki korzystania z witryny internetowej

Niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej (zwane dalej „Warunkami”) dotyczą użytkowników korzystających z platformy Huawei dostępnej pod adresem https://consumer.huawei.com/pl (zwanej dalej „Platformą”), będącej wirtualną platformą utworzoną i utrzymywaną przez HUAWEI POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, numer BDO 000029056, REGON 000029056, NIP 526-28-00-201, posiadającej kapitał zakładowy 17 000 000 PLN (zwanej dalej „Huawei” albo „myw odpowiedniej formie gramatycznej).

AKCEPTACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Platformy, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki oraz zgadza się na ich przestrzeganie. W PRZYPADKU NIE AKCEPTOWNIA NINIEJSZYCH WARUNKÓ NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z PLATFORMY.

Umowa o korzystanie z Platformy zostaje zawarta przez użytkownika z chwilą odwiedzin i skorzystania z Platformy, bez względu czy czynności takie wymagają rejestracji lub logowania. Użytkownik odwiedzający Platformę i korzystający z niej zawiera z Huawei umowę o korzystanie z Platformy, do której oprócz obowiązujących przepisów prawa polskiego zastosowanie mają niniejsze Warunki.

Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Platformy w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Platformy.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO PLATFORMY I KORZYSTANIA Z NIEJ

Korzystanie z Platformy jest możliwe w przypadku posiadania: (i) dostępu do Internetu, (ii) przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie, (iii) aktywnego konta poczty elektronicznej, (iv) możliwości wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Niezależnie od powyższego użytkownik powinien zadbać o to, aby podczas korzystania z Platformy posiadać najnowszą wersję przeglądarki internetowej i zaktualizowany system operacyjny z najnowszymi aktualizacjami zabezpieczeń oraz korzystać z oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.

ZMIANY W TREŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Treść Warunków może ulec zmianie wyłącznie z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszych Warunkach.Za ważne przyczyny uważa się zmiany w prawie wymagające dostosowania treści Warunków do przepisów prawa, zmiany związane z zakresem lub rodzajem usług świadczonych w ramach Platformy, zmiany funkcjonalności Platformy lub zmiany w ramach kont użytkowników. Zmiany Warunków nie będą powodować pogorszenia sytuacji Użytkowników. W przypadku zmiany Warunków ich nowa treść zostanie przekazana poprzez zamieszczenie jej w komunikacie wyświetlanym na Platformie. Dalsze korzystanie z Platformy po otrzymaniu komunikatu o zmienionych Warunkach oznacza akceptację zmienionych Warunków. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA ZMIANĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PO OTRZYMANIU KOMUNIKATU NA PLATFORMIE O ICH ZMIANIE- NALEŻY PRZSTAĆ KORZYSTAĆ Z PLATFORMY. Obecna wersja została ostatnio zaktualizowana w dniu 28 października 2020 r.

DOPUSZCZALNOŚĆ OBOWIĄZYWANIA INNYCH WARUNKÓW

4.1 Dostawy naszych towarów i świadczenie naszych usług mogą podlegać dodatkowym warunkom, w tym związanym z wydarzeniami, promocjami, społecznościami online oraz innymi podobnymi funkcjami, w tym w odniesieniu do określonych części lub funkcji Platformy, przy czym wszystkie tego rodzaju warunki zostają włączone do niniejszych Warunków poprzez odniesienie.

• Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych użytkowników przez Platformę można znaleźć w naszej „Polityce prywatności” pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/privacy/privacy-policy/.

• Ewentualne zakupy dokonywane przez użytkownika na naszej Platformie podlegają „Warunkach sprzedaży” dostępnym pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/shop/sales-policy/.

• Użytkowników zamierzających angażować się w naszą społeczność online prosimy o zapoznanie się z naszym „Regulaminem społeczności” pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/community/terms/.

• Ze względu na to, że niniejsza Platforma wykorzystuje pliki cookie oraz inne podobne technologie, zachęcamy do zapoznania się z „Zasadami korzystania z plików cookie” pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/legal/cookie-policy/.

4.2 W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a opublikowanymi warunkami mającymi zastosowanie do określonej części Platformy lub do jakiejkolwiek usługi oferowanej na Platformie lub za jej pośrednictwem, te drugie będą mieć pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania z takiej części Platformy lub określonej usługi.

4.3 Użytkownik może zawierać z Huawei lub naszymi jednostkami stowarzyszonymi oddzielne umowy, zarówno online, jak i offline, dotyczące dowolnych produktów lub usług (zwane dalej „Umową Dodatkową”). W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami a Umową Dodatkową, Umowa Dodatkowa będzie mieć pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami wyłącznie w odniesieniu do tych produktów lub usług, których będzie dotyczyć.

KONTA I REJESTRACJA

5.1 Korzystanie z niektórych funkcji i usług Platformy może wymagać wcześniejszej rejestracji, w tym konfiguracji ID HUAWEI w przypadku użytkowników, którzy jeszcze go nie posiadają.

5.2 Od użytkownika wymagane jest potwierdzenie dodatkowych warunków Umowy użytkownika ID HUAWEI dostępnych pod adresem https://id7.cloud.huawei.com/AMW/portal/agreements/userAgreement/pl-gb_userAgreement.html?version=europe&countryCode=gb&reqClientType=26 oraz wyrażenie na nie zgody. Administratorem danych ID HUAWEI jest Aspiegel Limited, spółka zależna Huawei z siedzibą w Irlandii. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Aspiegel Limited można znaleźć w Oświadczeniu na temat ID Huawei oraz ochrony prywatności dostępnym pod adresem https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/id/privacy-statement.htm?country=DE&language=pl-us&branchid=0&themeName=.

5.3 Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakiekolwiek inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi zachować takie informacje w tajemnicy. Użytkownika obowiązuje zakaz ujawniania takich informacji jakimkolwiek osobom trzecim. Wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem ID Huawei będą uważane za działania podejmowane osobiście przez użytkownika i w związku z tym użytkownik będzie ponosić za nie odpowiedzialność.

5.4 Mamy prawo w dowolnym momencie wyłączyć dowolny kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one wybrane przez użytkownika, czy też przydzielone przez nas, jeśli uznamy, że użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień obowiązujących Warunków.

5.5 Jeśli użytkownik dowie się, że ktoś inny niż on sam poznał jego kod identyfikacyjny lub hasło bądź nabierze podejrzeń, że do tego doszło, musi bezzwłocznie poinformować nas pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Huawei jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do niniejszej Platformy oraz publikowanych na niej materiałów. Utwory te są chronione prawem autorskim i traktatami na całym świecie. Wszelkie prawa tego rodzaju są zastrzeżone.

6.2 Użytkownika obowiązuje zakaz modyfikowania w jakikolwiek sposób papierowych i cyfrowych kopii wydrukowanych lub pobranych materiałów, a także wykorzystywania ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio oraz grafik oddzielnie od dołączonego tekstu.

6.3 Status Huawei (i każdego ze zidentyfikowanych współautorów) jako autora treści na niniejszej Platformie musi być zawsze uznawany.

6.4 Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części dostępnych na tej Platformie treści do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

6.5 Wszelkie użycie niezgodne z niniejszymi Warunkami jest zabronione. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków zgoda na korzystanie z Platformy przez użytkownika automatycznie wygasa, a użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały z niniejszej Platformy.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ PLATFORMY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

7.1 Użytkownik będzie korzystać z naszej Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z naszej Platformy:

• W sposób naruszający obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy ustawowe lub wykonawcze;

• W sposób niezgodny z prawem, oszukańczy lub mający jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek;

• W celu wyrządzenia krzywdy osobom niepełnoletnim w jakikolwiek sposób;

• W celu znęcania się nad kimkolwiek bądź obrażania, poniżania lub upokarzania kogokolwiek;

• W celu wysyłania, świadomego odbierania, przekazywania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek nielegalnych materiałów;

• W celu przesyłania lub zlecania wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub niezatwierdzonych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy podobnego nagabywania;

• W celu świadomego przesyłania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przekazywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, adware lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy przeznaczony do wywierania niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu.

