Warunki promocji
‘Stłukł Ci się ekran?’

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsze warunki promocji („Warunki” lub „Regulamin”) są dokumentem określającym zasady promocji napraw serwisowych „Stłukł się ekran” („Promocja”).
 • Promocja odbywa się wyłącznie w autoryzowanych serwisach Huawei Polska na terytorium Polski. Lista punktów objętych promocją

 • Adres Nazwa punktu
  ul. Świętojańska 90, 81-388 Gdynia Salon Serwisowy Huawei Gdynia
  ul. Górnośląska 22, 62-800 Kalisz Salon Serwisowy Huawei Kalisz
  ul. E. Kruka 21/2, 10-540 Olsztyn Salon Serwisowy Huawei Olsztyn
  ul. Bohaterów Getta 5 lok. 5U, 15-450 Białystok Salon Serwisowy Huawei Białystok
  ul. Korfantego 2, 40-004 Katowice Salon Serwisowy Huawei Katowice
  ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wielkopolski Salon Serwisowy Huawei Gorzów Wlkp.
  ul. Małopolska 61/1; 70-515 Szczecin Salon Serwisowy Huawei Szczecin
  ul. Piotrkowska 189/191 90-447 Łódź Salon Serwisowy Huawei Łódź
  ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce Salon Serwisowy Huawei Kielce
  ul. 1 Maja 22/3, 75-800 Koszalin Salon Serwisowy Huawei Koszalin
  ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań Salon Serwisowy Huawei Poznań
  ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów Salon Serwisowy Huawei Rzeszów
  ul. Limanowskiego 4, 30-534 Kraków Salon Serwisowy Huawei Kraków
  ul. Andersa 33, 00-159 Warszawa Salon Serwisowy Huawei Warszawa
  ul. Długa 37/47, 53-633 Wrocław Salon Serwisowy Huawei Wrocław
  ul. Piłsudskiego 12/1, 20-011 Lublin Salon Serwisowy Huawei Lublin
  ul. Podmurna 65/3, 87-100 Toruń Salon Serwisowy Huawei Toruń
  ul. Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa Huawei Experience Store Arkadia
  ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  ul. Logistyczna 7, 05-090 Sękocin Stary CTDI Poland Sp. z o.o.
 • Promocja trwa od 15 kwietnia 2019 do dnia 15 maja 2019 („Czas Promocji”).
 • Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w punktach serwisowych Huawei biorących udział w Promocji oraz na stronie internetowej https://consumer.huawei.com/pl/;
 • Organizatorem Promocji jest Huawei Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, NIP 526-28-00- 201, REGON 015855744.
Model Cena standardowa Cena promocyjna
Mate 20 Pro 1180 899
P20 Pro 1033 799
Mate 20 827 600
MediaPad M3 Lite 10 489 399
Mate 20 Lite 458 299
P20 Lite 408 269
Mate 10 Lite 385 249
P smart 2019 438 299
P smart 369 249
Y7 2018 349 249
Y6 2018 333 219
P9 lite mini 424 209
Y5 2018 317 199

(Ceny rekomendowane)

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 • Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, posiadająca wybrany model urządzenia Huawei opisany w regulaminie w punkcie 2 Zasad Promocji.
 • Uczestnictwo w Promocji możliwe jest wyłącznie poprzez stacjonarne(osobiste) oddanie urządzenia i zlecenie jego naprawy w autoryzowanym serwisie Huawei biorącym udział w Promocji (Promocja nie obejmuje oddawania urządzeń do autoryzowanych serwisów Huawei zdalnie w tym za pomocą listów, paczek, przesyłek itp.)

ZASADY PROMOCJI

 • Uczestnik Promocji może zlecić stacjonarnie serwisowi biorącemu udział w Promocji naprawę pogwarancyjną mechanicznie uszkodzonego wyświetlacza do jednego z 13 wskazanych poniżej modeli urządzeń Huawei w promocyjnej cenie, po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Wybrane urządzenia objęte Promocją to : Mate 20 Pro, P20 Pro, Mate 20, MediaPad M3 Lite 10, Mate 20 Lite, P20 Lite, Mate 10 Lite, P smart 2019, P smart, Y7 2018, Y6 2018, P9 lite mini, Y5 2018.
 • Aby skorzystać z Promocji wymiany wyświetlacza, uczestnik Promocji powinien:
 • Posiadać jeden ze wskazanych modeli urządzeń Huawei.

  Przekazać do naprawy jeden z modeli urządzeń biorących udział w Promocji w Czasie Promocji na płatną naprawę, w której niezbędna jest wymiana wadliwego wyświetlacza.

  Zaakceptować promocyjny koszt naprawy wyświetlacza wg cennika dostępnego w autoryzowanych serwisach Huawei biorących udział w Promocji.

  Urządzenie biorące udział w Promocji powinno być pozbawione jakichkolwiek danych użytkownika (dane te, użytkownik powinien zarchiwizować przed oddaniem sprzętu do obsługi serwisowej), haseł, kont zabezpieczających, bądź wprowadzony w „Tryb naprawy” umożliwiając tym samym maksymalny poziom bezpieczeństwa swoich plików. Serwis zastrzega sobie prawo do aktualizacji oprogramowania urządzenia, co wiąże się z ryzykiem bezpowrotnej utraty danych użytkownika.

 • W przypadku gdy do poprawnego wykonania naprawy niezbędna będzie dodatkowo wymiana innych komponentów, klient zostanie o tym poinformowany zaraz po detekcji usterki i wylistowaniu części niezbędnych do wykonania usługi naprawy. Koszt pozostałych części zamiennych jest zgodny z cennikiem dostępnym w danym punkcie serwisowym i będzie zakomunikowany klientowi przez pracownika punktu. Jeśli klient nie zdecyduje się na pokrycie dodatkowo wskazanych kosztów, a naprawa usterki bez ich poniesienia nie będzie możliwa, serwis będzie zmuszony odmówić wykonania naprawy wyświetlacza w ramach Promocji.
 • Dodatkowo w ramach Promocji dla wybranych modeli: P20 Pro, Mate 20, MediaPad M3 Lite 10, Mate 20 Lite, P20 Lite, Mate 10 Lite, P smart 2019, P smart, Y7 2018, Y6 2018, P9 lite mini, Y5 2018 po wymianie wyświetlacza w ramach promocji zostanie dodana folia ochronna na ekran.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi/voucherami lub innymi akcjami Huawei.

DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe osób korzystających z Promocji (Imię, Nazwisko, numer telefonu, numer seryjny urządzenia, adres zamieszkania/do korespondencji, email) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).
 • Huawei Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób korzystających z Promocji.
 • We wszelkich sprawach związanych z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.
 • Dalsze informacje na temat ochrony, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania z danymi znajdują się pod tym linkiem: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi napraw serwisowych oraz Logistyki na rzecz Huawei, podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora takie jak, dostawcy rozwiązań IT, firmy kurierskie–przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 • Dane osobowe osób korzystających z Promocji będą przetwarzane dla celów związanych z obsługą Promocji (przeprowadzenia naprawy) wydania urządzenia oraz kontaktu z uczestnikiem Promocji oraz ewentualnie dla obsługi procesu reklamacji.
 • Nie podanie danych osobowych przez daną osobę uniemożliwia realizację Promocji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od daty wzięcia udziału w Promocji i zamknięcia zlecenia serwisowego, a po tej dacie przez czas przedawnienia roszczeń.
 • Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@huawei.com.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy/skorzystanie z Promocji (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres email: mobile.pl@huawei.com z dopiskiem „Huawei Ci stłukł się ekran – reklamacja”.
 • Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu, określenie przedmiotu reklamacji i przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
 • Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania danej reklamacji.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie rękojmi albo gwarancji.