Terms of Use

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.
DZIAŁ PRAWNY
Warunki użytkowania
WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do witryny internetowej HUAWEI Consumer ( http://consumer.huawei.com/pl). Odwiedzenie niniejszej witryny internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje poniższe warunki. Jeśli użytkownik nie rozumie lub nie akceptuje któregokolwiek z niniejszych warunków, powinien opuścić tę witrynę.

W zakresie dopuszczonym przepisami prawa HUAWEI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie ewentualnych zmian niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny po wprowadzeniu wspomnianych zmian będzie oznaczało, że użytkownik akceptuje te zmiany.

INFORMACJE I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WITRYNY INTERNETOWEJ

HUAWEI obsługuje niniejszą witrynę internetową i zarządza nią w swojej siedzibie głównej w prowincji Guangdong Chińskiej Republiki Ludowej. Choć niniejsza witryna internetowa jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie, to jednak dostępność funkcji, produktów oraz usług opisanych, wymienionych i dostarczanych w tej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem może różnić się w zależności od kraju lub regionu.

Jeśli użytkownik zamierza odwiedzić niniejszą witrynę internetową z krajów lub regionów spoza Chin, czyni to z własnej woli i ma obowiązek korzystać z naszej witryny internetowej wyłącznie w zakresie dopuszczonym przepisami miejscowego prawa.

TREŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ

Wszystkie teksty, obrazy, muzyka, filmy, animacje, znaki towarowe, wzory, wykresy, interfejsy wizualne i kod (zwane dalej „Treścią”), w tym m.in. koncepcja, wzór, struktura oraz środki wyrazu i prezentacji wspomnianej Treści, są własnością i podlegają kontroli HUAWEI na mocy przepisów prawa lub są wykorzystywane przez HUAWEI na mocy stosownego pozwolenia. O ile niniejsze Warunki użytkowania nie stanowią inaczej, użytkownik nie może wykorzystywać Treści niniejszej witryny internetowej do celów handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody HUAWEI.

Użytkownik może pobierać informacje na temat produktów i usług HUAWEI prezentowane w niniejszej witrynie internetowej pod warunkiem, że:

1. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych, a nie do celów handlowych.

2. We wspomnianych informacjach nie będą dokonywane żadne zmiany.

3. W odniesieniu do wspomnianych informacji lub dokumentów zawierających te informacje nie będą składane żadne dodatkowe oświadczenia ani gwarancje.

4. Nie będą usuwane, w części ani w całości, oświadczenia lub powiadomienia wskazujące, iż HUAWEI jest właścicielem wspomnianych informacji lub że posiada inne prawa do tych informacji.

STANDARDY UŻYTKOWANIA

Niniejsza witryna internetowa i jej Treść nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający prawo ani do celów zabronionych w niniejszych Warunkach użytkowania, ani też nie mogą być one wykorzystywane do naruszenia praw i interesów innych osób lub organizacji.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych form urządzeń, programów ani algorytmów, w tym „pająków”, robotów, głębokiego linkowania, programów typu page scraper ani innych tego rodzaju obsługiwanych ręcznie programów w celu uzyskania dostępu do niniejszej witryny internetowej lub jej Treści lub też do uzyskania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek ich części. Ponadto użytkownik nie może odwiedzać niniejszej witryny ani uzyskiwać lub kopiować zawartych na niej materiałów, dokumentów lub informacji w sposób inny niż ten określony w niniejszej witrynie internetowej.

Użytkownik nie może podejmować nielegalnych prób uzyskania dostępu, dekodowania lub wykorzystania innych nielegalnych metod uzyskania nieuprawnionego dostępu do niniejszej witryny internetowej, jej Treści lub oferowanych na niej usług. Użytkownik nie może śledzić, wykonywać wyszukiwania wstecznego, odszyfrowywać ani odkodowywać informacji o klientach obecnych w niniejszej witrynie internetowej, np. HUAWEI identyfikatorów przyznanych innym użytkownikom.

Użytkownik nie może naruszać jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczeń lub uwierzytelnienia stosowanych w niniejszej witrynie internetowej lub z nią powiązanych. Użytkownik nie może badać, skanować ani w inny sposób testować pod kątem luk sieciowych niniejszej witryny internetowej ani innych powiązanych z nią witryny, ani też stosować jakichkolwiek form ataku na nią.

Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z żadnych urządzeń, oprogramowania ani programów w celu ingerowania lub podejmowania prób ingerencji w prawidłowe funkcjonowanie niniejszej witryny internetowej lub wykonywanych na niej transakcji, ani też w celu ingerowania lub podejmowania prób ingerencji w sposób użytkowania niniejszej witryny internetowej przez inne osoby. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań w celu przechowywania nieuzasadnionych lub niewspółmiernych ilości danych w infrastrukturze, systemie lub sieci niniejszej witryny internetowej ani też w systemach lub sieciach powiązanych z niniejszą witryną internetową.

