Huawei Polska Raport strategii podatkowej za rok 2021

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Huawei Polska

Raport strategii podatkowej za rok 2021


Huawei jest wiodącym światowym dostawcą infrastruktury informatycznej i technologii komunikacyjnych (ICT) oraz inteligentnych urządzeń i prowadzi działalność w Polsce od 2004 r. poprzez Huawei Polska sp. z o.o. („Huawei Polska”). Huawei z dumą wspiera wzrost gospodarczy poprzez inwestycje, zamówienia, zatrudnienie i partnerstwo – wszystko to pomaga budować lepiej połączoną Polskę poprzez dostarczanie innowacyjnych i transformacyjnych rozwiązań ICT.


Huawei uznaje swoje obowiązki jako odpowiedzialna organizacja i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawa podatkowego na każdym rynku, na którym działa. Huawei nie angażuje się w agresywne planowanie podatkowe, w tym odnośnie finansowania spółek zależnych i sposobu organizacji struktury prawnej. Huawei poszukuje uczciwych i stabilnych ram polityki podatkowej oraz aktywnie przyczynia się do rozwoju dobrych praktyk podatkowych poprzez zaangażowanie organów branżowych i organów podatkowych. Huawei jest zorganizowany w formie podziału na Grupy Biznesowe.
W przypadku gdy dana Grupa Biznesowa prowadzi działalność na odpowiednim rynku, jest zobowiązana do spełnienia wysokich standardów zarządzania podatkami Huawei.


Niniejsza strategia podatkowa określa standardy zarządzania podatkami w odniesieniu do spraw podatkowych Huawei Polska. Treść strategii jest dostosowana do globalnych polityk zarządzania podatkami Grupy Huawei i wspomagających mechanizmów operacyjnych i jest przygotowana ze szczególnym odniesieniem do polskich przepisów podatkowych lub przyjętej praktyki oraz zasad podatkowych zatwierdzonych przez Zarząd Huawei Polska. Obejmuje ona wszystkie rodzaje podatków związanych ze spółką, w tym podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatki pobierane źródła, podatki pracownicze, cła i inne podatki.


Niniejsza strategia podatkowa powinna być interpretowana wraz z innymi publicznie dostępnymi dokumentami dotyczącymi systemów ładu korporacyjnego Huawei, a w szczególności mechanizmu kontroli wewnętrznej Huawei, który opiera się na ramach struktury COSO.


Ogólne zasady leżące u podstaw zarządzania sprawami podatkowymi przez Huawei Polska:


• Podejście do zarządzania podatkami:
Podatki uznaje się za kluczową część odpowiedzialności korporacyjnejHuawei Polska. Zarząd Huawei Polska jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad podatkami, z oddelegowaniem operacyjnym na rzecz kierownictwa wyższego szczebla i funkcji pomocniczych w odpowiednim zakresie.


• Podejście do wypełnienia obowiązków podatkowych:
Huawei Polska uznaje swoje obowiązki jako odpowiedzialna organizacja i dąży do tego aby płacić wszystkie podatki zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawa podatkowego w Polsce. Celem jest przedstawienie pełnych, dokładnych i terminowych deklaracji podatkowych oraz zapłacenie właściwego podatku we właściwym czasie i we właściwym miejscu, w oparciu o właściwe stosowanie odpowiednich przepisów prawa i regulacji, uwzględniając intencję i literę prawa.


• Podejście do ryzyka podatkowego:
Celem Huawei Polska jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności w odniesieniu do przestrzegania przepisów podatkowych poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów i działań w zakresie zgodności podatkowej oraz z niepewnością prawną wynikającą w interpretacji przepisów podatkowych. Huawei stosuje Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP) jako podstawowy mechanizm zarządzania tymi obszarami ryzyka.


• Stosunek do planowania podatkowego:
Model biznesowy Huawei Polska wynika ze względów biznesowych. Wszelkie planowanie podatkowe musi wspierać działalność gospodarczą, być w długoterminowym interesie Huawei Polska i posiadać autentyczną substancję biznesową.


• Stosunki z organami podatkowymi:
Huawei Polska dąży do rozwoju konstruktywnych relacji z organami podatkowymi w Polsce, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Huawei Polska w sposób kooperatywny i profesjonalny utrzymuje stosunki z organami podatkowymi, udziela informacji w ramach czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.


Podejście do zarządzania podatkami i realizacji obowiązków podatkowych – Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego Huawei


Przegląd Ram Kontroli Wewnętrznej Huawei znajduje się w części „Wewnętrzna Kontrola” strony internetowej Grupy Huawei (https://www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-governance/internal-control). Wspierając Ramy Kontroli Wewnętrznej, Huawei ustanowił Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, które mają zapewnić zarządzanie sprawami podatkowymi zgodnie z niniejszym sprawozdaniem w sprawie strategii podatkowej. Podsumowanie kluczowych elementów wspierających RWNP opisano poniżej:


  • Ludzie i Organizacja

  • Polityka i Zarządzanie

  • Procesy i Kontrola

  • Informatyka & IT

  • Monitorowanie, testowanie i konserwacja


Podejście do ryzyka podatkowego


Celem Spółki jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności w odniesieniu do realizacji obowiązków podatkowych poprzez dążenie do zarządzania ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów i działań w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz ryzyka ustawodawczego wynikającego z interpretacji przepisów podatkowych. Huawei wprowadza Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego jako podstawowy mechanizm zarządzania tymi zagrożeniami. RWNP mają na celu zapewnienie, że realizowane obowiązki podatkowe i raportowania podatkowe Huawei są wiarygodne oraz że sprawy podatkowe są właściwie kontrolowane zgodnie ze strategią podatkową Huawei. RWNP składają się z różnych elementów, w tym ze strategii podatkowej, departamentu zarządzania podatkami obejmującego odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel podatkowy, oraz odpowiedniej architektury operacyjnej.


Uznaje się jednak, że czasami przepisy podatkowe i regulacje mogą być niejasne i tam gdzie jest to wskazane poszukiwane jest dodatkowe doradztwo profesjonalnych, zewnętrznych konsultantów podatkowych. Ponadto, w celu uzyskania większej pewności podatkowej, mechanizmy obejmujące Interpretacje Podatkowe i Uprzednie Porozumienia Cenowe mogą być stosowane w odpowiednich przypadkach. W 2021. Huawei Polska nie złożyła żadnych wniosków o indywidualne / ogólne interpretacje podatkowe, wiążące informacje stawkowe ani wiążące informacje akcyzowe.


Podejście do planowania podatkowego


Model biznesowy Huawei Polska opiera się wyłącznie na przesłankach biznesowych. Transakcje muszą wspierać działalność gospodarczą i posiadać rzeczywistą substancję biznesową, co oznacza, że Huawei Polska nie angażuje się w żadne agresywne planowania podatkowe.


W szczególności, Huawei Polska prowadzi transakcje wewnątrzgrupowe zgodnie z zasadą rynkową i spełnia swoje zobowiązania w ramach lokalnych zasad ustalania cen transferowych, w tym przygotowywania dokumentacji cen transferowych.


Wszelkie znaczące transakcje muszą być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zarząd Huawei Polska.


W 2021 r. Huawei Polska złożyła 10 formularzy MDR-1 i 10 formularzy MDR-3 (w tym aktualizacje i ponowne raportowania), obejmujące schematy podatkowe w rozumieniu art. 86a ust. 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych.


Podejście do postępowania z organami podatkowymi


Aby wspierać konstruktywne stosunki oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, Huawei Polska dąży do utrzymywania kontaktów z polskimi organami podatkowymi w sposób kooperatywny i profesjonalny. Cel ten jest osiągany, w stosownych przypadkach, poprzez:


• Regularne spotkania z polskim organami podatkowymi w celu omówienia znaczących spraw takich jak zmiany prawa i regulacji podatkowych, aktualnych kwestii biznesowych, znaczących transakcji oraz porozumienia w sprawie interpretacji prawa i regulacji podatkowych oraz praktyki podatkowej.


• Spotkania w celu opisania mechanizmów stosowanych przez Huawei w celu zapewnienia, że działania w zakresie kontroli podatkowej są solidne, a deklaracje podatkowe i raportowania podatkowe mogą być uznana za kompletne i prawidłowe.


• Zaangażowanie z polskimi organami podatkowymi w zakresie adresowania wezwań i kontroli podatkowych w sposób kooperatywny i profesjonalny.


W 2021 r. Huawei Polska nie zawarła z organami podatkowymi umowy o współdziałanie w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj