บริการนอกสถานที่

สร้างคำขอรับบริการนอกสถานที่

ส่งคำขอรับบริการนอกสถานที่ผ่านสายด่วนหรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ช่างให้บริการนอกสถานที่

ช่างที่ได้รับอนุญาตให้บริการนอกสถานที่ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบริการนอกสถานที่