Service Day

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Odnów swój telefon podczas
Dni Serwisowych


Darmowa folia ochronna na wyświetlacz

Lepsza ochrona Twojego ekranu w czasie Dni Serwisowych - folia ochronna na wyświetlacz za darmo!

Rabat w wysokości 100 PLN za naprawę*

Oszczędzaj pieniądze. Do każdej naprawy pogwarancyjnej otrzymasz rabat o wartości 100 zł.

*rabat nie dotyczy napraw objętych innymi promocjami

Darmowa wymiana nakładek do słuchawek Freebuds

Nowe nakładki silikonowe do słuchawek Freebuds dla Twojego komfortu

 • Bezpłatna folia ochronna na Twój telefon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dni Serwisowe”


§1. Postanowienia ogólne


 • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę akcji pod nazwą „Dni serwisowe” (dalej: „Promocja”) oraz określa prawa i obowiązki jej Uczestników.

 • Organizatorem Akcji jest Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39a (dalej „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000221936, REGON: 015855744, NIP: 5262800201, kapitał zakładowy 17.000.000 złotych.

 • Promocja organizowana jest w lokalnych Salonach Serwisowych (dalej „Salony”), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia 28.01.2021, do odwołania przez organizatora. Lista Salonów uczestniczących w Promocji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • Promocja polega na obniżeniu o 100 złotych ceny za usługę naprawy pozagwarancyjnej, przez co należy rozumieć urządzenia uszkodzone mechanicznie niekwalifikujące się do naprawy gwarancyjnej oraz urządzenia, dla których okres gwarancji już się zakończył. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie posiadacze urządzeń marki Huawei i Honor takich jak: laptopy, smartfony, tablety i zegarki.

 • Z Promocji można skorzystać w dniach jej trwania- tzn. w każdy ostatni czwartek, piątek miesiąca wraz z następującą po nim sobotą. Wyjątek stanowią miesiące kwiecień i grudzień, w którym okres obowiązywania promocji został zmieniony. Szczegółowy harmonogram obowiązywania promocji znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 • W czasie Promocji uczestnik może otrzymać bezpłatną folię ochronną na wyświetlacz smartfona. Folie wydawane są do wszystkich smartfonów marki Huawei i Honor.
  Na pozostałe urządzenia takie jak laptopy, tablety i zegarki folie nie są wydawane.
  W trakcie dni serwisowych folie wydawane są do wyczerpania zapasów.

 • Informacja na temat Promocji jest zamieszczona na stronie
  Organizatora https://consumer.huawei.com/pl/support/service-day/, na której Uczestnik może również zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest również dostępny w Salonach uczestniczących w Promocji w godzinach ich pracy.§2. Zasady udziału w Promocji


 • Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadacze urządzeń marki Huawei i Honor takich jak: laptopy, smartfony, tablety i zegarki, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem pracowników Organizatora.

 • Aby wziąć udział w Promocji należy w dniu jej obowiązywania:
      a. Odwiedzić jeden z salonów Huawei wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
      b. Sprawdzić u doradcy w salonie, dostępność folii dla posiadanego modelu telefonu,
      c. Oddać urządzenie w celu naprawy lub smartfon w celu naklejenia folii w jednym z Salonów biorących udział w akcji. Zlecając Salonowi naprawę lub naklejenie folii na urządzenie (tj. zawierając z Salonem umowę dotyczącą takiej usługi), należy podać dane kontaktowe oraz dane urządzenia (IMEI, numer seryjny), a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Promocji, w tym w szczególności, na kontakt ze strony Salonu związany z przekazanym telefonem.

 • Promocja polega na tym, że w dniach obowiązywania Promocji, koszt naprawy urządzenia uczestnika, który spełni wymagania określone Regulaminem, zostanie obniżony o 100 złotych zgodnie z aktualnym cennikiem robocizny oraz użytych w naprawie części zamiennych. Jeśli w trakcie przeprowadzania czynności serwisowych okaże się, że rzeczywista wartość naprawy będzie niższa niż kwota objęta promocją (100 złotych), Uczestnik nie poniesie żadnych kosztów związanych z naprawą urządzenia.

 • Rabat 100 zł nie dotyczy napraw objętych innymi promocjami Huawei takimi jak „Miesiąc Serwisowy” lub „Wymień baterię i korzystaj dłużej”.

 • Uczestnik może oddać do naprawy w ramach Promocji maksymalnie
  1 (słownie: jedno) urządzenie dziennie, przy czym Uczestnik może wielokrotnie skorzystać z Promocji w czasie jej trwania.

 • W czasie trwania promocji Uczestnik może otrzymać do jednego urządzenia maksymalnie jedną folię ochronną.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu naprawy urządzenia, w przypadku ograniczonej dostępności części zamiennych.

 • Promocja Dni Serwisowe nie dotyczy wymiany baterii w następujących modelach urządzeń:

Typ urzadzenia Model
Laptop Matebook 13 2018 (Wright), Matebook D 14 2018 (Kepler), Matebook D 15 2018 (Marconi), Matebook X Pro 2018 (Mach)
Tablet MediaPad M5 lite 10.1 (Bach2), MediaPad M5 lite 8.1 (Bach2), MediaPad T3 7 (Baggio2W), MediaPad T3 8.0 (Kobe), MediaPad T3 9.6 (Agassi), MediaPad T5 10.1 (Agassi2)
Smartfon Honor 8X (Johnson), Mate 10 lite (Rhone), Mate 10 Pro (Blanc), Mate 20 (Hima), Mate 20 lite (SydneyM), Mate 20 Pro (Laya), Nova 3 (Paris), Nova 5T (Yale), P smart (Figo), P smart 2019 (Potter), P smart Z (Stark), P10 (Victoria), P10 lite (Warsaw), P20 (Emily), P20 lite (Anne), P20 Pro (Charlotte), P30 (ELLE), P30 lite (Marie), P30 Pro (Vogue), Y5 2018 (Dura), Y5 2019 (Amman), Y6 2018 (Atomu), Y6 2019 (Madrid), Y6s (Jakarta), Y7 2018 (London), Y7 2019 (Dubai)


§3. Reklamacje


 • Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Promocji i jej wyników.

 • Reklamacje w formie pisemnej należy składać bezpośrednio w jednym z Salonów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora wskazany w §1 pkt 2, z dopiskiem „Dni serwisowe” (decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia reklamacji w Salonie).

 • Reklamacja powinna zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres i ewentualnie numer telefonu kontaktowego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania reklamacyjnego.

 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji.

 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.§4. Przetwarzanie danych osobowych


 • Administratorem danych osobowych jest Organizator Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39a (dalej „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000221936, REGON: 015855744, NIP: 5262800201, kapitał zakładowy 17.000.000 złotych. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dpo@huawei.com lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

 • Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji „Dni serwisowe” (podstawa przetwarzania: wykonanie umowy/realizacja promocji), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Promocji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora).

 • Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji Promocji.

 • Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 • Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Promocji (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji, tj. maksymalnie 2 lat od zakończenia Promocji.

 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).

 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Promocji. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Promocji.

 • Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 • W zakresie nieuregulowanym powyżej do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zastosowanie znajdzie Deklaracja ochrony prywatności dostępna na stronie https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.§5. Postanowienia końcowe


 • Uczestnicy biorący udział w Promocji akceptują postanowienia Regulaminu.

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Lista salonów:

Miasto Adres Godziny otwarcia
Warszawa ul. Sienna 39, 00-121, Warszawa 9-19 pn-pt; sob 9-15
Warszawa ul. Andersa 33, 00-159 Warszawa 9-19 pn -pt; sob 9-15
Białystok ul. Bohaterów Getta 5 lok. 5U, 15-450 Białystok 9-17 pn-pt
Koszalin ul. 1 Maja 22/3, 75-800 Koszalin 9-17 pn-pt; sob 10-14
Katowice ul. Korfantego 2, 40-004 Katowice 9-17 pn-pt
Szczecin ul. Małopolska 61/1; 70-515 Szczecin 9-17 pn-pt; sob 10-14
Łódź ul. Wigury 11, 90-302 Łódź 9-17 pn-pt; sob 10-14
Gdynia ul. Świętojańska 90, 81-388 Gdynia 9-17 pn-pt; sob 10-14
Lublin ul. Piłsudskiego12/1, 20-011 Lublin 9-17 pn-pt; sob 10-14
Gorzów
Wielkopolski
ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wielkopolski 10-18 pn-pt; sob 10-14
Kielce ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce 9-17 pn-pt
Poznań ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań 9-17 pn-pt; sob 10-14
Wrocław ul. Piłsudskiego 80, 50-529 Wrocław 9-17 pn-pt; sob 10-14
* czynne także w niedziele pracujące w godzinach 10-21

Załącznik nr 2

Lista dni, w których obowiązuje Promocja:

Miesiąc Czwartek Piątek Sobota
Styczeń 28.01.2021 29.01.2021 30.01.2021
Luty 25.02.2021 26.02.2021 27.02.2021
Marzec 25.03.2021 26.03.2021 27.03.2021
Kwiecień 22.04.2021 23.04.2021 24.04.2021
Maj 27.05.2021 28.05.2021 29.05.2021
Czerwiec 24.06.2021 25.06.2021 26.06.2021
Lipiec 29.07.2021 30.07.2021 31.07.2021
Sierpień 26.08.2021 27.08.2021 28.08.2021
Wrzesień 23.09.2021 24.09.2021 25.09.2021
Październik 28.10.2021 29.10.2021 30.10.2021
Listopad 25.11.2021 26.11.2021 27.11.2021
Grudzień 16.12.2021 17.12.2021 18.12.2021

Pomoc i wsparcie

FAQ

1. Jaki jest czas trwania kampanii Dni Serwisowe?

Dni Serwisowe obowiązują w każdy ostatni czwartek, piątek miesiąca wraz z następującą po nim sobotą z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w Załączniku nr 2 Regulaminu Promocji.


2. Jakie lokalizacje są objęte promocją?

Promocją objęte są wszystkie Autoryzowane Salony Serwisowe Huawei. Dokładne lokalizacje można odszukać na stronie:

https://consumer.huawei.com/pl/support/service-day/


3. Jakie są zasady kampanii?

Podczas dni serwisowych wszystkie naprawy pozagwarancyjne realizujemy z rabatem wysokości 100 złotych. Oprócz tego, do wszystkich telefonów marki Huawei i HONOR, dodajemy darmową folię ochronną na wyświetlacz.


4. Jak dołączyć do promocji?

Z promocji mogą korzystać wszyscy Klienci indywidualni odwiedzający osobiście Autoryzowane Salony Serwisowe Huawei.


5. Co jeśli Klient przyniesie więcej niż 1 urządzenie? Czy są jakieś limity?

Jednorazowo Klient może oddać do naprawy 1 urządzenie, przy czym może wielokrotnie skorzystać z Promocji w czasie jej trwania.

Po więcej informacji zapraszamy:

Wsparcie

Infolinia HUAWEI 800 811 110

Ustawienia plików cookie