KONTO, HASŁO I ZABEZPIECZENIA

Może się zdarzyć, że w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji lub usług niniejszej witryny internetowej użytkownik będzie musiał zarejestrować lub zalogować się z użyciem swojego identyfikatora HUAWEI (HUAWEI ID). Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za ochronę poufności informacji o swoim koncie, w tym swojego hasła. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane na koncie lub przeciwko kontu użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nie zadbał o bezpieczeństwo i poufność wspomnianych informacji.

W razie stwierdzenia, że na koncie użytkownika występują jakieś nieprawidłowości, np. zmieniono hasło, zalogowano się na hasło lub konto jest wykorzystywane przez osoby nieupoważnione, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym HUAWEI. Jeśli wskutek niezachowania poufności informacji o koncie użytkownika konto użytkownika zostanie wykorzystane przez inne osoby, co z kolei przysporzy szkód spółce HUAWEI lub innym użytkownikom niniejszej witryny internetowej, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych szkód.

W żadnym momencie użytkownik nie może używać identyfikatora HUAWEI innych osób bez wyraźnej zgody danego właściciela konta. Jeśli wskutek naruszenia przez użytkownika niniejszego zapisu użytkownik lub inne osoby doznają szkód lub strat, HUAWEI nie będzie ponosić odpowiedzialności za te szkody lub straty.

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do niezależnych witryn internetowych stron trzecich. Takie łącza są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej witryny internetowej. HUAWEI nie udziela żadnych jednoznacznych ani domniemanych gwarancji dotyczących Treści, usług i informacji podanych na połączonych witrynach internetowych i takie łącza nie powinny być traktowane jako rekomendacja ani upoważnienie HUAWEI w zakresie tych połączonych witryn. Użytkownik może odwiedzać wszystkie połączone witryny internetowe całkowicie według własnego uznania, jednak HUAWEI nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rezultat tego rodzaju interakcji.

PRYWATNOŚĆ

Niniejsza witryna internetowa podlega Zasadom ochrony prywatności HUAWEI, których szczegóły można przeczytać, wybierając „Zasady ochrony prywatności” na pasku narzędzi na dole stron niniejszej witryny internetowej.

Należy pamiętać, że łącze sieciowe oraz dane przekazywane między użytkownikiem a niniejszą witryną internetową nie są ani całkowicie bezpieczne ani poufne, i istnieje prawdopodobieństwo, że informacje i dane, które użytkownik przesyła na niniejszą stronę internetową, mogą zostać przechwycone przez inne osoby. HUAWEI nie może zagwarantować bezpieczeństwa ani poufności połączenia sieciowego i danych przesyłanych między użytkownikiem a niniejszą witryną.

ZASTRZEŻONE PRAWA

HUAWEI zastrzega prawo do wykonania następujących czynności w dowolnym momencie, bez powiadomienia:

1. Zawieszenie lub wstrzymanie działania lub dostępu do całości lub części witryny w dowolnym momencie, niezależnie od przyczyny.

2. Poprawienie lub zmiana całości lub części Treści niniejszej witryny, a także wszelkich obowiązujących zasad, warunków i klauzuli.

3. Zawieszanie działania całości lub części witryny, w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu, na potrzeby prac serwisowych, naprawienia błędów lub innych zmian.

ZASTRZEŻENIE

HUAWEI nie gwarantuje dostępności, trwałości i dostępności niniejszej witryny, jej Treści ani usług. Witryna i jej Treści są udostępniane w aktualnym stanie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryny i wszelkich witryn powiązanych z nią przy użyciu łączy. W przypadku niezadowolenia z całości lub części witryny jedynym działaniem naprawczym przysługującym użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z całości lub części witryny, bowiem ograniczenie działań naprawczych stanowi część Umowy między użytkownikiem a firmą HUAWEI w zakresie korzystania z niniejszej witryny.

Informacje opublikowane w niniejszej witrynie dotyczące dostępnych typów produktów i usług, w tym między innymi funkcji, konfiguracji, parametrów, norm technicznych i usług, mogą różnić się w poszczególnych krajach lub regionach. Funkcje, konfiguracje, parametry i normy techniczne danego produktu mogą ulec zmianie na różnych etapach jego cyklu życia i może minąć nieco czasu, zanim firma HUAWEI zaktualizuje odpowiednie informacje. Dlatego mogą wystąpić rozbieżności między informacjami o produktach i usługach widocznymi w niniejszej witrynie a rzeczywistym zakupionym produktem bądź produktami dostępnymi w sprzedaży na rynku użytkownika. HUAWEI nie udziela gwarancji co do poprawności, kompletności ani niezawodności treści niniejszej witryny.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile prawo tego nie zakazuje, niezależnie od okoliczności, HUAWEI nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, uboczne, następcze i odszkodowania retorsyjne wynikające z użytkowania niniejszej witryny, w tym między innymi za utratę zysków, nawet jeśli firma HUAWEI jest świadoma potencjalnego ryzyka.

Jeśli użytkowanie witryny przez użytkownika doprowadzi do jakichkolwiek szkód lub strat, całkowita i maksymalna odpowiedzialność firmy HUAWEI i jej partnerów nie przekroczy całkowitej kwoty opłat za abonament lub podobnych opłat związanych z korzystaniem z usług i funkcji niniejszej witryny.

Prawo niektórych jurysdykcji zabrania ograniczenia odpowiedzialności, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli inna firma poniesie szkodę, pociągnie firmę HUAWEI do odpowiedzialności, zażąda pokrycia kosztów (w tym honorarium prawnika), wniesie propozycję lub żądanie wobec firmy HUAWEI w wyniku lub w związku z użytkowaniem niniejszej witryny przez użytkownika, użytkownik zgadza się wypłacić odszkodowanie firmie HUAWEI, jej dyrektorom, pracownikom, agentom, partnerom oraz innym uprawnionym podmiotom.

ZADOŚĆUCZYNIENIA NIEZALEŻNE

Postanowienia artykułu 10 „Ograniczenie odpowiedzialności” i artykułu 11 „Zwolnienie z odpowiedzialności” niniejszej Umowy obowiązują niezależnie od siebie, nawet jeśli wspomniane artykuły i/lub postanowienia zostaną uznane za niezdolne do realizacji ich założeń lub niemożliwe do egzekwowania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, ograniczenie odpowiedzialności ustanowione w artykule 10 i 11 niniejszej Umowy ma zastosowanie bez względu na to, czy szkoda wynika z (1) naruszenia umowy, (2) naruszenia gwarancji, (3) błędów lub naruszeń, w tym niedbałości lub wprowadzenia w błąd, (4) odpowiedzialności bezwzględnej, czy (5) jakichkolwiek innych przyczyn.

OPINIE I KOMENTARZE

Wszelkie przekazane opinie i komentarze dotyczące niniejszej witryny nie są traktowane jako poufne. HUAWEI zastrzega prawo do swobodnego wykorzystywania takich informacji bez ograniczenia.

NARUSZENIE WARUNKÓW

Użytkownik zgadza się, że HUAWEI zastrzega prawo do wstrzymania dostępu użytkownika do witryny i/lub uniemożliwienia mu jej odwiedzania w przypadku, gdy HUAWEI uzna, że użytkownik naruszył dowolny z Warunków użytkowania.

Jeśli w wyniku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania HUAWEI przerwie dostęp użytkownika do witryny, HUAWEI nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani innej firmy.

Użytkownik zgadza się, że HUAWEI może według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia, przerwać dostęp użytkownika do całości lub części funkcji witryny, między innymi z następujących przyczyn:

(1) na prośbę agencji nadzorujących przestrzeganie prawa lub innych organów rządowych,

(2) na własną prośbę użytkownika (jeśli użytkownik poprosi o usunięcie jego HUAWEI ID, może utracić dostęp do funkcji zakupów internetowych),

(3) w wyniku zawieszenia lub znacznej zmiany witryny lub jej usług,

(4) w wyniku nieprzewidywalnych problemów technicznych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

O ile prawo tego nie zakazuje, zawarcie, egzekwowanie i interpretacja niniejszej Umowy, a także rozstrzyganie sporów z nią związanych, podlegają prawu Chin.

Za miejsce zawarcia niniejszej Umowy uznaje się dzielnicę Longgang w Shenzhen w Chinach. W przypadku wystąpienia sporu dotyczącego Treści lub realizacji niniejszej Umowy obie strony będą dążyły do jego rozwiązania w drodze polubownych rozmów. Jeśli strony nie zdołają osiągnąć porozumienia w drodze rozmów, dowolna ze stron może złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca podpisania Umowy.

Prawo niektórych jurysdykcji zabrania wyłączenia jurysdykcji sądów krajowych, dlatego regulacje ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

INNE ZAGADNIENIA

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a firmą HUAWEI odnośnie do użytkowania niniejszej witryny i zastępują wszelkie poprzednie pisemne i ustne porozumienia między użytkownikiem a HUAWEI odnośnie do użytkowania niniejszej witryny. Niezależnie od postanowień innych umów podpisanych między użytkownikiem a HUAWEI, HUAWEI nie przyjmie kontrpropozycji dotyczących niniejszych Warunków użytkowania i niniejszym wyraźnie odrzuca wszelkie kontrpropozycje.

Zaniechanie realizacji lub ścisłego egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania przez firmę HUAWEI nie stanowi zrzeczenia się przez firmę HUAWEI jakichkolwiek praw dotyczących egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania lub ich samych. Żadne działanie podjęte w relacjach między HUAWEI a użytkownikiem lub inną firmą nie oznacza zmiany postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

Jakie sa Twoje wrażenia z korzystania z naszej strony?
Jakie sa Twoje wrażenia z korzystania z naszej strony?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0: Bardzo złe Oceń naszą stronę 10: Bardzo dobre
Podaj poprawny kod weryfikacyjny
Prześlij
Ustawienia plików cookie