Warunki gwarancji obowiązujące w Polsce
Huawei Polska sp. z o.o. („Huawei” lub ,,Huawei Polska”) gwarantuje sprawne działanie produktu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji na produkt obejmuje 24 miesiące na urządzenia oraz 12 miesięcy na akcesoria oraz baterie (na baterie wbudowane 24 miesiące), liczone od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi.

2. W ramach okresu gwarancji Autoryzowany Serwis Huawei dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika naprawy lub wymiany produktu lub jego części (zależnie od decyzji Huawei Polska). Naprawiony / wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części lub produkty przechodzą na własność Huawei. Usterki produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

3. Produkty oddawane lub odsyłane do Autoryzowanego Serwisu Huawei powinny być kompletne (ładowarka, kable, etc). Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu przez Huawei Polska, na nowy lub inny – wolny od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:
1) serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe,
2) wykonanie naprawy gwarancyjnej nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu (nie dotyczy komputerów),
3) w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, a produkt nadal wykazuje takie same usterki.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
1) korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,
2) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,
3) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,
4) wystąpienia usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem niedołączonym do produktu, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji),
5) eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, kontaktem z żywnością lub cieczą, korozji oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej, lub działania substancji chemicznych,
6) rys i uszkodzeń powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania produktu.

6. Gwarancja na produkt nie obowiązuje w przypadku zerwania z produktu jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczącej o nieautoryzowanej ingerencji.

7. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnych produktów w tym ich podzespołów technicznych. Gwarancja nie obejmuje dostarczanego z produktem oprogramowania.

8. Firma Huawei Polska nie odpowiada za niekompatybilność sprzedawanego produktu z posiadanym przez kupującego i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem systemowym niedostarczonym przez Huawei Polska.

9. Oddając reklamowane urządzenie do naprawy gwarancyjnej, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wszelkich przedmiotów znajdujących się w urządzeniu (np. karty SIM, karty SD itp.).

10. Oddając reklamowane urządzenie do naprawy gwarancyjnej, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia danych, zapisanych w pamięci urządzenia (o ile technicznie jest to możliwe). Firma Huawei Polska oraz Autoryzowane Serwisy Huawei nie ponoszą odpowiedzialności za utratę oprogramowania i danych zapisanych przez Użytkownika w pamięci urządzenia.

11. Dane zapisane przez użytkownika w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi. Autoryzowany Serwis Huawei nie świadczy usług transferu ani zachowywania danych zapisanych w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy. Huawei zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych. Informacja dotycząca sposobu wykonania kopii znajduje się na stronie internetowej: https://consumer.huawei.com/pl/support/ lub może zostać udzielona przez Autoryzowany Serwis Huawei.

12. Gwarancja nie przyznaje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub odszkodowania za niemożność użytkowania produktu przez czas konieczny do wykonania naprawy gwarancyjnej.

13. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

14. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć produkt do Autoryzowanego Serwisu Huawei wraz z dowodem zakupu. Lista aktualnych Autoryzowanych Serwisów znajduje się na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/support/service-center/.
Dane Gwaranta: Huawei Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa
Infolinia Huawei: 800 811 110/223811110