7.2 Użytkownik zgadza się ponadto przestrzegać zakazu uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania funkcjonowania i uszkadzania w odniesieniu do:

• Jakiejkolwiek części naszej Platformy;

• Jakiejkolwiek elementów wyposażenia lub sieci wykorzystywanych do przechowywania naszej Platformy;

• Jakiejkolwiek oprogramowania służącego do udostępniania naszej Platformy; a także

• Jakiejkolwiek elementów wyposażenia lub sieci będących własnością osób trzecich lub wykorzystywanych przez takie osoby.

7.3 Użytkownika obowiązuje zakaz nadużywania tej Witryny Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, pająków, robotów, robaków, bomb logicznych bądź innych materiałów o charakterze szkodliwym lub destrukcyjnym technologicznie. Użytkownika obowiązuje zakaz podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do niniejszej Platformy, serwera, na którym Platforma jest przechowywana, a także połączonych z nią serwerów, komputerów i baz danych. Użytkownika obowiązuje zakaz atakowania naszej Platformy metodą ataków typu DoS lub DDoS (odmowa świadczenia usługi). W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej Platformy wygasa natychmiast.

MATERIAŁY UŻYTKOWNIKÓW

8.1 Użytkownik zobowiązuje się nie publikować na niniejszej Platformie materiałów ani treści, które należy uznać za niewłaściwe. W szczególności żadna z publikowanych treści nie może zawierać:

• Materiałów obscenicznych;

• Pornografii;

• Języka nacechowanego przemocą;

• Treści związanych z molestowaniem, zastraszaniem lub prześladowaniem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych;

• Treści, które mają na celu wykorzystywanie innych osób;

• Treści propagujących lub popierających przemoc, rasizm lub dyskryminację;

• treści nielegalne, naruszające obowiązujące przepisy prawa i/lub prawa innych osób (np. mowa nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym, udostępnianie zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, niezgodne z prawem udostępnianie prywatnych zdjęć bez zgody, prześladowanie w Internecie, sprzedaż produktów niezgodnych z przepisami lub podrobionych, sprzedaż produktów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, niedozwolone wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim, treści naruszające przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji itp.)

• reklamy produktów firm innych niż Huawei.

8.2 Użytkownik gwarantuje, że wszelkie zamieszczane przez niego treści będą zgodne z powyższym ustępem, jak również zgadza się ponieść odpowiedzialność za naruszenie takiej gwarancji, w tym zwolnić nas z takiej odpowiedzialności. Oznacza to, że użytkownik będzie odpowiadać za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez użytkownika wyżej wymienionej gwarancji.

8.3 Z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej użytkownika chronionych przez obowiązujące prawo, użytkownik udziela nam niniejszym niewyłącznego, ogólnoświatowego i stałego prawa do wyświetlania, przesyłania, rozpowszechniania, reprodukowania, publikowania, powielania, dostosowywania, modyfikowania, edytowania, tłumaczenia i tworzenia dzieł pochodnych z wykorzystaniem jego treści poprzez zamieszczanie lub wyświetlanie na tej Platformie jakichkolwiek zdjęć, logo, znaków towarowych, znaków usługowych, marek, komentarzy i wszelkich innych informacji, treści lub materiałów.

8.4 Huawei may at all times, subject to Huawei’s sole discretion, implement restrictions such as pre-screen, filter, restrict, block, modify, or delete your content that are in violation of your above obligations, block or delete your Membership, and / or cancel / block your access entirely.

8.5 You can report any illegal content or content which breaches this Website Terms to Huawei trough dsacompliance@huawei.com and Huawei may take appropriate action in response.

8.6 If we remove or restrict access to your content, we will notify you without undue delay and state the reasons for our decision, unless it is not appropriate for us to do so (for example, we are legally prevented from doing so). If you believe that we've mistakenly removed or restricted your content, you can appeal through dsacompliance@huawei.com to lodge complaints against our decision.

ŁĄCZA I TREŚCI STRON TRZECICH

9.1 W przypadku gdy nasza Platforma zawiera łącza do innych witryn i zasobów zapewnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Łącza takie nie powinny być interpretowane jako udzielenie przez nas poparcia dla ich docelowych witryn internetowych lub informacji, które można na nich uzyskać i nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Zaleca się dokładne zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami korzystania z takich witryn internetowych stron trzecich.

9.2 Niniejsza Platforma może zawierać informacje i materiały przekazywane przez innych użytkowników Platformy, w tym między innymi materiały dostępne w naszej Społeczności. Takie informacje i materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażone przez innych użytkowników na naszej Platformie nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 HUAWEI NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPEWNIENIA STAŁEJ ANI NIEPRZERWANEJ DOSTĘPNOŚCI NINIEJSZEJ PLATFORMY ANI JAKICHKOLWIEK OBECNYCH NA NIEJ TREŚCI.

10.2 TREŚCI DOSTĘPNE NA NASZEJ PLATFORMIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO OGÓLNYCH CELÓW INFORMACYJNYCH. HUAWEI NIE SKŁADA ŻADNYCH WYRAŻONYCH WPROST ANI DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRECYZYJNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI TREŚCI NA TEJ PLATFORMIE ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W TYM ZAKRESIE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO HUAWEI NINIEJSZYM WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY, CZY TO KONTRAKTOWĄ, CZY TO Z TYTUŁU POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NAWET W ODNIESIENIU DO SYTUACJI MOŻLIWYCH DO PRZEWIDZENIA, POWSTAŁĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ PLATFORMY I POLEGANIEM NA JAKICHKOLWIEK OBECNYCH NA NIEJ TREŚCIACH.

10.3 W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ LOKALNE PRAWO HUAWEI NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY.

10.4 W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ LOKALNE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU HUAWEI NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE I UBOCZNE, ODSZKODOWANIA RETORSYJNE I NAWIĄZKI, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI LUB WARTOŚCI RYNKOWEJ, NAWET JEŚLI HUAWEI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

SIŁA WYŻSZA

Huawei nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma obowiązku wypłaty jakiegokolwiek rodzaju rekompensaty za jakiekolwiek straty wynikające z niedostępności, niedogodności lub awarii usług lub systemów z następujących powodów:

• Wyłączenie systemu w celu konserwacji;

• Brak możliwości transmisji danych z powodu awarii terminali komunikacyjnych lub urządzeń telekomunikacyjnych;

• Awaria systemów i ich brak funkcjonalności z powodu zdarzeń siły wyższej, w tym między innymi tajfunów, trzęsień ziemi, tsunami, powodzi, awarii zasilania, pożarów, burz, sztormów, wojen, niepokojów politycznych, strajków pracowniczych, niedoborów siły roboczej lub materiałów, zamieszek, powstań, niepokojów społecznych, ataków terrorystycznych, eksplozji, klęsk żywiołowych, działań władz publicznych, orzeczeń krajowych lub zagranicznych sądów lub trybunałów bądź niewykonania obowiązków przez osoby trzecie; lub też

• Zawieszenie lub opóźnienie usług lub awaria systemów z przyczyn w rozsądnym stopniu pozostających poza kontrolą Huawei, takich jak ataki hakerskie lub cybernetyczne, korekty techniczne lub awarie telekomunikacyjne, aktualizacje witryn internetowych, problemy osób trzecich lub jakiekolwiek zawieszenie lub zakłócenie transportu lub działalności gospodarczej (w tym między innymi opóźnienia lub zakłócenia wznowienia pracy lub działalności nakazane przez jakąkolwiek agendę władz publicznych) w przypadku krajowego lub regionalnego rozprzestrzeniania się epidemii lub pandemii.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, skarg lub komentarzy dotyczących Platformy oraz w przypadku jakiejkolwiek innej potrzeby skontaktowania się z Huawei można skorzystać z adresu e-mail mobile.pl@huawei.com. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej działania Platformy Huawei dołoży wszelkich starań, by odpowiedzieć na wiadomość w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

SYSTEM CZŁONKOWSKI

Platforma zapewnia system członkowski wszystkim użytkownikom, dla poprawy ich jakości doświadczenia. System członkowski obejmuje Punkty, Energię i Medale, wszystkie generowane na podstawie Twoich zakupów i działań na Platformie.

13.1 Punkty

Możesz zdobywać Punkty za dokonywanie zakupów i korzystać z nich, aby uzyskać zniżki przy kupowaniu produktów HUAWEI na Platformie.

Punkty są automatycznie dodawane do Twojego konta po zrealizowaniu zakupu. Punkty będą ważne do 31 grudnia kolejnego roku po ich otrzymaniu.

Punkty można wykorzystywać wyłącznie do własnych zamówień. Punktow nie można przenosić ani wymieniać na gotówkę, jeżeli nie zostaną wykorzystane do odjęcia kwoty z zamówienia.

Jeżeli zostanie stwierdzone, że użytkownik zdobył lub wykorzystał Punkty nielegalnymi metodami, w tym, bez ograniczeń, z użyciem programów, poprzez złożenie nieważnych zamówień, wykorzystanie luk w systemie lub oszukiwanie podczas czynności, itp., Huawei zastrzega prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta lojalnościowego Uczestnika w przypadku podejrzeń, że Uczestnik dopuścił się jakichkolwiek oszustw w ramach Programu.

13.2 Energia

Poprzez zakupy i wykonywanie zadań na Platformie możesz również zdobywać Energię. Ilość Energii definiuje Twój poziom użytkownika na Platformie, ale nie może zostać wykorzystana do uzyskania jakiegokolwiek produktu lub gotówki ani na nie wymieniona.

Energia jest ważna przez dwanaście (12) miesięcy od jej zdobycia. Jeżeli określona ilość Energii straci ważność, Twój poziom ulec odpowiedniej zmianie.

13.3 Medale

Medale to wirtualne odznaki na Platformie, przyznawane użytkownikom za ich osiągnięcia. Medali nie można wykorzystać do uzyskania jakiegokolwiek produktu lub gotówki ani na nie wymienić.

Definicje i zasady Systemu członkowskiego mogą być w przyszłości dostosowywane lub zmieniane. Użytkownicy mogą znaleźć opisy dotyczące przyszłych aktualizacji na Platformie.

Zgodność z Unijnym aktem o usługach cyfrowych

14.1 Aby zachować zgodność z Unijnym aktem o usługach cyfrowych (Rozporządzenie (UE) 2022/2065), firma Huawei wyznaczyła zespół wsparcia ds. Unijnego aktu o usługach cyfrowych jako organ kontaktowy, umożliwiający bezpośrednią i szybką komunikację z organami państw członkowskich, Komisją Europejską, Europejską Radą Usług Cyfrowych oraz odbiorcami usługi Platformy.

14.2 Zachęcamy również każdą osobę lub podmiot do powiadamiania nas o obecności w naszym serwisie określonych informacji, które dana osoba lub podmiot uważa za treści nielegalne.

14.3 Jeśli odpowiednia działalność lub informacja zostanie zidentyfikowana jako nielegalna lub niezgodna z naszymi warunkami, zapewnimy i wdrożymy ograniczenia, oświadczenie o przyczynach oraz wewnętrzny system postępowania zgodnie z przepisami określony w punkcie 8 niniejszych Warunków korzystania z witryny.

14.4 Wszelkie wnioski, skargi, powiadomienia i inne komunikacje zgodnie z artykułami 11, 12, 16, 20 i 22 Unijnego aktu o usługach cyfrowych należy przesyłać na adres dsacompliance@huawei.com. Komunikację należy prowadzić w języku angielskim.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem norm dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz norm prawa kolizyjnego. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie pozbawia jednak użytkownika ochrony, jaka przysługuje mu na mocy niepodlegających umownej derogacji przepisów obowiązujących w jego miejscu zamieszkania.

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj