Terms and Conditions of Sale

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do zakupów na stronie https://consumer.huawei.com/pl (zwanej dalej „Platformą”) oraz do umowy zawartej z HUAWEI POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, REGON 000029056, NIP 526-28-00-201, numer BDO 000029056, posiadającej kapitał zakładowy 17 000 000 PLN (zwanej dalej „Huawei”, „my” albo „Sprzedawca” lub ,,Przedsiębiorca” w odpowiedniej formie gramatycznej). Użytkownik może kontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii, czatu lub pisząc do nas na adres https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem Platformy

1 UMOWA UŻYTKOWNIKA Z NAMI

1.1 Aby złożyć zamówienie, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej Platformie. Każde zamówienie stanowi złożoną przez użytkownika (kupującego), ofertę kupna określonych w nim towarów „Produktem”), która podlega niniejszym Warunkom.

1.2 Umowy będą zawierane wyłącznie za pośrednictwem Platformy i po zaakceptowaniu przez użytkownika (kupującego) niniejszych Warunków. Klikając przycisk zakupu, użytkownik (kupujący), otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez użytkownika adres email wraz z informacją o konieczności dokonania zapłaty. Złożenie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po przetworzeniu zamówienia oraz jego opłaceniu przez użytkownika (24 godziny od momentu złożenia Zamówienia), użytkownik otrzyma email który będzie zawierał szczegóły dotyczące wysyłki Produktów. Przed otrzymaniem wiadomości ze szczegółami dotyczącymi wysyłki produktów, użytkownik ma prawo do wycofania swojego zamówienia.

1.3 Umowa między użytkownikiem (kupującym) i nami zostanie zawarta wyłącznie w języku polskim.

1.4 Osoby niepełnoletnie (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia) nie mogą składać zamówień na niniejszej Platformie bez uprzedniej zgody opiekunów prawnych (np. rodziców).

2 CENY I PŁATNOŚĆ

2.1 Każde Zamówienie musi zostać opłacone przed dostawą za pomocą metody płatności oferowanej na tej Platformie, takiej jak PayU / karta kredytowa/debetowa Visa lub MasterCard / Blik / płatność ratalna / płatność za pobraniem przy wartości zamówienia 300-5000 zł (z wyłączeniem produktów HUAWEI MateView oraz HUAWEI MateView GT). Wszelkie zwroty będą dokonywane na tę samą kartę lub za pomocą tej samej metody płatności, którą użytkownik (kupujący) posłużył się przy dokonywaniu pierwotnej płatności.

2.2 O ile nie stwierdzono inaczej na tej Platformie lub podczas procesu składania zamówienia, użytkownik (kupujący) ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat pobieranych przez bank, wydawcę karty lub innego dostawcę wybranej formy płatności.

2.3 Produkty zostaną wysłane dopiero po zaksięgowaniu przez nas płatności.

2.4 Nasze ceny sprzedaży są podane na Platformie i zawierają wszystkie cła, opłaty oraz inne obciążenia stosowane przez nas przy sprzedaży, w tym podatek VAT.

2.5 O ile nie ustalono inaczej na tej Platformie i w trakcie przetwarzania Zamówienia, nasze opłaty za dostawę są wliczone w należną cenę końcową Produktów. Wszelkie opłaty lub należności, które zostaną dodane do ceny Produktu, będą widoczne dla użytkownika w trakcie składania Zamówienia i przed jego złożeniem.

2.6 Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar lub/i Usługę, jako Przedsiębiorca (podatnik VAT). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. Klient nie będący Przedsiębiorcą (podatnikiem VAT) może wystąpić o wystawienie imiennej faktury VAT dokumentującej sprzedaż kontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii, czatu lub pisząc do nas na adres https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/. Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług żądanie wystawienia faktury powinno zostać wniesione w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

2.7 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 106n ust. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (par 19a), kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur i paragonów w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przy rejestracji. Zgoda na otrzymywanie faktury / paragonu w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury / paragonu w formie papierowej.

2.8 Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar lub/i Usługę, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

3 DOSTAWA

3.1 Na naszej Platformie dostawa jest bezpłatna.

3.2 Jeśli nie będziemy w stanie wysłać produktów przed upływem terminu dostawy podanego na naszej Platformie lub na potwierdzeniu Zamówienia, poinformujemy użytkownika o tym fakcie i umożliwimy rozwiązanie Umowy, w którym to przypadku wszelkie dokonane na naszą rzecz płatności zostaną zwrócone. Nie wpływa to na inne prawa użytkownika.

3.3 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na użytkownika w momencie dostarczenia Produktów na adres wskazany w Umowie.

3.4 Nie oferujemy dostaw międzynarodowych. Zamówienie użytkownika może zostać dostarczone wyłącznie na adres na terenie Polski.

3.5 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie dostaw.

4 PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI (KUPUJĄCEMU) PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

4.1 Jako konsumentowi jak również, jako osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z twoją działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla ciebie charakteru zawodowego określanego w szczególności na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „przedsiębiorca na prawach konsumenta”), przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 15 dni bez podania przyczyny. Okres 15 dni („Okres Odstąpienia”)jest liczony od dnia, w którym użytkownik (lub wyznaczona przez niego osoba) otrzymał Produkty, chyba że:

● wiele Produktów zamówionych w ramach jednego zamówienia dostarczanych jest osobno — w takim przypadku okres 15 dni liczy się od dnia otrzymania przez użytkownika (lub wyznaczoną przez niego osobę) ostatniego Produktu.

●zamówiony Produkt jest wysyłany w wielu częściach — w takim przypadku okres 15 dni liczy się od dnia otrzymania przez użytkownika (lub wyznaczoną przez niego osobę) ostatniej dostawy częściowej lub części.

4.2 Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, przesyłając oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy na adres:

FIRMA: HUAWEI POLSKA SP. Z O. O.

ADRES: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

NUMER TELEFONU: 800 811 110

E-MAIL: sklep@huawei.com

4.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie, wystarczy przesłać swoje oświadczenie przed upływem Okresu Odstąpienia.

4.4 Użytkownik może również skorzystać z „Wzoru formularza odstąpienia” (do pobrania stąd), jednak użycie go nie jest konieczne.

4.5 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie zwrotów.

5 KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA

5.1 W przypadku odstąpienia od Umowy bezzwłocznie zwrócimy wszystkie otrzymane od użytkownika płatności nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwroty płatności dokonywane będą za pomocą pierwotnie użytej przez użytkownika metody płatności, chyba, że strony uzgodnią inaczej.

5.2 Zwrotu Produktów należy dokonać bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od Umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli użytkownik wyśle Produkty przed upływem takiego okresu 14 dni.

5.3 Jeśli użytkownik nie będzie w stanie zwrócić Produktów do Huawei w całości lub w stanie niepogorszonym, będzie zobowiązany do zrekompensowania Huawei utraty ich wartości.

6 WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od następujących umów:

●umowy na dostawę Produktów, które nie są wytwarzane seryjnie, lecz na podstawie indywidualnego zamówienia i specyfikacji nabywcy lub też Produktów, które są w znacznym stopniu dostosowane do indywidualnych potrzeb nabywcy;

●umowy na dostawę Produktów, które ze względu na swój charakter zostały po dostawie w sposób nierozerwalny połączony z innymi produktami;

● umowy na dostawę Produktów nienadających się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, które zostały rozhermetyzowane po dostawie.

7 NASZE ZASADY GWARANCJI

7.1 Dobrowolnie oferujemy gwarancję na Produkty Huawei. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie Gwarancji. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi w opakowaniu.

7.2 Nasz Regulamin Gwarancji uzupełnia uprawnienia przysługujące użytkownikowi (kupującemu), na mocy obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż towarów, a tym samym nie wpływa na te prawa, nie zmienia ich ani nie zastępuje.

8 USTAWOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA (KUPUJĄCEGO) ZWIĄZANE Z WADAMI PRODUKTÓW

8.1 Jesteśmy zobowiązani do dostarczania Produktów wolnych od wad i zgodnych z Umową.

8.2 W sytuacji, gdy nabywca Produktów nie jest konsumentem, rękojmia za wady rzeczy zostaje wyłączona.

8.3 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.4 Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca. Konsument udostępnia Przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

8.5 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 1) Przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, 2) Przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową, 3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych 5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8.6 Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

8.7 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

8.8 Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.9 Zasady opisane w rozdziale 8 stosuje się także do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

8A UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI LUB USŁUGI CYFROWEJ

8a1. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy o dostarczenie treści lub usługi cyforwej, chyba że strony postanowiły inaczej.

8a2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

8a3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

8a4. Jeżeli Przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument lub tzw. przedsiębiorcy na prawach konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsumentowi lub tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy.

8a5. Konsument oraz tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej o którym mowa w pkt. 8a4., jeżeli: 1) z oświadczenia Przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 2) konsument i Przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie

8a6. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

8a7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

8a8. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

8a9. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca .

8a10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadkach określonych prawem w tym zwłaszcza gdy: 1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową 3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, 5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8a11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

8a12. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. 6. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8a13. Zasady w rozdziale 8A stosuje się także do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

9 PAKIETY I PREZENTY

9.1 Huawei może niekiedy oferować Produkty w pakietach lub przekazywać użytkownikowi prezenty w przypadku dokonania zakupu na naszej Platformie. Takie pakiety i prezenty zapewniane są wyłącznie pod warunkiem, że użytkownik zdecyduje się zatrzymać Produkty. Klientom zamierzającym uzyskać zwrot środków w pełnej wysokości zalecamy zwracanie pakietów i prezentów w całości. Klientom niebędącym w stanie spełnić tego warunku zwrócimy cenę produktów pomniejszoną o wartość pakietów lub prezentów.

9.2 Huawei może udostępniać bony zniżkowe / kupony rabatowe w celu promowania naszych produktów. Bony zniżkowe i kupony rabatowe przyznają obniżkę ceny towarów, z zastrzeżeniem obowiązujących warunków, i reprezentują wartość, o którą Huawei obniża swoje wynagrodzenie w związku z dostawą. Nie są one uważane za instrument płatniczy w stosunku do sprzedawanych towarów.

10 PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

10.2 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania. W przypadku klientów niebędących konsumentami , jurysdykcje ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy

10.3 W przypadku reklamacji dotyczących wykonania Umowy lub innych usług świadczonych przez nas w związku z zakupionymi Produktami prosimy o kontakt pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/.Przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

10.4 Jako konsument użytkownik może również złożyć skargę do lokalnych krajowych organów zajmujących się internetowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich na przeznaczonej do tego celu platformie Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr.Huawei nie ma obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed podmiotami zajmującymi się Alternatywnym Rozstrzyganiem Sporów lub funkcjonującymi w systemie Internetowego Rozstrzygania Sporów Unii Europejskiej.

10.5 Platforma pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Sprzedający podlega następującemu organowi rozstrzygania sporów online:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, adres: ul. SIENKIEWICZA 3, 00-015 WARSZAWA, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl strona internetowa: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1.

11 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Huawei nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu usług lub systemów Platformy spowodowane działaniem siły wyższej. Żadne z postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za szkody spowodowane zawinionym działaniem Huawei.

12 EKSPORT

12.1 Produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i przeznaczone do użytku w Polsce.

12.2 Umowa i wszystkie produkty podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym kontroli eksportu, w tym przepisom dotyczącym kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Użytkownika obowiązuje zakaz eksportu produktów zakupionych od Huawei poza Polskę, jeśli jest on zabroniony przez przepisy prawa dotyczące kontroli eksportu. Jeśli użytkownik zamierza wyeksportować jakikolwiek produkt zakupiony od Huawei do innego kraju, musi uzyskać wymagane licencje eksportowe (lub inne zezwolenia wydane przez kompetentne organy).

13 PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

13.1 Administratorem danych osobowych użytkownika przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy jest HUAWEI POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa

13.2 Szczegółowe informacje na temat administratora danych i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

13.3 Dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, co oznacza w szczególności: przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży i dostawy zamówionego towaru oraz przetwarzanie reklamacji i kontaktowanie się z Klientem w celu uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta o wynikach reklamacji, a także przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną, jeżeli zakupiony przez Klienta towar jest objęty gwarancją sprzedawcy.

14 KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub Umowy jest niezgodne z prawem lub nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 Niniejszy Regulamin obowiązuję od 1 stycznia 2023 roku.

15.2 Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Warunków w razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do treści Warunków, zmian będących konsekwencją zmian w infrastrukturze informatycznej Platformy, lub wprowadzania nowych usług albo funkcjonalności w ramach Platformy. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a użytkownicy, zostaną poinformowani o zmianie Warunków poprzez przycisk akceptujący zapisy Warunków, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez użytkownika lub, gdy będzie to możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Żadna zmiana Warunków nie wpłynie jednak na prawa ani obowiązki użytkownika lub Sprzedawcy w odniesieniu do zamówień składanych zgodnie z postanowieniami Warunków obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

15.3 W przypadku klientów będących przedsiębiorcami, wyłączone zostaje stosowanie przepisów art. 66(1) § 1-3 Kodeksu Cywilnego.

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj