Huawei Polska Raport strategii podatkowej za rok 2022

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Huawei Polska

Raport strategii podatkowej za rok 2022


Huawei jest wiodącym światowym dostawcą infrastruktury informatycznej i technologii komunikacyjnych (ICT) oraz inteligentnych urządzeń, prowadzi działalność w Polsce od 2004 r. poprzez Huawei Polska sp. z o.o. ("Huawei Polska"). Huawei z dumą wspiera wzrost gospodarczy w Polsce poprzez inwestycje, zamówienia, zatrudnienie i partnerstwo – wszystko to pomaga – dotrzeć technologii cyfrowej do każdej osoby, domu i organizacji, tworząc w pełni połączony, inteligentny świat.


Huawei uznaje swoje obowiązki jako odpowiedzialna organizacja i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawa podatkowego na każdym rynku, na którym działa. Huawei nie angażuje się w agresywne planowanie podatkowe, oznacza to, że każde planowanie podatkowe musi opierać się na względach komercyjnych. Obejmuje to finansowanie spółek zależnych i sposobu organizacji struktury prawnej. Huawei poszukuje uczciwych i stabilnych ram polityki podatkowej oraz aktywnie przyczynia się do rozwoju dobrych praktyk podatkowych poprzez zaangażowanie organów branżowych i organów podatkowych.


Huawei jest zorganizowany w formie podziału na Grupy Biznesowe. W przypadku gdy dana Grupa Biznesowa prowadzi działalność na odpowiednim rynku, jest zobowiązana do spełnienia wysokich standardów zarządzania podatkami Huawei.


Niniejsza strategia podatkowa określa standardy zarządzania podatkami w odniesieniu do spraw podatkowych Huawei Polska. Treść strategii jest dostosowana do globalnych polityk zarządzania podatkami Huawei i wspomagających mechanizmów operacyjnych, i jest przygotowana ze szczególnym odniesieniem do polskich przepisów podatkowych lub przyjętej praktyki oraz zasad podatkowych zatwierdzonych przez Zarząd Huawei Polska. Obejmuje ona wszystkie rodzaje podatków związanych ze spółką, w tym podatek dochodowy od osób prawnych, GST/VAT, podatki pobierane u źródła, podatki pracownicze, cła i inne podatki.


Niniejsza strategia podatkowa powinna byc interpretowana wraz z innymi publicznie dostępnymi dokumentami dotyczącymi ładu korporacyjnego Huawei, obejmując w szczególności Raport Korporacyjny, który opisuje mechanizm kontroli wewnętrznej. Jest on oparty na 5 filarach struktury COSO: Środowisko kontroli, Ocena ryzyka, Działania kontrolne, Informacja i Komunikacja oraz Monitorowanie.

Ogólne zasady leżące u podstaw zarządzania sprawami podatkowymi przez Huawei Polska:


Ogólne zasady:


Podejście do zarządzania podatkami: Podatki uznaje się za kluczową część odpowiedzialności korporacyjnej Huawei Polska. Zarząd Huawei Polska jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad podatkami, z oddelegowaniem operacyjnym na rzecz kierownictwa wyższego szczebla i funkcji pomocniczych w odpowiednim zakresie.


Podejście do wypełnienia obowiązków podatkowych: Huawei Polska uznaje swoje obowiązki jako odpowiedzialna organizacja i dąży do tego aby płacić wszystkie podatki zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawa podatkowego w Polsce. Celem jest przedstawienie pełnych, dokładnych i terminowych deklaracji podatkowych oraz zapłacenie właściwego podatku we właściwym czasie i we właściwym miejscu, w oparciu o właściwe stosowanie odpowiednich przepisów prawa i regulacji, uwzględniając intencję i literę prawa.


Podejście do ryzyka podatkowego: Celem Huawei Polska jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności w odniesieniu do przestrzegania przepisów podatkowych poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów i działań w zakresie zgodności podatkowej oraz w związku z niepewnością prawną wynikającą w interpretacji przepisów podatkowych. Huawei stosuje Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP) jako podstawowy mechanizm zarządzania tymi obszarami ryzyka.


Stosunek do planowania podatkowego: Model biznesowy Huawei Polska wynika ze względów biznesowych. Wszelkie planowanie podatkowe musi wspierać działalność gospodarczą, być w długoterminowym interesie Huawei Polska i posiadać autentyczną substancję biznesową.


Stosunki z organami podatkowymi: Huawei Polska dąży do rozwoju konstruktywnych relacji z organami podatkowymi w Polsce, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Huawei Polska w sposób kooperatywny i profesjonalny utrzymuje stosunki z organami podatkowymi, udziela informacji w ramach czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.


Podejście do zarządzania podatkami i realizacji obowiązków podatkowych – Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego Huawei


Przegląd Systemu Kontroli Wewnętrznej Huawei znajduje się w części „Wewnętrzna Kontrola” strony internetowej Huawei (http://www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-governance/internal-control).Wspierając System Kontroli Wewnętrznej, Huawei ustanowił Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, które mają zapewnić zarządzanie sprawami podatkowymi zgodnie z niniejszym sprawozdaniem w sprawie strategii podatkowej. Podsumowanie kluczowych elementów wspierających RWNP opisano poniżej:


Ludzie i Organizacja

Polityka i Zarządzanie

Procesy i Kontrola

Informatyka & IT

Struktura organizacyjna skonstruowana w celu zarządzania sprawami podatkowymi Huawei oraz umiejętności i kompetencje personelu Huawei.


Ten element RWNP wspiera realizację strategii podatkowej poprzez zapewnienie, że Departament Zarządzania Podatkami, krajowa funkcja podatkowa oraz szerzej ujęta funkcja podatkowa zespolona w działalności biznesowej są zorganizowane w optymalny sposób, posiadają wymagane umiejętności, zdolności i doświadczenie.

Nadrzędne ramy przyjęte przez Zarząd i warstwy pomocnicze na poziomie działalności gospodarczych i funkcji w celu zarządzania sprawami podatkowymi.


Ten składnik RWNP wspiera realizację strategii podatkowej poprzez określenie granic, w ramach których Huawei musi zarządzać swoimi sprawami podatkowymi.

Procesy ustanowione w celu zarządzania sprawami podatkowymi Huawei, w tym zarządzaniem transakcjami i wypełnianiem zobowiązań i raportowań podatkowych Huawei oraz mechanizmami kontroli przeznaczonymi do łagodzenia lub eliminowania ryzyka wynikającego z działalności Huawei.


Ten element wspiera realizację strategii podatkowej poprzez zapewnienie, że procesy i mechanizmy kontroli są ustanawiane, wykonywane i monitorowane tak, aby procesy funkcjonowały zgodnie z zamierzonym założeniem.

Technologie i systemy stosowane w celu ułatwienia skutecznego zarządzania podatkami oraz zarządzania danymi przy realizacji obowiązków podatkowych i obowiązków sprawozdawczych Huawei.


Ten element wspiera realizację strategii podatkowej poprzez pomoc w poprawie integralności danych stosowanych do celów podatkowych oraz skuteczności i efektywności procesów podatkowych, w tym zapewnienia niezawodności tych procesów.

 • • Utworzono Departament Zarządzania Podatkami spółek Huawei w celu wsparcia skutecznej realizacji obowiązków podatkowych.


 • • Prezes Departamentu Zarządzania Podatkami, jako globalny lider procesu podatkowego, podlega bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu spółek Huawei i odpowiada za projektowanie struktury operacyjnej obszaru podatkowego (polityki podatkowe, wytyczne i procesy).


 • • Zespoły zarządzające krajami są odpowiedzialne za dostosowanie globalnej podatkowej architektury operacyjnej do lokalnych przepisów i regulacji oraz za ich wdrożenie i realizację w ramach lokalnej organizacji. Są one wspierane przez zespoły odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów podatkowych, w tym zewnętrznych doradców podatkowych.


 • • W Polsce Zarząd Huawei Polska jest ostatecznie odpowiedzialny za zapewnienie, że Huawei Polska jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami podatkowymi i regulacjami w Polsce.

 • • Opracowano politykę zarządzania podatkami, wspierającą funkcjonalną politykę i wytyczne w celu kierowania krajowymi zespołami zarządzania podatkami.


 • • Zarząd Huawei Polska sprawuje nadzór nad sprawami podatkowymi, sankcjonuje podejście firmy do zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wskazuje strategiczne kierunki działań wyższej kadrze zarządzającej w segmentach działalności i funkcji podatkowej.


 • • Zarząd Huawei Polska spotyka się okresowo w celu omówienia kwestii biznesowych, w tym tam gdzie jest to wymagane kwestii związanych z podatkami, oraz w celu uzyskania zapewnienia ze strony kierownictwa wyższego szczebla, że odpowiednio reaguje na jakiekolwiek zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

 • • Globalne procesy podatkowe zostały opracowane na rzecz wszystkich spółek Huawei.


 • • Ustanowiono odpowiednie działania kontrolne w celu zarządzania ryzykiem podatkowym wynikającym z tych procesów podatkowych. W stosownych przypadkach są one wbudowane w odpowiednie procesy podatkowe i mają na celu zapobieganie lub wykrywanie zdarzeń ryzyka.


 • • Zespoły zarządzające krajem są odpowiedzialne za lokalizowanie procesów podatkowych oraz za wdrażanie kontroli stosowanych w celu zarządzania ryzykiem podatkowym na poziomie lokalnym.

 • • Opracowano systemy IT wspierające skuteczną realizację obowiązków podatkowych.


 • • Systemy te zostały zintegrowane, tam gdzie to możliwe, z całościową architekturą systemów Huawei w celu zapewnienia kompletności i dokładności przestrzegania przepisów podatkowych.


 • • Ustanowiono mechanizmy kontroli w celu zapewnienia integralności danych i dokładności obliczeń stosowanych do celów realizacji obowiązków podatkowych.

Monitorowanie, testowanie i konserwacja

Monitorowanie, testowanie i konserwacja stosowane w celu zapewnienia dającej się udowodnić skuteczności działania Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego i ich ciągłej poprawy.

 • • Podatkowa architektura operacyjna Huawei (polityki, wytyczne, procesy i systemy informatyczne) jest okresowo poddawana przeglądowi i aktualizowana w celu zapewnienia pełnego wsparcia celów Huawei w zakresie realizacji obowiązków podatkowych.

 • • Skuteczność operacyjna procesów jest stale monitorowana i sprawdzana w celu zapewnienia, że można na nich polegać w procesach realizacji obowiązków podatkowych. Tam, gdzie te działania identyfikują anomalie, podejmuje się kroki w celu skorygowania błędów, określenia przyczyny i ustanowienia planu naprawczego zapobiegającego ponownemu wystąpieniu anomalii.

 • • Wyniki wszelkich działań monitorujących i testujących są, w stosownych przypadkach, przekazywane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupowym, regionalnym i krajowym.


Podejście do ryzyka podatkowego


Celem Spółki jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności w odniesieniu do realizacji obowiązków podatkowych poprzez dążenie do zarządzania ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów i działań w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz ryzyka ustawodawczego wynikającego z interpretacji przepisów podatkowych. Huawei wprowadza Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego jako podstawowy mechanizm zarządzania tymi zagrożeniami. RWNP mają na celu zapewnienie, że realizowane obowiązki podatkowe i raportowania podatkowe Huawei są wiarygodne oraz że sprawy podatkowe są właściwie kontrolowane zgodnie ze strategią podatkową Huawei. RWNP składają się z różnych elementów, w tym ze strategii podatkowej, departamentu zarządzania podatkami obejmującego odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel podatkowy, oraz odpowiedniej architektury operacyjnej.


Uznaje się jednak, że czasami przepisy podatkowe i regulacje mogą być niejasne i tam gdzie jest to wskazane poszukiwane jest dodatkowe doradztwo profesjonalnych, zewnętrznych konsultantów podatkowych. Ponadto, w celu uzyskania większej pewności podatkowej, mechanizmy obejmujące Interpretacje Podatkowe i Uprzednie Porozumienia Cenowe mogą być stosowane w odpowiednich przypadkach.


W 2022 r. Huawei Polska nie złożyła żadnych wniosków o indywidualne / ogólne interpretacje podatkowe, ani wiążące informacje akcyzowe. W 2022 r. Huawei Polska złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.


Podejście do planowania podatkowego


Huawei Polska nie angażuje się w żadne agresywne planowania podatkowe, co oznacza, iż model biznesowy Huawei Polska opiera się wyłącznie na przesłankach biznesowych. Transakcje muszą wspierać działalność gospodarczą i posiadać rzeczywistą substancję biznesową.


W szczególności, Huawei Polska prowadzi transakcje wewnątrzgrupowe zgodnie z zasadą rynkową i spełnia swoje zobowiązania w ramach lokalnych zasad ustalania cen transferowych, w tym przygotowywania dokumentacji cen transferowych.


Wszelkie znaczące transakcje muszą być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zarząd Huawei Polska.


W 2022 r. Huawei Polska złożyła 1 formularz MDR-1 i 6 formularzy MDR-3, obejmujące schematy podatkowe w rozumieniu art. 86a ust. 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych.


Współpraca z organami podatkowymi


Aby wspierać konstruktywne stosunki oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, Huawei Polska dąży do utrzymywania kontaktów z polskimi organami podatkowymi w sposób kooperatywny i profesjonalny. Cel ten jest osiągany, poprzez współpracę z organami podatkowymi:


• w celu omówienia znaczących spraw takich jak zmiany prawa i regulacji podatkowych, aktualnych kwestii biznesowych, znaczących transakcji oraz porozumienia w sprawie interpretacji prawa i regulacji podatkowych oraz praktyki podatkowej.


• w celu zapewnienia, że działania w zakresie kontroli podatkowej są solidne, a deklaracje podatkowe i raportowania podatkowe mogą być uznana za kompletne i prawidłowe.


• w zakresie adresowania wezwań i kontroli podatkowych w sposób kooperatywny i profesjonalny.


W 2022 r. Huawei Polska nie zawarła z organami podatkowymi umowy o współdziałanie w rozumieniu Ordynacji podatkowej.


Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj