Zasady Programu e-recyclingu odpadów

UWAGA DOTYCZĄCA DANYCH KLIENTA

W ramach Programu e-recyclingu użytkownik (osoba chcąca skorzystać z programu) zobowiązuje się do dostarczenia Huawei sprzętu pozbawionego danych osobowych i/lub poufnych.

USUNIĘCIE DANYCH JEST WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU.

W przypadku, gdy użytkownik przekazuje Huawei urządzenie zawierające dane osobowe lub inne informacje poufne, Huawei nie będzie otwierał dostępu do danych, ponieważ jednym celem firmy jest przekazanie urządzenia do utylizacji.

Wszystkie urządzenia zostają całkowicie rozmagnesowane, a nośniki danych znajdujące się w e-odpadach są niszczone i usuwane, aby zapobiec ujawnieniu Twoich danych prywatnych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie dane prywatne i/lub poufne, które nie powinny, ale mogą być przechowywane na jego urządzeniu przenośnym lub tablecie. Huawei nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych prywatnych i/lub poufnych, ani za zwrócone wraz z urządzeniem akcesoria.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W NINIEJSZYM PROGRAMIE, LUB ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA STRON TRZECICH, CHYBA ŻE TAKIE SZKODY SĄ ZASTRZEŻONE PRZEZ LOKALNE PRAWO.

Huawei nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieusunięciem przez użytkownika danych osobowych i/lub poufnych.

Oddając swoje urządzenie mobilne, baterię lub tablet do Huawei w ramach programu recyklingu e-odpadów, użytkownik zrzeka się praw własności do urządzenia mobilnego, baterii lub tabletu.

Huawei nie ma obowiązku zwracać użytkownikowi oddanego w ramach programu e-recyklingu urządzenia mobilnego, tabletu ani żadnych akcesoriów.

Oddając urządzenie użytkownik nie otrzyma sprzętu zastępczego ani żadnej formy rekompensaty za zwrócone urządzenie przenośne, tablet lub baterię.

Program Recyklingu e-odpadów Huawei jest ważny tylko w Polsce.

GWARANCJA: FIRMA HUAWEI GWARANTUJE, ŻE ZBIERA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE W CELU PRZEZNACZENIA ICH NA RECYCLING I NIE BEDZIE WYKORZYSTYWAĆ URZĄDZEŃ W ŻADEN INNY SPOSÓB NIŻ OPISANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH.