รับและปฏิเสธสายโดยใช้นาฬิกา

นี่เป็นประโยชน์หรือไม่