Eula

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.
   

Umowa licencyjna na oprogramowanie dla użytkownika

końcowego urządzenia firmy Huawei

Ważna uwaga:      Niniejszy dokument to umowa licencyjna na oprogramowanie dla użytkownika końcowego (zwana dalej „Umową”) między Użytkownikiem (osobą fizyczną, osobą prawną lub dowolnym innym podmiotem) i firmą Huawei Device Co., Ltd. (zwaną dalej „Huawei”) regulująca użycie tego Oprogramowania (patrz Artykuł 1.1 tej Umowy). Należy przeczytać uważnie tę Umowę przed rozpoczęciem korzystania z telefonu komórkowego firmy Huawei i przed pobraniem aktualizacji Oprogramowania wspomnianej w tej Umowie. Korzystanie z urządzenia firmy Huawei lub pobranie aktualizacji tego Oprogramowania będzie stanowić potwierdzenie akceptacji warunków określonych w tej Umowie przez Użytkownika. Jeśli nie jest to intencją Użytkownika, nie należy korzystać z urządzenia firmy Huawei ani pobierać aktualizacji tego Oprogramowania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tej Umowy i nie udziela zgody na przetwarzanie jego danych na zasadach opisanych w części 6, może zwrócić urządzenie firmy Huawei do sklepu firmowego lub autoryzowanego dystrybutora, w którym dokonano zakupu i uzyskać zwrot zapłaconej kwoty, o ile tylko zostaną spełnione warunki zwrotu towaru określone przez Huawei. Warunki te pozostają w zgodzie z odpowiednimi przepisami kraju, w którym dokonano zakupu.   
Ta umowa nie obejmuje elementów oprogramowania udostępnianych na podstawie licencji Open Source w rozumieniu punktu 1.2 

1. Postanowienia ogólne      

1.1 Oprogramowanie objęte tą Umową to: (1) składniki oprogramowania przekazane wraz z urządzeniem firmy Huawei, w tym między innymi kody źródłowe, a także inne wbudowane oprogramowanie, dokumenty, interfejsy, treści, czcionki i wszelkie zapisane w urządzeniu dane będące przedmiotem praw autorskich firmy Huawei lub jej licencjodawców; (2) rozszerzenia i aktualizacje składników oprogramowania wymienionych w pkt. (1). Do Oprogramowania nie zalicza się składników dostępnych na zasadzie licencji Open Source, opisanych w punkcie 1.2.    
1.2 Urządzenie firmy Huawei, jak i udostępniane dla niego rozszerzenia i aktualizacje mogą też zawierać składniki oprogramowania objęte prawami autorskimi innych podmiotów, które to podmioty udostępniają te składniki na podstawie licencji Open Source („Oprogramowanie Open Source”). Oprogramowanie Open Source jest identyfikowane na podstawie specjalnych informacji licencyjnych zapisanych w urządzeniu, odsyłających też do pełnego tekstu licencji Open Source, której podlega dany składnik oprogramowania.Dlatego przy korzystaniu z Oprogramowania Open Source obowiązywać będą postanowienia odrębnych licencji Open Source. Niniejsza Umowa nie wpływa na żadne prawa ani zobowiązania Użytkownika wynikające z licencji Open Source. W razie sprzeczności zapisów tej Umowy z postanowieniami licencji Open Source w odniesieniu do jakichkolwiek składników Oprogramowania Open Source pierwszeństwo stosowania będą mieć postanowienia licencji Open Source.    
1.3 Oprogramowanie wymienione w tej Umowie podlega jej postanowieniom niezależnie od tego, czy jest utrwalone w pamięci tylko do odczytu, utrwalone na dowolnym innym nośniku pamięci lub w innej formie, czy też udostępnione w Internecie do pobrania na serwerze autoryzowanym przez firmę Huawei, o ile nie zostanie postanowione inaczej.   


2. Licencja dla użytkownika końcowego
    
Niniejszym udziela się użytkownikowi ograniczonej i niewyłącznej licencji na korzystanie z tego Oprogramowania (zgodnie z definicją w punkcie 1.1) na jednym urządzeniu firmy Huawei lub komputerze pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej Umowy. W szczególności nie jest dozwolona sprzedaż, przenoszenie praw ani korzystanie w innych celach komercyjnych.    


3. Ograniczenia użycia     

3.1 Użytkownik nie może używać technologii ani własności intelektualnej firmy Huawei do projektowania, programowania, wytwarzania, sprzedawania lub licencjonowania urządzeń/akcesoriów innych podmiotów w powiązaniu z urządzeniami i/lub oprogramowaniem firmy Huawei ani do programowania aplikacji, o ile strony nie uzgodnią inaczej. Wszelkie pytania w tej kwestii można kierować na adres mobile@huawei.com.   
3.2 U ż ytkownik mo ż e wykona ć kopi ę Oprogramowania na dysku twardym komputera lub na innym no ś niku do cel ó w archiwizacyjnych. U ż ytkownik nie mo ż e jednak rozpowszechnia ć ani udost ę pnia ć Oprogramowania przez sieci w taki spos ó b, aby by ł o ono dost ę pne jednocze ś nie dla wielu urz ą dze ń lub komputer ó
w.
3.3 U ż ytkownik nie mo ż e sprzedawa ć , wynajmowa ć , dzier ż awi ć , wypo ż ycza ć , podlicencjonowa ć ani rozpowszechnia ć Oprogramowania w ca ł o ś ci ani w cz ęś ci innym podmiotom bez wcze ś niejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei. U ż ytkownik mo ż e jednorazowo, trwale przekaza ć ca łą licencj ę na Oprogramowanie wraz z przekazaniem w ł asno ś ci urz ą dzenia firmy Huawei innej osobie pod warunkiem, ż e: (1) przekazanie musi obejmowa ć urz ą dzenie firmy Huawei i ca ł e Oprogramowanie firmy Huawei; (2) U ż ytkownik nie zachowa kopii ca ł o ś ci ani cz ęś ci Oprogramowania; (3) osoba/podmiot otrzymuj ą cy urz ą
dzenie i Oprogramowanie firmy Huawei przeczyta i zaakceptuje wszystkie postanowienia niniejszej Umowy.    
3.4 Z wyj ą tkiem sytuacji wprost dozwolonych z mocy innych postanowie ń U ż ytkownik nie mo ż e Oprogramowania kopiowa ć , dekompilowa ć , dezasemblowa ć , poddawa ć zabiegom in ż ynierii wstecznej, ani tworzy ć na jego podstawie produkt ó w pochodnych, ani te ż umo ż liwia ć podejmowania takich dzia ł a ń
innym osobom.
3.5 W przypadku u ż ywania Oprogramowania do zapisywania lub kopiowania tre ś ci U ż ytkownik musi posiada ć wymagane do tego celu zezwolenia w ł a ś ciwych posiadaczy praw wzgl ę dem tych tre ś ci w danym kraju lub regionie. Oprogramowanie firmy Huawei mo ż e by ć u ż ywane do reprodukcji materia łó w w zakresie ograniczonym do kopiowania materia łó w niechronionych prawami autorskimi lub materia łó w, do kt ó rych u ż ytkownik posiada prawa autorskie, lub materia łó w, do kt ó rych reprodukowania jest autoryzowany lub kt ó
rych reprodukowanie jest prawnie dozwolone.    
3.6 U ż ytkownik zobowi ą zuje si ę u ż ywa ć Oprogramowania zgodnie z obowi ą zuj ą cym prawem i przepisami w krajach lub regionach zamieszkania u ż ytkownika i korzystania z Oprogramowania.  

4. Zastrzeżenie praw     
Firma Huawei i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności i prawa autorskie wobec Oprogramowania i zastrzegają sobie wszelkie inne prawa, które nie zostały wprost udzielone Użytkownikowi z mocy tej Umowy.    

5. Czas obowiązywania Umowy i jej zakończenie     
5.1 Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia, w którym po raz pierwszy zainstalowano oprogramowanie. Użytkownik może zakończyć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, trwale usuwając, niszcząc lub odsyłając na swój koszt Oprogramowanie, wszystkie kopie zapasowe i wszystkie materiały pokrewne udostępnione przez firmę Huawei. Firma Huawei i jej licencjodawcy mogą zakończyć tę Umowę w dowolnym momencie za 3-dniowym wypowiedzeniem w razie niedotrzymania przez Użytkownika dowolnego z postanowień tej Umowy. Po zakończeniu Umowy Użytkownik MUSI zaprzestać korzystania z tego Oprogramowania i niezwłocznie usunąć całe Oprogramowanie i powiązane z nim materiały już skopiowane lub zainstalowane w urządzeniu firmy Huawei lub w komputerze.   
5.2 Artyku ł y 6, 7, 8, 9, 11i 12 obowi ą zuj ą po zako ń
czeniu tej Umowy.     

6. Ograniczenie gwarancji     
6.1 UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TO OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE W WIDOCZNYM STANIE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH ORAZ ŻE ANI FIRMA HUAWEI, ANI JEJ LICENCJODAWCY I SPÓŁKI STOWARZYSZONE, ANI POSIADACZE PRAW NIE DEKLARUJĄ ANI NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, PRAWA DO ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW INNYCH PODMIOTÓW. FIRMA HUAWEI ANI ŻADEN INNY PODMIOT NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE PRZEBIEGAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ RYZYKO ZWIĄZANE Z WYBOREM OPROGRAMOWANIA W CELU UZYSKANIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW, A TAKŻE ZA INSTALACJĘ I UŻYCIE OPROGRAMOWANIA I UZYSKANE ZA JEGO POŚREDNICTWEM WYNIKI.    
6.2 ZAINSTALOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI PROGRAMOWYCH LUB USŁUG INNYCH PODMIOTÓW. FIRMA HUAWEI NIE GWARANTUJE, ŻE TO OPROGRAMOWANIE ZAWIERA FUNKCJE LUB USŁUGI, KTÓRE ZAPEWNIĄ CIĄGŁE, TRWAŁE DZIAŁANIE, ANI ŻE TO OPROGRAMOWANIE JEST ZGODNE Z DOWOLNYM OPROGRAMOWANIEM LUB USŁUGAMI INNYCH PODMIOTÓW.   
6.3 DODATKOWO U Ż YTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMO Ś CI, Ż E OPROGRAMOWANIE I US Ł UGI FIRMY HUAWEI NIE S Ą PRZEZNACZONE ANI NIE S Ą ODPOWIEDNIE DO U Ż YCIA W SYTUACJACH ANI W Ś RODOWISKACH, W KTÓRYCH AWARIA, OPÓ Ź NIENIA, B ŁĘ DY LUB NIEDOK Ł ADNO Ś CI TRE Ś CI, DANYCH LUB INFORMACJI MOG Ą BY Ć PRZYCZYN Ą Ś MIERCI, OBRA Ż E Ń CIA Ł A ALBO POWA Ż NYCH SZKÓD MATERIALNYCH LUB Ś RODOWISKOWYCH, W TYM MI Ę DZY INNYMI DO OBS Ł UGI ELEKTROWNI ATOMOWYCH, NAWIGACJI LOTNICZEJ, SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMÓW PODTRZYMANIA Ż
YCIA LUB SYSTEMÓW MILITARNYCH.   

7. Ograniczenie odpowiedzialności     
7.1 FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROBLEMY SPOWODOWANE UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA WYNIKŁYMI Z NADUŻYCIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB NIEUPRAWNIONYCH MODYFIKACJI.   
7.2 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWI Ą ZUJ Ą CE PRAWO FIRMA HUAWEI, JEJ PRACOWNICY, LICENCJODAWCY I SPÓ Ł KI STOWARZYSZONE WYKLUCZAJ Ą ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA EWENTUALN Ą UTRAT Ę ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, SPRZEDA Ż Y LUB KOSZTÓW DOSTARCZENIA TOWARÓW LUB US Ł UG ZAMIENNYCH, USZKODZENIA W Ł ASNO Ś CI, OBRA Ż ENIA CIA Ł A, PRZERWY W DZIA Ł ALNO Ś CI GOSPODARCZEJ, UTRAT Ę INFORMACJI GOSPODARCZYCH I ZA WSZELKIE SZKODY UMY Ś LNE, BEZPO Ś REDNIE, PO Ś REDNIE, PRZYPADKOWE, EKONOMICZNE, UBEZPIECZENIA, KARY, USZKODZENIA UMY Ś LNE LUB B Ę D Ą CE KONSEKWENCJ Ą , NIEZALE Ż NIE OD ICH PRZYCZYNY ANI TEGO, CZY S Ą ONE DOCHODZONE NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNO Ś CI ORAZ WYNIK Ł YCH Z U Ż YCIA LUB NIEMO Ż NO Ś CI U Ż YCIA OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA HUAWEI, JEJ LICENCJODAWCY LUB SPÓ Ł KI STOWARZYSZONE ZOSTA Ł Y POWIADOMIONE O MO Ż LIWO Ś CI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH NIEDOZWOLONE JEST OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO Ś CI ZA OBRA Ż ENIA CIA Ł A, SZKODY SPOWODOWANE Z WINY UMY Ś LNEJ ORAZ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB B Ę D Ą CE KONSEKWENCJ Ą ; WÓWCZAS POWY Ż SZE OGRANICZENIA NIE MAJ Ą ZASTOSOWANIA.   
7.3 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ BEZWZGL Ę DNIE OBOWI Ą ZUJ Ą CE PRAWO,W Ż ADNYM PRZYPADKU ŁĄ CZNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ FIRMY HUAWEI WZGL Ę DEM U Ż YTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY (INNE NI Ż WYMAGANE PRZEZ OBOWI Ą ZUJ Ą CE PRAWO W PRZYPADKACH SZKÓD SPOWODOWANYCH Z WINY UMY Ś LNEJ, Ś MIERCI LUB OBRA Ż E Ń CIA Ł A WYNIK Ł YCH NA SKUTEK ZANIEDBA Ń FIRMY HUAWEI) NIE MO Ż E PRZEKROCZY Ć KWOTY ZAP Ł ACONEJ ZA URZ Ą
DZENIE FIRMY HUAWEI.    

8. Wsparcie techniczne     
Firma Huawei nie ma obowiązku świadczenia żadnych usług pomocy technicznej dla Oprogramowania w ramach niniejszej Umowy .   

9. Przepisy eksportowe  

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów eksportowych, w szczególności przepisów przewidzianych prawem Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Użytkownik nie może używać, eksportować ani reeksportować oprogramowania Huawei z wyjątkiem sytuacji, w których jest to dozwolone prawem kraju, w którym oprogramowanie Huawei zostało nabyte. 

10. Powiadomienia     

Wszelkie powiadomienia i cała korespondencja powinna być wymieniana w formie pisemnej przy użyciu zarejestrowanych adresów e-mail lub adresów z potwierdzeniem odbioru.    

11. Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo      
11.1 Niniejsza Umowa została skonstruowana zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej i podlega interpretacji zgodnie z tym prawem, o ile bezwzględnie obowiązujące prawo i przepisy w kraju zamieszkania użytkownika i korzystania z Oprogramowania nie stanowią inaczej.   
11.2 Wszelkie spory wynik ł e z tej Umowy lub z ni ą powi ą zane powinny by ć w pierwszej kolejno ś ci rozstrzygane polubownie w drodze porozumienia mi ę dzy stronami tej Umowy. W przeciwnym razie powinny zosta ć zg ł oszone do Komisji Arbitra ż owej w Shenzhen (Shenzhen Arbitration Commission) w celu arbitra ż u, kt ó ry zostanie przeprowadzony zgodnie z regu ł ami arbitra ż u Komisji obowi ą zuj ą cymi w czasie wyst ę powania o arbitra ż . Werdykty arbitra ż u maj ą charakter ostateczny i wi ążą cy dla obu stron. Powy ż szy zapis na s ą d polubowny jest skuteczny wy łą cznie w przypadku, gdy nie pozostaje on w sprzeczno ś ci z bezwzgl ę dnie obowi ą zuj ą cym prawem i przepisami w kraju zamieszkania U ż ytkownika i korzystania z Oprogramowania; w przypadku sprzeczno ś ci zastosowanie ma prawo i przepisy w kraju zamieszkania U ż
ytkownika i korzystania z Oprogramowania.    

12. Integralność Umowy     
Niniejsza Umowa reguluje całość stosunków między Użytkownikiem i Huawei i w pełni określa sposób użycia Oprogramowania, zastępując tym samym wszelkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem i Huawei w zakresie korzystania z Oprogramowania. Użytkownik może podlegać także postanowieniom innych umów, mających zastosowanie w przypadku używania lub zakupu oprogramowania Open Source, treści i aplikacji innych producentów lub innych usług Huawei.: