membership-policy

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Warunki programu punktowego Huawei dla konsumentów

Program Punktowy Huawei („Program”) to program lojalnościowy organizowany przez HUAWEI POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, REGON 000029056, („Organizator”), w ramach którego konsument posiadający ważne konto ID HUAWEI („Uczestnik”) może zdobywać Punkty („Punkty”) za zakupy produktów Huawei wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej My HUAWEI lub poprzez sklep internetowy HUAWEI Store (www.huawei.pl) („Oficjalne kanały Huawei”). Od dnia 28 kwietnia 2022r. użytkownicy, którzy zarejestrowali się i są zalogowani na swoim koncie ID HUAWEI, mogą zdobywać Punkty podczas dokonywania zakupów, a następnie wykorzystywać je do uzyskania zniżek przy kolejnych zakupach poprzez Oficjalne kanały Huawei. Zdobywane Punkty będą doliczane do salda punktów w Centrum użytkownika („Centrum użytkownika”) w zakładce „Moje konto” i odpowiednio potrącane z tego salda zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

Przystępując do Programu, Uczestnik akceptuje poniższe zasady i warunki:

1. Warunki formalne i udział w Programie

1.1 Program jest dostępny dla wszystkich osób, które ukończyły osiemnaście lat i legalnie zamieszkują na terenie Polski.

1.2 Uczestnik musi mieć ważne konto ID HUAWEI zarejestrowane za pośrednictwem Oficjalnego kanału Huawei i być zalogowany na swoim koncie. Osoby niezalogowane nie mogą korzystać z tej funkcji. Konta takie są udostępniane bezpłatnie, ale na podstawie odrębnych warunków. Jeśli użytkownik nie posiada konta ID HUAWEI, może je założyć, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj.

1.3 Biorąc udział w Programie, Użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki Programu („Regulamin”) – przy czym warunki te mogą być okresowo aktualizowane zgodnie z postanowieniami zawartymi poniżej.– a także oświadcza, że spełnia formalne warunki udziału określone w Regulaminie. Osoby naruszające Regulamin mogą zostać objęte zakazem udziału w Programie na podstawie decyzji Organizatora od której przysługuje reklamacja zgodnie z warunkami opisanymi poniżej . Obowiązuje limit jednego (1) Centrum użytkownika na osobę/adres e-mail bez względu na to, czy dany adres e-mail jest używany przez jedną, czy przez więcej osób. Osoba będąca prawnym posiadaczem konta e-mail podanego podczas rejestracji będzie uznawana za Uczestnika, jeśli tylko spełnia formalne warunki udziału.

1.4 Dane osobowe Uczestnika: sposób, w jaki Organizator wykorzystuje dane osobowe gromadzone w związku z tym Programem, został opisany w Zasadach ochrony prywatności Organizatora.

2. Zmiana warunków i zakończenie Programu

2.1 Organizator zastrzega sobie także prawo do zmiany warunków lub zasad działania Programu z uwagi na zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do treści Regulaminu, zmian będących konsekwencją zmian w infrastrukturze informatycznej platformy technicznej, wprowadzania nowych usług albo funkcjonalności w ramach Programu lub zmian działania Programu. Wszelkie zmiany nastąpią z min. 14-dniowym wyprzedzeniem, a użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez komunikat informujący o zmianach lub, gdy będzie to możliwe, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rezygnacji z dalszego udziału w Programie. Żadna zmiana Regulaminu nie wpłynie jednak na prawa ani obowiązki użytkownika w odniesieniu do zamówień już złożonych zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

2.2 Organizator może także zakończyć Program. W takim przypadku poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem o przewidywanej dacie zakończenia programu oraz możliwości wykorzystania posiadanych punktów.

3. Zdobywanie Punktów

3.1 Punkty zdobywa się, dokonując zakupów za pośrednictwem Oficjalnych kanałów Huawei w Polsce, czyli za pośrednictwem aplikacji mobilnej My HUAWEI lub poprzez sklep internetowy HUAWEI Store (www.huawei.pl). Aby zdobywać Punkty za zakupy, należy być przy tym być zalogowanym na własnym koncie ID HUAWEI. Punkty nie są przyznawane w przypadku nabywania produktów i usług serwisowych oraz zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców. Za zamówienia złożone przed rozpoczęciem programu, punkty nie zostaną przyznane. W innych sytuacjach liczba Punktów będzie obliczana według poniższych zasad:

(i) Liczba przyznawanych Punktów: 1 punkt za każde 1 zł kwoty zamówienia (bez kosztów dostawy), przy czym liczba Punktów jest zaokrąglana do liczby całkowitej, na przykład:

• Zamówienie o wartości 100 zł to 100 przyznanych Punktów
• Zamówienie o wartości 199,40 zł to 199 przyznanych Punktów
• Zamówienie o wartości 199,90 zł to 200 przyznanych Punktów

(ii) Ostateczna liczba Punktów będzie obliczana od zapłaconej kwoty już po uwzględnieniu wszystkich zniżek/rabatów i wykorzystanych kuponów i kodów promocyjnych i bez uwzględnienia kosztów dostawy, i innych ewentualnych opłat. Uczestnik widzi liczbę przyznawanych Punktów w podsumowaniu zamówienia przed płatnością oraz w szczegółach zamówienia po dokonaniu płatności.

(iii) Punkty będą naliczane na koncie ID HUAWEI Uczestnika po odebraniu przesyłki.

4. Wartość Punktów, przekazywanie innym osobom i sprawdzanie salda

4.1 Brak możliwości przekazywania i wymiany na środki pieniężne

Punkty nie stanowią własności Uczestnika i nie mają wartości gotówkowej. W związku z tym Punkty nie mogą być wymieniane na środki pieniężne ani przenoszone na inne osoby w żadnej sytuacji. Przeniesienie Punktów nie jest więc możliwe (a) w następstwie śmierci, (b) w formie darowizny dla członków gospodarstwa domowego, (c) w ramach przekazywania ich między Centrami użytkownika należącymi do jednego Uczestnika ani (d) w żaden inny sposób przewidziany prawem. Obowiązuje ścisły zakaz sprzedaży i przenoszenia Punktów. Punkty nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, a wszelkie transakcje przeniesienia Punktów w taki sposób będą uznawane za nieskuteczne. Nie będzie możliwe przenoszenie Punktów do innych programów Organizatora, chyba że Organizator postanowi inaczej na podstawie własnej, niezależnej decyzji.

4.2 Termin ważności Punktów

4.3 Od momentu przyznania Punkty zachowują ważność do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego. Uczestnik może sprawdzać liczbę Punktów bliskich wygaśnięcia w Centrum użytkownika. Po upływie terminu ważności wykorzystanie Punktów nie będzie możliwe, a wygasłe Punkty zostaną odjęte od salda dostępnych Punktów.

4.4 Saldo zgromadzonych Punktów do wglądu w Centrum użytkownika

Liczba Punktów zgromadzonych przez każdego Uczestnika będzie rejestrowana w Centrum użytkownika. Punkty będą doliczane do salda w Centrum użytkownika po potwierdzeniu transakcji;

4.5 Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego naliczenia Punktów powinny być zgłaszane Organizatorowi w terminie 10 dni roboczych od daty ich naliczenia. Ręczna korekta salda Punktów może potrwać do 10 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Punktów naliczonych w Centrum użytkownika Uczestnika, jeśli uzna, że Punkty te zostały naliczone nieprawidłowo albo uzyskane z naruszeniem zasad. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w dowód uzyskania Punktów oraz do wstrzymania realizacji Punktów bez uprzedzenia Uczestnika, gdy jest to wymagane do zapewnienia zgodności z Regulaminem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ochronę nazwy logowania i hasła do swojego Centrum użytkownika oraz za ochronę posiadanych urządzeń i swojej aktywności w Centrum użytkownika przed dostępem i ingerencją osób niepowołanych. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem ich Centrum użytkownika. Niezależnie od innych środków, Organizator może zawiesić lub zamknąć konto lojalnościowe Uczestnika w przypadku podejrzeń, że Uczestnik dopuścił się jakichkolwiek oszustw w ramach Programu.

4.7 Wszelkie naruszenia Regulaminu lub jakichkolwiek zasad i procedur wprowadzonych przez Organizatora, wszelkie działania szkodliwe dla Organizatora lub jakiekolwiek fałszywe oświadczenia lub próby oszustw związane z Programem, oprócz wszelkich środków dostępnych dla Organizatora w ramach obowiązującego prawa lub ochrony własnych interesów, mogą skutkować wypowiedzeniem udziału w Programie

5. Wykorzystanie zdobytych Punktów

5.1 Punkty można realizować w celu uzyskania zniżek przy zakupach za pośrednictwem Oficjalnych kanałów Huawei. Za każde 100 punktów można odjąć 1 zł od należnej kwoty zamówienia. O tym, czy zakup danego produktu kwalifikuje się do jakichkolwiek zniżek w oparciu o Punkty, decyduje informacja na stronie transakcji. Punkty nie mogą posłużyć do pokrycia całej należności za zamówienie. Możliwa do odliczenia kwota nie może przekroczyć 30% i będzie każdorazowo podana w podsumowaniu zamówienia, jeśli tylko Uczestnik zdecyduje się zrealizować Punkty, zaznaczając odpowiednie pole w podsumowaniu płatności.

5.2 W przypadku zastosowania kuponu rabatowego Punkty zostają naliczane od kwoty obniżonej przez kod rabatowy.

5.3 Towary zamawiane na potrzeby przedsiębiorców nie uprawniają do naliczania ani do realizacji Punktów.

5.4 Zamówienia realizowane z płatnością przy odbiorze nie uprawniają do wykorzystania Punktów.

5.5 Po złożeniu zamówienia z wykorzystaniem Punktów liczba wykorzystanych Punktów nie podlega już zmianie. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany zamówienia, można je anulować z zachowaniem dozwolonego terminu anulowania i złożyć powtórnie. Po anulowaniu zamówienia Punkty będą niezwłocznie zwracane na konto.

5.6 Punkty nie mogą być realizowane z innego konta użytkownika niż to, na które zostały przyznane. Użytkownik może realizować Punkty wyłącznie w ramach własnych zamówień i nie może ich przekazywać na inne konta. Punkty wykorzystane dla danego zamówienia są uwzględniane na fakturze w łącznej kwocie upustów.

5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania listy dostępnych zniżek, jak również odpowiadających im wartości Punktów, w każdej chwili i z dowolnej przyczyny.

5.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany opisywanego produktu na produkt o równorzędnej lub wyższej wartości w przypadku niedostępności lub z innych przyczyn.

6. Warunki dodatkowe

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia udziału w Programie każdej osobie, która korzysta z Programu w sposób w sposób naruszający Regulamin albo jakiekolwiek przepisy prawa. Oprócz zawieszenia i wypowiedzenia udziału w Programie Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków administracyjnych lub prawnych.

6.2 Wszelkie próby zakłócania prawidłowego działania Programu przez jakąkolwiek osobę mogą stanowić naruszenie prawa lub cudzych interesów i Organizator zastrzega sobie prawo, by zgłaszać takie przypadki organom ścigania i/lub dochodzić od takiej osoby zadośćuczynienia w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo. Rezygnacja przez Organizatora z wyegzekwowania jakiegokolwiek zapisu Regulaminu w określonym przypadku nie będzie równoznaczna z rezygnacją z praw wynikających z tego ani jakiegokolwiek innego zapisu.

6.3 Ten Program oraz regulujące go Warunki będą podlegać przepisom prawa polskiego i będą zgodnie z nimi interpretowane. Żadne zapisy tych Warunków nie będą wyłączać ani ograniczać praw użytkownika jako konsumenta wynikających z lokalnych przepisów prawa.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Programu spowodowane działaniem siły wyższej. Żadne z postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za szkody spowodowane zawinionym działaniem Organizatora.

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj