Terms and Conditions of Sale

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

เงื่อนไขการซื้อ

บทนำ

1. เงื่อนไขการซื้อเหล่านี้ควบคุมการจัดหาโดย Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. บริษัทจำกัดแห่งประเทศซึ่งมีสถานประกอบการเลขที่ 9 จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ GN01-04 ถนนพระราม 9 ชั้น 34-39 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์:10310 (“เรา/พวกเรา/ของเรา/Huawei”) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อที่ https://consumer.huawei.com/th/ (“ไซต์”)
การยอมรับที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะถือว่าคุณยอมรับที่จะมีภาระผูกพันตามกฎหมายจากเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้และยอมรับว่าการใช้ข้อมูลใด ๆ ของคุณและข้อมูลที่รวบรวมไว้ภายใต้สัญญาและเงื่อนไขการซื้อจะกระทำตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. ในเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้:

"บัญชี" หมายถึงบัญชีที่คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนบนไซต์หากคุณต้องการส่งคำสั่งซื้อบนไซต์
"การรับทราบ" หมายถึงการที่เรารับทราบคำสั่งซื้อของคุณทางอีเมล
"การยืนยันคำสั่งซื้อ" หมายถึงอีเมลที่เราส่งถึงคุณ ซึ่ง Huawei ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณตามข้อที่ว่าด้วย “วิธีการจัดทำสัญญา” ด้านล่าง
“สัญญา” หมายถึงคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหรือผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้ ซึ่ง Huawei ตอบรับตามข้อที่ว่าด้วย “วิธีการจัดทำสัญญา” ด้านล่าง
"คำสั่งซื้อ" หมายถึงคำสั่งซื้อที่คุณส่งไปยังไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา
"คุณ" หมายถึงลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ
หัวเรื่องมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อการตีความหรือการสร้างเงื่อนไขการซื้อ
คำที่บ่งบอกรูปเอกพจน์หมายรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย และเป็นเช่นเดียวกันในทางกลับกัน คำที่บ่งบอกถึงเพศหมายรวมถึงทุกเพศและการอ้างถึงบุคคลหมายรวมถึงบุคคล บริษัท บรรษัท สถานประกอบการ หรือพันธมิตรด้วย
การอ้างถึง "รวม" หรือ "รวมถึง" หรือคำที่คล้ายคลึงกันหรือนิพจน์จะหมายความว่ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

ผลบังคับใช้

1. คุณต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ หากคุณมีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ พ่อแม่/ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขการซื้อก่อนที่คุณจะทำการสั่งซื้อใด ๆ บนไซต์

2. เงื่อนไขการซื้อเหล่านี้นำไปใช้กับคำสั่งซื้อและสัญญาทั้งหมดที่เราทำหรือจะทำขึ้นเพื่อการขายและการจัดหาผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณสั่งคำสั่งซื้อให้คำกับ ให้คำแนะนำในการจัดส่งใด ๆ หรือตอบรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ทำการเช่นนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขการซื้อของคุณอย่างชัดเจน

3. ให้ยึดเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้เป็นหลัก เหนือกว่าเงื่อนไขแยกต่างหากใด ๆ ที่คุณหยิบยก เงื่อนไขใด ๆ ที่คุณส่ง เสนอ หรือกำหนดในรูปแบบใดและในเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอีเมล หรือทางวาจาจะถูกละเว้นและยกเว้นโดยชัดแจ้ง

4. ไม่มีข้อเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้ออื่น ๆ ที่จะมีภาระผูกพัน เว้นแต่ว่าจะตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่เราลงชื่อไว้

วิธีการจัดทำสัญญา

1. คุณสามารถสั่งซื้อด้วยบัญชีที่ลงทะเบียน หรือสั่งซื้อภายใต้โหมดแขก และคุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนไซต์เกี่ยวกับวิธีการที่คุณสั่งซื้อ และเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายที่คุณคาดหวังไว้ก่อนที่คุณจะส่งไปยังไซต์

2. เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสั่งซื้อ ระบบจะแสดงตัวคุณบนไซต์และคิดค่าบริการที่คุณต้องชำระ รวมถึงภาษี และค่าบริการจัดส่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้น การชำระเงินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากทำการซื้อ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิก (ยกเว้นการจ่ายสดเมื่อจัดส่งหรือที่เรียกว่า “COD”) ค่าบริการทั้งหมดคิดเป็นสกุลเงิน THB คุณต้องชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์เต็มจำนวน ณ เวลาที่สั่งซื้อด้วยธนาคารที่รับชำระเงินต่อไปนี้ ยกเว้น COD):บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Visa and Master)

3. คุณยอมรับว่ารายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรานั้นถูกต้อง โดยบัตรเดบิต หรือบัญชีหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นของคุณเองและมีเงินหรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอที่ชำระค่าผลิตภัณฑ์ Huawei ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของคุณก่อนที่จะมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ

4. เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อไปยังไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณดำเนินการดังกล่าวตามเงื่อนไขการซื้อปัจจุบันเหล่านี้ ณ วันที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อล่าสุดในทุกครั้งที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณ

5. คำสั่งซื้อของคุณจะยังคงมีผลบังคับใช้เป็นข้อเสนอให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์จนกว่า Huawei จะออกการยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อสร้างสัญญาการซื้อขาย หรือก่อนหน้านั้นเมื่อ Huawei ได้รับแจ้งการบอกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

6. Huawei จะไม่มีข้อผูกพันในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณจนกว่า Huawei ได้ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า Huawei ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ อีเมล จดหมาย โทรสาร หรือการรับทราบคำสั่งซื้ออื่น ๆ ของเรานั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ ในการรับทราบนั้น Huawei อาจให้หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้สั่งซื้อไว้ Huawei อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธที่จะตอบรับคำสั่งซื้อจากคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการที่สินค้ามีไม่เพียงพอหรือ Huawei อาจเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับคุณ (ในกรณีนี้ Huawei อาจต้องการให้คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้งก่อน)

7. สัญญาจะเกิดขึ้นและ Huawei จะมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณเมื่อ Huawei ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ การตอบรับจะเกิดขึ้นเมื่อ Huawei ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณอย่างชัดแจ้งทางอีเมล ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า "การยืนยันคำสั่งซื้อ" โดยระบุว่า Huawei กำลังตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ การยืนยันคำสั่งซื้อจะถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อเราได้จัดส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ โดยไม่กระทบต่อข้อผูกพันในการที่คุณจะต้องชำระเงินให้กับเราล่วงหน้า Huawei อาจส่งใบแจ้งหนี้ให้กับคุณได้ทุกเมื่อหลังจากที่ Huawei ได้ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ว Huawei จะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับคุณเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ ใบแจ้งหนี้การซื้อจะถือว่าเป็นหลักฐานการซื้อ จนกว่าจะถึงเวลาที่ Huawei ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ Huawei ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ และคุณขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หาก Huawei หรือคุณได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่ Huawei จะได้ตอบรับคำสั่ง Huawei จะคืนเงินใด ๆ ที่คุณได้ทำการชำระเงินไปแล้ว หรือบริษัทบัตรเดบิตของคุณชำระเงินให้กับเราสำหรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในทันที

8. หากคุณพบว่าคุณทำผิดพลาดกับคำสั่งซื้อของคุณหลังจากที่คุณได้ส่งไปยังไซต์แล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่ HUAWEI จะเริ่มจัดส่งสินค้าให้กับคุณ

9. Huawei พยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่แจ้งให้คุณทราบนั้นถูกต้อง แต่ราคาของคำสั่งซื้อของคุณจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบโดย Huawei ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตอบรับ หากราคาสำหรับคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ Huawei จะตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ Huawei จะติดต่อคุณและขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการดำเนินการต่อกับราคาที่ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติม

10. สัญญาจะเกี่ยวข้องเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งซึ่ง Huawei ได้ยืนยันในการยืนยันคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น Huawei จะไม่มีข้อผูกพันในการจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นใดซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณจนกว่า Huawei ได้ส่งการยืนยันคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

11. คุณต้องเฉพาะส่งข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปยัง Huawei เท่านั้น และคุณต้องคอยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

การจัดส่ง

1. Huawei มีเป้าหมายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ ณ สถานที่จัดส่งที่คุณร้องขอในคำสั่งซื้อของคุณ

2. Huawei มีเป้าหมายในการจัดส่งภายในระยะเวลาที่เราระบุไว้ในเวลาที่คุณสั่งซื้อ (และทำการปรับปรุงในการยืนยันคำสั่งซื้อ) แต่ Huawei ไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับวันจัดส่งที่แน่นอนได้ในขณะที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณหรือในการยืนยันคำสั่งซื้อ Huawei มีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบภายในกรอบระยะเวลาที่คำสั่งซื้อใด ๆ ที่ Huawei ตอบรับได้กำหนดไว้ แต่ Huawei ไม่สามารถรับประกันวันจัดส่งที่แน่นอนได้

3. Huawei จะต้องแจ้งให้คุณทราบหาก Huawei คาดว่า Huawei ไม่สามารถจัดส่งได้ตามวันจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ แต่ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Huawei จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน ความเสียหาย ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการจัดส่งล่าช้า

4. ขณะจัดส่งผลิตภัณฑ์ คุณจำเป็นต้องลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง คุณตกลงที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่ามีความผิดปกติ ข้อบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่สังเกตเห็นได้ชัดหรือไม่ ก่อนที่คุณจะลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง คุณจำเป็นต้องเก็บใบเสร็จของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเอาไว้เผื่อในกรณีที่มีการพูดคุยกับเราในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้

5. โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถจัดส่งไปยังพื้นที่ชนบทในบางแห่งได้ หากในกรณีนี้ Huawei แจ้งให้คุณทราบโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้กับเราในขณะที่คุณทำการสั่งซื้อ และจัดการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือทำการจัดส่งไปยังที่อยู่สำหรับการจัดส่งอื่น

6. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์จะส่งต่อให้กับคุณเมื่อจัดส่ง เว้นแต่ว่าการจัดส่งเกิดความล่าช้าเนื่องจากการที่คุณการละเมิดข้อผูกพันภายใต้สัญญา ความเสี่ยงจะส่งต่อ ณ วันที่จะมีการจัดส่งเกิดขึ้นแต่คุณทำการละเมิด นับตั้งแต่ตอนที่ส่งต่อความเสี่ยงส่งต่อให้กับคุณ Huawei จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

7. หากการจัดส่งหรือการรับเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากการที่คุณปฏิเสธที่จะตอบรับการจัดส่งอย่างไม่สมเหตุสมผล หรือหากคุณไม่ (ภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากที่ Huawei พยายามจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณเป็นครั้งแรก) ตอบรับการจัดส่งหรือรับผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการขนส่ง Huawei อาจ (โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่เรามี) อาจไม่ดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการจัดส่งหรือการรับอีกต่อไปหลังจากนั้น และแจ้งให้คุณทราบว่า Huawei กำลังยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องในทันที ซึ่งในกรณีนี้ Huawei จะคืนเงินให้กับคุณหรือบริษัทบัตรเดบิตของคุณเป็นจำนวนเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งชำระให้กับเราแล้วภายใต้สัญญาที่บังคับใช้

การยกเลิก

1. Huawei อาจยกเลิกสัญญาหากไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม Huawei จะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีนี้และคืนเงินให้กับการชำระเงินใด ๆ ที่คุณได้ดำเนินการไว้

2. โดยปกติแล้ว Huawei จะคืนเงินที่ได้รับจากคุณโดยใช้วิธีการเดียวกันกับวิธีการเดิมที่คุณใช้ในการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ ยกเว้น COD สำหรับ COD นั้น Huawei จะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีที่เป็นช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สามตามที่คุณกำหนดไว้ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ

3. หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหลังจากการจัดส่ง โปรดติดต่อสายด่วน Huawei ที่ 1800011113 หรือส่งอีเมลไปที่ support.th@huawei.com เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เคร่งครัดตามคำแนะนำที่เผยแพร่ล่าสุดของผู้ผลิตตามดังกำหนดไว้บนไซต์หรือบนตัวผลิตภัณฑ์เอง

ก่อนการจัดส่ง Huawei อาจทำการปรับวัสดุสี น้ำหนัก การวัด การออกแบบ และคุณลักษณะอื่น ๆ เล็กน้อยตามความเหมะสม

Huawei มีจุดมุ่งหมายในส่งมอบผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติ คุณตกลงที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพปัจจุบันไว้ให้กับเราเพื่อทำการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

เพื่อให้คุณได้รับการเยียวยาใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความผิดปกติ Huawei อาจจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคุณและแจ้งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึง: ก) คุณทำการระบุรายละเอียดตามความเหมาะสม ตามที่กล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับความเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง และ ข) คุณให้หมายเลขแจ้งการจัดส่งและข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวกับเราตามที่ Huawei ต้องการตามสมควร

หากคุณต้องการให้เราซ่อม เปลี่ยน หรือคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ Huawei พบว่าผลิตภัณฑ์:ก) ถูกใช้งานในทางที่ผิด ใช้ในทางที่ให้โทษ หรือปล่อยปละละเลย การดูแลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ความประมาท ความเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ผิดปกติ หรือ ข) มีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากความพยายามในการดัดแปลงหรือซ่อมอย่างไม่ถูกต้อง หรือ ค) ถูกจัดการหรือใช้โดยขัดต่อคำแนะนำของเราหรือของผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือ ง) เสื่อมสภาพผ่านการสึกหรอตามปกติ หลังจากที่เราจัดส่ง โดย Huawei อาจใช้ดุลยพินิจของเราในการพิจารณาว่าจะไม่ซ่อม เปลี่ยน หรือคืนเงินให้กับคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ/หรือ Huawei อาจกำหนดให้คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการให้บริการทั้งหมดตามสมควรตามค่าธรรมเนียมมาตรฐานปัจจุบันของเรา และค่าใช้จ่ายและค่าบริการนี้กับบัตรเดบิตของคุณ หรือรายละเอียดการชำระเงินที่คุณได้ให้ไว้กับเราในขณะที่คุณทำการสั่งซื้อ และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Huawei จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียและความรับผิด ต้นทุน ความเสียหาย ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลตามมา

การส่งคืนและการเปลี่ยน

Huawei ให้การรับประกันการเปลี่ยนสินค้าใน (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่มีข้อบกพร่องซึ่งจำหน่ายบนไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง มีข้อบกพร่อง จัดส่งอย่างไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งคืนของ Huawei ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเมื่อเปิดใช้งาน จะมีการนำแนวทางที่กำหนดโดยแบรนด์ (ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ) มาบังคับใช้ หากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณติดต่อสายด่วน Huawei ที่ 1800011113 หรือส่งอีเมลไปที่ support.th@huawei.com หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว Huawei อาจพิจารณาว่าจะไม่รับคำขอเปลี่ยนสินค้า Huawei จะพยายามเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่ได้สั่งซื้อไว้เมื่อได้รับสินค้าคืนของคุณอย่างถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือก ในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในคลังสินค้าหรือเลิกผลิตไปแล้ว

การส่งคืนและการคืนเงิน

Huawei ให้การรับประกันการคืนเงินใน (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่มีข้อบกพร่องซึ่งจำหน่ายบนไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง มีข้อบกพร่อง จัดส่งอย่างไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งคืนของ Huawei หากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณติดต่อสายด่วน Huawei ที่ 1800011113 หรือส่งอีเมลไปที่ support.th@huawei.com หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว Huawei อาจพิจารณาว่าจะไม่คืนเงินให้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายทางกายภาพกับผลิตภัณฑ์ Huawei ขอให้ส่งอีเมลภาพถ่ายไปยัง support.th@huawei.com พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ Huawei จะพยายามเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่ได้สั่งซื้อไว้เมื่อได้รับสินค้าคืนของคุณอย่างถูกต้องและครบถ้วน เมื่อ Huawei ได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือหลักฐานว่าคุณได้ส่งใบส่งคืนอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามนโยบายการส่งคืนของ Huawei เราจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 15 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่แน่นอนจนกว่าคุณจะได้รับการคืนเงินนั้นขึ้นอยู่กับธนาคารที่รับชำระเงินของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

Huawei จะไม่รับผิดชอบให้กับคุณสำหรับการสูญเสียรายได้ การสูญเสียต้นทุนทางด้านโอกาส การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียง การสูญเสียข้อมูลหรือสารสนเทศ การสูญเสียผลประโยชน์ การสูญเสียจากการหยุดทำงาน ต้นทุนจากการดำเนินการของเครือข่ายที่หยุดชะงัก ความเสียหายพิเศษที่สามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม และ/หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ความรับผิดทั้งหมดที่เรามีต่อคุณไม่ว่าตามสัญญา หรือการละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรืออื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางไซต์นี้จะต้องไม่เกินร้อยละ (10%) ของราคาคำสั่งซื้อที่ได้รับจาก Huawei

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณรับทราบและยอมรับว่ากรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอร์สโค้ดทั้งหมดในเบื้องหลังและเบื้องหน้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า) จะยังคงเป็นของ Huawei นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าความถูกต้องและความเป็นเจ้าของในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Huawei ในผลิตภัณฑ์ เอกสาร และวัสดุจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Huawei คุณตกลงที่จะไม่จัดหา ก่อให้เกิดการจดทะเบียนหรือพยายามที่จะจดทะเบียนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Huawei ในชื่อของตนเอง และนอกจากนี้จะไม่อ้างสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตามของ Huawei ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย

เหตุสุดวิสัย

Huawei จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ของตนตามเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้หรือสัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้ เหตุสุดวิสัยหมายถึงอุปสรรคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Huawei และ Huawei ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะประสบกับอุปสรรคและผลกระทบของเหตุสุดวิสัยที่มีต่อความสามารถในการดำเนินการตามข้อตกลงของสัญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้ และ Huawei ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือจัดการเหตุสุดวิสัยหรือผลกระทบของเหตุสุดวิสัยได้อย่างสมเหตุ อย่างไรก็ตาม เหตุสุดวิสัยจะไม่รวมถึงการไม่ได้รับการอนุญาต ใบอนุญาต หรือการอนุมัติที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ของ Huawei

ทั่วไป

การที่เราหรือคุณล้มเหลวหรือล่าช้าในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการซื้อหรือสัญญาเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว หรือขยายหรือส่งผลต่อเหตุการณ์อื่น ๆ หรือที่ตามมา หรือทำให้เสื่อมเสียสิทธิ์ หรือการเยียวยาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือทางใดก็ตามที่แก้ไขหรือลดทอนสิทธิ์ของเราหรือของคุณภายใต้เงื่อนไขการซื้อหรือสัญญาเหล่านี้

หากข้อใดในเงื่อนไขการซื้อหรือสัญญาเหล่านี้จะกลายเป็นหรือจะถูกประกาศโดยศาลของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจใด ๆ ว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ การเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้ออื่น ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของใด ๆ ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม ทั้งหมดนี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ตราบใดที่เงื่อนไขการซื้อหรือสัญญาเหล่านี้จะสามารถมีผลต่อไปได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้

ไม่มีบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของเงื่อนไขการซื้อหรือสัญญาเหล่านี้ที่จะต้องได้รับสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้หรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขใด ๆ ในที่นี้ แม้ว่าบุคคลนั้นได้อาศัยเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวหรือได้ระบุให้ฝ่ายใด ๆ ของเงื่อนไขการซื้อเหล่านี้หรือสัญญานั้นยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

เงื่อนไขการซื้อและสัญญาเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่อ้างถึงหลักนิติธรรมและ CISG การอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้จะถูกส่งและพิจารณาโดยศาลในประเทศไทย

การแก้ไขเพิ่มเติม

คุณรับทราบและยอมรับว่ากรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอร์สโค้ดทั้งหมดในเบื้องหลังและเบื้องหน้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า) จะยังคงเป็นของ Huawei นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าความถูกต้องและความเป็นเจ้าของในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Huawei ในผลิตภัณฑ์ เอกสาร และวัสดุจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Huawei คุณตกลงที่จะไม่จัดหา ก่อให้เกิดการจดทะเบียนหรือพยายามที่จะจดทะเบียนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Huawei ในชื่อของตนเอง และนอกจากนี้จะไม่อ้างสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตามของ Huawei ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย

จำหน่ายและจัดหาให้กับผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น


ไซต์นี้จำหน่ายและจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด:Nov 2020