Terms and Conditions of Sale

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do zakupów na stronie https://consumer.huawei.com/pl (zwanej dalej „Platformą”) oraz do umowy zawartej z HUAWEI POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, REGON 000029056, NIP 526-28-00-201, numer BDO 000029056, posiadającej kapitał zakładowy 17 000 000 PLN (zwanej dalej „Huawei” albo „my” albo „Sprzedawca” w odpowiedniej formie gramatycznej). Użytkownik może kontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii, czatu lub pisząc do nas na adres https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem Platformy.

1 UMOWA UŻYTKOWNIKA Z NAMI

1.1 Aby złożyć zamówienie, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej Platformie. Każde zamówienie stanowi złożoną przez użytkownika (kupującego), ofertę kupna określonych w nim towarów (zwanych dalej „Produktem”), która podlega niniejszym Warunkom.

1.2 Umowy będą zawierane wyłącznie za pośrednictwem Platformy i po zaakceptowaniu przez użytkownika (kupującego) niniejszych Warunków. Klikając przycisk zakupu, użytkownik (kupujący), składa zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku (zwane dalej „Zamówieniem”). Po otrzymaniu Zamówienia użytkownika, wyślemy użytkownikowi potwierdzenie złożenia Zamówienia na wskazany przez użytkownika adres email wraz z informacją o konieczności dokonania zapłaty. Po przetworzeniu Zamówienia oraz jego opłaceniu przez użytkownika (24 godziny od momentu złożenia Zamówienia), użytkownik otrzyma email z informacją o zaakceptowaniu Zamówienia (zwanym dalej „Akceptacją”), który będzie zawierał szczegóły dotyczące wysyłki Produktów. Przed otrzymaniem Akceptacji Huawei, użytkownik ma prawo do wycofania swojego Zamówienia.

1.3 Umowa między użytkownikiem (kupującym) i nami zostanie zawarta wyłącznie w języku polskim.

1.4 Osoby niepełnoletnie (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia) nie mogą składać zamówień na niniejszej Platformie bez uprzedniej zgody opiekunów prawnych (np. rodziców).

2 CENY I PŁATNOŚĆ

2.1 Każde Zamówienie musi zostać opłacone przed dostawą za pomocą metody płatności oferowanej na tej Platformie, takiej jak PayU / karta kredytowa/debetowa Visa lub MasterCard / Blik / płatność ratalna / płatność za pobraniem przy wartości zamówienia 300-5000 zł (z wyłączeniem produktów HUAWEI MateView oraz HUAWEI MateView GT). Wszelkie zwroty będą dokonywane na tę samą kartę lub za pomocą tej samej metody płatności, którą użytkownik (kupujący) posłużył się przy dokonywaniu pierwotnej płatności.

2.2 O ile nie stwierdzono inaczej na tej Platformie lub podczas procesu składania zamówienia, użytkownik (kupujący) ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat pobieranych przez bank, wydawcę karty lub innego dostawcę wybranej formy płatności.

2.3 Produkty zostaną wysłane dopiero po zaksięgowaniu przez nas płatności.

2.4 Nasze ceny sprzedaży są podane na Platformie i zawierają wszystkie cła, opłaty oraz inne obciążenia stosowane przez nas przy sprzedaży, w tym podatek VAT.

2.5 O ile nie ustalono inaczej na tej Platformie i w trakcie przetwarzania Zamówienia, nasze opłaty za dostawę są wliczone w należną cenę końcową Produktów. Wszelkie opłaty lub należności, które zostaną dodane do ceny Produktu, będą widoczne dla użytkownika w trakcie składania Zamówienia i przed jego złożeniem.

2.6 Dokonanie akceptacji Warunków jest równoznaczne z żądaniem wystawienia faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106b ust. 3 i 106n ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.

2.7 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

2.8 Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar lub/i Usługę, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

3 DOSTAWA

3.1 Na naszej Platformie dostawa jest bezpłatna.

3.2 Jeśli nie będziemy w stanie wysłać produktów przed upływem terminu dostawy podanego na naszej Platformie lub na potwierdzeniu Zamówienia, poinformujemy użytkownika o tym fakcie i umożliwimy rozwiązanie Umowy, w którym to przypadku wszelkie dokonane na naszą rzecz płatności zostaną zwrócone. Nie wpływa to na inne prawa użytkownika.

3.3 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na użytkownika w momencie dostarczenia Produktów na adres wskazany w Umowie.

3.4 Nie oferujemy dostaw międzynarodowych. Zamówienie użytkownika może zostać dostarczone wyłącznie na adres na terenie Polski.

3.5 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie dostaw..

4 PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI (KUPUJĄCEMU) PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

4.1 Jako konsumentowi jak również, jako osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z twoją działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla ciebie charakteru zawodowego określanego w szczególności na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 15 dni bez podania przyczyny. Okres 15 dni („Okres Odstąpienia”) jest liczony od dnia, w którym użytkownik (lub wyznaczona przez niego osoba) otrzymał Produkty, chyba że:

● wiele Produktów zamówionych w ramach jednego zamówienia dostarczanych jest osobno — w takim przypadku okres 15 dni liczy się od dnia otrzymania przez użytkownika (lub wyznaczoną przez niego osobę) ostatniego Produktu.

● zamówiony Produkt jest wysyłany w wielu częściach — w takim przypadku okres 15 dni liczy się od dnia otrzymania przez użytkownika (lub wyznaczoną przez niego osobę) ostatniej dostawy częściowej lub części.

4.2 Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, przesyłając oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy na adres:

FIRMA: HUAWEI POLSKA SP. Z O. O.

ADRES: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

NUMER TELEFONU: 800 811 110

E-MAIL: sklep@huawei.com

4.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie, wystarczy przesłać swoje oświadczenie przed upływem Okresu Odstąpienia.

4.4 Użytkownik może również skorzystać z „Wzoru formularza odstąpienia” (do pobrania stąd), jednak użycie go nie jest konieczne.

4.5 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie zwrotów.

5 KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA

5.1 W przypadku odstąpienia od Umowy bezzwłocznie zwrócimy wszystkie otrzymane od użytkownika płatności nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwroty płatności dokonywane będą za pomocą pierwotnie użytej przez użytkownika metody płatności, chyba, że strony uzgodnią inaczej..

5.2 Zwrotu Produktów należy dokonać bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od Umowy.. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli użytkownik wyśle Produkty przed upływem takiego okresu 14 dni.

5.3 Jeśli użytkownik nie będzie w stanie zwrócić Produktów do Huawei w całości lub w stanie niepogorszonym, będzie zobowiązany do zrekompensowania Huawei utraty ich wartości.

6 WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od następujących umów:

● umowy na dostawę Produktów, które nie są wytwarzane seryjnie, lecz na podstawie indywidualnego zamówienia i specyfikacji nabywcy lub też Produktów, które są w znacznym stopniu dostosowane do indywidualnych potrzeb nabywcy;

● umowy na dostawę Produktów, które ze względu na swój charakter zostały po dostawie w sposób nierozerwalny połączony z innymi produktami;

● umowy na dostawę Produktów nienadających się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, które zostały rozhermetyzowane po dostawie.

7 NASZE ZASADY GWARANCJI

7.1 Dobrowolnie oferujemy gwarancję na Produkty Huawei. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie Gwarancji. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi w opakowaniu.

7.2 Nasz Regulamin Gwarancji uzupełnia uprawnienia przysługujące użytkownikowi (kupującemu), na mocy obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż towarów, a tym samym nie wpływa na te prawa, nie zmienia ich ani nie zastępuje.

8 USTAWOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA (KUPUJ ĄCEGO) ZWIĄZANE Z WADAMI PRODUKTÓW

8.1 Jesteśmy zobowiązani do dostarczania Produktów zgodnych z Umową.

8.2 W sytuacji, gdy nabywca Produktów nie jest konsumentem, rękojmia za wady rzeczy zostaje wyłączona.

8.3 Jeśli zakupiony Produkt okaże się wadliwy lub niezgodny z Umową, na podstawie rękojmi użytkownik (kupujący) może zdecydować się m.in. na:

• dokonanie naprawy,

• wymianę towaru na nowy,

• odstąpienie od umowy (kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna).

8.4 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie Zwrotów.

9 PAKIETY I PREZENTY

9.1 Huawei może niekiedy oferować Produkty w pakietach lub przekazywać użytkownikowi prezenty w przypadku dokonania zakupu na naszej Platformie. Takie pakiety i prezenty zapewniane są wyłącznie pod warunkiem, że użytkownik zdecyduje się zatrzymać Produkty. Klientom zamierzającym uzyskać zwrot środków w pełnej wysokości zalecamy zwracanie pakietów i prezentów w całości. Klientom niebędącym w stanie spełnić tego warunku zwrócimy cenę produktów pomniejszoną o wartość pakietów lub prezentów.

9.2 Huawei może udostępniać bony zniżkowe / kupony rabatowe w celu promowania naszych produktów. Bony zniżkowe i kupony rabatowe przyznają obniżkę ceny towarów, z zastrzeżeniem obowiązujących warunków, i reprezentują wartość, o którą Huawei obniża swoje wynagrodzenie w związku z dostawą. Nie są one uważane za instrument płatniczy w stosunku do sprzedawanych towarów.

10 PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

10.2 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania. W przypadku klientów niebędących konsumentami , jurysdykcje ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

10.3 W przypadku reklamacji dotyczących wykonania Umowy lub innych usług świadczonych przez nas w związku z zakupionymi Produktami prosimy o kontakt pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/.

10.4 Jako konsument użytkownik może również złożyć skargę do lokalnych krajowych organów zajmujących się internetowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich na przeznaczonej do tego celu platformie Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Huawei nie ma obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed podmiotami zajmującymi się Alternatywnym Rozstrzyganiem Sporów lub funkcjonującymi w systemie Internetowego Rozstrzygania Sporów Unii Europejskiej.

10.5 Platforma pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Sprzedający podlega następującemu organowi rozstrzygania sporów online:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, adres: ul. SIENKIEWICZA 3, 00-015 WARSZAWA, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl strona internetowa: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1.

11 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Huawei nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu usług lub systemów Platformy spowodowane działaniem siły wyższej. Żadne z postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za szkody spowodowane zawinionym działaniem Huawei.

12 EKSPORT

12.1 Produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i przeznaczone do użytku w Polsce.

12.2 Umowa i wszystkie produkty podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym kontroli eksportu, w tym przepisom dotyczącym kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Użytkownika obowiązuje zakaz eksportu produktów zakupionych od Huawei poza Polskę, jeśli jest on zabroniony przez przepisy prawa dotyczące kontroli eksportu. Jeśli użytkownik zamierza wyeksportować jakikolwiek produkt zakupiony od Huawei do innego kraju, musi uzyskać wymagane licencje eksportowe (lub inne zezwolenia wydane przez kompetentne organy).

13 PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

13.1 Administratorem danych osobowych użytkownika przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy jest HUAWEI POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa

13.2 Szczegółowe informacje na temat administratora danych i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

13.3 Dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, co oznacza w szczególności: przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży i dostawy zamówionego towaru oraz przetwarzanie reklamacji i kontaktowanie się z Klientem w celu uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta o wynikach reklamacji, a także przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną, jeżeli zakupiony przez Klienta towar jest objęty gwarancją sprzedawcy.

15 KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub Umowy jest niezgodne z prawem lub nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1 Niniejszy Regulamin obowiązuję od 1 stycznia 2021 roku.

16.2 Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Warunków w razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do treści Warunków, zmian będących konsekwencją zmian w infrastrukturze informatycznej Platformy, lub wprowadzania nowych usług albo funkcjonalności w ramach Platformy. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a użytkownicy, zostaną poinformowani o zmianie Warunków poprzez przycisk akceptujący zapisy Warunków, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez użytkownika lub, gdy będzie to możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Żadna zmiana Warunków nie wpłynie jednak na prawa ani obowiązki użytkownika lub Sprzedawcy w odniesieniu do zamówień składanych zgodnie z postanowieniami Warunków obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

16.3 W przypadku klientów będących przedsiębiorcami, wyłączone zostaje stosowanie przepisów art. 66(1) § 1-3 Kodeksu Cywilnego.